Høj og lav volumenbalance – Foreløbige forskningsresultater

Igangværende forskning hos Investtech, juni 2015.
04.09.2015

Hvad betyder høj og lav volumenbalance for den kommende kursudvikling? Sender det et signal om opgang eller nedgang? Vi har set på kursudviklingen, efter volbal22 er nået til ekstreme niveauer på børserne i Oslo, Stockholm, København og Helsingfors.

Volumenbalance – Investtechs indikator for aggressivitet hos købere og sælgere

Investtech har udviklet indikatoren Volumenbalance som et måleredskab for aggressiviteten hos købere og sælgere i en aktie. Formålet var at lave en indikator, som kunne forudsige, hvorvidt en aktie står foran en opgang eller en nedgang. Tanken var, at hvis kurs- og volumenmønstret i en aktie kunne forklares med, at køberne var aggressive og sælgerne passive, ville dette indikere, at kursen ville komme til at stige fremover. Tilsvarende ville et mønster, der kunne forklares med aggressive sælgere og passive købere, prædikere, at aktiekursen ville falde.

Volumenbalancen måler investorernes aggressivitet ved kursopgang og ved kursnedgang. Den kan give følgende svar:

  • Nu er investorerne så aggressive, at de presser kursen op for at komme ind i aktien.
  • Nu er investorerne så pessimistiske, at de presser kursen ned for komme af med deres aktier.

 

Højt volumen på opgang indikerer, at optimismen er øgende, og at mange investorer går op i pris for at sikre sig aktier. Lavt volumen på nedgang indikerer, at få investorer vil gå ned i pris for at få solgt, og at de er komfortable med at sidde i aktien. Dette er positivt og genspejles af en høj volumenbalance.

De grønne søjler i figuren viser volumenet på dage med kursopgang, mens de røde viser volumenet på dage med nedgang. Høje grønne søjler og lave røde giver en positiv volumenbalance.

 

Højt volumen på nedgang indikerer, at usikkerheden er øgende, og at mange investorer går ned i pris for at komme af med deres aktier. Lavt volumen på opgang indikerer, at få investorer vil gå op i pris for at få købt. De er ikke særligt interesserede eller regner med at kunne købe rimeligere senere. Dette er negativt og genspejles af en lav volumenbalance.

Læg mærke til de høje, røde volumensøjler i grafen til venstre kombineret med de lave, grønne. Dette ser vi allerede i den første halvdel af grafen. Her var volumenbalancen negativ og gav et godt varsel om det kommende kursfald.

 

Positiv volumenbalance forstærker købssignaler fra andre indikatorer, mens negativ volumenbalance forstærker salgssignaler. På samme måde vil positiv volumenbalance styrke eller bekræfte en stigende trend, mens negativ volumenbalance vil bekræfte en faldende trend. Som vist herover, giver volumenbalance ofte også varsler om kommende kursbevægelser.

I Investtechs grafer vises volumenbalancen som tre pile nede i højre hjørne af graferne. Den første er beregnet ud fra den sidste uges omsætning, den anden for sidste måned og den tredje for sidste kvartal. Især ugeindikatoren kan let påvirkes af støj og bør bruges med forsigtighed. Samtidig kan dette være den bedste indikator at bruge, hvis man er på jagt efter de helt korte investeringsmuligheder.

Beregning af volumenbalance

Lidt forenklet beregnes volumenbalance som korrelationen mellem kursændring og volumen. Indikatoren beregnes på 5, 22 og 66 dages sigt, svarende til henholdsvis uge, måned og kvartal.

Indikatoren kan antage værdier mellem –100 for maksimalt negativ til +100 for maksimalt positiv. De eksakte værdier vises i tabellen på grafsiden og bliver visualiseret med pile nederst til højre i graferne. Grønne pile, som peger opad, viser, at volumenbalancen er positiv, mens røde pile, som peger nedad, viser, at volumenbalancen er negativ. Gule sidelænds pile viser en neutral volumenbalance.

Forskning vedr. volumenbalance – foreløbige resultater

Investtech har startet et forskningsprojekt for at studere, i hvilken grad volumenbalance kan bruges til at prædikere den fremtidige kursudvikling. Projektet er en del af et større projekt inden for signalanalyse af aktier og er støttet af Norges forskningsråd via SkatteFunn-ordningen.

Vi har set på aktierne på de nordiske markeder Norge, Sverige, Danmark og Finland.
For Norge har vi data af god kvalitet fra 1996 til 2014, og for Sverige har vi data af god kvalitet fra 2003 til 2014.
For Danmark og Finland har vi data fra 2003 til 2014. Som det gælder med Norge og Sverige, er alle aktierne, der har været noteret på børsen i løbet af perioden, med, og kurserne er justeret efter udbytte, opdeling, fission og andre kapitalændringer. Vi har imidlertid ikke lavet samme daglige overvågning, manuelle tjek og korrigering af dataene på disse markeder, som vi har i Norge og Sverige, så datakvaliteten er ikke lige så høj her.

Volumenbalance 22 til kritisk niveau

De konkrete værdier for volumenbalancen på 5, 22 og 66 dages sigt, bliver vist for hver enkelt aktie i tabellen nederst på Investtechs analysesider. Nede i det højre hjørne af selve analysegrafen vises tre pile for volumenbalancen, én for hver af de givne tidshorisonter. Det er den mellemste tidshorisont, 22 dage, tilsvarende den midterste pil, vi har analyseret her.

Vi har brugt -40 og 40 som kritiske niveauer. Når volumenbalancen krydser under -40, går 22-dages-pilen over til at være rød og pege nedad. Når den krydser over 40, går pilen over til at være grøn og pege opad. Overgangen mellem farver og retning på pilen er gradvis for værdier mellem 0 og til 60, men det er 40, vi har brugt som grænseværdi i denne undersøgelse.

Når volumenbalancen krydser under -40-grænsen, bliver der defineret et salgssignal ud fra tanken om, at dette indikerer aggressive sælgere. Når volumenbalancen krydser over +40-grænsen, bliver der defineret et købssignal.

Antal Norge Sverige Danmark Finland Totalt
Købssignal volbal22 krydser over 40 8843 10 535 3733 1469 24 580
Salgssignal volbal22 krydser under -40 2908 5537 1689 1169 11 303

Tabellen viser antal købs- og salgssignaler ud fra en strategi på volbal22. Tilsammen identificerede Investtechs datamaskiner 24 580 tilfælde, hvor volbal22 steg op over 40-grænsen. Dette er et købssignal og bliver benævnt "buy signal" i graferne under. Investtechs datamaskiner identificerede også 11 303 tilfælde, hvor volbal22 faldt under -40-grænsen, hvilket bliver benævnt med salgssignalet "sell signal" i grafen.

Signalerne er fundet ved at gennemgå alle tilfælde, hvor volumenbalance 22 krydser de kritiske grænser. Og kun signaler, hvor det er mere end 14 dage siden, forrige signal i samme aktie blev registreret. Dette gøres for at undgå næsten-dubletter. Der vil ligeledes være et stort antal signaler, der er meget ensartede, da en del forskellige aktier følger hinanden ganske tæt i kurs. Specielt i situationer, hvor børsen er steget eller faldet meget kraftigt på kort tid, vil mange aktier kunne udvise samme signal. Signalerne (prøverne) vil dermed ikke være uafhængige, og statistiske mål for usikkerhed (standardafvigelser) vil ikke kunne bruges ukritisk.

Figur 3: Kursudvikling ved købs- og salgssignaler fra 22-dages volumenbalance identificeret af Investtechs datamaskiner. Klik på figurerne for større billede.

Graferne viser den gennemsnitlige kursudvikling i tiden efter købs- og salgssignalerne fra 22-dages volumenbalance. Signalerne udløses på dag 0. Kun dage, hvor børsen er åben, indgår, således at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Købssignaler er den blå kurve og salgssignaler den røde. Det skraverede område angiver standardafvigelser til beregningerne. Referenceindekset er den sorte linje.

Gennemsnitlig afkastning efter 66 dage Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Købssignal volbal22 krydser over 40 4,9% 4,7% 4,7% 3,9% 4.7%
Salgssignal volbal22 krydser under -40 0,9% 1,9% 1,9% 3,0% 1.8%
Referenceindeks 3,2% 4,0% 3,6% 1,5% 3,5%

Der er ganske ensartede resultater på de fire markeder. Aktier med købssignal fortsætter med at stige, og de stiger stærkere end den gennemsnitlige udvikling i referenceindekset. Aktier med salgssignal fra volumenbalance er også steget, men med undtagelse af Finland, er de steget langt svagere end den gennemsnitlige udvikling i referenceindekset.

Figur 4: Kursudviklingen ved volumenbalance 22-signaler for Norge. Samme som i figur 3, men inklusiv kursudviklingen i dagene før signalet bliver udløst.

Sensitivitetsanalyse

Vi har lavet en sensitivitetsanalyse for det norske marked på volumenbalance-længde (f.eks. 15, 22, 30 dage), triggerværdi (f.eks. signal ved volumenbalance over 20, 40, 60) og hvordan signalerne identificeres (signal ved brud til ekstremværdier eller når volumenbalancen vender tilbage fra ekstremværdier).

Samlet viser resultaterne, at volumenbalance-indikatoren er robust, både mht. længdeparameter, triggerværdi og hvordan signalerne identificeres.

Opsummering og konklusion

Vi har studeret 24 580 tilfælde, hvor volumenbalancen 22 krydser over 40-grænsen og 11 303 tilfælde, hvor den krydser under -40-grænsen. Vi har brugt 19 år med børskurser fra Norge og 12 på de øvrige lande. Dataene er fordelt med rundt 30% fra Norge, 45% fra Sverige, 15% fra Danmark og 10% fra Finland.

Resultaterne fra købssignalerne er konsistente på de fire markeder og viser, at aktier, hvor volumenbalancen har holdt sig positivt over det kritiske 40-niveau, gennemsnitligt er fortsat med at stige fremover. Samtidig har aktier i Norge, Sverige og Danmark med lav volumenbalance, under det kritiske -40-niveau, fortsat med at falde på børsen fremover. I Finland, hvor vi har relativt få data fra, og referenceindekset har udviklet sig svagt, har salgssignalerne klaret sig bedre end den gennemsnitlige udvikling i referenceindekset.

Resultaterne indikerer, at Investtechs volumenbalance-indikator er godt egnet til at opfange positive og negative ændringer i investoradfærd. Volumenbalancen kan dermed bruges til at identificere gode købskandidater (stockpicking). Ved at følge signaler fra Investtechs volumenbalance-indikator anses det for at være sandsynligt, at man kan opnå en statistisk afkastning af den gennemsnitlige børsafkastning.

Volumenbalance anses endvidere for at være en god indikator til at forstærke eller svække øvrige signaler i Investtechs analyser. F.eks. kan købssignaler fra stigende trender blive forstærket af en positiv volumenbalance, mens de svækkes af negativ volumenbalance.

Videre arbejde

Foreløbig har vi en del arbejde igen, før vi kan publicere en fuldstændig forskningsrapport på dette. Vi skal kontrollere datamaterialet grundigt. Vi ønsker at undersøge, i hvilken grad ekstrem kursudvikling i enkeltselskaber bidrager til gennemsnitsresultaterne. Vi ønsker også at se, om der er forskel på, hvordan volumenbalance virker for små og store selskaber. Det kan også være interessant at se, hvordan volumenbalance virker i kombination med andre indikatorer, så som støtte/modstand, RSI og trend.

 

Keywords: Buy signal,Helsingfors,København,Købssignal,Oslo,Salgssignal,Sell signal,statistics,statistikk,Stockholm,Volbal,Volumenbalance.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nu