Noors

Inhoud:


Deze tekst is een on-officiŰle vertaling uit het Noors. De tekst is uitsluitend gemaakt voor informatieve doeleinden. In het geval van aansprakelijkheidsrechtzaken zal altijd de Noorse tekst worden gebruikt

Disclaimer

Het hoofddoel van Investtech.com AS ("Investtech") is het verder ontwikkelen en leveren van automatisch gegenereerde technische aandelenanalyses.

De automatische analyses van Investtechs zijn gebaseerd op in-house ontwikkelde methoden welke zijn gebaseerd op patroonherkenning, statistiek en wiskundige analyses. Onze analyses leggen speciaal de nadruk op trends, steun- en weerstandsniveaus, koersinformatie en volume.

Voor elk aanbevolen aandeel worden charts gemaakt over verschillende tijdsperiodes. Onze algoritmen, welke gebruik maken van traditioneel technische analysemethodiek zijn gebaseerd op het interpreteren van deze charts. Met behulp van de computer wordt vervolgens automatisch een analysetekst en een concrete aanbeveling gegenereerd. De analyses van Investtech zijn volledig geautomatiseerd en dus volledig objectief.

De aanbevelingen gemaakt op grond van de analyses zijn als volgt ingedeeld: Koop, Zwakke Koop, Wacht/Watch, Zwakke Verkoop, Verkoop. Soms worden deze signalen verder gespecificeerd met een puntenaantal (Voor meer informatie klik hier).

Zodra de beurs sluit worden de automatische analyses gegenereerd en zo snel mogelijk gepubliceerd - meestal direct na sluitingstijd en uiterlijk voor de opening van de beurs de volgende dag. [De algoritmes gebruiken de laatste koersinformatie die beschikbaar is en genereren een nieuwe totaalaanbeveling op grond van de laatste koersontwikkeling.]

In sommige markten biedt Investtech ook een aantal subjectieve analyses aan. Dit zijn niet-geautomatiseerde aanbevelingen of commentaar gemaakt door Investtechs analysepersoneel. Het is de bedoeling om hiermee onze koop- en verkoopsignalen verder te optimaliseren en ervoor te zorgen dat de klant alle informatie beschikbaar heeft om zijn of haar beslissingen te onderbouwen. Als een analist van Investtech een persoonlijke aanbeveling of commentaar geeft dan wordt altijd duidelijk de persoon met titel vermeld zodat u kunt zien wie de aanbeveling heeft gedaan. Alle subjectieve analyses die zijn gemaakt worden bewaard en zijn beschikbaar op onze abonnementspaginas. U kunt ze vinden onder het desbetreffende aandeel.

Investtech biedt geen persoonlijk investeringsadvies aan en geeft nooit persoonlijke adviezen. Temeer geeft Investtech nooit een waardeoordeel over andere financiŰle instrumenten.

De inhoud van deze pagina's kan niet verder worden gedistribueerd, op andere manieren worden gepubliceerd, gekopieerd, gewijzigd, gemodificeerd, verkocht, gelicencieerd of ge-sublicensieerd.

Meer informatie over Investtechs analyses kunt u hier vinden.

Alle analyses gemaakt door Investtech zijn gebaseerd op correcte informatie. Investtech garandeert echter niet de volledigheid of correctheid van de analyses en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen ten gevolge van het gebruik van de analyses.

Investtech benadrukt dat er altijd onzekerheid blijft bestaan in voorspellingen over toekomstige koersontwikkelingen en onze aanbevelingen. De analyses van Investtech zijn slechts aanbevelingen en mogen niet verwisseld worden voor garanties.

Investtech benadrukt dat elke vorm van aandeleninvestering of inkoop van waardepapieren altijd verbonden is met een zeker risico. Elk verlies is geheel de verantwoordelijkheid van de desbetreffende persoon. Investtech is niet verantwoordelijk voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Klik hier voor meer informatie omtrent risico's verbonden met het gebruik van Investech analyses.

Investtech doet er alles aan om de kwaliteit van de analyses te verhogen en streeft er elke dag naar de analyses te publiceren voor de opening van de beurs. Investtech is niet verantwoordelijk voor vertragingen als gevolg van technische- of andere externe oorzaken.

De aanbevelingen van Investtech worden nooit openbaar gemaakt voor publicaties, met uitzondering aan partijen waar wij direct mee samenwerken. In zulke gevallen zullen wij echter nooit de analyses veranderen voordat dit bekend is gemaakt.

Om eventuele interesseconflicten te vermijden heeft Investtech een ethisch regelwerk gemaakt voor ons analysepersoneel. Het ethisch regelwerk kunt u hier vinden.

Als Investtech, een persoon werkzaam bij Investtech of een directe kennis een belang heeft in een aandeel dan wordt dit altijd vermeld in de analyse. Ons analyse-personeel heeft geen kennis van aandelenbezit van het overige personeel in Investtech. Welke aandelen elke analist bezit kunt u hier vinden.Abonnementsvoorwaarden - Investtech.com AS ("Investtech")

De Overeenkomst:
De Overeenkomst bestaat uit deze abonnementsvoorwaarden, de informatie verstrekt in de bestellingsoplossing en eventueel apart overeengekomen voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de informatie, prevaleert wat specifiek is overeengekomen tussen de partijen, tenzij dit in strijd is met dwingende wetgeving. De Overeenkomst zal ook worden aangevuld met relevante wettelijke bepalingen die de aankoop van goederen tussen ondernemers en consumenten reguleren.

De Partijen:
De Verkoper is Investtech Com AS, Strandveien 17, Lysaker, info@investtech.com, telefoon: 21 555 888, KvK-nummer 978 655 424, en wordt hierna aangeduid als de verkoper. De Koper is de consument die de bestelling plaatst en wordt hierna aangeduid als de Klant.

Abonnement:
Wanneer u zich aanmeldt bij Investtech krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord toegezonden waarmee u zich kunt inloggen op onze website. De gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord is persoonlijk en kan alleen worden gebruikt door de persoon die het abonnement is aangegaan ("klant"). Het abonnement kan alleen worden gebruikt door de klant en de klant is er ook verantwoordelijk voor dat de gebruikersnaam en wachtwoord niet door derden wordt gebruikt. Bij verdenking van misbruik is de klant verplicht om dit aan Investtech mee te delen. Het abonnement is strikt persoonlijk en het is verboden om de analyses en ander materiaal op de website aan derden door te spelen, zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch. De analyses en ander materiaal op de website is het eigendom van Investtech. Wanneer het afspraken betreft met meerdere gebruikers, bijvoorbeeld bedrijfs- of groepsafspraken, moet elke gebruiker Investtechs abonnementsvoorwaarden en disclaimer accepteren.

Abonnementsperiode:
De klant kan kiezen voor een abonnementsperiode van 1, 3 of 12 maanden overeenkomstig de op dat tijdstip geldende prijzen. Het abonnement is geldig van het tijdstip van bestelling totdat de abonnementsperiode is verstreken. Wanneer de klant een abonnement bestelt op onze website wordt automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord toegezonden. Als de klant al een gebruikersnaam en wachtwoord heeft worden deze niet opnieuw opgestuurd mits de klant hier expliciet om vraagt. De klant moet zelf controleren of hij over al de informatie beschikt om van onze website gebruik te kunnen maken. Het abonnement wordt automatisch verlengd met dezelfde tijdsduur mits er iets anders is afgesproken. Opzegging van het abonnement moet schriftelijk of telefonisch gebeuren voordat het abonnement is verlopen. Abonnementsveranderingen moeten schriftelijk of telefonisch worden gemeld voordat het abonnement is verlopen. Een abonnement wordt automatisch verlengd tegen de dan geldende prijs wanneer wij niet een opzegging hebben ontvangen voordat het abonnement is verlopen en betaalinformatie voor de nieuwe periode wordt per e-mail verzonden.
1-maand abonnement, besteld na 13 september 2023, wordt automatisch vernieuwd aan het einde van de periode en de betaling wordt automatisch afgeschreven van de bij de bestelling gebruikte kaart. Het abonnement moet worden opgezegd vˇˇr het einde van de abonnementsperiode als verlenging niet gewenst is. De verlenging kan worden stopgezet in Mijn Account. Hier kan het abonnement ook opnieuw worden gestart.

Abonnementsniveau:
De klant kan kiezen tussen vier verschillende abonnementsniveaus: Investor, Trader, Professional of Institutional. De niveaus geven elk toegang tot verschillende functionaliteit. Zie voor meer informatie hier: abonnement. Investtech behoudt zich het recht voor om ten alle tijden veranderingen te maken op de verschillende niveaus en bijbehorende analyses. Bij eventuele veranderingen zal Investtech er alles aan doen om de kwaliteit en functionaliteit van de analyses te waarborgen. Investtech behoudt zich het recht voor om veranderingen van regulative of leverancierspecifieke aard door te kunnen voeren als gevolg van een derde partij. Investtech behoudt zich het recht voor om het niveau van een bepaalde klant te veranderen mits dit niet ten koste gaat van de functionaliteit waar de klant recht op heeft. In het geval dat veranderingen in het abonnement leiden tot wezenlijk verminderde kwaliteit of functionaliteit is Investtech verplicht om de klant minimum 1 maand van te voren in te lichten. Als de klant het niet eens is met de veranderingen dan heeft de klant het recht om het abonnement op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Abonnementsmarkt:
Investtech biedt analyses aan voor verschillende markten. Een markt is gedefinieerd als een verzameling aandelen binnen een geografisch gebied, sector of groepering, bijvoorbeeld een land, index, grondstof of valuta. De klant kan kiezen op welke markten hij zich wil abonneren. Investtech streeft ernaar om analyses aan te bieden voor alle genoteerde waardepapieren en/of instrumenten binnen de markten beschikbaar, maar behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken. Investtech behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de inhoud van een markt te kunnen veranderen. De klant moet zelf controleren of de inhoud van de markt voldoende is voor zijn of haar activiteit. Investtech behoudt zich ook het recht voor om markten of inhoud van een markt(en) te verwijderen als gevolg van bedrijfsmatige of systeemkritische oorzaken. Als zulke veranderingen negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit of functionaliteit van het abonnement dan heeft de klant het recht om het abonnement schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Betaling:
De verkoper vereist betaling voor het product vanaf het moment dat het beschikbaar wordt voor de Klant, wat gebeurt op het moment van aankoop bij de bestelling op de website.
Indien de koper bij betaling een creditcard of debetkaart gebruikt, wordt het aankoopbedrag bij de bestelling gereserveerd. De kaart wordt op dezelfde dag belast als wanneer toegang tot de dienst wordt verleend.
1-maand abonnement, besteld op de website na 13 september 2023 wordt automatisch vernieuwd aan het einde van de periode en de betaling wordt automatisch afgeschreven van de bij de bestelling gebruikte kaart.
Betaling voor andere abonnementen die niet automatisch worden ge´ncasseerd, dient uiterlijk binnen 7 dagen na verzending van de factuur te geschieden. Het verzoek tot betaling wordt per e-mail naar de Klant gestuurd en de factuur kan worden gedownload vanuit Mijn Account. In het geval van onvolledige of nalatige betaling behoudt Investtech zich het recht voor om het abonnement van de klant te blokkeren. De klant dient ervoor te zorgen dat de betaling op de correcte manier gebeurt overeenkomstig de betalingsinstructies, alsook ervoor te zorgen dat de contactgegevens van de klant correct is. Vertragingen of fouten als gevolg van ontbrekende of onvolledige informatie zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Het abonnement moet op voorhand betaald worden. Betalingen worden niet gerefundeerd wanneer het abonnement niet op tijd is opgezegd.

Deadline om uw bestelling te annuleren:
Overeenkomstig de Noorse wet heeft de klant recht om het abonnement op elk gewenst tijdstip te stoppen. De Klant heeft 14 dagen bedenktijd.

Vertraging en niet-levering - rechten van de kopers en termijn voor het indienen van claims:
Als de verkoper het product niet levert of te laat levert volgens de overeenkomst tussen de partijen, en dit niet te wijten is aan de Klant of aan omstandigheden aan de zijde van de Klant, kan de Klant, overeenkomstig de regels in hoofdstuk 5 van de consumentenkoopwet, onder bepaalde omstandigheden de koopprijs inhouden, nakoming eisen, de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding van de verkoper eisen.
Bij het indienen van vorderingen op grond van wanprestatie is het om bewijsredenen raadzaam om de melding schriftelijk te doen (bijvoorbeeld per e-mail).
Voor klachten kunt u contact opnemen met Investtech via e-mail info@investtech.com of telefonisch op +47 21 555 888.

Informatieplicht:
In het geval van wezenlijke veranderingen in de abonnementsvoorwaarden is Investtech verplicht om de klant minstens 1 maand voordat de verandering geldt in te lichten. De klant is verantwoordelijk om zijn contactgegevens geactualiseerd te houden, zodat Investtech altijd in contact kan komen met de klant. De klant accepteert dat alle communicatie per email gebeurt.

Investtech is er voor verantwoordelijk dat klantengegevens vertrouwelijk wordt behandeld. Klantengegevens wordt opgeslagen overeenkomstig de Noorse wet. Investtech bewaart geen klantengegevens van persoonlijke aard.

Geschillenbeslechting:
Klachten dienen binnen een redelijke termijn aan de verkoper te worden gericht. Partijen zullen proberen eventuele geschillen in der minne te schikken. Als dit niet lukt, kan de Klant contact opnemen met de Consumentenautoriteit (Forbrukertilsynet) voor bemiddeling. De Consumentenautoriteit is bereikbaar via telefoonnummer +47 23 400 600 of op www.forbrukertilsynet.no. U kunt ook gebruik maken van het klachtenportaal van de Europese Commissie als u een klacht wilt indienen. Dit is met name relevant als u een consument bent die in een ander EU-land woont. U kunt uw klacht hier indienen: http://ec.europa.eu/odr.


Investtech.com AS

Christian Sveen Harto
Chief Executive Officer

 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK
+

Cookie consent

We use cookies to give you a better user experience. If you continue to use the website, you accept this. For further details click here.

Our use of cookies

When you use our website, we store a cookie on your device. The cookie is used to recognize your device so that your settings work when you use our websites. The information that is stored is completely anonymised. Cookies are automatically deleted after a certain time.

Necessary cookies

Investtech uses cookies to ensure basic functions such as page navigation and language selection. Without such cookies, the website does not function as it should. You cannot therefore make a reservation against these. If you still want to disable such cookies you can do so in your browser settings. In the Cookies section add this website to the list of sites which are not allowed to save cookies on your device.

Cookies from Google

We use services from Google Analytics and Google AdWords. These register cookies on your device when you visit our website. Google registers your IP address in order to keep statistics on user activity on the website. The IP address is anonymised, so that we have no opportunity to link the activities to a specific person. We use these statistics to be able to offer more interesting content on the website and to constantly improve ourselves. Google AdWords collects data so that our advertising on other websites gives better results. We cannot trace the data of individuals.

Allow cookies from Google