Om Investtechs analyser

Automatiske analyser
Investtechs automatiske analyser er bygget på avanserte metoder innen mønstergjenkjenning, statistikk og matematikk utviklet siden 1993. Det legges spesielt vekt på trender, støtte og motstand, kursformasjoner og volum.

For hver aksje og for hver tidshorisont lages det et chart med tilhørende analyse. Med bruk av tradisjonell teori for teknisk aksjeanalyse, se Teknisk AksjeAnalyse - for lavere risiko og økt avkastning, tolker datamaskinene hva de finner i chartet. Datamaskinene lager så både analyseteksten og den konkrete anbefalingen helt automatisk. Dette gjør at analysene er fullstendig objektive. Det er altså ikke rom for subjektive tolkninger, slik problemet ofte er ved tradisjonell teknisk analyse, der en analytiker tegner trender, støtte og motstandslinjer, og tolker dette.

Anbefalingene fra de automatiske analysene angis som Kjøp, Svak Kjøp, Avvent/Watch, Svak Selg og Selg. Noen steder brukes imidlertid også Teknisk poengsum

Analysene utarbeides og vurderes etter tradisjonell teknisk analyse-teori. Investtechs forskning indikerer at denne teorien overveiende stemmer med hva vi observerer i markedet. Forskningen viser imidlertid også at enkelte forhold statistisk ikke har gitt den kursutviklingen teorien tilsier. For Norden har vi observert dette for brudd mot trendretning på langsiktige trendkanaler og ved oversolgt/overkjøpt RSI. For Norge og Sverige har vi observert det for reverserende kursformasjoner på kort sikt og for Sverige også på mellomlang sikt. Se under fanen Forskning for detaljer.

Analysene utarbeides og publiseres snarest mulig etter børsens stengetid, og senest før åpning neste børsdag.

 

Subjektive analyser
I enkelte markeder utarbeider Investtech subjektive analyser slik som morgenrapporter, dagens case og analyser til media. Det kan også gjøres valg og skrives kommentarer til aksjene i modellporteføljen, gjennomføres webinarer med analyseinnhold, eller annet subjektivt arbeid. Dette er en manuell jobb som bare skal gjøres av godkjente analytikere, per nå forskningssjef Geir Linløkken [GL], analytiker Asbjørn Taugbøl [AT], analytiker Lars-Göran Westerberg [LGW], analytiker David Östblad [DO], analytiker Kari Poblete [KP]. Formålet med disse analysene er å gi Investtechs kunder et best mulig beslutningsgrunnlag for å gjøre vellykkede investeringer basert på teknisk analyse. Følgende regler gjelder:

  • Analytiker skal så godt som mulig kun bruke fakta, slik de framkommer fra Investtechs automatiske analyser, samt resultater fra Investtechs forskning.
  • Det er kombinasjonen av forskjellige tekniske karakteristika, forskningsresultater og analytikers vurdering av dette som skal gi den samlede anbefalingen. Denne er ofte lik Investtechs automatiske vurdering. Her er det imidlertid rom for individuelle og subjektive vurderinger, men analysen skal være klar, slik at man skal kunne følge analytikerens resonnement fram til konklusjonen.
  • Hvis det er rom for tvil, skal dette komme godt til uttrykk gjennom formuleringer som ’kan synes som’, ’åpner for’ eller lignende.
  • Hvis analytiker er klar over eller kjenner til viktig informasjon om et selskap som har kommet utenfor børsens åpningstider og før publisering av selve analysen, og som anses som kurssensitiv for aksjen, skal dette opplyses i selve analysen.
Kunder har tilgang til18 måneders historikk på publiserte subjektive analyser på selskapsnivå ved å trykke på "Analytiker"-ikonet på siden med analysechartet.

Regler for egenhandel og analyseutarbeidelse

Følgende er forenklet utdrag fra Investtechs retningslinjer for analytikere og forvaltere:

  • Analytikere og forvaltere i Investtech har ikke lov til å eie børsnoterte aksjer i markeder de selv analyserer eller forvalter på. Investtech selv har ikke lov til å eie børsnoterte aksjer.
  • Selskapet er organisert, og ansatte følger rutiner, for å sikre kunden mest mulig objektive og uavhengige analyser, og minske sannsynlighet for interessekonflikter. Skulle det likevel være tvil om det kan være en interessekonflikt, skal det alltid opplyses om forholdet i analysekommentaren.
  • Fond forvaltet av Investtech bruker Investtechs analyser i sin forvaltning. Det er informasjonssperrer mellom avdelingene, slik at sensitiv ikke-offentlig informasjon blir holdt internt i henholdsvis analyseavdelingen og forvaltningsavdelingen.
  • Investtech informerer på denne siden om aksjer som er eid av fond Investtech forvalter og dette angis også på analysesiden for den aktuelle aksjen.

For ytterligere informasjon om Investtechs analyser og ansvarsfraskrivelse, se Disclaimer.

Tidshorisonter
Investtech har tre tidshorisonter for våre analysecharts og anbefalinger.

Tidshorisont Chart Investeringshorisont
Kort sikt 5 måneder 1-6 uker
Mellomlang sikt 18 måneder 1-6 måneder
Lang sikt 6 år 1-6 kvartaler
Investtech har også candlestickcharts på 21 dager. Dette, gjerne kombinert med kort og mellomlangt analysechart, anser vi passer bra for investeringer på 0-10 dagers sikt. Investtechs innsidehandelchart og innsideanalyse, gjerne kombinert med mellomlangt eller langt analysechart, anser vi passer bra for investeringer på 1-12 måneders sikt, selv om man i noen tilfeller kan handle svært kortsiktig basert på innsidehandler.

For mer informasjon om Investtech og våre analyser, vennligst kontakt oss på email info@investtech.com eller telefon 21 555 888.

 


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.


Investtech guarantees neither the entirety nor accuracy of the analyses. Any consequent exposure related to the advice / signals which emerge in the analyses is completely and entirely at the investors own expense and risk. Investtech is not responsible for any loss, either directly or indirectly, which arises as a result of the use of Investtechs analyses. Details of any arising conflicts of interest will always appear in the investment recommendations. Further information about Investtechs analyses can be found here disclaimer. The content provided by Investtech.com is NOT SEC or FSA regulated and is therefore not intended for US or UK consumers.

Titlex

OK