Investtech-forskning: Kursoppgang etter innsidekjøp

Publisert 21.04.2021

Direktører, styremedlemmer og andre innsidere i børsnoterte selskaper må rapportere når de kjøper og selger aksjer i egne selskaper. Vi har studert hva som har skjedd i etterkant av slike innsidekjøp og innsidesalg i norske, svenske og danske selskaper i perioden 2008 til 2020. I gjennomsnitt steg aksjer med innsidekjøp 4,7 prosent, tilsvarende 1,9 prosentpoeng mer enn referanseindeksen, de første 66 dagene etter et innsidekjøp. Aksjer med innsidesalg steg 2,0 prosent, tilsvarende 0,4 prosentpoeng mindre enn referanseindeksen, de kommende 66 dagene.

Analyse av innsidehandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskapets styre eller ledelse kjøper aksjer, er det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig. Innsidesalg blir regnet som signal om at aksjen er dyr eller at risikoen er høy.

Innsidere i de børsnoterte selskapene plikter å melde fra til børsen når de handler. I Danmark kreves melding bare når handelen overstiger en fastsatt verdi. Du kan lese mer om hvordan innsidehandler kategoriseres og score beregnes her. Det er litt forskjellige regler for Norge, Sverige og Danmark.

Signalene er definert som kjøpssignal når en innsider har rapportert et kjøp i eget selskap, og som salgssignal når en innsider har rapportert et salg. Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter slike kjøps- og salgssignaler fra innsidehandler i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske og danske børsen i perioden 2008 til 2020.

I en tidligere forskningsrapport så vi hvordan aksjer med innsidehandler utviklet seg under koronapandemien i 2020 og det forutgående året 2019.

Vi har her sett på investoradferden over en lengre tidsperiode som kan være representativ for generell investoroppførsel, og dermed også for tiden framover. Målsettingen var å identifisere signalkraft og signifikans i de forskjellige signaltypene, for å se om de kan si noe om adferden til investorene og derigjennom predikere kursutvikling. Det kan danne grunnlag for investeringsstrategier og anbefaling om hvilke aksjer man bør kjøpe og selge på grunnlag av de gitte signalene.

Resultater innsidekjøp

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer med innsidekjøp. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fra ti dager før innsidekjøpet fram til 132 dager etter innsidekjøpet. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 132 dager tilsvarer cirka seks måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 1: Skandinavia samlet, utvikling etter kjøpssignal fra innsidekjøp. Grafen viser utviklingen i seks måneder etter kjøpene.

Avkastning og relativ avkastning etter 66 dager Norge Sverige Danmark Vektet snitt
Kjøpssignal 3,0 % 5,1 % 8,6 % 4,7 %
Referanseindeks i samme periode 1,8 % 2,9 % 8,2 % 2,8 %
Meravkastning kjøpssignal 1,2 %p 2,1 %p 0,3 %p 1,9 %p

Tabellen viser avkastning og meravkastning i prosentpoeng, benevnt %p.

Vi ser at innsidekjøp både i Norge, Sverige og Danmark har vært fulgt av en positiv avkastning de kommende månedene. I Norge var oppgangen de tre første månedene i snitt 3,0 prosent, i Sverige 5,1 prosent og i Danmark 8,6 prosent. Vektet snitt var 4,7 prosent. Annualisert blir avkastningen 19,0 prosent, tilsvarende en meravkastning på 8,1 prosentpoeng mot referanseindeksen i samme periode.

Vi har litt få data i Norge, og spesielt Danmark, så her er resultatene isolert sett ikke signifikant bedre enn fra børsens utvikling. Sverige viser imidlertid overbevisende tall, og er det klart største datasettet, så samleresulatene er sterke. Det antas at innsidere gir omtrent de samme signalene i de skandinaviske landene, selv om rapporteringsreglene er litt forskjellige. Dermed anser vi de samlede resultatene å være representative for hvert av de skandinaviske landene.

Samlet anses innsidekjøp som et klart positivt signal, med indikasjon om at aksjen framover statistisk har gode odds for å overprestere.

Resultater innsidesalg

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av signaler fra aksjer med innsidesalg. Den tykke røde linjen viser hvordan aksjer med innsidesalg i gjennomsnitt har utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den tynne røde linjen er gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen i samme periode.

Figur 2: Skandinavia samlet, utvikling etter salgssignal fra innsidesalg. Grafen viser utviklingen i seks måneder etter salgene.

Avkastning og relativ avkastning etter 66 dager Norge Sverige Danmark Vektet snitt
Salgssignal 0,1 % 2,3 % 5,3 % 2,0 %
Referanseindeks i samme periode 1,3 % 2,6 % 5,9 % 2,5 %
Meravkastning salgssignal -1,2 %p -0,3 %p -0,6 %p -0,4 %p

For innsidesalgene har vi ganske forskjellige resultater i Norge, Sverige og Danmark. Norske aksjer med innsidesalg falt i perioden etter salgene, og gjorde det klart svakere enn referanseindeksen. I Sverige utviklet aksjer med innsidesalg seg helt på linje med referanseindeksen, mens vi i Danmark har alt for få samples til å gi noen god analyse.

Samlet for Skandinavia ser vi at aksjene umiddelbart etter salgene falt noe, og ga en mindreavkastning mot referanseindeksen de første cirka ti dagene. Utviklingen de påfølgende månedene var ikke signifikant forskjellig fra markedets utvikling.

Vi har funnet en mindreavkasting i aksjer med innsidesalg, om enn mindre enn vi tidligere har sett. Vi heller likevel fortsatt mot å anse innsidesalg som et negativt signal, men vi tror ikke man bør legge avgjørende vekt på det. Det er dermed ikke gitt at man statistisk sett bør selge en aksje med innsidesalg, spesielt om øvrige kvantitative forhold, for eksempel trend og momentum, er positive. Et innsidekjøp regnes som et sterkere kjøpssignal enn et innsidesalg regnes som salgssignal.

Analyse av innsidehandel vil fortsatt anses som et alternativ til enkel fundamental analyse av aksjen. Innsidehandelanalyse anses å være et viktig element i en handelsstrategi for kjøp og salg av aksjer, og å gi verdifull input i en stock-picking-prosess.

Flere detaljer finner du i forskningsrapporten her (krever Professional-abonnement).

Keywords: h_InsiderBuy,h_InsiderSell.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK