Kom igang

Når skal jeg kjøpe?

Investtechs analyser hjelper deg til å bestemme når du skal kjøpe en aksje. Investtechs grafer analyserer de psykologiske svingningene i markedet. Når optimismen er økende synes det i grafene. Under vises noen klassiske situasjoner med aksjer som er teknisk positive. Let etter lignende signaler i grafene for å finne aksjene du skal kjøpe.

 

Stigende trend

 • Kjøp aksjer i stigende trend. Se rapport om trendsignaler!
 • Positiv volumbalanse (VolBal) bekrefter den stigende trenden.

 

Brudd opp fra kursformasjon

 • Kjøp aksjer som gir kjøpssignal fra rektangelformasjon eller omvendt-hode-og-skuldre-formasjon.
 • Positiv volumbalanse bekrefter brudd opp fra kursformasjoner.
 • Små dobbel-bunn-formasjoner gir ofte falske signaler, så vær varsom med disse.

 

Brudd på motstand

 • Kjøp aksjer som har brutt opp gjennom motstand. De aller sterkeste signalene gis når det siste motstandsnivået i grafen er brutt, gjerne når kursen står i all time high.
 • Kjøp aksjer som har falt tilbake mot støtte, men bare om aksjen viser en sidelengs eller stigende trend.
 • Positiv volumbalanse er et styrketegn.
 • Vær forsiktig med kjøp nær støtte i fallende markeder eller når volumbalansen er negativ.

Når skal jeg selge?

Investtechs analyser hjelper deg til å bestemme når du skal selge en aksje. Investtechs grafer analyserer de psykologiske svingningene i markedet. Når pessimismen er økende ses det i grafene. Nedenfor vises noen klassiske situasjoner med aksjer som er teknisk negative. Ikke kjøp slike aksjer! Vær på vakt etter lignende signaler i aksjer du eier.

 

Fallende trend

 • Selg aksjer i fallende trender. Aksjer i fallende trender faller statistisk over tid og utvikler seg dårligere enn børsen. Se rapport om trendsignaler.
 • Om du eier en aksje og trenden blir fallende, selg den!
 • Negativ volumbalanse (VolBal) bekrefter den fallende trenden.

 

Brudd ned fra kursformasjon

sellrektangel

 • Selg aksjer som gir salgssignal fra kursformasjon.
 • Brudd ned på kursformasjon signaliserer at optimismen hos investorene er i ferd med å endres til pessimisme.
 • Negativ volumbalanse bekrefter brudd ned fra formasjoner. Stigende volum forsterker salgssignalene.

 

Brudd ned gjennom støtte

 • Selg aksjer som har brutt støtte.
 • Brudd gjennom støtte signaliserer at investorene blir mer pessimistiske.
 • Negativ volumbalanse bekrefter brudd gjennom støtte. Stigende volum forsterker signalet.


 

Hvordan finner jeg kjøpskandidater?

Investtech hjelper deg til å finne kjøpskandidater. Under presenteres noen av Investtechs mest populære stock-picking-verktøy. Abonnenter kan klikke på bildene for direkte tilgang.

Top50

 • Viser aksjene med høyest teknisk score. Dette er aksjer som skal stige i følge investorpsykologi.
 • Top50 brukes av Investtechs analytikere ved oppdatering av Investtechs porteføljer.
 • Du kan velge tidshorisont og mellom Kjøp og Selg. Les mer om Top50!

Dagens Case

 • Daglig anbefaling, vanligvis en kjøpskandidat.
 • Velges ut av Investtechs analytiker før børsen åpner.
 • Dagens case har vist gode resultater over tid, se rapport.

Handelsmuligheter

 • Viser aksjer med tekniske signaler som sterkt indikerer oppgang.
 • Er gjerne aksjer med stor oppside kombinert med liten nedside.
 • Du kan velge tidshorisont, type handelsmulighet og mellom kjøp og salg.

Hvordan analyserer jeg børsen?

Investtech hjelper med å analysere børsen. Under presenteres noen av Investtechs verktøy for å analysere markedet. Abonnenter kan klikke på bildene for direkte tilgang.

Slik gjør du:

 • Analyser markedsindeksen
 • Analyser hausseindeksen og optimismen på børsen
 • Analyser innsidehandel

 

Markedsindeksen

 • Se den siste tekniske analysen av Hovedindeksen for å få en oppdatert analyse av markedsindeksen.
 • Du kan velge mellom kort, mellomlang eller lang tidshorisont.
 • Les daglig oppdatert analyse i Morgenrapporten, skrevet av Investtechs analytikere!

Investtechs optimismeindeks

 • Hausseindeksen viser andelen aksjer med kjøpssignal på Oslo Børs.
 • Tilsvarer andelen optimister på Oslo Børs.
 • Spesielt endringen i optimismenivået har mye å si for børsen framover.
h_insiderlists

Investtechs innsidebarometer

 • Viser aktiviteten og andelen kjøp blant rapporteringspliktige innsidere på Oslo Børs.
 • Signaliserer om innsiderne synes aksjer i egne selskaper er billige eller ikke.
 • Oppdateres hver kveld.

Verdt å vite om Investtechs analyser

Investorpsykologi

Basert på svingningene i aksjekursene og omsetningsvolumet kan vi tolke hvilke psykiske endringer investorene har vært gjennom. Vi kan tolke hva de tenker i dag og hvilket stemningsleie de har. Da kan vi også si noe om hva de trolig vil gjøre i morgen eller den neste måneden.

Ved å handle i dag, kan man dermed komme seg inn i en aksje før mange andre vil kjøpe, eller ut av en aksje før mange andre vil selge.

Målet med Investtechs analyser er å tolke svingningene i investorpsykologien og markedstrendene for å forutsi den videre utviklingen i aksjekursene. Til dette bruker vi kraftige datamaskiner, en stor database med historiske observasjoner, og teori innen teknisk aksjeanalyse og adferdsbasert finans.

Automatiske analyser

Investtechs automatiske analyser er bygget på avanserte metoder innen mønstergjenkjenning, statistikk og matematikk utviklet siden 1993. Det legges spesielt vekt på trender, støtte og motstand, kursformasjoner og volum.

For hver aksje og for hver tidshorisont lages det et chart med tilhørende analyse. Med bruk av tradisjonell teori for teknisk aksjeanalyse, se Teknisk AksjeAnalyse - for lavere risiko og økt avkastning, tolker datamaskinene hva de finner i chartet. Datamaskinene lager så både analyseteksten og den konkrete anbefalingen helt automatisk. Dette gjør at analysene er fullstendig objektive. Det er altså ikke rom for subjektive tolkninger, slik problemet ofte er ved tradisjonell teknisk analyse, der en analytiker tegner trender, støtte og motstandslinjer, og tolker dette.

Anbefalingene fra de automatiske analysene angis som Kjøp, Svak Kjøp, Avvent/Watch, Svak Selg og Selg. Noen steder brukes Teknisk poengsum.

Analysene utarbeides og vurderes etter tradisjonell teknisk analyse-teori. Investtechs forskning indikerer at denne teorien overveiende stemmer med hva vi observerer i markedet. Forskningen viser imidlertid også at enkelte forhold statistisk ikke har gitt den kursutviklingen teorien tilsier. For Norden har vi observert dette for brudd mot trendretning på langsiktige trendkanaler og ved oversolgt/overkjøpt RSI. For Norge og Sverige har vi observert det for reverserende kursformasjoner på kort sikt og for Sverige også på mellomlang sikt. Se fanen Forskning for detaljer.

Analysene utarbeides og publiseres snarest mulig etter børsens stengetid, og senest før åpning neste børsdag. For Norge er de fleste analysene, inkludert chartanalyser, signallister, rangeringer og markedskommentar, vanligvis oppdatert cirka klokken 18, en og en halv time etter børsen stenger. Innsidehandelanalyser og subjektive analyser, som morgenrapport, oppdateres ofte på kvelden, men senest før børsåpning neste dag.

Justering av kurser

Investtech justerer sine grafer etter emisjoner, splitter, utbytter og andre kapitalendringer. Det gir et korrekt bilde av den reelle avkastningen til investorene. Ikke-justerte grafer vil ofte gi falske signaler på grunn av kurshoppene, og slike grafer anses ikke egnet til teknisk analyse. Historiske kurser fra leverandører som ikke justerer for kapitalendringer, kan avvike fra Investtechs justerte kurser.

Tidshorisonter

Investtech har tre tidshorisonter for våre analysecharts og anbefalinger.

Tidshorisont Chart Investeringshorisont
Kort sikt 5 måneder 1-6 uker
Mellomlang sikt 18 måneder 1-6 måneder
Lang sikt 6 år 1-6 kvartaler

Investtech har også candlestickcharts på 21 dager. Dette, gjerne kombinert med kort og mellomlangt analysechart, anser vi passer bra for investeringer på 0-10 dagers sikt.

Investtechs innsidehandelchart og innsideanalyse, gjerne kombinert med mellomlangt eller langt analysechart, anser vi passer bra for investeringer på 1-12 måneders sikt, selv om man i noen tilfeller kan handle svært kortsiktig basert på innsidehandler.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK