Dagens case - resultater i et turbulent marked (5. august 2009)


Av forskningssjef Geir Linløkken

Abstract: Modellporteføljer bestående av Investtechs dages-case-aksjer har steget med over 100 prosent de første syv månedene av 2009. I denne rapporten ser vi nærmere på resultatene de siste to årene og siden Investtech startet med caseanbefalinger sommeren 2000.

Dagens case

Investtech startet abonnementstjenester på Oslo Børs i juni 1999. Ett år senere, 20.6.2000, lanserte vi dagens case som en ny tjeneste til våre abonnenter. Hver morgen får abonnentene presentert en aksje som våre analytikere tror skal stige den nærmeste tiden. I tillegg til et teknisk chart, gis det en kort beskrivelse av aksjen, med begrunnelse for hvorfor nettopp den skal stige. Det vises også en oversikt over hva innsiderne i aksjen har gjort, med tanke på om disse er fundamentalt positive eller negative. Det konkluderes med om aksjen er nøytral, svak kjøp eller ren kjøp på kort og mellomlang sikt. Figuren under viser et eksempel.


Figur 1. Eksempel på dagens case fra Investtech.com. Hver dag velges en aksje som Investtechs analytikere, basert på automatisk teknisk analyse og innsidehandelanalyse, tror skal stige i tiden framover.

Vi har tre ganger tidligere gjort undersøkelser av modellporteføljer basert på dagens case-anbefalinger. Alle viste at ved å investere i porteføljer bestående av dagens case-aksjer, kunne man fått en solid meravkastning i forhold til Hovedindeksen på Oslo Børs. Les rapporten fra 2004, rapporten fra 2005 og rapporten fra 2007. Nå skal vi se på hvordan det har gått i perioden fra 18.5.2007, som er datoen for den forrige rapporten, og fram til 31.7.2009, samt oppdatere resultatene siden starten 20.6.2000. I tillegg vil vi kommentere resultatene for i år spesielt, og se hvordan porteføljene har utviklet seg i det meget volatile markedet vi har hatt.

Porteføljemodell

Vi skal studere hvilken avkastning man kunne fått ved å følge dagens case, og bruker følgende utgangsmodell:

 • Data fra 20.6.2000 til 31.7.2007 er brukt som grunnlag for statistikken. I denne tidsperioden falt hovedindeksen på Oslo Børs først med ca 50%, for så å stige med nesten 500%, før den så falt 65% på under ett år og nå opp over 50% igjen. Indeksen startet på 197.7 og sluttet på 297.6, noe som tilsvarer en oppgang på 51% eller en gjennomsnittlig årlig avkastning på like under 5%.
 • Porteføljene og beregningene er 100% automatiske basert på de foreliggende og dokumenterte casene og morgenrapportene.
 • Et selskap som har fått vurderingen "Kjøp" gis en score på 100. "Svak kjøp" gir 50, mens "Avvent" gir 0.
 • Scoren avtar automatisk med tiden, slik at kjøpsvurdering (100 poeng) etter 10 dager bare er verd ca 75 poeng, etter 22 dager ca 50 poeng, etter 66 dager ca 25 poeng og etter 132 dager ca 6 poeng.
 • Dersom selskapet senere er omtalt i en morgenrapport, og da får en negativ vurdering, settes score til -100 på den dagen selskapet var i morgenrapporten. Selskaper som blir teknisk negative kan altså gå ut av porteføljen uten at de har blitt valgt som salgscase.
 • Porteføljen består av de 6 aksjene som til enhver tid har høyest score. Antallet 6 gir en passende risikospredning samtidig som det ikke blir altfor mange aksjer å følge med på, eller krever altfor stor kapital for å handle effektivt med hensyn på kurtasje.
 • For å hindre altfor hyppige utskiftninger i porteføljen, får aksjer som allerede er inne en "bonusscore" på 25 eller 50 poeng. Det betyr at en aksje vanligvis trenger en ren kjøpsanbefaling for å komme inn, mens den kan bli værende i porteføljen selv om den bare får en svak kjøpsanbefaling.
 • Hvert selskap i porteføljen vektes likt (med 1/6), og porteføljen rebalanseres hver dag.
 • Siste kjente kurs, det vil si sluttkurs den dagen analysen ble laget, brukes som inngangs/utgangskurs.
 • Selskaper med omsetning helt ned til 100000 kr pr dag kan velges som dagens case av Investtechs analytikere. Alle selskaper som har vært valgt ut som dagens case inngår i utvalget til porteføljen. Dette inkluderer aksjer som ikke lenger er notert på Oslo Børs grunnet for eksempel oppkjøp, fusjon eller konkurs.
 • Kurser justeres for splitter, utbytte, fisjoner, tegningsretter og andre kapitalendringer.
 • Referanseindeks er hovedindeksen på Oslo Børs, OSEBX.

Kortsiktig portefølje

Her brukes Investtechs kortsiktige casevurdering som grunnlag for score-beregning. Det gjøres daglig oppdatering av porteføljen og det gis en bonusscore på 25 poeng til gamle porteføljeaksjer (slik at en aksje med kjøpsanbefaling blir liggende minst 10 dager før en ny aksje med kjøpsanbefaling kan dytte den ut).


Case kort sikt, 18.5.07-31.7.09 17% 7% -1% 512 18.8% 26.0% 1.05
Hovedindeksen -39% -20% -20% 16.9%

Figuren og tabellen over viser utviklingen til Investtechs kortsiktige casevurderinger (blå kurve) mot Hovedindeksen for perioden 8.5.2007 til 31.7.2009. Avkastning var 17% totalt for perioden og -1% årlig etter kurtasje. Til sammenligning falt hovedindeksen 20% årlig i perioden. Av grafen ser vi at porteføljen fulgte indeksen god det første året. Under den kraftige nedgangsperioden i fjor høst, falt porteføljen mer enn indeksen, mens den har steget vesentlig mye mer enn indeksen etter bunnen i fjor høst. Hittil i år er modellporteføljen opp 140% etter kurtasje, mot hovedindeksens 32%. Detaljer

Volatilitet: Et mål for variasjonene til en portefølje, indeks eller aksje over tid. Vi bruker månedsvolatilitet som angir gjennomsnittlig forskjell mellom laveste og høyeste kurs i løpet av en måned, beregnet over hele tidsperioden.
TE - Tracking Error: Beskriver volatiliteten mellom et fonds eller en porteføljes avkastning og avkastningen til referanseindeksen. Kalles også for aktiv risiko.
IR - Information ratio: En mye brukt metode, som sier noe om hvordan fondet eller porteføljen gjør det i forhold til referanseindeksen. Høy og positiv information ratio betyr at forvalterne har gjort det bedre enn markedet de måles mot. Negativ information ratio betyr at de har gjort det dårligere enn referanseindeksen. Verdier over 1.0 regnes som meget godt. IR i tabellene her er regnet før kurtasje, så resultatet etter kurtasje blir noe svakere.


Case kort sikt, 2000-2009 2136% 41% 28% 2608 14.7% 26.1% 1.38
Hovedindeksen 51% 5% 5% 10.7%

Figuren og tabellen viser utviklingen til Investtechs kortsiktige casevurderinger mot Hovedindeksen siden oppstarten i midten av 2000. Avkastning var 2136% totalt for perioden og 28% årlig etter kurtasje. I store trekk ser vi at porteføljen følger indeksen, men at den stiger mer når indeksen stiger og faller mer når indeksen faller. Dette er ikke overraskende: Når totalmarkedet er negativt, vil færre kjøpssignaler slå til. Kjøp på støtte, som er en god strategi når markedet stiger, vil fungere svært dårlig hvis markedet faller og støtten blir brutt, for da blir i stedet et salgssignal utløst. En portefølje basert på kjøpssignaler vil derfor fungere bedre i et stigende marked enn i et fallende marked. Dette kan også delvis være en effekt av risiko, som er en del høyere for porteføljen enn for Hovedindeksen. Detaljer

Mellomlang portefølje

Her brukes Investtechs mellomlange casevurdering som grunnlag for score-beregning. Det gjøres ukentlig oppdatering av porteføljen og det gis en bonusscore på 50 poeng til gamle porteføljeaksjer. Denne porteføljen vil gi færre handler enn den kortsiktige porteføljen, og det er ikke nødvendig å følge med daglig for å implementere den. På den andre siden vil vi sannsynligvis gi fra oss noe av potensialet, i og med at vi bruker cases som er inntil fire dager gamle når vi oppdaterer porteføljen.


Case kort sikt, 18.5.07-31.7.09 12% 5% 2% 224 16.7% 25.4% 1.00
Hovedindeksen -39% -20% -20% 16.9%

Figuren og tabellen over viser utviklingen til Investtechs mellomlange casevurderinger (blå kurve) mot Hovedindeksen for perioden 18.5.2007 til 31.7.2009. Avkastning var 12% totalt for perioden og 2% årlig etter kurtasje.
Porteføljen har fulgt indeksen relativt bra og information ratio er sterk. Meravkastning har kommet noe i perioder der indeksen har utviklet seg svakt, men spesielt i oppgangsperioden i 2009. Hittil i år er modellporteføljen opp 107% etter kurtasje, mot hovedindeksens 32%. Detaljer


Case mellomlang sikt,
2000-2009
1797% 38% 33% 1076 13.7% 23.2% 1.45
Hovedindeksen 51% 5% 5% 10.7%

Figuren og tabellen viser utviklingen til Investtechs mellomlange casevurderinger mot Hovedindeksen siden oppstarten i midten av 2000. Avkastning var 1797% totalt for perioden og 33% årlig etter kurtasje.
I årene 2000, 2001 og 2003 ser vi at case-porteføljen gjorde det litt bedre enn børsen i de periodene indeksen steg og gikk sidelengs, mens den gjorde det svakere når markedet falt. Porteføljen gjorde det deretter svært mye bedre enn indeksen i 2003, da markedet snudde, men har også i alle de senere årene med oppgang gitt solid meravkastning i forhold til børsen. Også begynnelsen på 2009, da markedet vendte opp etter et kraftig fall, har gitt god meravkastning til porteføljen. Detaljer

Spesialporteføljer

Mellomlange analyser, men kortsiktig investeringshorisont
Den mellomlange porteføljen over er bygget opp med tanke på investorer som omtrent en gang per uke sjekker markedet og gjør handler. Hvis man har anledning til å følge med daglig, viser tidligere simuleringer at man kan oppnå enda bedre avkastning basert på de mellomlange vurderingene. Vi kjører en porteføljesimulering basert på de mellomlange casevurderingene, men med daglig oppdatering og bonusscore 25 poeng, det vil si de samme parametrene som for den kortsiktige porteføljen. Resultatene er som følger:

Case mellomlang-kort,
2000-2009
5371% 55% 43% 2276 14.3% 23.9% 2.11
Hovedindeksen 51% 5% 5% 10.7%

Vi ser at grafen kvalitativt er lik grafen for utgangsporteføljen. Den store forskjellen ligger i at porteføljen ikke faller i samme grad når markedet faller. Dette skyldes nok at salgssignaler i fallende markeder har stor gjennomslagsgrad (høy sannsynlighet for å bli innfridd) og at vi ved daglig oppdatering kommer oss raskt ut når slike salgssignaler blir gitt. Oppgangen i 2003 og 2009 er også sterkere enn for utgangsporteføljen, noe som antas å skyldes at vi da kommer raskere inn når gode kjøpssignaler gis. Total avkastning for porteføljen før kurtasje var 5371% og årlig avkastning etter kurtasje var 43%. Hittil i år er modellporteføljen opp 112% etter kurtasje, mot hovedindeksens 32%. Detaljer

Aksjer som er positive både på kort og mellomlang sikt
Porteføljene over er bygget opp av aksjer som er positive enten på kort sikt eller på mellomlang sikt. Hvordan går det hvis vi ser på aksjer som er positive både på kort sikt og på mellomlang sikt? Vi kjører med daglig oppdateringsfrekvens og 25 bonuspoeng, som for den kortsiktige porteføljen. Resultatene er som følger:

Case mix,
2000-2009
7293% 60% 49% 1946 14.1% 24.8% 2.25
Hovedindeksen 51% 5% 5% 10.7%

Total avkastning for porteføljen før kurtasje var 7293% og årlig avkastning etter kurtasje var 49%. Dette er betraktelig bedre enn de kortsiktige og mellomlange porteføljene hver for seg. Det er ikke veldig overraskende, men man har altså fått bedre avkastning ved å investere i aksjer som er positive både på kort og lang sikt, enn basert på bare en av tidshorisontene. Hittil i år er modellporteføljen opp 140% etter kurtasje, mot hovedindeksens 32%. Detaljer

Oppsummering og avsluttende bemerkninger

Modellporteføljer bygget opp av aksjer som Investtech har publisert som dagens case har gitt god meravkastning siden oppstarten i 2000. Spesielt 2003 og 2009, da markedet vendte opp etter kraftige fall, har vært gode, men så godt som alle årene har gitt meravkastning til porteføljene. For de første syv månedene i 2009 har modellporteføljene vist avkastning mellom 107% og 140% etter 0.2% kurtasjekostnad, mot hovedindeksens 32%.
Vi har i denne runden ikke utført noen sensitivitetsanalyse som viser hvilken innvirkning for eksempel antall aksjer i porteføljen, minimumslikviditet og handelsforsinkelse har. For dette refereres til tidligere rapporter. Investorer som vurderer å begynne å handle basert på Investtech cases anbefales å lese caserapporten fra 2007 for en mer grundig gjennomgang.
Vi mener at resultatene over klart underbygger at Investtechs cases over tid viser solid meravkastning i forhold til markedet, og at man ved å følge disse vil kunne oppnå god avkastning.

Til slutt må det understrekes at historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen kan bli bedre eller dårligere, og den kan bli negativ.

Litteratur

 • Geir Linløkken. Syv år med Dagens case - resultater. Investtech.com, 2007. Link
 • Geir Linløkken. Dagens Case: Resultater 2005. Investtech.com, 2005. Link
 • Geir Linløkken. Fire år med Dagens case - en oppsummering. Investtech.com, 2004. Link
 • Geir Linløkken og Steffen Frölich. Teknisk AksjeAnalyse - for lavere risiko og økt avkastning. Investtech.com, 2001. Link
 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK