Omat Portfoliot – Portfoliostrategia

Omat Portfoliot -työkalu antaa yhteenvedon omistamistasi tai seuraamistasi osakkeista, ja se soveltuu hyvin portfolion tilan seurantaan. Sen avulla pystyt seuraamaan myyntejä ja ostoja, tuloslaskelmia, portfolion osakkeiden analyyseja, sekä portfolion graafisia yhteenvetoja.

Sijoittajien kannattaa aluksi linjata sijoitusstrategiansa. Linjauksen tulisi ilmaista ohjeet halutuista riskeistä ja tuotoista, myynti- ja ostokriteereistä, sekä sijoitusten seurantatiheydestä.

Sopivat strategiat voivat perustua päivän esimerkkiin, Top50:een, nouseviin trendeihin, muihin Investtechin osakevalintatyökaluihin tai näiden kombinaatioihin. Malliportfolio näyttää Investtechin konseptin portfolion räätälöinnistä keskisuurille sijoittajille.

Uutismedialla on suuri vaikutus portfolion muutoksiin. Tämä voi olla haitallista lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä tähtäimellä vaikutus yleensä laantuu. Portfoliostrategia perustuu todennäköisyyksien ja tilastotieteen käyttöön hyvän pitkän tähtäimen tuoton saavuttamiseksi, samalla minimoimalla lyhyen aikavälin riskit. Investtechin graafinen portfolioanalyysi auttaa kuvailemaan portfolion riskejä. Vihreät kaaviot ovat positiivisia ja punaiset negatiivisia.

 

Osakkeiden määrä

Suurin vaikutus portfolion kokonaisriskiin on osakkeiden määrä. Vähän osakkeita portfoliossa nostaa kokonaisriskiä. Mahdollisen tuoton ja riskin suhteen maksimoimiseksi, useimmat sijoittajat pitävät portfoliossaan 5-15 osaketta, suhteellisen tasaisesti painotettuina. Tuoton maksimoimiseksi portfoliossa tulee olla vain muutama hyvin tuottava osake. Tämä puolestaan lisää mahdollista tappiota, jos osakkeet ovat väärät. Hinnanvaihtelujen vaikutus portfolioon on pienempi, mikäli se koostuu suuremmasta määrästä osakkeita, mutta tällöin suuri tuottopotentiaali menetetään.

 

Osakkeiden määrä, matala riski Osakkeiden määrä, korkea riski
Matala riski: Sijoitusten hyvä jakauma laskee portfolion kokonaisriskiä. Korkea riski: Keskittyminen muutamaan osakkeeseen johtaa korkeaan kokonaisriskiin ja alttiuteen hinnanvaihteluille, mutta tuottopotentiaali on korkea.

 

Sektorijakauma

Osakkeiden määrän lisäksi, portfolion sektorijakauma on otettava huomioon. Portfoliolla, jossa on kymmenen osaketta samalta sektorilta (esim. kaikki offshore -osakkeita tai rahoitusosakkeita) on korkea riskin taso.

 

Tekninen arvio

Vielä yksi merkittävä riskitekijä on portfolion osakkeiden tekninen kunto. Investtechin tutkimusten mukaan trendit ovat merkittävin osa osakkeen teknisessä arviossa. Niistä käy ilmi, että historiallisesti osakkeet nousutrendissä tuottavat paljon paremmin kuin laskutrendissä olevat (lisätietoja osto- ja myyntisignaalien tutkimusraportissa). Toisaalta jo teknisesti positiiviset osakkeet yleensä nousevat merkittävästi. Näin ollen pohja on ohitettu ja suuri osa nousupotentiaalia on menetetty. Pitkän aikavälin sijoittajille on silti suositeltavaa pitää portfoliossaan teknisesti positiivisia osakkeita. Malliportfolion strategia perustuu tähän periaatteeseen.

 

Teknisesti positiivinen portfolio Teknisesti monipuolinen portfolio Teknisesti negatiivinen portfolio
Teknisesti positiivinen portfolio: Vihreät kentät ovat teknisesti positiivisia osakkeita, joiden arvon sijoittajien psykologia ja trendit ennustavat nousevan. Teknisesti monipuolinen portfolio: Portfolio voi koostua osittain pitkän aikavälin positiivisista osakkeista, mutta siihen voi kuulua myös epävarmoja osakkeita, joiden trendi näyttää olevan muuttumassa. Tämä on tyypillistä Investtechin Trader -portfolioille Norjan ja Ruotsin markkinoilla. Näin saavutetaan hyvä tuottopotentiaali mutta myös suhteellisen korkea riski. Teknisesti negatiivinen portfolio: Punaiset kentät ovat teknisesti negatiivisia osakkeita. Nämä ovat yleisesti laskutrendeissä tai ovat näyttäneet teknisen myyntisignaalin.

 

Yksittäisen osakkeen riski

Kunkin osakkeen riskillä on vaikutus portfolion kokonaisriskiin. Osakkeen yksittäinen riski arvioidaan volatiliteetin (hinnan päivittäinen vaihtelu) ja likviditeetin (kaupankäyntimäärä) perusteella. Suuren nousupotentiaalin saavuttamiseksi tarvitaan osakkeita, joilla on korkea volatiliteetti. Tämä tosin johtaa suuriin mahdollisiin tappioihin. Matala kokonaisriski vaatii osakkeita, joilla on matalat yksittäiset riskit. Tämä taas tuottaa pienemmän tuottopotentiaalin.

Matala riski Korkea riski
Matala riski: Matala hinnan vaihtelu (volatiliteetti) ja hyvä kaupankäyntimäärä (likviditeetti) johtavat matalaan riskiin. Korkea riski: Korkea hinnan vaihtelu johtaa korkeaan riskitasoon. Pidä erityisen tarkasti silmällä ”Erittäin Korkea” -ryhmää. Yhdelläkin sellaisella osakkeella voi olla merkittävä kokonaisvaikutus portfolioon.

 

Sisäpiirikaupat

Norjan ja Ruotsin osakkeet lajitellaan sisäpiirikaupankäynnin mukaan. Sisäpiirikauppojen mukaan positiivisten yritysten hallituksen jäsenet tai avaintyöntekijät ovat ostaneet osakkeita. Tämä on merkki siitä, että osakkeen hinta on sisäpiirin mielestä matala. Sisäpiirimyynnin kasvu puolestaan näyttää osakkeen hinnan olevan korkea.

Sisäpiirikauppa-analyysi osoittaa, oletko periaatteessa samaa mieltä sisäpiirin kanssa. Vihreät kentät näyttävät sisäpiirin ostavan osaketta, kun taas punainen näyttää sisäpiirin myyvän sitä.

 

Positiivinen sisäpiiri Negatiivinen sisäpiiri
Positiivinen sisäpiiri: Sisäpiiri on ostanut suurinta osaa portfolion osakkeita. Tämä osoittaa osakkeen hinnan olevan fundamentaalisesti matala, ja sisäpiirin uskovan sen nousevan. Negatiivinen sisäpiiri: Sisäpiiri on myynyt suurinta osaa portfolion osakkeita. Tämä voi olla merkki siitä, että heidän mielestään riski on liian korkea, tai että hinta tulee laskemaan.

Samankaltaisia artikkeleita

 


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.


Investtech ei takaa analyysien tarkkuutta tai kattavuutta. Kaikkien analyysien tuottamien neuvojen ja signaalien käyttäminen on täysin käyttäjän vastuulla. Investtech ei vastaa mistään tappioista, jotka saattavat syntyä Investtechin analyysien käytön seurauksena. Mahdollisten eturistiriitojen yksityiskohdat mainitaan aina sijoitusneuvon yhteydessä. Lisätietoja Investtechin analyyseistä löytyy täältä disclaimer.

Titlex

OK