Innsidehandelanalyse av enkeltaksje

Analyse av innsidehandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskapets styre eller ledelse kjøper aksjer, er det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig. Innsidesalg blir regnet som signal om at aksjen er dyr eller at risikoen er høy.

Investtechs innsidehandelanalyser gir oversikt over innsidekjøp og innsidesalg i et selskap over tid.

Innsidehandler per selskap

Hver handel gis en viktighet på en skala fra 0 til 100. Store handler teller mer enn små, og handler der innsideren hadde lite fra før, teller mer enn der han eller hun hadde mye. Et innsidekjøp gir en viktighet med positivt fortegn, mens innsidesalg gir med negativt fortegn.

I Norge plikter registrerte innsidere å rapportere om egne handler snarest mulig og seneste før børsåpning neste dag. Investtech går gjennom alle børsmeldinger og registrerer data om innsidehandler.

Basert på alle rapporterte innsidehandler i et selskap, gir Investtechs datasystemer aksjen en innsiderangering på skalaen –100 til +100. Aksjer med innsiderangering på 50 eller høyere blir regnet som kjøpskandidater basert på innsidehandlene. Innsiderangering mellom 25 og 50 blir regnet som svake kjøpskandidater. Tilsvarende regnes negative innsiderangering som salgskandidater.

Forklaring til tabell med innsidehandler
Innsidehandler tabellarisk utlistet

Handlene i tabellen tilsvarer grafen over.

Felt Beskrivelse
Dato Dato handelen ble rapportert.
Type Type transaksjon.
Antall Antall aksjer.
Kurs Kurs som aksjene ble kjøpt eller solgt til.
Verdi Verdi på handelen i 1000 kr.
Prosent Handelens verdi i prosent av innsiderens beholdning i aksjen
Beholdning Beholdning etter transaksjonen.
Tekst Tekst som i korthet beskriver handelen. Grønn farge brukes for kjøp og rød for salg.
Viktighet Handelens viktighet, beregnet ut fra beløpet det handles for og innsiderens prosentvise endring av eksponering i aksjen. Skalaen går fra 0 (=uviktig) til 100 (=viktig).
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK