Investtech-forskning: Aktier med brud ned fra stigende trend fortsætter med at stige

Publicered 11.03.2020

Stigende trender indikerer, at virksomheden er inde i en positiv udvikling, og at købsinteressen blandt investorerne er stigende. Ifølge teknisk analyse-teori er det et signal om en ændring i stigningstakten, når en stigende trend bliver brudt ned. Nye forskningsresultater fra Investtech viser, at aktier, der brød ned fra stigende trender på mellemlangt sigt, fortsat steg mere end referenceindekset de efterfølgende tre måneder.

Trender er noget af det mest centrale inden for teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver, hvilken retning en aktie eller markedet bevæger sig i. En stigende trend indikerer en vedvarende og stigende optimisme blandt investorerne - ofte som et resultat af en strøm af positive nyheder omkring aktien.

Trenden angiver stigningstakt for aktiekursen og ved at fremskrive trendlinjerne, finder man kursmål for aktien. Man skelner imellem stigende trender, horisontale trender og faldende trender. Mere information om trender, og hvordan Investtech identificerer anderledes typer trender, er nærmere beskrevet her.

Vi har tidligere lært, at aktier i stigende trend på mellemlangt sigt i gennemsnit har givet et godt merafkast, og at aktier i faldende trend på mellemlangt sigt i gennemsnit har klaret sig dårligere end markedet. Dette arbejde er dokumenteret i denne rapport.

Investtechs algoritmer identificerer brud på trender for dig. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er fx GN Store Nord, som per 11. marts 2020 er brudt ned gennem stigende trend på mellemlangt sigt.

Figur 1: GN Store Nord (GN.CO) Seneste slutkurs: 340.00 (-9.20), 10. mar 2020

Vore abonnenter kan finde aktier med brud ned fra stigende trend blandt andet med værktøjet Trendsignaler.

Vi ønsker at se, hvilke statistiske resultater aktier med brud ned fra stigende trender har resulteret i, og nærstuderede derfor afkastningen på norske, svenske, danske og finske aktier i kølvandet på signaler fra brud ned på stigende trender i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellemlangt og langt sigt. Vi havde op til 23 år med data, fra 1996 til 2018. Vi definerede et købssignal som første dag, en aktie brød gulvet i en stigende trendkanal, eller når aktien lå under gulvet i en stigende trendkanal, og der var gået mere end 22 dage siden forrige signal.

Grafen herunder viser den gennemsnitlige kursudvikling i kølvandet på signaler fra brud ned gennem gulvet af stigende trender i Investtechs mellemlange kursgrafer. Signalerne udløses på dag 0. Kun dage, hvor børsen er åben, indgår, sådan at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Den tykke blå kurve viser, hvordan aktier med købssignaler har udviklet sig. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Den smalle blå kurve viser, hvordan referenceindekset har udviklet sig i samme periode, som vi målte udviklingen for aktierne med købssignaler.

Figur 2: Brud ned fra stigende trend, mellemlangt sigt, Norden samlet, 1996-2018..

Aktier, med brud ned fra stigende trend på kort sigt, steg 1,4 procent den efterfølgende måned, noget som er 0,3 procentpoint bedre end referenceindeksene i samme periode.

Aktier med brud ned fra stigende trend på mellemlangt sigt steg 3,7 procent de efterfølgende tre måneder, noget som er 0,6 procentpoint bedre end referenceindeksene i samme periode.

Aktier, med brud ned fra stigende trend på langt sigt, steg 2,4 procent de efterfølgende tre måneder. Dette er også noget bedre end referenceindekset, der i gennemsnit steg 2,3 % i løbet af samme periode.

Tidsperioden, undersøgelsen er foretaget i, er relativt lang, kvaliteten af grundlagsdataene anses for at være gode, og algoritmerne, der er brugt for at identificere trenderne, er helautomatiske. Statistiske forholdstal antyder høj grad af signifikans. Resultaterne er relativt ensartede på de fire markeder, og variationen i signalstyrke over tid har været lille. Det indikerer, at vi har fundet reelle effekter i markedet, der holder stik over tid.

Der antages, at være stor sandsynlighed for, at trendsignaler også fremover vil kunne give gode indikationer for, hvordan aktier vil udvikle sig. Aktier, der bryder ned fra stigende trend, antages statistisk set for at ville fortsætte opsvinget, men med en svagere stigningstakt end aktier i stigende trend.

Læs mere i forskningsrapporterne her (på norsk):

Brud ned fra stigende trend og brud op fra faldende trend, kort sigt

Brud ned fra stigende trend og brud op fra faldende trend, mellemlangt sigt

Brud ned fra stigende trend og brud op fra faldende trend, langt sigt

Keywords: h_TRBrD,help topic main report.

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK