Investtech-forskning: Støtte og modstand - oversigtsartikel

Publiceret d. 30. september 2019.

Abstract:
Støtte og modstand er blandt de mest centrale begreber inden for teknisk analyse. Teoretisk set er en aktie, der er faldet ned mod støtte, billig og bør købes. Aktier, der er brudt op gennem modstandsniveauer, siges at have afgivet købssignaler og bør købes. Modsat gælder det for aktier, der er steget og tester modstand eller er brudt ned gennem støtte - disse bør sælges.
Vi har set hvilke kursbevægelser, der er fulgt efter købs- og salgssignaler fra støtte- og modstandsniveauer i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børs over en periode på 23 år - fra 1996 til 2018. På nogle områder svarer fundene til vores teori, mens andre fund indikerer, at teorien er fattig eller til og med forkert.

Dette dokument er en oversigtsartikel med resultater og hovedkonklusioner. Detaljerne er beskrevet i seks artikler for de forskellige købs- og salgssignaler, som igen tager udgangspunkt i fire forskningsrapporter.

Købssignaler: Aktier, der er faldet tilbage og er tæt på støtte

Kurs nær støtteTeori: Kursen ligger nær støtte. Her er aktien vendt op tidligere. Mange investorer anser prisen som rimelig og vil være tilbøjelige til at købe igen.
En aktie, der ligger nær et støtteniveau, indikeres at stige. Definitionen på støtte antyder, at flere og flere købere kommer frem, jo nærmere kursen går mod støtteniveauet. Ønsker man at købe, kan det derfor være gunstigt at lægge en købsordre lidt over støtteniveauet.
Vær opmærksom på at brud ned på støtte vil udløse et salgssignal. Da kan kursen falde meget på kort tid. Især hvis volumenudviklingen er negativ, eller aktien viser en faldende trend, kan det være risikabelt at købe på støtte.

-0,2%p

Norden 1996-2018, i alt 56.703 signaler.
Aktier, der har reageret tilbage og tester eller ligger nær støtte, har i gennemsnit udviklet sig på linje med børsen de kommende måneder. Årligt afkast har været 0,2 procentpoint svagere end referenceindekset.
Læs forskningsartikkel her>>

 

Salgssignaler: Aktier, der er steget og er tæt på modstand

Kurs nær motstandTeori: Kursen ligger nær modstand. Her har aktien vendt ned tidligere. Mange investorer anser den som dyr og vil være tilbøjelige til at sælge.
En aktie, der ligger nær et modstandsniveau, indikeres at falde. Definitionen på modstand antyder, at flere og flere sælgere kommer frem jo nærmere kursen går mod modstandsniveauet. Ønsker man at sælge, kan det derfor være gunstigt at lægge en salgsordre lidt under modstandsniveauet.
Vær opmærksom på at brud op på modstand vil udløse et købssignal. Da kan kursen stige meget på kort tid. Især hvis volumenudviklingen er positiv, eller aktien viser en stigende trend, kan det være gunstigt at vente med at sælge på modstand.

+1,9%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, i alt 63.954 signaler.
Aktier, der har reageret op og tester eller ligger nær modstand, har i gennemsnit udviklet sig på linje med eller lidt stærkere end børsen de kommende måneder. Årligt afkast har været 1.9 procentpoint bedre end referenceindekset.
Læs forskningsartikkel her>>

 

Købssignaler: Aktier der er brudt op gennem modstand

Brudd opp gjennom motstandTeori: Brud op gennem modstand er et købssignal. Dette gælder især, hvis volumenet øges samtidigt. Sælgerne, som lå her, er væk, men der er fortsat et købspres i aktien.
En aktie, der for nylig er brudt op gennem et modstandsniveau, forventes at stige videre. Ved at købe sådanne aktier kan man komme tidligt ind i en opgangsfase. Hvis aktien har gået langt efter bruddet, kan man få en bedre kurs ved at vente på en reaktion tilbage.
Bemærk at aktier med faldende trender ofte giver falske købssignaler ved brud op gennem modstand. Skal man købe sådanne aktier, bør det være et langsigtet og kraftigt modstandsniveau, der er brudt, og bruddet bør følges af øgende volumen og positiv volumenudvikling.

+5,1%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, i alt 43.367 købssignaler.
Aktier, med købssignal efter brud op gennem modstand, er i gennemsnit fortsat med at stige og er steget mere end børsen de kommende måneder. Årligt afkast har været 5.1 procentpoint bedre end referenceindekset.
Læs forskningsartikkel her>>

 

Salgssignaler: Aktier, der er brudt ned gennem støtte

Brudd ned gjennom støtteTeori: Brud ned gennem støtte er et salgssignal. Dette gælder især, hvis volumenet øges samtidigt. Køberne, som lå her, er væk, men der er fortsat et salgspres i aktien.
En aktie, der for nylig er brudt ned gennem et støtteniveau, forventes at falde videre. Ved at sælge sådanne aktier eller afstå fra at købe kan man undgå et videre fald. Hvis aktien er faldet meget efter bruddet, kan man få en bedre kurs ved at vente på en reaktion tilbage.
Bemærk at aktier med stigende trender ofte giver falske salgssignaler ved brud ned gennem modstand. Ejer man sådanne aktier, bør det typisk være et langsigtet og kraftigt støtteniveau, der er brudt – helst på højt volumen – før man sælger.

-2,7%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, i alt 38.693 salgssignaler.
Aktier, med salgssignal efter brud ned gennem støtte, er i gennemsnit steget den kommende periode, men langt mindre end referenceindeksets udvikling i samme periode. Årligt afkast har været 2.7 procentpoint svagere end referenceindekset.
Læs forskningsartikkel her>>

 

Købssignaler: Aktier, der er over støtte og mangler modstand

Kurs over støtteTeori: Kursen ligger over et støtteniveau, hvor aktien har vendt op tidligere. Mange investorer vil anse den som rimelig, hvis den igen skulle falde mod støtten, og vil da være tilbøjelige til at købe.
Støtte er niveauer, hvor der antages, at mange købere kommer frem. Det antages sædvanligvis, at aktien ikke vil falde under støtten. Støtte bruges derfor ofte til at beregne downsiden i aktien, især for kortsigtede investorer. En aktie, hvor der er langt ned til støtte, vil have en større downside end en aktie, som ligger nær støtte.
Det er specielt i stigende og sidelænds trender, at støtte giver utryk for downsiden i aktien. Hvis der samtidig er lidt eller ingen modstand over dagens kurs, er upsiden ofte høj.

+12,0%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, i alt 44.463 købssignaler.
Aktier, med købssignal begrundet i beliggenhed over støtte og manglende modstand, er i gennemsnit steget den kommende periode. Årligt afkast har været 12,0 procentpoint bedre end referenceindekset.
Læs forskningsartikkel her>>

 

Salgssignaler: Aktier, der er under modstand og mangler støtte

Kurs under motstandTeori: Kursen ligger under et modstandsniveau, hvor aktien har vendt ned tidligere. Mange investorer vil anse den som dyr, hvis den igen skulle stige mod modstanden, og vil da være tilbøjelige til at sælge.
Modstand er niveauer, hvor det antages, at mange sælgere kommer frem. Det antages sædvanligvis, at aktien ikke vil stige over modstanden. Modstand bruges derfor ofte til at beregne upsiden i en aktie – især for kortsigtede investorer. En aktie, hvor der er langt op til modstand, vil have en større upside end en aktie, som ligger nær modstand.
Det er specielt i faldende og sidelænds trender, at modstand giver udtryk for upsiden i aktien. Hvis der samtidig er lidt eller ingen støtte under dagens kurs, er downsiden ofte stor.

-7,6%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, i alt 19.586 salgssignaler.
Aktier, med salgssignal begrundet i beliggenhed under modstand og manglende støtte, er i gennemsnit faldet den kommende periode. Årligt afkast har været 7.6 procentpoint svagere end referenceindekset.
Læs forskningsartikkel her>>

 

Konklusioner

Baseret på ovenstående resultater har vi følgende konklusioner:

Konklusion 1
Aktier, der har reageret ned og tester støtte (købssignal) eller har reageret op og tester modstand (salgssignal), har i store træk udviklet sig på linje med børsen i den efterfølgende periode. Signaler af den type giver et indtryk af den kommende kursudvikling og kan uden væsentligt tab udelades fra en teknisk analyse af en aktie. Resultaterne sår tvivl om et vigtigt element i klassisk teknisk analyseteori.

Konklusion 2
Aktier, der er brudt op gennem modstand (købssignal), er fortsat med at stige, og de er steget mere end den generelle børsudvikling. Aktier, der er brudt ned gennem støtte (salgssignal), er fortsat med at klare sig dårligt fremover. Den type signaler kan være værdifulde i en beslutning om, hvor vidt aktien skal købes eller sælges. Hvis man overvåger en aktie med henblik på køb, vil tiden efter brud op gennem modstand være et statistisk set gunstigt købstidspunkt. Dette er i tråd med klassisk teknisk analyseteori.

Konklusion 3
Aktier, der ligger langt over støtte og ikke har modstand, er steget betydeligt den kommende periode. Tilsvarende har aktier, der ligger langt under modstand og ikke har støtte, klaret sig dårligt den kommende periode. Trods det at dette teoretisk set ofte anses for at være neutrale situationer, viser forskningsresultaterne her, at det statistisk set er særdeles gode signaler.

Alle resultaterne synes at være konsistente over tid og var stærke, ligegyldigt om de var identificeret i Investtechs kortsigtede, mellemlange eller langsigtede kursdiagrammer. Resultaterne var ensartede i de fire lande vi studerede. Generelt så vi tydeligere effekt hos mindre virksomheder end for de store.

Vi har undersøgt signaler over en relativt lang tidsperiode, kvaliteten af basisdataene betragtes som god og algoritmerne, der er brugt, er helautomatiske og vurderes at kunne identificere signaler fra støtte og modstand på en god måde. Datasættet er stort og konklusionerne betragtes som robuste.

Læs mere i forskningsrapporten her (på norsk).

Keywords: h_ResBroken,h_SupBroken.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK