Traderstrategi i dagens marked (3. november 2008)


Av forskningssjef Geir Linløkken

Om forfatteren: Geir Linløkken er cand.scient i informatikk med spesialisering i matematisk modellering fra Universitetet i Oslo 1995. Han stiftet analyseselskapet Investtech.com AS i 1997, der han nå arbeider som forskningssjef. Linløkken har arbeidet med behavioral finance og automatiske systemer for teknisk analyse siden 1993.

Keywords: Finance, technical analysis, high risk portfolio, market turn, 2003, trading strategy

Abstract: Investtechs traderportefølje ga en meget sterk avkastning i 2003, forrige gang markedet vendte opp etter et dypt fall. Suksesskriterier den gangen var å satse på et fåtall aksjer med tekniske indikatorer som tilsa en snarlig vending eller som allerede hadde gitt kjøpssignaler basert på kursformasjoner, støtte og motstand og volumutvikling. I tillegg ble innsidehandelanalyse brukt aktivt for å finne aksjer der nøkkelpersoner i bedriftene indikerte tro på den fundamentale utviklingen. Målet med rapporten er å gjøre Investtechs abonnenter forberedt på de gode mulighetene som kommer framover når markedet snur.

Traderporteføljens oppbygging

Traderporteføljen er laget for aktive tradere som søker høy avkastning og høy risiko.

Porteføljen består av de aksjene som Investtechs analytikere mener har den største oppsiden på kort sikt. Det plukkes aksjer som har utløst kjøpssignaler og er teknisk positive, men også aksjer som er i en konsolideringssituasjon eller har falt uforholdsmessig mye, der volumutvikling, RSI eller innsidehandler indikerer en snarlig vending. Porteføljen går generelt inn i aksjer på et tidlig tidspunkt, samtidig som den tar gevinster relativt raskt og er svært rask til å ta tap. Det tas høy risiko, spesielt når totalmarkedet vurderes positivt.

Traderporteføljen oppdateres hver fredag før børsåpning. Investtechs analytikere gjør da en fullstendig gjennomgang av markedet, og leter etter gode kjøp. De viktigste verktøyene er Top50 basert på Totalanalyse, Innsidehandler og Handelsmuligheter. I tillegg ses det blant annet på Signaler og de siste ti Dagens Case.

Porteføljen består normalt av 5-6 aksjer. I snitt har hver aksje en holdetid på cirka to uker. Strategien er den samme nå som den var i 2003.

Traderporteføljen er en modell på hvordan Investtechs systemer kan brukes i aktiv handel. Det kan være vanskelig å følge modellen direkte, og aktive tradere vil ønske å gjøre daglige vurderinger av markedet og kanskje handle enda oftere enn i modellen. Traderporteføljen bør dermed først og fremst ses på som et eksempel og en inspirasjonskilde, for å lære å bruke de verktøyene og metodikken som ligger bak modellen.

Avkastningstall for 2003

Måned Avkastning Relativ avkast Portefølje Akk avkast
200301 12.6% 17.5%-poeng 112.6 12.6%
200302 -1.5% 5.9%-poeng 110.9 10.9%
200303 -2.0% -4.3%-poeng 108.8 8.8%
200304 18.7% 5.7%-poeng 129.1 29.1%
200305 35.4% 29.7%-poeng 174.9 74.9%
200306 29.7% 21.7%-poeng 226.7 126.7%
200307 18.6% 10.3%-poeng 268.8 168.8%
200308 21.7% 16.5%-poeng 327.0 227.0%
200309 7.4% 14.1%-poeng 351.2 251.2%
200310 8.5% -4.4%-poeng 381.0 281.0%
200311 5.0% 4.2%-poeng 400.0 300.0%
200312 9.6% 4.2%-poeng 438.2 338.2%

Tabellen over viser avkastning og akkumulert avkastning før kurtasje for hver måned i 2003. I perioden var det til sammen 136 aksjer inne i porteføljen, med cirka fem aksjer på likt. Hver aksje var i porteføljen i 9 dager i gjennomsnitt og ga en avkastning på 6.61%. Hvis vi regner handelsomkostninger, inkludert kurtasje, på 0.2% per handel, blir gjennomsnittsavkastning per aksje redusert til 6.21% og totalavkastning for porteføljen i 2003 blir redusert fra 338% til cirka 302%.

Børsen bunnet den 25. februar 2003. Den relative avkastningen til Traderporteføljen, altså avkastning i forhold til Hovedindeksen, var imidlertid positiv også i januar og februar, før børsen bunnet. Tabellen viser imidlertid at avkastningen til Traderporteføljen først skjøt fart i april, altså over en måned etter at børsen bunnet. Dette kan ha sammenheng med at Investtechs analyser først gir de sterkeste kjøpssignalene litt etter at bunner har blitt dannet, gjerne når kursen bryter opp gjennom tidligere motstand eller at kursformasjoner har blitt dannet.

Karakteristika til porteføljeaksjer i 2003

Detaljer for aksjene i Traderporteføljen i 2003 kan finnes her (pdf-fil med 140 sider, 6MB). Filen inneholder detaljer for alle aksjene som var inne i porteføljen i 2003, inkludert grafer på kort og mellomlang sikt, innsidehandler og candlesticks. Kurskurven i grafene er tegnet med blått for det tidsrommet der aksjen var inne i porteføljen.

Aktiv stockpicking: Det første vi legger merke til, er at porteføljen er meget kortsiktig. Hver aksje har vært inne i porteføljen i bare 9 dager i snitt. Porteføljen har hele tiden søkt etter de "aller beste" aksjene, og dermed tatt ut aksjer som har vært positive hvis forventet avkastning på andre aksjer har vært større.

Høy volatilitetsrisiko: Dernest ser vi at risikoen i porteføljeaksjene har vært høy. Mange av aksjene hadde en årlig volatilitet på over 100%, mens medianverdien var 63%.

Mye small og medium cap: Det har vært en blanding av small, medium og big cap-selskaper i porteføljen. Hovedvekten har imidlertid vært på small og medium cap. Medianverdien for daglig omsetning var 2.8 millioner kroner da selskapene ble tatt inn i porteføljen og 3.8 millioner kroner da de ble tatt ut.

Positive innsidere: De fleste aksjene som ble tatt inn i porteføljen var positive på innsidehandler da de ble tatt inn, spesielt på begynnelsen av året. Noen ble tatt ut etter at innsiderne solgte, mens en flertall fortsatt var positive på innsidehandler da de ble tatt ut.

Positiv volumutvikling: Nesten alle aksjene hadde en positiv volumutvikling da de ble tatt inn i porteføljen. Det kan være at de har falt tilbake på lavt volum eller at de har steget på høyt volum. Det kan også være at de har hatt høy omsetning nær tidligere topper i kursgrafen, mens de har hatt lav omsetning på bunnene. BIRD er et godt eksempel på en slik aksje.

Kjøpssignal fra formasjon: Mange aksjer ble tatt inn etter at de hadde gitt kjøpssignaler fra formasjoner på de kortsiktige chartene, slik som for eksempel NHY. Spesielt hvis kursen har reagert litt tilbake etter kjøpssignalet, mens volumutviklingen er positiv, anses dette som gode signaler.

Kurs nær gulv i stigende trend: Noen måneder etter at børsen hadde bunnet, var det dannet stigende trendkanaler for mange av aksjene i de kortsiktige chartene. Mange av porteføljeaksjene ble tatt inn da kursen lå nær gulvet i slike, da dette indikerer videre oppgang. Eksempel ACTA.

Kurs nær støtte: En del aksjer ble tatt inn da de har ligget nær støtte, enten på det mellomlange eller det kortsiktige chartet. Tidlig i perioden var dette en farlig strategi, da et brudd ned ville utløse et salgssignal, og dermed ofte en tap. Etter at det stigende markedet ble bredere og optimismen tiltok, var det imidlertid en meget god strategi, se for eksempel EXPERT.

Brudd opp gjennom motstand: Utover i 2003 hadde kursene steget opp til motstandsnivåer fra tidligere kursnoteringer. Brudd gjennom motstand utløser kjøpssignaler. Spesielt når disse ble gitt på økende volum har ofte aksjen blitt valgt inn i Traderporteføljen. Noen av de beste investeringene har nettopp blitt gjort på dette kriteriet, se for eksempel STB.

Kort oppsummert kan vi si at porteføljeaksjene i 2003 var teknisk positive og positive på innsidehandler. Dette gjaldt spesielt på de kortsiktige chartene. Det ble lagt vekt på volumutvikling og candlestick-chart, støttenivåer, brudd på motstand og signaler fra kursformasjoner.

De beste aksjene ble hele tiden kjøpt inn, og det var dette som styrte hvilke som ble solgt (til motsetning fra at en aksje beholdes så lenge den er teknisk positiv, slik som er vanlig i den ordinære modellporteføljen).

Vil det virke nå også?

Hvilken nytte kan vi så dra av dette? Situasjonen nå synes ikke så veldig forskjellig fra den vi hadde vinteren 2003.

Børsen er kraftig ned, det er en overveldende negativ fundamental nyhetsflom, mens innsiderne er positive, slik det også var i 2003. Det er dessuten flusst med høyvolatile aksjer på børsen. Median årlig volatilitet for de ti mest omsatte aksjene på Oslo Børs er nå 55%, en økning fra 32% for ett år siden. Aksjen i traderporteføljen i 2003 hadde en median årlig volatilitet på 63%.

Etter bunnen i 2003 fikk vi en kraftig oppgang. Børsen steg med 73% fra bunnen i februar til utgangen av året. Det er ekstremt. Vi kan ikke regne med en tilsvarende oppgang nå. På den annen side, er det mange selskaper som har falt over 80 eller 90% også nå. Hvis et selskap skal opp til et fall på 80% etter å ha vært nede i et 90% fall, vil det kreve en kursoppgang på 100%. Dermed er det mange selskaper som har meget store potensialer, og grunnlaget for god kursoppgang i enkeltselskaper er helt klart tilstede.

Samtidig indikerer hausseindeksene at optimismen blant investorene på Oslo Børs nå er på bunnivå. Når optimismen normaliserer seg igjen, og investorene begynner å se den langsiktige meravkastningen som ligger i aksjemarkedet, og ikke bare den kortsiktige risikoen, vil pengene strømme til markedet igjen. Dette vil utløse kjøpssignaler til forskjellig tid i ulike selskaper. Ved å bruke teknisk analyse på kort sikt, vil man kunne se der nyhetsstrømmen er i ferd med å snu, der optimismen øker mest og pengene kommer inn, og henge seg på dette før de fleste andre.

Strategi i dagens marked

Det er selvfølgelig vanskelig å generalisere. Og det er meget vanskelig å si når bunnen er nådd. Ved å se på suksesskriteriene fra 2003, tror vi imidlertid at oppskriften under vil være bra i aksjemarkedet framover, vel og merke om man har anledning til å følge markedet relativt tett og ønsker å ta høy risiko.
  • Har man informasjon om det, er det en fordel å kjøpe aksjer i selskaper der innsiderne er positive. Dette gir en sikkerhet ved at mennesker som kjenner den fundamentale siden i selskapene godt er positive og mener at kursen skal opp.
  • Volumutviklingen skal være positiv. Dette ses enklest ved at "VolBal"-pilene under standardchartet er grønne og peker oppover. Det er viktigst at den første pilen, som gjelder siste uke, er positiv. For å få et ekstra godt bilde av volumutviklingen, bør candlestick-chartet studeres. Her skal vi helst se at de høye volumsøylene er grønne (høyt volum på dager med oppgang), mens de lave er røde (lavt volum på dager med nedgang). Noen av de beste kjøpsanledningene får man når kursen reagerer tilbake på lavt volum etter en periode med oppgang. En positiv volumutvikling regnes som et tidlig signal på at en fallende trend er over og en stigende trend vil starte. Om man ønsker å gå tidlig inn i aksjer, før konkrete kjøpssignaler gis, er det dermed meget viktig å studere volumutviklingen.
  • Også positiv divergens i RSI mot kursen, det vil si at RSI-kurven stiger mens kurskurven faller eller går sidelengs, regnes som en ledende indikator. Man kan gjerne kombinere disse, men Investtechs erfaring er at RSI ofte gir altfor tidlige signaler, slik at volumutvikling da vil være en mer pålitelig indikator.
  • Kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner, dobbel-bunn-formasjoner og rektangelformasjoner regnes som gode indikatorer på at en stigende trend har begynt. Disse indikerer at pessimistene nå har fått solgt aksjene sine og at optimistene har overtatt styringen. En oppgang i volumet samtidig med kjøpssignalet vil forsterke signalet. De aller beste kjøpene kan man få dersom kursen faller tilbake på avtakende volum, ned mot støtten ved formasjonen, etter å ha vært opp noen dager.
  • Generelt gir brudd opp på motstand gode signaler i et stigende marked. Her har det ligget selgere som ønsker å komme seg ut på tidligere topper i kursen, eller på nivåer der de går i break even. Når kursen bryter opp, betyr det at selgerne er borte, men at det fortsatt er kjøpsinteresse. Dermed er det duket for en fin videre oppgang. Det er nå også støtte der motstanden var tidligere, slik at nedsiden i mange tilfeller er liten.
  • Aksjer som har vendt, gjerne etablert en stigende trend på kort sikt, men reagert tilbake de siste dagene eller ukene, er også gode kandidater. I et stigende marked holder støtten nesten alltid. Inngangskursen blir da god, og oppsiden bra.
  • Vær klar til å ta tap raskt. Om markedet fortsetter ned, kan spesielt høyrisikoaksjer falle mye. Det advares imidlertid mot bruk av automatisk stop loss, spesielt i mindre likvide aksjer. Sett gjerne stop loss-grenser, men gjør salgene manuelt til limits.

Hjelpemidler

Hvordan skal man så finne aksjer som passer i en slik strategi? Investtech har flere verktøy som kan være nyttige.

Det forskjellige tekniske chartene viser identifiserte trender, volumutvikling, støtte og motstand, formasjoner etc. Når man har funnet enkeltselskaper man er interessert i, er dette det selvsagte stedet å bestemme seg for passende limits og timingen av kjøp og salg.

Menyvalget Signaler gir en oversikt over aksjene som har gitt kjøpssignaler fra forskjellige indikatorer, for eksempel dobbel-bunn-formasjoner. Dette krever Professional-abonnement.

Top50 viser aksjene som er mest positive basert på tekniske kriterier, eventuelt med tillegg av innsidekriterier. Aksjer som ligger i stigende trender, ligger nær støtte eller har brutt opp gjennom motstand og har en positive volumutvikling, vil for eksempel ligge høyt på en slik liste. Den kortsiktige listen anses mest aktuell, kanskje i tillegg til listen basert på totalanalyse der også innsidehandler regnes med. Disse krever henholdsvis Trader og Professional-abonnement. Også Top50 på mellomlang sikt (Investor-abonnement) anses meget nyttig, men aller mest når oppgangen har vart en stund.

Handelsmuligheter viser aksjer som har sterke kombinasjoner av tekniske kriterier. Her angis også forslag til gunstige kjøpskurser, stop loss og målkurser. Tjenesten er tilgjengelig for Professional-abonnenter.

Traderporteføljen oppdateres hver fredag morgen. Se her for å få ideer til hvilke aksjer som kan kjøpes. Vær imidlertid varsom med å følge porteføljen direkte, da enkelte aksjer kan gå mye fra start. Det kan da være en bedre strategi å finne andre lignede aksjer, eller å legge limits og kjøpe i løpet av en dag eller to, enn å være altfor aggressiv med å komme seg inn.

For norske og svenske aksjer kan rangeringslistene over aksjene som er mest positive på innsidehandler gi gode ideer til aksjer som er fundamentalt positive. Så kan man kjøpe disse når de også er teknisk positive eller volum og/eller RSI indikerer at de skal vende opp. I-ikonet på chartsidene gir detaljer om innsidehandler for hver enkelt aksje.

 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK