Hjälp till kursdiagram
Klicka på de element i kursdiagrammet som du vill veta mer om.

Böcker om teknisk analys

Vill du lära mer om teknisk aktieanalys? Investtechs egen bok, Teknisk AktieAnalys - för lägre risk och ökad avkastning är en lättläst och praktisk introduktion till teknisk analys.
Kurs

Kursen är inritad som en heldragen linje genom varje dags slutkurs. När RSI är under 30 inritas kursen med grön färg, och när RSI överstiger 70 ritas den in med röd färg, i annat fall i svart. Speciellt om marknaden är sidgående, kommer grön kurs därmed att indikera en snar reaktion uppåt, medan röd kurs kommer att indikera en snar reaktion neråt. Se också hjälp till RSI.

Pivotpunkt

Pivotpunkter, dvs. viktiga vändpunkter för kursen, är markerade med cirklar och kursvärde. Dessa har hittats med avancerade dataalgoritmer som tar hänsyn till tidsperspektivet i figuren. Pivotpunkter är viktiga eftersom de ofta bestämmer stöd- och motståndsnivåer, och därmed anger kritiska nivåer där kursen ofta vänder eller utlöser köp- eller säljsignaler.

Kursformationer

Igenkända formationer, såsom rektangel (REC), dubbel topp (DT) och huvud-och-skuldra (HS), har angivits med stöd/motståndslinjer och pilar. Formationer ger ofta mycket starka köp- eller säljsignaler. Gröna eller röda pilar anger riktning och storlek på kursobjektivet, dvs. estimerad minimiförändring i kursen inom loppet av ett tidsintervall som är lika lång som formationen.
Vill du lära dig mer om teknisk aktieanalys? Klicka här.

Volym

Volym i antal aktier är markerat som ett skuggat område under kursen. Dagliga tal anges inte, utan istället ett genomsnitt av flera dagar. Detta gör det enklare att se trenden i volymen, till exempel om volymen ökar när kursen stiger.

Ackumulerad volym

Ackumulerad volym är antal aktier omsatt i olika kursintervaller. Talen visas som skuggade stolpar per kursintervall till höger i grafen. Detta kan i likhet med pivotpunkterna vara en indikation på viktiga stöd- och motståndsnivåer.

Relative Strength Index (RSI)

Nederst i figuren är RSI-kurvan plottad. RSI anger förhållandet mellan de senaste dagarnas kursstigning och de senaste dagarnas kursfall. Teknisk analysteori säger att värden under 30 indikerar att aktien är översåld och bör få en reaktion upp. Detta markeras med grön färg i aktiekursen. RSI-värden över 70 indikerar en överköpt aktie, med risk för reaktioner ned, och markeras med röd färg i aktiekursen.
Investtechs forskning visar emellertid att RSI är väl så viktig som momentumindikator. Statistik visar att aktier med hög RSI har fortsatt upp, medan aktier med låg RSI fortsatt prestera svagt.

Volymbalans

Volymbalans anger förhållandet mellan volym på dagar med uppgång och volym på dagar med nedgång. Vi har positiv volymbalans om kursen stiger på hög volym och/eller faller på låg volym, vilket indikeras med gröna pilar som pekar uppåt. Negativ volymbalans, dvs. fallande kurser på hög volym och/eller stigande kurser på låg volym, indikeras med röda pilar som pekar nedåt. Ofta ligger volymbalansen mellan positiv och negativ, vilket visas med gula horisontella pilar.
Volymbalans anges för de senaste 5, 22 och 66 dagarna, dvs. för senaste vecka, månad och kvartal. Positiv volymbalans förstärker köpsignaler från andra indikatorer, medan låg volymbalans förstärker säljsignaler. Likaledes kommer en positiv volymbalans stärka eller bekräfta en stigande trend, medan en negativ volymbalans bekräftar en fallande trend.

Candlestick diagram
Du sätter igång och stänger av candle stick-diagrammet genom att klicka på -knappen. Diagrammet visar dig detaljer på kort sikt. Här finns angivet både öppning, lägsta och högsta samt slutkurs. Du kan också studera detaljer i volym samt samband mellan volym och kursändring. I standard Investtech diagram tecknas kurskurvan genom att det dras en linje genom varje dags slutkurs. Detta ger en enkel och sammanhängande graf som är mycket användbar i de flesta sammanhangen.
I candle stick-diagrammen används dessutom information om öppningskurs och dagens högsta och lägsta kurs.
  • Om slutkursen är högre än öppningskursen, tecknas en öppen rektangel mellan öppningskurs och slutkurs.
  • Om slutkursen är lägre än öppningskursen, tecknas en fylld rektangel.
  • Högsta och lägsta kurs anges med linjer upp respektive ner ifrån rektangeln.
Användare som är vana vid stolpdiagram kommer enkelt att se sammanhangen med hjälp av figuren till vänster.
Volym ritas in med en stolpe per dag. Grön färg används om slutkursen steg i förhållande till gårdagens kurs. Röd färg används om slutkursen föll, och blå om det inte var någon förändring.
Investtechs candle stick-diagram ger dig en bra visuell framställning av utvecklingen på kort sikt. Här kan du se vissa detaljer som standardgraferna inte visar, och diagrammen kan därför fungera som ett bra supplement, i synnerhet för kortsiktiga analyser.
Stöd- och motståndsnivåer
Dessa linjer indikerar nivåer där kursen med stor sannolikhet kan vända eller utlösa nya köp- eller säljsignaler. En vanlig strategi är att köpa när kursen närmar sig en stödnivå, och sälja när den närmar sig motstånd. Det är också vanligt att köpa när en motståndsnivå är bruten, eller att sälja när en stödnivå är bruten. Nivåerna beräknas genom att man kombinerar information från toppar och bottnar, kursformationer, ackumulerad volym och runda tal.
Vill du lära dig mer om teknisk aktieanalys? Klicka här.
Trend

Den antaget bästa nuvarande trenden, eventuellt en trend som nyligen har brutits, är markerad med en svart stöd- och motståndslinje. Enigt teorin om teknisk analys fortsätter aktiekursen ofta i samma trend som den har haft under den senaste tiden. Trendmarkeringen kan därför ge viktig information om kursens framtida utveckling. Ett annat tips, vid närmast horisontella trender, är att köpa aktier som ligger nära stödlinjen i trenden, och att sälja aktier som ligger nära motståndslinjen.

Specificerad information om den markerade trenden visas nederst i figuren. Trendens riktning markeras med en stigande grön eller en sjunkande röd pil. Om trenden är bruten, markeras detta med en extra pil. En stigande trend som bryts uppåt markeras som . Ifall detta sker tidigt i trendförloppet signaleras en ännu starkare stigningstakt. Ifall det sker sent i trenden, kan det vara ett tecken på ett möjligt avslutningsrally. En stigande trend som bryts neråt signaleras till en början med svagare stigningstakt, men detta kan också visa sig vara inledningen på en horisontell eller en sjunkande trend, i synnerhet om en stödnivå samtidig blir bruten. Brott neråt markeras som . En stigande trend som inte är bruten markeras som . Motsvarande gäller för sjunkande trender.

Trendens årliga stigningstakt anges i procent. Om det till exempel anges 133%, betyder detta att aktien kommer att stiga med 133% inom loppet av ett år från och med nu om den fortsätter att följa den markerade trenden.
Eventuella stöd- och motstådsnivåer anges med kronvärdet beräknat efter dagens kurser. Brott av en trend uppåt ger två stödnivåer. Brott av en trend neråt ger två motståndsnivåer. En trend som inte bryts, eller där kursen har återgått till trenden, kommer att ha en stöd- och en motståndsnivå.