Investtech-forskning: Gode købssignaler, når kursen ligger over støtte og mangler modstand

Publisert 13.04.2021

Nye forskningsresultater fra Investtech viser, at aktier, der ligger langt over støtte og ikke har modstand, er steget meget den kommende periode. Tilsvarende har aktier, der ligger langt under modstand og ikke har støtte, klaret sig relativt svagt den kommende periode. Selvom det teoretisk set ofte anskues som neutrale situationer, viser forskningsresultaterne, at det er statistisk meget gode signaler.

Støtte og modstand er ifølge teknisk analyseteori et af de mest centrale begreber inden for teknisk analyse og kan i teorien bruges til at spotte gode købs- og salgsniveauer.

Vi har set hvilke kursbevægelser, der har efterfulgt købs- og salgssignaler fra støtte- og modstandsniveauer i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske Børs i perioden 2008 til 2020.

I en tidligere forskningsrapport så vi, hvordan aktier med signaler fra støtte og modstand udviklede sig under coronapandemien i 2020 og det forudgående år 2019.

Vi skal nu se på investoradfærden over en længere tidsperiode, som kan være repræsentativ for generel investor-opførsel og dermed også for tiden fremover. Målsætningen er at identificere signalkraft og signifikans i de forskellige signaltyper for at se, om de kan fortælle os noget om investorernes adfærd og derved forudsige kursudviklingen. Det kan danne grundlag for investeringsstrategier og anbefalinger vedrørende, hvilke aktier man bør købe og sælge på grundlag af de givne signaler.

I denne artikel ser vi nærmere på aktier, der ligger langt over støtte og mangler modstand og aktier, der ligger langt under modstand og mangler støtte. Vi definerer et købssignal, som når kursen ligger langt over støtte og mangler modstand, og et salgssignal, som når kursen ligger langt under modstand og mangler støtte. Læs om teorien her..

Forskningsresultater

Købssignaler
Grafen herunder viser den gennemsnitlige kursudvikling efter købssignaler fra aktier, der ligger langt over støtte og mangler modstand identificeret på Investtechs mellemlange kursgrafer. Signalerne udløses på dag 0, og vi har set på udviklingen frem til dag 66. Kun dage, hvor Børsen er åben, indgår, således at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Den kraftige blå kurve viser, hvordan aktier med købssignaler har udviklet sig. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Den tynde blå kurve viser, hvordan referenceindekset har udviklet sig i samme periode, som vi målte på udviklingen af aktierne med købssignaler.

Figur 1: Norden samlet. Afkastning efter købssignaler fra aktier, der ligger langt over støtte og mangler modstand identificeret på Investtechs mellemlange kursgrafer. Kraftig blå kurve er signalaktierne, tynd blå er referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal) Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Købssignal 18.0 % 18.5 % 21.8 % 14.4 % 18.2 %
Referenceindeks i samme periode 5.3 % 8.4 % 14.1 % 5.5 % 8.1 %
Merafkast købssignal 12.7 %p 10.1 %p 7.7 %p 8.8 %p 10.1 %p

%p står for procentpoint, altså difference i procentvist afkast. De årlige tal er beregnet ved at gentage 66-dages-tallene i et år med antagelsen om, at et gennemsnitsår har 252 børsdage.

Vi ser, at aktier med købssignal - fordi de ligger over støtte og mangler modstand - er steget den kommende periode. Årligt merafkast var 10,1 procentpoint.

Resultaterne indikerer, at sådanne signaler kan være værdifulde input i en aktiv handelsstrategi, også hvis man tager højde for kurtage og andre handelsomkostninger.

Salgssignaler
Grafen herunder viser den gennemsnitlige kursudvikling efter salgssignaler fra aktier, der ligger langt under modstand og mangler støtte identificeret på Investtechs mellemlange kursgrafer. Signalerne udløses på dag 0, og vi har kigget nærmere på udviklingen frem til dag 66. Kun dage, hvor Børsen er åben, indgår, således at 66 dage svarer til omtrent tre måneder. Den kraftige røde kurve viser, hvordan aktier med salgssignaler har udviklet sig. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Den tynde røde kurve viser, hvordan referenceindekset har udviklet sig i samme periode, som vi målte aktierne med salgssignalers udvikling.

Figur 2: Norden samlet. Afkast efter salgssignaler fra aktier, der ligger langt under modstand og mangler støtte identificeret på Investtechs mellemlange kursgrafer. Kraftig rød kurve er signalaktierne, tynd rød er referenceindekset.

Årligt afkast (baseret på 66-dages-tal) Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Salgssignal -9.1 % 12.4 % 0.1 % 7.9 % 4.5 %
Referenceindeks i samme periode 8.8 % 15.6 % 9.7 % 5.2 % 11.6 %
Merafkast salgssignal -17.9 %p -3.2 %p -9.6 %p 2.6 %p -7.1 %p

Aktier med salgssignal - fordi de ligger under modstand og mangler støtte - har i gennemsnit udviklet sig svagt den kommende periode. Årligt mindre afkast var 7,1 procentpoint.

Historisk set har aktier med salgssignaler fra brud ned under sidste støtte altså givet et tydeligt mindre afkast i forhold til andre aktier. Stærk statistisk signifikans indikerer, at det også fremadrettet vil kunne være en god strategi at sælge sådanne aktier, for i stedet at investere i andre aktier med positive tekniske signaler.

Konklusion
Aktier, der er brudt op gennem modstand (købssignal), er fortsat med at stige, og de er steget mere end den generelle børsudvikling. Aktier, der er brudt ned gennem støtte (salgssignal), er fortsat med at gøre det svagt fremover. Sådanne signaler kan være værdifulde i en beslutning om, hvorvidt aktien skal købes eller sælges. Hvis man overvåger en aktie med henblik på køb, vil tiden efter brud op gennem modstand være et statistisk set gunstigt købstidspunkt. Dette er i tråd med klassisk teknisk analyseteori.

Flere detaljer finder du i forskningsrapporten her på norsk (kræver Professional-abonnement).

Forskningsresultater for aktier, der ligger nær støtte eller modstand, finder du her, og for aktier der er brudt op gennem støtte eller ned gennem modstand, her.

Keywords: h_Res,h_Sup.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK