Kauppamahdollisuudet

Joinakin yksittäisinä kertoina voivat osakkeet osoittaa sellaisia teknisten olosuhteiden yhdistelmiä, jotka indikoivat voimakkaasti suuria kurssiliikkeitä. Tällaisia yhdistelmiä esiintyy harvoin, mutta silloin kun näin tapahtuu, on usein mahdollista tehdä erittäin hyviä kauppoja. Tätä kutsutaan kauppamahdollisuuksiksi.
Tässä dokumentissa kuvaillaan 10 eri kauppamahdollisuuksien tyyppiä. Jokaiselle niistä kuvaillaan niiden taustalla olevaa teoriaa ja sitä, miten niille lasketaan erilaisia lukuja, kuten suositeltu ostokurssi, tavoitekurssi (target) ja stop loss. Aluksi johdantona selitetään kaikille kauppamahdollisuuksille yhteisiä käsitteitä.

Käsitteitä
Ostokurssi kauppamahdollisuuksissa asetetaan usein alhaisemmaksi kuin päivän kurssi. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö osake olisi oston arvoinen juuri nyt, mutta paremminkin sitä, että odottamalla hieman voidaan saavuttaa entistä parempia tuloksia. Voidaan esimerkiksi tehdä ostotilaus, jonka limit on yhtä suuri kuin ilmoitettu ostokurssi.

Tavoitekurssi asetetaan siksi kurssiksi, jonka osakkeen oletetaan saavuttavan annetun ajanjakson aikana. Taso lasketaan usein muodostelman korkeuden, trendikanavan katon tai vastustason perusteella.

Stop loss ilmoitetaan kahdella kurssilla. Ensimmäinen on se raja, mihin stop loss asetetaan. Jos osake päivän loppuessa on juuri tällä kurssilla tai sen alapuolella, tulee se (kauppamahdollisuus -strategian mukaan) myydä. Usein voi olla vaikeaa saada myytyä osake juuri stop loss -tasolla, joten tämän vuoksi annetaan myös "stop loss estimaatti". Se lasketaan seuraavasti; stop loss -raja miinus puolet osakkeen normaalista vaihtelusta yhden päivän aikana. Tätä pidetään asiallisena ulosmenokurssina stop loss -tilanteessa. Niillä osakkeilla, joilla on alhainen likviditeetti, voi olla vaikeaa käyttää stop lossia, ja jos kurssi laskee merkittävästi rajan alle, on ehkä viisaampaa odottaa ylöspäin tapahtuvaa reaktiota, kuin myydä alhaisella kurssilla.
Huomioi, että stop loss asetetaan ennen loppukurssia. Päivän aikana tapahtunut pudotus stop lossiin ei siis saa laukaista osakkeen myyntiä. Jos stop loss laukeaa loppukurssilla, voi useinkin olla paras myydä seuraavana päivänä avaushuutokaupassa. Vaihtoehtoisesti voidaan asettaa limit riippuen siitä, miten markkinat kehittyvät.

Risk/reward suhde Suomeksi sanottuna tämä on palkkio riskinotosta -suhde, ja se lasketaan yläpuolen suhteena alapuoleen, eli toisin sanoen onnistuneen sijoituksen tuoton (myynnillä tavoitekurssiin) suhteena epäonnistuneen sijoituksen (myynnillä stop lossiin) tuottoon. Alapuoli asetetaan aina 1:ksi, joten mitä suurempi yläpuoli on, sitä korkeampi tuotto on estimoitu saatavaksi, ottettu riski huomioon ottaen.
Pitää huomioida, ettei yllämainitussa ole otettu huomioon todennäköisyyttä sille, että tavoitteet saavutetaan ja todennäköisyyttä sille, että stop laukaistaan. Tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyys voi olla huomattavasti alhaisempi kuin todennäköisyys stop lossille, erityisesti prosentuaalisesti korkeilla olevilla tavoitteilla. Tämä tulee käyttäjän itsensä arvioida.

Aikahorisontti ilmoittaa ylimmän ja alimman rajan sille, miten pitkä aika arvoidaan kuluvan kurssin muuttumisesta ostokurssista tavoitekurssiksi.

Tuki- ja vastustasot Mikäli on olemassa tuki- tai vastustaso, jotka sijaitsevat hyvin lähellä ensin laskettuja osto-, tavoite-, tai stop-loss-kursseja, tarkistetaan kurssit niistä riippuen. Voi esimerkiksi olla tyhmästi tehtyä ostaa kurssilla 8.90 jos vastusta on tasolla 9.00. Voi myös olla tyhmästi toimittua myydä stop lossilla 6.60, jos tukea on tasolla 6.50, tai pitää tavoitekurssina 12.70, jos vastusta on tasolla 12.50.

Pistesumma Joka kauppamahdollisuudelle annetaan pistesumma 0:n ja 100:n väliltä. Tämä näytetään sekä taulukkokatsauksissa että yksityiskohtaisilla sivuilla (suluissa otsikon alla). Mitä korkeampi tämä pistesumma on, sitä paremmin osake tyydyttää ne kriteerit, jotka teoreettisesti määrittelevät kauppamahdollisuuden, ja sitä parempana pidetään mahdollisuutta tehdä osakkeella hyviä kauppoja. Ota huomioon se, että kauppamahdollisuuden pistesumman laskemiseen ei sisälly kaikkia niitä teknisiä indikaattoreita, joita mittaamme osakkeista. Useilla näistä, kuten esimerkiksi tuella ja vastuksella, trendin suunnalla ja volyymibalanssilla, voi olla suurta merkitystä osakkeen tekniselle kuvalle. Tämän vuoksi ei siis ole niin, että ne kauppamahdollisuudet joilla on korkein pistesumma ilmoittavat automaattisesti parhaimmat kaupat. Kehoitamme tämän vuoksi tutkimaan kokonaiskuvaa, lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, sekä mielellään myös arvoimaan fundamentaalista informaatiota ennen kauppojen tekemistä. Huomioi myös se, että riskit eivät sisälly pistesumman laskuun. Kahdella osakkeella, joilla on sama pistesumma voi siten olla hyvin erisuuruiset riskit. Ne osakkeet joilla on erittäin huono likviditeetti suljetaan kuitenkin kauppamahdollisuuksien ulkopuolelle, mutta likviditeettipuolella on kuitenkin suhteellisen alhaiset vaatimukset mukaan pääsemiselle. Siihen, että kauppamahdollisuutta pidetään niin hyvänä, että se otetaan mukaan listalle, on asetettu raja 70 pisteen kohdalle. Institutionaaliset käyttäjät voivat kuitenkin itse hallita tätä rajaa "profiili" -kohdan alta.

Ylimyyty RSI ja kurssi lähellä tukea
Teoria: RSI on lyhennys sanoista Relative Strength Index ja se määritetään 100 kertaa viimeisten N päivän nousun summa jaettuna (viimeisten N päivän nousun summa plus viimeisten N päivän laskun summa), jossa N on 14, 21 tai 90 vastaavasti lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle kuviolle. Ylimyyty RSI, toisin sanoen alhaiset RSI-arvot, tarkoittaa sitä, että kurssi viime aikoina on laskenut paljon ilman matkan varrella tapahtuneita ylöspäin suuntautuneita reaktioita. On kiinnitetty liian paljon huomiota negatiivisiin seikkoihin ja myyjät ovat hallinneet osaketta täydellisesti. Tämä tilanne ei voi jatkua ja osakkeen tulee pian saada ylöspäin suuntautuva reaktio.
Se, että kurssi on lähellä tukea tarkoittaa sitä, että aiemmin kurssin oltua näillä tasoilla, on se saanut ylöspäin suuntautuvan reaktion. Monet heistä, jotka eivät olleet mukana edellisellä nousukaudella, ovat taipuvaisia ostamaan nyt, ja he jotka ostivat edellisellä kerralla mutta ovat myyneet itsensä ulos tällä välillä, tulevat ostamaan nyt uudelleen.
Kun nämä kriteerit esiintyvät yhtaikaisesti, on olemassa vahva signaali siitä, että kurssi on nousemassa. On samanaikaisesti olemassa mahdollisuus sijoittaa alhaisella riskillä asettamalla stop loss heti tuen alapuolelle.

Pistesumma: Mitä lähempänä kurssia tuki on, ja mitä vahvempi tämä tuki on, sitä korkeampi pistesumma. RSI:n pitää lisäksi olla alhainen ja volyymibalanssin sekä volyymihuippujen ja kurssihuippujen välisen suhteen tulee olla positiivisia. On lisäksi positiivista jos kurssissa tai RSI:ssä on muodostunut pohjapisteitä.
Yksityiskohtia

Positiivinen divergenssi RSI:n ja kurssin välillä ja kurssi lähellä tukea
Teoria: Katso yläpuolelle, jos haluat RSI:n määritelmän. RSI:llä mitataan sitä, missä määrin kurssia ohjaamassa ovat viime aikoina olleet ostajat vai myyjät. Alhaiset arvot tarkoittavat sitä, että myyjät ovat ohjanneet kurssia, kun taas korkeat arvot tarkoittavat sitä, että kurssia ohjaamassa ovat olleet ostajat. Kun RSI-käyrä nousee, tarkoittaa se sitä, että ostokiinnostus kasvaa ja että ostajat, suhteellisesti katsoen, saavat enemmän sanomista kurssinmääritykseen. Jos tämä tapahtuu samanaikaisesti sen kanssa, että kurssi liikkuu sivusuuntaan, tai jopa laskee, pidetään sitä aikaisena signaalina mahdollisesta ylöspäin suuntautuvasta kurssin käänteestä.
Se, että kurssi on lähellä tukea tarkoittaa sitä, että aiemmin kurssin oltua näillä tasoilla, on se saanut ylöspäin suuntautuvan reaktion. Monet heistä, jotka eivät olleet mukana edellisellä nousukaudella, ovat taipuvaisia ostamaan nyt, ja he jotka ostivat edellisellä kerralla mutta ovat myyneet itsensä ulos tällä välillä, tulevat ostamaan nyt uudelleen.
Kun nämä kriteerit esiintyvät yhtaikaisesti, on olemassa vahva signaali siitä, että kurssi on nousemassa. On samanaikaisesti olemassa mahdollisuus sijoittaa alhaisella riskillä asettamalla stop loss heti tuen alapuolelle.

Pistesumma: RSI:n ja kurssin välisen divergenssin aste on tärkeä pistelaskussa. Sen lisäksi tulee kurssin olla lähellä tukilinjaa ja tuen täytyy olla vahva. Lisäksi annetaan suurta painoa volyymibalanssille sekä volyymihuippujen ja kurssihuippujen väliselle suhteelle. Myös trendit ja muodostelmat ovat mukana pistelaskelmissa.
Yksityiskohtia

Nouseva trendikanava ja kurssi lähellä kanavan lattiaa
Teoria: Osakeyhtiöiden talous kehittyy aaltoliikkein. Kun yritys ensin julkaisee positiivisia uutisia, tai markkinanäkymät muuttuvat positiiviseen suuntaan, on tendenssinä se, että jatkossa on tulossa lisää samansuuntaista kehitystä. Taipumuksena on myös se, että positiiviset uutiset saavat enemmän fokusta ja negatiiviset vähemmän, tai että uutiset käännetään positiiviseen suuntaan. Osakkeen, joka sijaitsee nousevalla trendikanavalla oletetaan näin ollen nousevan edelleen kanavan sisällä. Osake heilahtelee usein ylös ja alas lyhyellä aikavälillä kanavan sisällä. Yläpuoli on näinollen korkeammalla silloin kun se sijaitsee lähellä kanavan lattiaa, kuin silloin kun se sijaitsee lähellä kattoa. Kun se sijaitsee lähellä trendikanavan lattiaa, indikoidaan tällöin nousua sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. On sitä paitsi mahdollisuutena asettaa tiivis stop loss alaspäin kanavan lattian läpi tapahtuvassa rikkoutumisessa.

Pistesumma: Mitä lähempänä trendikanavan lattiaa kurssi sijaitsee ja mitä korkeampi laatu trendikanavalla on, sitä korkeampi pistesumma. Voimakas kurssilasku lyhyellä aikavälillä, siten että RSI on alhainen, edesauttaa myös korkeampaa pistesummaa. Samoin tekevät positiivinen volyymibalanssi ja hyvät yhteydet volyymihuippujen ja kurssihuippujen välillä. Muodostelmista saadut myyntisignaalit ja läheiset vastustasot vetävät pistesummaa alas.
Yksityiskohtia

Ostosignaali suorakulmiomuodostelmasta nousevassa trendissä
Teoria: Kuten kohdassa "Nouseva trendi ja kurssi lähellä tukea" on kuvattu odotetaan sellaisen osakkeen, joka sijaitsee nousevassa trendikanavassa nousevan edelleen kanavan sisällä. Kun suorakulmiomuodostelma on kehittymässä, muodostuu suurimmaksi osaksi myyjistä koostuva vastusalue lähelle suorakulmion kattoa. Kun kurssi kohoaa vastuksen läpi tarkoittaa se sitä, että nämä myyjät ovat saaneet tyhjennettyä itsensä. Ostajapuoli on edelleen yhtä suuri, mutta myyjistä on nyt puutetta, jolloin kurssi nousee edelleen ylöspäin. Jos tällöin on nopea liikkeissään ja pääsee sisään lähellä suorakulmion tukea olevalla kurssilla, saa hyvän sisäänmenokurssin ja voi asettaa tiheän stop lossin. Jos kurssi on noussut paljon suorakulmion rikkoutumisen jälkeen, voi olla parempi odottaa reaktiota takaisinpäin ennen mukaan lähtemistä.

Pistesumma: Muodostelman ja trendin laatu, eli sen samankaltaisuus teoreettisesti ideaalisen muodostelman ja trendin kanssa, on tärkeää pistelaskulle. Muodostelman koko ja se, miten kauan aikaa on kulunut siitä kun se on rikkoutunut, ovat myöskin tärkeitä edesauttajia pistesummalle. Kurssi lähellä muodostelman tukea antaa korkeamman pistesumman kuin kurssi lähellä muodostelman objektiivia. On myös negatiivista, jos kurssi on ollut rikkoutumisen jälkeen tukilinjan alapuolella. Myös se, jos rikkoutumisen jälkeen on muotoutunut muita muodostelmia, on negatiivista.
Yksityiskohtia

Suorakulmiomuodostelma kehittymässä nousevassa trendissä ja kurssi lähellä suorakulmiotukea
Teoria: Kuten kohdassa "Nouseva trendi ja kurssi lähellä tukea" on kuvailtu, odotetaan nousevalla trendikanavalla olevan osakkeen nousevan edelleen kanavan sisällä. Kun osake kehittää suorakulmiomuodostelman, nähdään tämä ainoastaan vakautuksena tai taukona ennen nousun jatkumista. Tämä on myös voimassa vaikka trendi rikkoutuisi suorakulmiomuodostelman kehittymisen aikana, mutta silloin on hieman suurempi riski alaspäin tapahtuvalle rikkoutumiselle. Usein kurssi nousee nopeasti silloin kun suorakulmiomuodostelma ensin rikkoutuu. Tällöin saadaan huomattavasti parempi sisäänpääsykurssi mikäli ostetaan ennen rikkoutumista. Kaikkein parhaimman kurssin saa silloin, kun saa ostetuksi lähellä suorakulmiomuodostelman lattiaa. Sopivan stop lossin voi asettaa aivan lattian alapuolelle, jolloin alapuolesta tulee matala ja risk/reward:sta korkea. Varovaiset sijoittajat voivat valita poistuvansa osakkeesta suorakulmiomuodostelman katolla, kun taas niiden, jotka haluavat korkeimman mahdollisen tuoton, tulee pitää osakkeet hallussaan kunnes muodostelman objektiivi on saavutettu.

Pistesumma: Muodostelman ja trendin laatu, eli sen samankaltaisuus teoreettisesti ideaalisen muodostelman ja trendin kanssa, on tärkeää pistelaskulle. Lähellä suorakulmion lattiaa oleva kurssi antaa korkeamman pistesumman kuin lähellä kattoa oleva kurssi. On positiivista, jos kurssi sijaitsee hyvässä paikassa horisontaalisiin tuki- ja vastustasoihin verrattuna, tai jos RSI on ylimyyty. Pistesummaa vetää alaspäin se, jos kurssi on rikkoutunut ulos nousevasta trendikanavasta.
Yksityiskohtia

Päinvastainen pää-hartiat-muodostelma kehittymässä ja positiivinen volyymibalanssi
Teoria: Päinvastainen pää-hartiat (englanniksi Inverted Head and Shoulders - IHS) on trendin käännösmuodostelma ja se signalisoi laskevan trendin muuttumista nousevaksi trendiksi, tai toisin sanoen, nousevan trendin alustusta. Ajatuksena on, että osake on pitkän anjakson ajan ollut negatiivinen ja että on kiinnitetty paljon huomiota negatiivisiin uutisiin ja heikkoihin tulevaisuudennäkymiin. Tämä johtaa siihen, että sijoittajat sekä vasemmassa hartiassa että päässä painavat kurssia alaspäin aikaisempia pohjia vielä entistäkin alhaisempiin pohjiin. Päässä tapahtuvassa nousussa nousee kurssi kuitenkin aivan aikaisemman huipun tasolle. Laskevalla trendillä tulee toisiaan seuraavien huippujen olla edellisiään alempia, jolloin tämä on aikainen signaali laskevan trendin loppumisesta. Kun sitten kurssi oikeassa hartiassa muodostaa pohjapisteen, joka on pään pohjaa korkeampi, on saatu indikaatio nousevan trendin alkamisesta. Varmistuksen siitä saamme kaulalinjan murtuessa, koska silloin tulee myös seuraava huippu olemaan edellistä huippua korkeampi. Voidaan kuitenkin usein tienata paljon menemällä mukaan jo silloin kun päinvastainen pää-hartiat -muodostelma on vasta kehitteillä, koska kurssi usein menee nopeasti eteenpäin kaulalinjan vastuksen murruttua.
Positiivinen volyymibalanssi indikoi muista tekijöistä riippumatta sitä, että trendi on nouseva tai että laskeva trendi on lähestymässä loppuaan. Tämän vuoksi pidetään risk/reward-suhdetta puoleensavetävänä kun nämä molemmat olosuhteet esiintyvät yhtaikaisesti, eli kun päinvastainen pää-hartiat-muodostelma on kehittymässä ja kun volyymibalanssi on positiivinen.

Pistesumma: Muodostelman ja trendin laatu, eli sen samankaltaisuus teoreettisesti ideaalisen muodostelman ja trendin kanssa, on tärkeää pistelaskulle. Oikean hartian pohjaa lähellä oleva kurssi antaa korkeamman pistesumman kuin lähellä kaulalinjaa oleva kurssi. Volyymibalanssi ja korrelaatio kurssin ja volyymikehityksen välillä ovat tärkeitä yhteenlasketulle pistesummalle. On positiivista, jos kurssi sijaitsee hyvässä paikassa suhteessa horisontaaleihin tuki- ja vastustasoihin, mutta tälle ei anneta suurta painoa. Samoin on positiivista jos RSI on alhainen. Pistesummaa vetää alaspäin se, jos muodostelma sijaitsee lähellä kuvion maksimia, koska tällöin ei voi olla mahdollista se, että kurssi olisi pudonnut huomattavasti ennen muodostelman syntymistä. On myös negatiivista, jos muodostelma on erittäin suurikokoinen trendiin verrattuna.
Yksityiskohtia

Reaktio takaisin tukeen muodostelmasta saadun ostosignaalin jälkeen
Teoria: Kun kurssimuodostelma rikkoutuu, tarkoittaa se usein sitä, että markkinatoimijoiden psyyke on yleistetysti tietynlaisessa olotilassa. Tämä olotila voi esimerkiksi olla sellainen, että monet katuvat sitä etteivät he ole ostaneet aikaisemmin, tai katuvat sitä että he ovat myyneet liian aikaisin. Yleistäen voimme sanoa, että kun vastustaso rikkoutuu, ovat kaikki ne myyjät, jotka (ehkä fundamentaaleista syistä johtuen) ovat olleet tällä tasolla, nyt poistuneet. Myyjäosapuoli on näin ollen poissa, kun taas ostajapuoli on edelleen paikalla. Kun muodostelmasta laukaistaan ostosignaali, johtaa se näin ollen usein siihen, että kurssi nousee edelleen nopeasti. Tällöin voi olla vaikeaa päästä sisään hyvillä kursseilla. Joskus saamme kuitenkin reaktion takaisinpäin muodostelman rikkoutumisen jälkeen. Tällöin saadaan uusi tilaisuus lähteä mukaan ja tällä kertaa hyvillä sisäänmenokursseilla. Voidaan myös sijoittaa alhaisilla riskeillä, jos asetetaan stop loss heti muodostelman tuen alapuolelle.

Pistesumma: Tämän kaltaisilla ideaalisilla kauppamahdollisuuksilla on kurssi melkein, mutta ei aivan täysin, saavuttanut muodostelman objektiivin, ja nyt se on reagoinut takaisinpäin siten, että se sijaitsee suhteellisen lähellä muodostelman tukea. Jos kurssi on jo saavuttanut objektiivin ennen kuin se on reagoinut uudelleen takaisinpäin, annetaan sille tällöin alhaisempi pistesumma. Muodostelman korkea laatu, eli se että muodostelma muistuttaa hyvin teoreettisesti täydellistä muodostelmaa, antaa korkean pistesumman. Muodostelman suuruus ja sen ikä, eli toisin sanoen se miten kauan sen rikkoutumisesta on kulunut, edesauttavat myöskin pistesumman suuruutta. Volyymibalanssi ja volyymihuippujen ja kurssihuippujen välinen yhteys ovat myös tärkeitä pistelaskussa. On negatiivista, jos kurssi on rikkoutumisen jälkeen ollut tukilinjan alapuolella. Myös se on negatiivista, jos rikkoutumisen jälkeen on muotoutunut toisia muodostelmia.
Yksityiskohtia

Rikkoutunut vastus ja kurssi lähellä kuviomaksimia
Teoria: Kurssin aikaisemmat huiput ovat tärkeitä vastustasojen määrittämisessä. Monet ajattelevat, että kurssi laski viimeksi sen ollessa tällä tasolla ja että osake oli kallis ja että se näin ollen laskee myös tällä kertaa. Korkeaksi kerääntynyt volyymi tietyllä kurssitasolla on myös tärkeää vastuksen määritykselle. On tällöin todennäköistä, että monet haluavat myydä uudelleen, kun kurssi saavuttaa tämän tason - joko toistaakseen aikaisemmin tehdyn hyvän myynnin, tai päästäkseen ulos ilman tappiota. Vastustasoilla on näin ollen ylitarjontaa myyjistä. Kun kurssi murtuu vastuksen läpi tarkoittaa se sitä, että myyjät tällä tasolla ovat saaneet osakkeensa myytyä. On edelleenkin olemassa kiinnostusta ostoon ja kurssi nousee edelleen, koska nyt on puutetta myyjistä. Jos vastus murtuu lähellä kuvion huippua, tarkoittaa se sitä, että päivän kurssista on erittäin vähän vastusta. Ehkä se myös tarkoittaa sitä, että kurssi on nyt saavuttanut uuden ennätysnoteerauksen, jolloin ei ole olemassa ollenkaan vastusta. Kurssia eivät näin ollen enää ole estämässä sellaiset myyjät, jotka haluavat ulos ilman tappiota, ja osake voi nopeasti jatkaa eteenpäin.

Pistesumma: Tärkeintä pistelaskussa ovat rikotun vastuksen voimakkuus, etäisyys kurssista alas tälle tasolle, ja etäisyys kurssista ylös kuvion maksimikurssille. Lisäksi ovat laskuissa mukana trendit, mahdolliset muodostelmat ja volyymikehitys.
Yksityiskohtia

Ostosignaali väärän myyntisignaalin jälkeen
Teoria: Kurssimuodostelmasta laukaistaan myyntisignaali silloin, kun jokin tärkeä tukitaso rikkoutuu. Markkinatoimijoiden keskuudessa vallalla oleva psykologia sekä yrityksen asema sen bisnessyklillä kertoo silloin, että kurssi on menossa edelleen alaspäin. Tämä saa monen sijoittajan myymään itsensä ulos. Jos kurssi ei kuitenkaan putoa alas muodostelman objektiivista, vaan sen sijaan kääntyy ylöspäin, indikoi tämä usein sitä, että on julkaistu uutta ja positiivista informaatiota, ja että uusia sijoittajia on tulossa sisään. Myyntisignaali oli väärä. On olemassa hyvin harvoja asioita, jotka ärsyttävät yhtä paljon kuin se että osake, jonka juuri on myynyt, nousee voimakkaasti. Mutta osakehan on nyt kalliimpi kuin silloin, kun sen itse myi, joten useimmat heistä, jotka myivät alaspäin tapahtuneen murtumisen aikana, jäävät nyt seuraamaan sivusta. Osake nousee kuitenkin edelleen ja murtautuu ylös muodostelman vastakkaiselle sivulle. Muodostelman vastuksen kohdalla olleet myyjät ovat poistuneet, on vajetta myyjistä, ja ostosignaali on laukaistu. Mikä nyt on erikoista on se, että myös muodostelman lattian alapuolella olevat myyjät ovat poissa, jolloin ostajien ja myyjien välille muodostuu vielä suurempi epätasapaino kuin tavallisessa ostosignaalissa. Nyt indikoidaan edelleen jatkuvaa nousua ja on mahdollisuus asettaa tiheä stop loss heti muodostelman katon alapuolelle.
Toinen tapa, millä tätä voidaan selittää on se, että uutistulva yrityksen ympärillä muodostelmasta alaspäin tapahtuneen rikkoutumisen aikana oli negatiivista, tai aikaisempaa vähemmän positiivista. Monet myyvät fundamentaalisten perustelujen pohjalta. Tämä osoittautuu kuitenkin vääräksi ratkaisuksi, koska uutisvirta kääntyy uudelleen, ja kurssi nousee. Se mikä näytti negatiiviselta, ei ollutkaan lopulta niin negatiivista ja tilalle on tullut uusia positiivisia impulsseja. Kurssi murtuu muodostelman vastuksen yli ja sekä muodostelman lattian alapuolella olevat että vastuksen kohdalla olevat myyjät ovat poistuneet. On annettu voimakas ostosignaali ja indikoidaan jatkuvaa nousua.

Pistesumma: Tämän tyypin kauppamahdollisuuden pistelaskun tärkeimmät kriteerit ovat seuraavat: tapahtuuko rikkoutuminen ylöspäin melko nopeasti alaspäin tapahtuneen murtumisen jälkeen, onko volyymikehitys positiivista ja sijaitseeko kurssi lähellä muodostelman katon tukea. Lisäksi on paljon merkitystä muodostelman laadulla ja trendin suunnalla.
Yksityiskohtia

Positiivinen sisäpiirikaupoille ja lähellä tukitasoa
Teoria: Yrityksen sisäpiiriläisillä on hyviä tietoja yrityksestä, markkinoista joilla se operoi, sekä sen tulevaisuudennäkymistä. Ehkä heillä on jopa tarkempia tietoja kuin osaketta seuraavilla analyytikoilla ja sijoittajilla. Kun sisäpiiriläiset satsaavat omia säästörahojansa siihen että kurssi nousee, ja ostavat yrityksen osakkeita, tarkoittaa se sitä että heidän mielestään osake on fundamentaalisesti halpa. Kun osakekurssi sijaitsee lähellä tukitasoa tarkoittaa se joko sitä, että se on pudonnut takaisin tukeen, tai sitä että se on murtunut ylöspäin vastustason läpi ja antanut ostosignaalin. Molemmissa tapauksissa markkinoiden psykologia indikoi sitä, että kurssi tulee edelleen nousemaan ylöspäin. Kun osake on sekä fundamentaalisesti halpa (positiivinen sisäpiirillä) että myös teknisesti positiivinen, on olemassa hyviä edellytyksiä onnistuneen sijoituksen tekemiselle.
Sisäpiiripistesumma lasketaan vain keskipitkälle aikavälille ja ainoastaan norjan ja ruotsin markkinoille, joten tämä kauppamahdollisuus on olemassa vain keskipitkällä aikavälillä Norjalle ja Ruotsille.

Pistesumma: Tämän kauppamahdollisuuden pistesumman laskun tärkeimmät elementit ovat sisäpiiripistesumma, tukitason voimakkuus ja etäisyys tukitasolle. Lisäksi laskuissa mukana ovat viime viikon sisäpiiripistesumman muutokset, trendi, muodostelmat ja volyymikehitys.
Yksityiskohtia

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK
Ilmainen näyte