Investtech-forskning: Svag udvikling efter salgssignal fra trend

Publiceret 12.05.2021

Nye forskningsresultater fra Investtech viser, at aktier med salgssignaler fra trender er fortsat med at udvikle sig svagt, og de har klaret sig dårligere end den generelle børsudvikling de næste tre måneder. Resultaterne gælder for alle de nordiske lande; både for kortsigtede, mellemlange og langsigtede trendkanaler – og de anses for at være robuste.

Trender er noget af det mest grundlæggende inden for teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver, hvilken retning en aktie eller markedet bevæger sig i. Faldende trender indikerer, at bedriften er inde i en negativ udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er aftagende.

Vi har undersøgt hvilke kursbevægelser, der er kommet efter salgssignaler fra trender i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børs i perioden 2008 til 2020.

I en tidligere forskningsrapport opdagede vi, hvorledes aktier med signaler fra trender havde udviklet sig under coronapandemien i 2020 og det forudgående år 2019.

Vi skal nu se på investoradfærden over en længere tidsperiode, der kan være repræsentativ for den generelle investoropførsel og dermed også for tiden fremover. Målsætningen er at identificere signalkraft og betydning hos de forskellige signaltyper for at se, om de kan fortælle os noget om investorernes adfærd og derigennem forudsige kursudviklingen. Det kan danne grundlag for investeringsstrategier og anbefalinger om hvilke aktier, man på grundlag af de givne signaler bør købe og sælge.

I denne artikel ser vi nærmere på aktier, der har givet salgssignal fra trend. Ifølge teknisk analyseteori er det et salgssignal, når kursen ligger i faldende trend, bryder ned fra faldende trend, bryder op fra faldende trend eller bryder ned fra horisontal trend. Læs om teorien her.

Salgssignaler: Aktier i faldende trend

Grafen herunder viser den gennemsnitlige kursudvikling efter salgssignaler fra aktier i faldende trend identificeret på Investtechs mellemlange kursgrafer. Signalerne udløses på dag 0, og vi har kigget på udviklingen frem til dag 66. Kun dage, hvor Børsen er åben, indgår, sådan at 66 dage svarer til omtrent tre måneder. Den kraftige røde kurve viser, hvordan aktier med salgssignaler har udviklet sig. Det farvede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Den smalle røde kurven viser, hvordan referenceindekset har udviklet sig i samme periode, som vi målte på aktierne med salgssignalers udvikling.

Figur 1: Norden samlet. Afkast for aktier i faldende trend (salgssignal) identificeret på Investtechs mellemlange kursgrafer. Kraftig rød kurve er signalaktierne, smal rød er referenceindekset. Norden 2008-2020.

Afkast og relativt afkast efter 66 dage Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Salgssignal -1.6 % 2.0 % 0.7 % 1.2 % 0.9 %
Referenceindeks i samme periode 2.1 % 2.9 % 2.3 % 0.7 % 2.3 %
Merafkast salgssignal -3.7 %p -0.9 %p -1.6 %p 0.5 %p -1.5 %p

%p står for procentpoint; altså difference i procentvis afkast. De årlige tal er beregnet ved at gentage 66 dages-tallene i et år - med antagelse af at et gennemsnitsår har 252 børsdage.

Tabellen viser, at der er varierende resultater mellem landene. I alle landene, bortset fra Finland, har aktier i faldende trend (salgssignal) klaret sig dårligere end referenceindekset. Alene i Norge har aktier i faldende trend haft et udelukkende negativt afkast. Tre måneder efter, at aktierne havde givet salgssignal, var de samlet steget 0,9 procent i alt, mens referenceindekset var steget hele 2,3 procent. Det svarer til et mindre afkast på 1,5 procentpoint efter tre måneder. Årligt giver det et mindre afkast på 5,8 procentpoint. Tallene gælder for signaler på Investtechs mellemlange kursdiagrammer.

Sammenlignet med børsen har aktier i faldende trend klaret sig dårligt.

Salgssignaler: Aktier med faldende trend brud ned

Figur 2: Norden samlet. Afkast efter salgssignaler fra faldende trend brud ned identificeret på Investtechs mellemlange kursgrafer. Kraftig rød kurve er signalaktierne, smal rød er referenceindekset.

Aktier med salgssignal efter faldende trend brud ned er i gennemsnit faldet 0,2 procent de næste tre måneder. Referenceindekset steg i samme periode med 2,2 procent, således at mindre afkastet bliver 2,4 procentpoint. Dette svarer til et årligt mindre afkast på 9,2 procentpoint.

Aktier, der bryder ned fra en faldende trendkanal på mellemlangt sigt, har klaret sig dårligere end aktier, der ligger i en faldende trendkanal, og dårligere end resten af markedet de næste tre måneder.

Salgssignaler: Aktier med faldende trend brud op

Figur 3: Norden samlet. Afkast efter salgssignaler fra aktier, der bryder op fra faldende trend, identificeret på Investtechs mellemlange kursgrafer. Kraftig rød kurve er signalaktierne, smal rød er referenceindekset.

Aktier med salgssignal efter brud op fra faldende trend har udviklet sig marginalt svagere end markedet den kommende periode. Tre måneder efter, at aktierne havde givet salgssignal, var de steget 2,1 procent i alt - svarende til 0,4 procentpoint svagere end referenceindekset. Det årlige mindre afkast for Norden var 1,7 procentpoint. Den statistiske T-værdi er -2,0 og antyder, sammen med store forskelle mellem landene, en lille svag statistisk betydning.

Historisk set har aktier med salgssignaler efter brud op fra faldende trend altså præsteret bedre end aktier, der har ligget inde i en faldende trend. Men de har samlet set præsteret en anelse dårligere end markedet.

Salgssignaler: Aktier der er brudt ned fra horisontal trend

Figur 4: Norden samlet. Afkast efter salgssignaler fra aktier, der er brudt ned fra horisontal trend identificeret på Investtechs mellemlange kursgrafer. Kraftig rød kurve er signalaktierne, smal rød er referenceindekset.

Aktier med salgssignal efter brud ned fra horisontal trend har i gennemsnit præsteret ringere end resten af markedet den kommende periode. Tre måneder efter, at aktierne havde givet salgssignal, var de steget 3,6 procent i alt – svarende til 1,7 procentpoint dårligere end referenceindekset. Dette svarer til et årligt mindre afkast på 7,3 procentpoint.

Historisk set har aktier med salgssignaler fra brud ned fra en sidelæns trend på mellemlangt sigt givet et tydeligt mindre afkast i forhold til andre aktier. En T-værdi på -2,9 indikerer stærk betydning statistisk set, og fortæller os, at det også fremover vil kunne være en god strategi at sælge sådanne aktier og i stedet investere i aktier med positive tekniske signaler.

De samlede resultater er i hovedtræk sammenfaldende med klassisk teknisk analyseteori. Aktier, der har givet salgssignal fra trend, er fortsat med at gøre det svagt, og har præsteret ringere end den generelle børsudvikling de næste tre måneder.

Flere detaljer og drøftelser af resultaterne finder du på norsk i forskningsrapporten her (kræver Professional-abonnement).

 

Keywords: h_TF,h_TFBrD,h_TFBrU,h_THorBrD.

Skrevet af

Asbjørn Taugbøl
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK