Stigende trender har gitt god meravkastning

Publisert 8. februar 2019.

Av Asbjørn Taugbøl.

Investtech har arbeidet med forskning innen adferdsbasert finans og teknisk og kvantitativ aksjeanalyse siden 1997. Selskapet har utviklet et analysesystem som blant annet identifiserer trender, støtte og motstand, formasjoner og volummønstre i aksjekurser, og gir kjøps- og salgsanbefalinger basert på dette. Investtech gjør utstrakt bruk av avanserte matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserte abonnementstjenester. Asbjørn Taugbøl er forsker og senioranalytiker i Investtech.

Keywords:
Finance, technical analysis, trend, buy signals, price prediction.

Abstract:
Trender er et sentralt begrep innen teknisk analyse, mye brukt av investorer som grunnlag ved kjøp og salg av aksjer. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Teorien sier at aksjer som ligger i stigende trender vil fortsette opp innenfor disse trendene. Men i hvor stor grad stemmer teorien med virkeligheten, og kan investorer anvende det til å oppnå meravkastning? Investtechs forskning på data fra 1996 til 2018 for Oslo Børs viser at aksjer som har ligget i stigende trender identifisert av Investtechs automatiske analysesystemer, har gitt vesentlig bedre avkastning enn referanseindeksen de etterfølgende månedene.

Trender

Trender er noe av det meste sentrale innenfor teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver hvilken retning en aksje eller markedet beveger seg i. En stigende trend indikerer en vedvarende og økende optimisme blant investorene, ofte som et resultat av en strøm av positive nyheter rundt aksjen.

Trenden angir stigningstakt for aksjekursen, og ved å fremskrive trendlinjene finner man kursmål for aksjen. Med glidende overganger skiller man mellom stigende trender, horisontale trender og fallende trender.

I litteraturen heter det at "The trend is your friend", det vil si at aksjer i stigende trender vil fortsette å stige innenfor trendene. Med dette som utgangspunkt, er det viktig å identifisere og komme inn så tidlig så mulig etter at en stigende trend er etablert.

For å identifisere en trend, må man studere kursbevegelsene. Kursen beveger seg sjelden i en rett linje, men heller som en serie med topper og bunner. Hvis man kan trekke en rett linje gjennom to eller flere stigende bunner, har man støttelinjen i en stigende trend, se figur 1. Deretter trekker man en linje parallell med støttelinjen gjennom de stigende toppene. Denne linjen kalles trendens motstandslinje, og støtte- og motstandslinjen utgjør tilsammen trenden, se figur 2.

Figur 1. Støttelinjen i en stigende trend.

Figur 2. Stigende trend med støttelinje og motstandslinje.

Tilsvarende har man en fallende trend hvis man kan trekke en rett linje gjennom to eller flere fallende topper, og tilpasse en parallell linje til denne gjennom fallende bunner.

Mange investorer identifiserer trender ved å studere grafer og tegne inn trendlinjer for hånd. En slik metode har svakheten at den er subjektiv, slik at man gjerne ser kun de trendene man ønsker å se, og som kanskje passer ens egne underbevisste preferanser, samt at den er svært tidkrevende. Investtech har utviklet automatiske algoritmer for trendidentifikasjon. Disse finner for hver dag den "beste" trenden i grafen, der blant annet trendens tetthet og antall punkter nær gulv og tak inngår som kriterier. I en Investtech-graf på mellomlang sikt, med 18 måneders historikk, vurderes cirka 80000 forskjellige trendalternativer hver dag. Disse tilordnes en score, og den med høyest score blir valgt.

Figur 3. Stigende trend der en aksje med positiv fundamental utvikling over tid svinger mellom å være priset til P/E=12, som mange investorer anser billig, og P/E=15, som mange investorer anser dyrt.

Figur 4. Eksempel på stigende trend identifisert av Investtechs systemer. Frontline i januar 2019. Aksjen ligger inne i en stigende trendkanal, har gitt kjøpssignal fra stigende trend, og indikeres å stige videre.

Data og signaler

Det er brukt historiske kurser for selskapene på Oslo Børs i perioden 1.1.1996 - 30.12.2018. Det er kun brukt analyser for selskaper med en gjennomsnittlig dagsomsetning på minst en halv million kroner de siste 22 dagene.

Børskurser er justert for splitter, tegningsretter, fisjoner, utbytte og andre corporate actions, slik at kursutviklingen gjenspeiler reell verdiutvikling i selskapene. Alle selskaper som har vært børsnotert i tidsrommet er med, inkludert selskaper som ikke er listet i dag.

Referanseindeksen for analysene av selskaper på Oslo Børs er Hovedindeksen, OSEBX.

Vi har sett på aksjer som har ligget i stigende og fallende trender på mellomlang sikt i følge Investtechs grafer. En aksje i en stigende trend har gitt et kjøpssignal, mens en aksje i en fallende trend har gitt et salgssignal. For aksjer som har ligget i stigende eller fallende trender over lang tid, krevde vi at det gikk minst 22 handelsdager før aksjen ga et nytt signal i samme retning.

En stigende trend defineres ved at den har en stigningsgrad større enn 10 grader på Investtechs grafer og en fallende trend defineres ved å ha en stigningsgrad mindre enn -10 grader. Dette vil utgjøre forskjellig årlig stigningstakt for ulike aksjer, avhengig av aksjens volatilitet og variasjonsområde i grafene.

Type signal Antall
Kjøpssignal, aksje i stigende trend 12 349
Salgssignal, aksje i fallende trend 8 469

Tabell 1: Datagrunnlaget for hele perioden omfatter 12 349 kjøpssignaler fra aksjer i stigende trender og 8 469 salgssignaler fra aksjer i fallende trender.

Samplene i datasettet er ikke statistisk uavhengige. Dette skyldes for det første at en aksje med stigende trend, kan gi flere signaler, nemlig ett signal hver 22. dag aksjen ligger i trenden. Med analyse av kursutvikling 66 dager framover i tid, vil slike signaler kunne være delvis overlappende. For det andre skyldes det samvariasjonen mellom enkeltaksjer. Hvis børsen, eller en enkelt aksje stiger, vil det også være mer sannsynlig at andre aksjer stiger, slik at kursutviklingen ikke blir statistisk uavhengig.

Datasettene anses imidlertid som så store at en analyse likevel vil gi statistisk signifikante resultater.

Resultater

Vi har sett på hvordan aksjer som har ligget i en stigende eller fallende trend på ett tidspunkt har utviklet seg de kommende tre månedene. Aksjer i stigende trender ble tilordnet kjøpssignaler og aksjer i fallende trender ble tilordnet salgssignaler. Figuren nedenfor viser hvordan den gjennomsnittlige kursutviklingen har vært de neste 66 dagene etter signal. 66 dager er 66 børsdager og tilsvarer omtrent 3 kalendermåneder. Blå kurve er aksjer i stigende trender, og rød kurve er aksjer i fallende trender. Den svarte kurven viser gjennomsnittlig utvikling for børsen i samme periode.

Figur 5. Gjennomsnittlig kursutvikling 1-66 dager etter at aksjer lå i henholdsvis stigende trender (blå kurve) og fallende trender (rød kurve) på Investtechs mellomlange tekniske grafer. Bredden på det skraverte området tilsvarer ett standardavvik på gjennomsnittsestimatoren - jo smalere variasjonsområde, jo bedre estimat. Gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen er den sorte kurven. Klikk på figuren for å se større versjon.

 

Signaler 1996-2018 Absolutt avkastning Relativ avkastning
Kjøpssignal, aksje i stigende trend 5,3% 2,2%p
Salgssignal, aksje i fallende trend -0,1% -3,2%p
Referanseindeks (OSEBX) 3,1% 0%p

Tabell 2: Absolutt og relativ avkastning 66 dager etter signal. (%p = prosentpoeng).

Vi ser at aksjer som har vært i en stigende trend, i gjennomsnitt har fått en klart positiv kursutvikling de neste 66 dagene med en oppgang på 5,3 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 2,2 prosentpoeng sammenlignet med referanseindeksens gjennomsnittlige oppgang på 3,1 prosent. Samtidig har aksjer som har ligget i fallende trender fått en kursutvikling de neste 66 dagene som har vært langt svakere enn gjennomsnittlig referanseindeks. De har i gjennomsnitt falt 0,1 prosent mens referanseindeksen har steget 3,1 prosent, det vil si en mindreavkastning på 3,2 prosentpoeng.

Beregningene er gjort på bakgrunn av et stort datasett over en relativt lang tidsperiode. Usikkerheten i estimatet, målt ved standardavviket, er relativt lav, med statistiske T-verdier fra 6,2 til 8,3 for begge datasettene. Dermed anses resultatene som robuste, til tross for den tidligere nevnte manglende uavhengigheten mellom samplene.

Resultater siste fem år

Analysene er gjort på et datasett som strekker seg over 22 år. Det har vært gode og dårlige børsår og fundamentale forhold som for eksempel rentemarkedet har endret seg. Hvor robuste er resultatene under ulike forhold? Vi har kjørt de samme analysene på et datasett som omfatter bare de siste fem årene, dvs årene 2014-2018.

Figur 6 viser at siste fem år har aksjer i stigende trender hatt en gjennomsnittlig avkastning på 3,7 prosent etter 3 måneder, mens Hovedindeksen i samme periode i gjennomsnitt har steget 2,3 prosent. Tilsvarende har aksjer i fallende trender falt 1,6 prosent. Antall kjøps- og salgssignaler er henholdsvis 3090 og 2349. Dette gir et godt datagrunnlag for de statistiske beregningene. Standardavviket er lavt, og resultatene anses som robuste.

Figur 6. Avkastning 1-66 dager etter signal for aksjer i stigende trend (blå graf) og fallende trender (rød graf) siste fem år. Svart graf viser gjennomsnittlig børsutvikling.

Signaler 2014-2018 Absolutt avkastning Relativ avkastning
Kjøpssignal, aksje i stigende trend 4,0% 1,5%p
Salgssignal, aksje i fallende trend -0,6% -3,1%p
Referanseindeks (OSEBX) 2,5% 0%p

Tabell 3: Avkastning 3 måneder etter signal i perioden 2014-2018

Siden børsutviklingen har vært forskjellig i ulike perioder, er det sammenlignet relativ avkastning i forhold til referanseindeksen.

1996-2018 2014-2018
Kjøpssignal, aksje i stigende trend 2,2%p 1,5%p
Salgssignal, aksje i fallende trend -3,2%p -3,1%p

Tabell 4: Relativ avkastning mot Hovedindeksen siste 5 år og hele perioden.

Aksjer i stigende trender har altså vist oppgang og har steget mer enn Hovedindeksen siste fem år, men både absolutt og relativt har de hatt mindre oppgang siste fem år enn over hele perioden. Aksjer i fallende trender har hatt tilnærmet samme utvikling siste fem år som over hele perioden, både absolutt og sammenlignet mot Hovedindeksen. Hovedindeksen har også i snitt steget mindre siste fem år enn over hele perioden.

Resultatene for siste fem år avviker ikke mye fra resultatene for hele perioden.

Konklusjon

Aksjer med kjøpssignal fra stigende trend har gitt konsistent gode resultater over tid, med signifikant meravkastning i forhold til referanseindeks.

Basert på historiske kurser for aksjene på Oslo Børs i perioden 1996 til 2019, har aksjer som har ligget i stigende trender, gjort det klart bedre enn referanseindeksene de kommende tre månedene. Tilsvarende har aksjer som har ligget i fallende trender gjort det klart svakere.

Trendene er identifisert av Investtechs helautomatiske systemer, over en relativt lang tidsperiode. Det gir et stort antall signaler, så grunnlagsdataene anses gode og resultatene statistisk signifikante.

Analyser av stigende og fallende trender over den siste femårsperioden, 2014-2018, viser fortsatt meravkastning for aksjer i stigende trender og mindreavkastning for aksjer i fallende trender.

Videre arbeid

  • Analysene er basert på data for aksjer på Oslo Børs over en lang tidsperiode. Vi ønsker å gjøre de samme analysene i de øvrige nordiske børsmarkedene, dvs for svenske, danske og finske aksjer.
  • Signalene er basert på trender identifisert på mellomlang sikt. Disse trendene har en utstrekning på fra ca 3 måneder til ca 18 måneder. Investtechs algoritmer identifiserer i tillegg trender på både kortere og lengre sikt enn dette. Et nytt forskningsprosjekt kan analysere avkastning fra aksjer i stigende og fallende trender på både kort og lang sikt.

 

Keywords: Buy signal,Finance,Oslo,Price prediction,Technical analysis,Trend.

Written by

Asbjørn Taugbøl
Analyst
at Investtech

"Investtech analyses the psychology of the market and gives concrete trading suggestions every day."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK