Aktier, som ligger i stigende trend, har givet merafkast i Norden

Forskningsrapport publiceret d. 11. marts 2019

Af Asbjørn Taugbøl.

Investtech har arbejdet med forskning inden for adfærdsbaseret finans og teknisk og kvantitativ aktieanalyse siden 1997. Selskabet har udviklet et analysesystem, der blandt andet identificerer trender, støtte og modstand, formationer og volumenmønstre i aktiekurser, og giver købs- og salgsanbefalinger baseret på dette. Investtech gør udstrakt brug af avancerede matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internetbaserede abonnementstjenester. Asbjørn Taugbøl er forsker og senioranalytiker i Investtech. Geir Linløkken er forskningschef i Investtech.

Keywords:
Finance, technical analysis, trend, buy signals, price prediction.

Abstract:
Trender er et centralt begreb inden for teknisk analyse og meget brugt af investorer som grundlag ved køb og salg af aktier. Stigende trender indikerer, at bedriften er inde i en positiv udvikling, og at købsinteressen blandt investorer er øgende. Teorien siger, at aktier, der ligger i stigende trender, vil fortsætte op inden for disse trender. Men i hvor høj grad stemmer teorien overens med virkeligheden, og kan investorer anvende det til at opnå merafkastning? Investtechs forskning på data fra 1996 til 2018 for de nordiske børser viser, at aktier, der har ligget i stigende trender, identificeret af Investtechs automatiske analysesystemer, har givet væsentlig bedre afkastning end referenceindekset de efterfølgende måneder.

Indledning

Denne rapport er en del af et større forskningsprojekt, som skal klarlægge, om handelsstrategier baseret på trender har resulteret i merafkastning sammenlignet med den gennemsnitlige børsudvikling. Der er tidligere publiceret en rapport, som beskæftiger sig med stigende og faldende trender på mellemlang sigt på Oslo Børs. Se "Stigende trender har givet et godt merafkast". I denne rapport sammenligner vi resultaterne for stigende og faldende trender i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Trender

Trender er noget af det mest centrale inden for teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver i hvilken retning en aktie eller markedet bevæger sig i. En stigende trend indikerer en vedvarende og øgende optimisme blandt investorerne, ofte som et resultat af en strøm af positive nyheder omkring aktien.

Trenden angiver stigningstakt for aktiekursen og ved at fremskrive trendlinjerne, finder man kursmål for aktien. Med glidende overgange skiller man mellem stigende trender, horisontale trender og faldende trender.

I litteraturen hedder det, at "The trend is your friend", det vil sige, at aktier i stigende trender vil fortsætte med at stige inden for trenderne. Med dette som udgangspunkt er det vigtigt at identificere og komme ind så tidligt som muligt efter, at en stigende trend er etableret.

For at identificere en trend, må man studere kursbevægelserne. Kursen bevæger sig sjældent i en lige linje, men mere som en serie bestående af toppe og bunde. Hvis man kan trække en lige linje gennem to eller flere stigende bunde, har man støttelinjen i en stigende trend, se figur 1. Derefter trækker man en linje parallelt med støttelinjen gennem de stigende toppe. Denne linje kaldes trendens modstandslinje, og støtte- og modstandslinjen udgør tilsammen trenden, se figur 2.

Figur 1. Støttelinjen i en stigende trend.

Figur 2. Stigende trend med støttelinje og modstandslinje.

Tilsvarende har man en faldende trend, hvis man kan trække en lige linje gennem to eller flere faldende toppe, og tilpasse en parallel linje til denne gennem faldende bunde.

Mange investorer identificerer trender ved at studere grafer og tegne trendlinjer ind i hånden. En sådan metode har den svaghed, at den er subjektiv, sådan at man gerne kun ser de trender, man ønsker at se, og som måske passer til ens egne underbevidste præferencer, samt at den er meget tidskrævende. Investtech har udviklet automatiske algoritmer til trendidentifikation. Disse finder for hver dag den "bedste" trend i grafen, hvor blandt andet trendens tæthed og antal punkter nær gulv og loft indgår som kriterier. I en Investtech-graf på mellemlangt sigt, med 18 måneders historik, vurderes cirka 80.000 forskellige trendalternativer hver dag. Disse tilegnes en score, og den med højeste score bliver valgt.

Figur 3. Stigende trend, der er en aktie med positiv fundamental udvikling over tid, svinger mellem at være prissat til P/E=12, som mange investorer anser for at være billigt, og P/E=15, som mange investorer anser for at være dyrt.

Figur 4. Eksempel på stigende trend identificeret af Investtechs systemer. Frontline i januar 2019. Aktien ligger inde i en stigende trendkanal, har givet købssignal fra en stigende trend, og indikeres at stige videre.

Data

Vi har undersøgt aktierne på de nordiske markeder Norge, Sverige, Danmark og Finland. Investtech har startet med analyser af norske aktier og til sidst udvidet med nye markeder. For Norge har vi derfor data fra 1996, for Sverige fra 2003, Danmark fra 2005 og Finland fra 2007. For alle landene gælder det, at vi så på data frem til 31.12.2018. Vi har identificeret signaler frem til 27.9.2018 således, at vi kunne se kursudviklingen 66 dage (tre måneder) efter det sidste signal.

Alle aktier, som i løbet af perioden har været noteret på børsen, var med - også dem som senere er fusioneret med andre, er gået konkurs eller af anden årsag er strøget fra børsen. Kurserne er justeret efter udbytte, splitter, fissioner og andre kapitalændringer. Mindre udbytter i udenlandsk valuta, andet end dollar-udbytter på Oslo Børs, er stort set ikke registreret.

Minimumskrav til likviditet blev sat til 500.000 kroner i daglig gennemsnitlig omsætning beregnet for de seneste 22 dage. For Finland brugte vi 50.000 euro.

Resultater

Vi har undersøgt aktier, som har ligget i stigende og faldende trender på mellemlang sigt i Investtechs grafer. En aktie i en stigende trend har givet et købssignal, mens en aktie i en faldende trend har givet et salgssignal.

En stigende trend defineres ved, at den har en stigningsgrad større end 10 grader på Investtechs grafer, og en faldende trend defineres ved at have en stigningsgrad på mindre end -10 grader. Dette vil udgøre en forskellig årlig stigningstakt for ulige aktier, afhængig af aktiens volatilitet og variationsområde i graferne.

For aktier, som har ligget i stigende eller faldende trender over lang tid, krævede vi, at der gik mindst 22 handelsdage, før aktien gav et nyt signal i samme retning. Dette gøres for at undgå næsten-dubletter. Det vil alligevel være et stort antal signaler, som er ganske lige, da en del forskellige aktier følger hinanden ganske tæt i kurs. Specielt i situationer, hvor børsen er steget eller faldet meget kraftigt på kort tid, vil mange aktier kunne udløse signal på lighed. Signalerne (samplene) vil dermed ikke være uafhængige, og statistiske mål for usikkerhed (standardafvigelse) vil ikke kunne bruges ukritisk.

Danmark Norge Sverige Finland Totalt
Købssignal, stigende trend  5663 12349 23327 4619 45958
Salgssignal, faldende trend 3024 8489 12405 3025 26943
Totalt antal 8687 20838 35732 7644 72901
Andel 12 % 29 % 49 % 10 % 100 %

Tabellen viser antal af købs- og salgssignaler fra stigende og faldende trender. Tilsammen identificerede Investtechs datamaskiner 45.958 tilfælde, hvor en aktie lå i en stigende trend. Tilsvarende blev der identificeret 26.943 tilfælde, hvor en aktie lå i en faldende trend. Dette bliver regnet som henholdsvis købssignaler og salgssignaler. I graferne herunder benævnes disse som "buy signal" og "sell signal". Dataene er fordelt med 29 % fra Norge, 49 % fra Sverige, 12 % fra Danmark og 10 % fra Finland.

Vi har sammenlignet købs- og salgssignalerne med hinanden og med referenceindekset. Standard udbyttejusterede referenceindekser er benyttet, henholdsvis Hovedindekset (OSEBX), OMX Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI), OMX Copenhagen 25 GI (OMXC25GI) og OMX Helsinki GI (OMXHGI).

Trend Danmark.

Trend Norge.

Trend Sverige.

Trend Finland.

Figur 5: Kursudvikling de første 66 dage efter trendsignaler i Norden.

Grafen viser gennemsnitlig kursudvikling i kølvandet af købs- og salgssignaler fra henholdsvis stigende og faldende trend. Signalerne udløses på dag 0. Kun dage, hvor børsen er åben, indgår, således at 66 dage svarer til cirka tre måneder. Købssignaler er den blå kurve og salgssignaler den røde. Det skraverede område angiver standardafvigelsen til beregningerne. Gennemsnitlig referenceindeksudvikling er den sorte linje.

Gennemsnitlig afkastning efter 66 dage Danmark Norge Sverige Finland Vægtet gennemsnit
Købssignal fra stigende trend 5,1 % 5,3 % 5,0 % 3,1 % 4,9 %
Salgssignal fra faldende trend -0,8 % -0,1 % 1,4 % 0,3 % 0,6 %
Referenceindeks 2,6 % 3,1 % 3,6 % 1,2 % 3,0 %

Tabellen herover viser afkastning 66 dage (ca. 3 måneder) efter signal.

Resultaterne på de fire markeder er ganske ensartede. På alle markeder ser vi, at aktier i stigende trender stiger mere end referenceindekset, og at aktier i faldende trender klarer sig dårligere end referenceindekset.

Årlig afkastning Danmark Norge Sverige Finland Vægtet gennemsnit
Købssignal fra stigende trend 20,9 % 21,9 % 20,4 % 12,4 % 20,0 %
Salgssignal fra faldende trend -3,1 % -0,3 % 5,6 % 1,0 % 2,2 %
Referenceindeks 10,1 % 12,2 % 14,2 % 4,7 % 12,1 %

Tabellen viser den årlige afkastning. Tallet er beregnet ved at gentage 66-dages-afkastningen fire gange.

Årlig merafkastning Danmark Norge Sverige Finland Vægtet gennemsnit
Købssignal fra stigende trend 10,8 %p 9,8 %p 6,1 %p 7,7 %p  7,9 %p
Salgssignal fra faldende trend -13,2 %p -12,4 %p -8,6 %p -3,7 %p -9,9 %p

Tabellen viser en årlig merafkastning i procentpoint (%p), dvs. differencen mellem afkastning og referenceindekset.

Figur 6: Kursudvikling ved trendsignaler for Norge. Samme som i figur 5, men inklusiv kursudvikling i dagene før signal bliver udløst.

Fra figur 6 ser vi tydeligt, at aktier, som allerede er steget, i gennemsnit er fortsat med at stige, og at aktier, som er faldet, er fortsat med at gøre det svagere end referenceindekset i sort.

Årlig merafkastning på 7,9 procentpoint for købssignaler og -9,9 procentpoint for salgssignaler anses for at være virkelig gode resultater.

Robusthed over tid

Aktiemarkederne har udviklet sig ganske forskelligt fra starten af årtusindet og de seneste år. Vi ønsker at undersøge, om købs- og salgssignaler fra trendkanaler opfører sig konsekvent i ulige perioder – og har derfor kørt med de samme analyser for den sidste femårsperiode. For at lave den mest retfærdige sammenligning, vælger vi at se på relative tal. Vi ser derfor på gennemsnitlig afkastning for signalerne i forhold til gennemsnitlig afkastning for referenceindeksene.

Relativ afkastning efter 66 dage Hele perioden (1996-2018) Sidste fem år (2014-2018)
Købssignal fra stigende trend 1,9 %p 1,7 %p
Salgssignal fra faldende trend -2,5 %p -1,5 %p

%p: procentpoint difference i forhold til gennemsnitlig referenceindeks.

Årlig merafkastning: Hele perioden (1996-2018) Sidste fem år (2014-2018)
Købssignal fra stigende trend 7,9 %p 7,0 %p
Salgssignal fra faldende trend -9,9 %p -6,1 %p

Vi ser fra den øverste tabel, at gennemsnitlig merafkastning for aktier med købssignaler var 1,7 procentpoint de sidste fem år og 1,9 procentpoint for hele perioden fra 1998 til 2018. Altså noget svagere i sidste periode, men særdeles stærke tal. Også for salgssignaler er tallene noget svagere i sidste periode, men særdeles stærke – dvs. salgssignaler har givet en tydelig mindreafkastning. Den årlige merafkastning efter købssignaler de sidste fem år var 7,0 procentpoint sammenlignet med 7,9 procentpoint over hele perioden. Salgssignaler gav en årlig mindreafkastning på 6,1 procentpoint de sidste fem år, sammenlignet med -9,9 procentpoint over hele perioden.

Danmark.

Norge.

Sverige.

Finland.

Figur 7: Relativ afkastning efter 66 dage ved købssignaler fra stigende trend i femårsintervaller. Positive tal betyder, at købssignaler i gennemsnit er steget mere end referenceindekset i samme periode. Læg mærke til, at perioderne varierer per marked efter hvor lang historik, der er benyttet. Sidste periode er de fire år 2015-2018.

Af figur 7 ser vi, at den relative afkastning for aktier med købssignal fra stigende trend varierer over tid og over markeder. Det er helt naturligt og vil for en stor del skyldes fælles variationer på markederne fra år til år. Købssignaler har i gennemsnit gjort det bedre end referenceindekset på markedet i 13 ud af 15 perioder. De to negative perioder var kun marginalt svagere end referenceindekset.

Den periodevise statistik indikerer, at trendsignaler er robuste over tid.

Likviditet

Store virksomheder, som gerne har en høj omsætning på børsen, får generelt mere opmærksomhed fra analytikere, investorer og medier end de små virksomheder. Dette kan betyde, at information om de store virksomheder kommer hurtigere ud til dem, som handler aktierne, end den gør om de små. En sådan forskel vil kunne betyde, at signalkraften for RSI, og mulighederne for merafkastning ved at følge signaler, vil kunne variere for små og store virksomheder.

Vi delte selskaberne ind i to lige store grupper; dem med en gennemsnitlig dagsomsætning under og over fem millioner kroner. For Finland brugte vi 0,5 millioner euro som grænse. Vi så på aktier med købs- og salgssignaler fra RSI-momentum. Resultaterne vises herunder med små virksomheder til venstre og store virksomheder til højre.

a) Danmark små virksomheder.

b) Danmark store virksomheder.

a) Norge små virksomheder.

b) Norge store virksomheder.

a) Sverige små virksomheder.

b) Sverige store virksomheder.

a) Finland små virksomheder.

b) Finland store virksomheder.

Figur 8: Afkastning for aktier med købs- og salgssignal fra stigende og faldende trend. Aktier med gennemsnitlig dagsomsætning under fem millioner kroner til venstre og over fem millioner kroner til højre.

Aktier med købssignal fra stigende trend
Relativ afkastning efter 66 dage Danmark Norge Sverige Finland Vægtet gennemsnit
Små virksomheder 3,1 %p 3,2 %p 2,5 %p 2,6 %p 2,8 %p
Store virksomheder 2,0 %p 1,3 %p 0,2 %p 1,3 %p 0,9 %p

Aktier med salgssignal fra faldende trend
Relativ afkastning efter 66 dage Danmark Norge Sverige Finland Vægtet gennemsnit
Små virksomheder -5,0 %p -2,6 %p -2,8 %p -1,5 %p -2,8 %p
Store virksomheder -1,6 %p -4,2 %p -0,9 %p 0,0 %p -1,9 %p

%p: prosentpoeng

For små virksomheder ser vi, at aktier med købssignal fra stigende trend gav en merafkastning på 3,2 procentpoint mod referenceindekset på 66 dages sigt. De store virksomheder gav en tilsvarende merafkastning på 1,3 procentpoint.

For købssignaler fra RSI-momentum tyder det dermed på, at de har en stærkere signalkraft for små virksomheder end for store. Det ser ud som om, købssignal fra RSI-momentum er mere pålidelig, hvis aktien har en omsætning under fem millioner kroner per dag, end hvis den har en omsætning over. Købssignal fra RSI-momentum tyder imidlertid på en kommende merafkastning - også for store aktier. Gennemsnitlig årlig merafkastning har været 13,8 procentpoint i gennemsnit ved købssignal fra RSI-momentum for små virksomheder og 4,4 procentpoint for store virksomheder.

Salgssignalerne viser en mere konsistent forudsigelsesevne for lav- og højlikvide aktier. Små virksomheder med salgssignal fra RSI-momentum gav en mindre afkastning på 3,2 procentpoint de kommende tre måneder. De store virksomheder gav en tilsvarende mindre afkastning på 2,5 procentpoint. Den gennemsnitligt årlige merafkastning har været -13,0 procentpoint i gennemsnit ved salgssignal fra RSI-momentum for små virksomheder og -9,9 procentpoint for de store virksomheder. Salgssignaler synes dermed at have god signalkraft for både små og store virksomheder.

Vi har forskellige tal på de fire nordiske lande, men de relative forhold er meget lige. Konsistensen over landene forstærker resultaterne: RSI-momentum har vist en stærk forudsigelsesevne for små virksomheder, både for købs- og salgssignaler. RSI-momentum har vist en moderat forudsigelsesevne for købssignaler fra store virksomheder og stærkt forudsigende for salgssignaler fra de store virksomheder.

Opsummering

Vi har studeret nordiske aktier, som har været noteret på Oslo Børs siden 1996, OMX Stockholm siden 2003, OMX Copenhagen siden 2005 og OMX Helsinki siden 2007. Investtechs systemer identificerede 45.958 tilfælde, hvor en aktie lå i en stigende trend og 26.943 tilfælde, hvor en aktie lå i en faldende trend. Disse blev benævnt som henholdsvis købssignaler og salgssignaler. Vi så på, hvad der skete i kølvandet på sådanne signaler.

Resultaterne er konsekvente på de fire markeder. De viser, at aktier, som lå i en stigende trend, fortsatte med at stige og steg mere end referenceindekset de næste tre måneder. Aktier, som lå i en faldende trend, havde en svagere udvikling end referenceindekset de efterfølgende tre måneder. Merafkastning tre måneder efter købssignal var i gennemsnit 1,9 procentpoint. Mindreafkastning tre måneder efter salgssignal var i gennemsnit 2,5 procentpoint. Årligt svarer det til henholdsvis 7,9 procentpoint merafkastning og 9,9 procentpoint mindreafkastning.

Resultaterne var ganske konsekvente over tid. De sidste fem år var merafkastningen ved købssignaler fra stigende trend 1,7 procentpoint sammenlignet med 1,9 procentpoint for hele perioden.

Samlet set indikerer resultaterne, at købssignal fra aktie i stigende trend giver en statistisk set bedre afkastning end gennemsnitlig børsafkastning.

Keywords: faldende trend,h_TF,h_TR,help topic main report,Købssignal,Norden,nordiske markeder,Salgssignal,stigende trend,Trend.

Skrevet af

Asbjørn Taugbøl
Analytiker
i Investtech

Konkrete investeringstips:

Anbefalinger i Modelporteføljen og Tradingidéerne.
Her bruges det totale tekniske billede med trend, kursformationer, volumenudvikling, støtte og modstand og momentum.

Hjælp og oplæring:

Nyhedsarkiv

Forskning

Hjælpesider

WebTV+

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK