Investtech-forskning: Mindreavkastning etter brudd ned fra fallende trend

Publisert 12.02.2020

Ny forskning fra Investtech viser at aksjer som bryter ned fra fallende trender på mellomlang sikt, har hatt en nedgang på 2,7 prosent i løpet av tre måneder. Forskningsresultatene bekrefter i stor grad teknisk analyse-teori, som sier at brudd ned fra fallende trender gir økt falltakt.

Trender er noe av det mest sentrale innenfor teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver hvilken retning en aksje eller markedet beveger seg i. I følge teknisk analyse-teori skal aksjer som ligger i en fallende trend fortsette å falle. En fallende trend indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling, at pessimismen brer seg blant investorene og at kjøpsinteressen er avtagende.

Trenden angir stigningstakt for aksjekursen, og ved å fremskrive trendlinjene finner man kursmål for aksjen. Man skiller mellom stigende trender, horisontale trender og fallende trender. Mer informasjon om trender og hvordan Investtech identifiserer ulike typer trender, er nærmere beskrevet her.

Investtechs algoritmer identifiserer brudd på trender for deg. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er f.eks. Aker Solutions, som per 11. februar 2020 har brutt ned gjennom fallende trend på mellomlang sikt.

Figur 1: Aker Solutions (AKSO.OL) Siste sluttkurs: 14.25 (+0.86), 11. feb 2020

Våre abonnenter kan finne teknisk negative aksjer med brudd ned fra fallende trend blant annet med verktøyet Trendsignaler.

Vi ønsket å se hvilke statistiske resultater aksjer med brudd ned fra fallende trender har gitt, og studerte derfor avkastningen på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av salgssignaler fra brudd ned fra fallende trender i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellomlang og lang sikt. Vi hadde opp til 23 år med data, fra 1996 til 2018. Vi definerte det som et salgssignal første dagen en aksje brøt gulvet i en fallende trendkanal eller at den lå under gulvet i en fallende trendkanal og det var gått mer enn 22 dager siden forrige salgssignal.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av salgssignaler fra brudd ned gjennom gulvet av fallende trender i Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke røde kurven viser hvordan aksjer med salgssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale røde kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med salgssignaler.

Figur 2: Salgssignal fra brudd ned gjennom fallende trend, mellomlang sikt, 1996-2018, Norden samlet.

Aksjer med brudd ned fra fallende trend på kort sikt har historisk hatt en svak oppgang de første to ukene og deretter gått sidelengs resten av måneden. De har gitt en annualisert mindreavkastning på 1,9 prosentpoeng.

Aksjer med brudd ned fra fallende trend på mellomlang sikt falt 2,7 prosent de neste tre månedene. I forhold til referanseindeksene i samme periode, gikk aksjene med brudd ned fra fallende trend 2,9 prosentpoeng dårligere, tilsvarende en annualisert mindreavkastning på 10,8 prosentpoeng.

Aksjer med brudd ned fra fallende trend på lang sikt steg i gjennomsnitt 0,4 prosent etter tre måneder. Dette er 1,3 prosentpoeng dårligere enn referanseindeksen, tilsvarende en annualisert mindreavkastning på 5,1 prosentpoeng.

Tidsperioden undersøkelsen er gjort på er relativt lang, kvaliteten på grunnlagsdataene anses god og algoritmene som er brukt for å identifisere trendene, er helautomatiske. Aksjer som bryter ned fra fallende trend på mellomlang sikt antas å skulle underprestere, og statistiske forholdstall antyder høy grad av signifikans.

Analysene indikerer også at aksjer som bryter ned fra fallende trend på kort og lang sikt statistisk skal underprestere, men disse resultatene har lavere statistisk signifikans. Imidlertid er det slik at brudd ned fra langsiktige, fallende trender i enkeltaksjer synes å indikere en svak avkastning for hele markedet. Det er i tillegg signifikant mindreavkastning tre måneder etter brudd ned fra kortsiktige, fallende trender.

Du finner flere detaljer og resultater i forskningsrapportene her:

Brudd opp fra stigende trender og brudd ned fra fallende trender, kort sikt

Brudd opp fra stigende trender og brudd ned fra fallende trender, mellomlang sikt

Brudd opp fra stigende trender og brudd ned fra fallende trender, lang sikt

 

Keywords: h_TFBrD,help topic main report.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK