Verdt å vite om Investtechs analyser

Investorpsykologi

Basert på svingningene i aksjekursene og omsetningsvolumet kan vi tolke hvilke psykiske endringer investorene har vært gjennom. Vi kan tolke hva de tenker i dag og hvilket stemningsleie de har. Da kan vi også si noe om hva de trolig vil gjøre i morgen eller den neste måneden.

Ved å handle i dag, kan man dermed komme seg inn i en aksje før mange andre vil kjøpe, eller ut av en aksje før mange andre vil selge.

Målet med Investtechs analyser er å tolke svingningene i investorpsykologien og markedstrendene for å forutsi den videre utviklingen i aksjekursene. Til dette bruker vi kraftige datamaskiner, en stor database med historiske observasjoner, og teori innen teknisk aksjeanalyse og adferdsbasert finans.

Automatiske analyser

Investtechs automatiske analyser er bygget på avanserte metoder innen mønstergjenkjenning, statistikk og matematikk utviklet siden 1993. Det legges spesielt vekt på trender, støtte og motstand, kursformasjoner og volum.

For hver aksje og for hver tidshorisont lages det et chart med tilhørende analyse. Med bruk av tradisjonell teori for teknisk aksjeanalyse, se Teknisk AksjeAnalyse - for lavere risiko og økt avkastning, tolker datamaskinene hva de finner i chartet. Datamaskinene lager så både analyseteksten og den konkrete anbefalingen helt automatisk. Dette gjør at analysene er fullstendig objektive. Det er altså ikke rom for subjektive tolkninger, slik problemet ofte er ved tradisjonell teknisk analyse, der en analytiker tegner trender, støtte og motstandslinjer, og tolker dette.

Anbefalingene fra de automatiske analysene angis som Kjøp, Svak Kjøp, Avvent/Watch, Svak Selg og Selg. Noen steder brukes Teknisk poengsum.

Analysene utarbeides og vurderes etter tradisjonell teknisk analyse-teori. Investtechs forskning indikerer at denne teorien overveiende stemmer med hva vi observerer i markedet. Forskningen viser imidlertid også at enkelte forhold statistisk ikke har gitt den kursutviklingen teorien tilsier. For Norden har vi observert dette for brudd mot trendretning på langsiktige trendkanaler og ved oversolgt/overkjøpt RSI. For Norge og Sverige har vi observert det for reverserende kursformasjoner på kort sikt og for Sverige også på mellomlang sikt. Se fanen Forskning for detaljer.

Analysene utarbeides og publiseres snarest mulig etter børsens stengetid, og senest før åpning neste børsdag. For Norge er de fleste analysene, inkludert chartanalyser, signallister, rangeringer og markedskommentar, vanligvis oppdatert cirka klokken 18, en og en halv time etter børsen stenger. Innsidehandelanalyser og subjektive analyser, som morgenrapport, oppdateres ofte på kvelden, men senest før børsåpning neste dag.

Justering av kurser

Investtech justerer sine grafer etter emisjoner, splitter, utbytter og andre kapitalendringer. Det gir et korrekt bilde av den reelle avkastningen til investorene. Ikke-justerte grafer vil ofte gi falske signaler på grunn av kurshoppene, og slike grafer anses ikke egnet til teknisk analyse. Historiske kurser fra leverandører som ikke justerer for kapitalendringer, kan avvike fra Investtechs justerte kurser.

Tidshorisonter

Investtech har tre tidshorisonter for våre analysecharts og anbefalinger.

Tidshorisont Chart Investeringshorisont
Kort sikt 5 måneder 1-6 uker
Mellomlang sikt 18 måneder 1-6 måneder
Lang sikt 6 år 1-6 kvartaler

Investtech har også candlestickcharts på 21 dager. Dette, gjerne kombinert med kort og mellomlangt analysechart, anser vi passer bra for investeringer på 0-10 dagers sikt.

Investtechs innsidehandelchart og innsideanalyse, gjerne kombinert med mellomlangt eller langt analysechart, anser vi passer bra for investeringer på 1-12 måneders sikt, selv om man i noen tilfeller kan handle svært kortsiktig basert på innsidehandler.

Hva er teknisk analyse

Hva er teknisk analyse

Teknisk analyse er en metode for å analysere finansielle instrumenter med formål å forutsi framtidige kursbevegelser. Teknisk analyse forsøker å tolke psykologien i markedet ved å analysere balansen mellom tilbud og etterspørsel, altså balansen mellom selgere og kjøpere. Teknisk analyse er kun interessert av tilbud og etterspørsel, og anvender kun historiske pris- og volumbevegelser.

Derfor bruker teknisk analyse bare forskjellig typer prisgrafer og indikatorer for å analysere tilbud og etterspørsel. Teknisk analyse bruker de samme prinsipper og analyseverktøy for alle finansielle markeder.

Prisen er hele tiden en kamp mellom kjøpere og selgere. Om det er et overskudd av kjøpere, det vil si stigende etterspørsel, stiger prisen. Om det er et overskudd av selgere, det vil si et økende tilbud, faller prisen.

Teknisk analyse går ut på å ligge på riktig side av markedet. Hvis etterspørselen kommer til å stige, vil man kjøpe tidlige. Hvis tilbudet kommer til å stige, vil man selge tidlig.

Hvorfor virker teknisk analyse?

Grunnlaget for teknisk analyse er at kursen ikke beveger seg helt tilfeldig. Hvis det hadde vært helt tilfeldig, hadde det ikke vært mulig å forutse noen prisbevegelser.

Det dannes mønstre i kursbevegelsene, trender og formasjoner, som man kan identifisere. Og disse mønstrene gjentar seg over tid. Teknisk analyse prøver å identifisere trender og kursformasjoner for å utnytte dem til handel med for eksempel aksjer.
Ved å identifisere en stigende trend, kan man finne gode kjøpsmuligheter når en framtidig oppgang forventes. På samme måte kan man finne gode salgsmuligheter når en kursnedgang forventes.

At mønstre i prisbevegelser gjentar seg, kommer av at de psykologiske mekanismene hos investorene ikke forandrer seg over tid. Derfor indikerer for eksempel en kursformasjon en bestemt forventet kursbevegelse.

Frykt for tap og grådighet etter gevinst har alltid påvirket mennesker i forskjellige markeder. Teknisk analyse prøver å bestemme hvilket sentiment som gjelder i markedet, fra frykt til grådighet.

Hvorfor Investtech?

  • Investtech tilbyr automatisk genererte tekniske analyser av aksjer, indekser, råvarer og valuta.
  • Investtechs analyser er objektive og konsekvente ettersom de lages av matematiske algoritmer i datamaskiner.
  • Analysene er tidsbesparende.
  • Investtechs analyser og modellporteføljer har gitt god avkastning over lang tid.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK