Medlemskap og produkter

Investtech tilbyr unike grafanalyser som blant viser trender, kursformasjoner, støtte- og motstandsnivåer og RSI. Det gis også en skriftlig tolkning av hver graf som avsluttes med en konkret anbefaling. Som abonnent vil du også få tilgang til vår anbefalte modellportefølje, samt en TOP-50-liste som inneholder de mest interessante aksjene basert på Investtechs analysesystemer.

Mer utfyllende informasjon om våre produkter og abonnement finner du her:

Investor-abonnement
  Daglig oppdatering - av følgende:

 
Utvidede grafer - Kursgrafer med trendkanaler, kursformasjoner, støtte- og motstandsnivåer, RSI, volum med mer. Grafene dekker en tidsperiode på 18 måneder og egner seg godt som støtte ved investeringer med horisont på 1 til 6 måneder.

  Kommentarer - Beskrivelser av de utvidede grafene, med tolkning av de tekniske analysene og konkret anbefaling på om man bør kjøpe, selge eller avvente. Kommentarene og vurderingene er skrevet automatisk av Investtechs datasystemer.

  Statustabeller - Beskriver selskapenes volatilitet, likviditet, kursendring og volumbalanse de siste 1, 5, 22 og 66 dagene. Status for handelsstrategier basert på trend, glidende snitt og kortsiktig og langsiktig støtte og motstand blir også vist.

Glidende snitt - For siste 30 og 100 dager. Glidende snitt benyttes for å finne trender og trendendringer.

  Modellportefølje - En portefølje av mellom 5 og 10 aksjer som er teknisk positive og/eller positive på innsidehandler. Porteføljen oppdateres med nye selskaper av Investtechs analytikere en gang i uken. Den blir daglig oppdatert med nye kurser og avkastning målt mot referanseindeks.

  Dagens case - Dagens sterkeste kjøps- eller salgs-anbefaling, utvalgt av Investtechs analytikere. Kriterierne for valg av selskap er nylig kjøps-/salgsignaler, nylig meddelte innsidehandeler, likviditet og interesse for selskapet i markedet. Dette gjelder kun for Oslo Børs. For andre børser har vi i stedet automatisk utvalgte kjøps- og salgskandidater.

  Top 50 - Er en daglig oppdatert liste med de inntil 50 beste kjøpskandidatene basert på Investtechs tekniske analysesystem.

Langsiktige grafer - Inneholder den samme informasjonen som utvidede grafer og dekker en tidsperiode på opp til ca. 6 år.

  Min portefølje - Enkel tilgang til analyser av egen portefølje og aksjer som du er spesielt interessert i.


Prisinformasjon
 
Trader-abonnement
  Investor-abonnement - er inkludert.

 
Kortsiktige grafer - Inneholder den samme informasjonen som utvidede grafer og dekker en tidsperiode på opp til ca. 5 måneder.

  Trendsignaler - Gir oversikt over aksjer som nylig har kommet inn i en stigende eller fallende trend på kort, mellomlang eller lang sikt.

Candle sticks - Viser kortsiktige detaljer som åpning, høyeste, laveste og sluttkurs for den siste måneden.

  Tradingidéer - Tradingidéer skal gi god inspirasjon til kortsiktige investeringer på børsen. Aksjene som trekkes frem her, blir vurdert å ha godt potensial for oppgang de kommende en til to ukene, men ofte også på lengre sikt.

  Statistikk - Sorterer selskaper etter volatilitet, likviditet, kursvinnere/-tapere og lavest/høyest RSI.

  Pivotpunkter - Lister over nylig identifiserte topp- og bunnpunkter i kursgrafen og i RSI-grafen. Aksjer med nye bunnpunkter kan være aktuelle kjøpskandidater. .

  Morgenrapport - Med analyser og konkrete anbefalinger utarbeidet av Investtechs analytikere. Hver dag får du Investtechs vurdering av totalmarkedet og et utvalg av spennende og aktuelle aksjer.

Rapporter - Historisk oversikt over konkrete anbefalinger som er gitt i morgenrapportene. Du kan dermed se hvor godt dette har stemt for hver aktuelle aksje.


Prisinformasjon
 
Professional-abonnement
  Trader-abonnement - er inkludert.

 
  Signaler - En oversikt over aksjene som senest har utløst kjøps- eller salgssignaler. Det gis også oversikt over de seneste signalene av bestemte typer, for eksempel kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner og rektangel-formasjoner.

  Hausse indekser - For analyse av totalmarkedet og bredden i oppgangs- og nedgangsperioder.

Totalanalyse - Angir en samlevurdering basert på teknisk analyse på kort, mellomlang og lang sikt, samt innsidehandelanalyse der dette er tilgjengelig.

Tidligvarsling - Beskriver hvilke kursnivåer som vil utløse framtidige kjøps- eller salgssignaler, slik at man på forhånd kan ta stilling til hva man skal gjøre hvis kursnivåene blir brutt.

  Aksjeutvelgelse - En rekke forskjellige rapporter som gir oversikt over aksjer med bestemte kombinasjoner av likviditet, volatilitet og tekniske kriterier. Disse rapportene gjør det enklere å finne gode kjøps- og salgskandidater.

  Grafvisning - Visning av aksjelister og analyserapporter med grafer for alle selskapene. Grafvisning kan benyttes på mange av dagens tabeller, eksempelvis Top50, Signaler, Trender, Aksjeutvelgelse og Min Portefølje. På denne måten kan du mye raskere gå gjennom og vurdere de aktuelle selskapene grafisk.

Innsidehandler - Matematisk vurdering av viktigheten i rapporterte innsidehandler. Grafisk fremstilling av innsidehandel i tids- og kurs-bildet, og oversikt over blant annet aksjer som er høyest rangert basert på analyse av innsidehandlene.

Resultatanalyse - Statistisk analyse av kursutvikling før og etter resultatframleggelser med grafisk visualisering og plotting av resultatframleggelser i kursbildet. Kan gi indikasjoner på om selskaper vanligvis har en bestemt kursutvikling i forbindelse med resultatpresentasjoner.

  Handelsmuligheter - Angir kombinasjoner av tekniske forhold som sterkt indikerer store kursbevegelser. Det angis anbefalt kjøpsnivå, kursmål (target) og stop loss.


  Ingen reklame - All reklame er fjernet fra sidene, slik at du lettere kan konsentrere deg om aksjeanalysene.

Priser (inkl. mva) (NOK)
Investor39911903400
Trader79022206890
Professional1990529015990


       


 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK