Mine porteføljer - Porteføljestrategi

Mine porteføljer-verktøyet gir deg oversikt over aksjene du eier eller følger, godt tilrettelagt for jevnlig kontroll av porteføljens helsetilstand. Verktøyet gir deg mulighet for registrering av egne kjøp og salg, beregning av avkastning, rask tilgang til analyser av aksjene, samt grafisk porteføljeanalyse.

De fleste investorer vil ha nytte av å formulere en investeringsstrategi. Denne bør inneholde retningslinjer som beskriver hvordan porteføljen skal bygges opp, med tanke på risiko og avkastningsmulighet, hvilke kriterier som skal legges til grunn for kjøp og salg, samt retningslinjer for hvor ofte investeringene skal følges opp.

Aktuelle strategier kan være bygget på dagens case, top50, stigende trender, innsidekjøp, andre av Investtechs stock picking-systemer, eller kombinasjoner av disse. Studer gjerne Modellporteføljen og Traderporteføljen for å se hvordan vi tenker at porteføljer for mellomstore investorer kan legges opp.

En stor del av svingningene i en portefølje styres av nyhetsbildet. Dette vil kunne slå skjevt ut på kort sikt, men vil ofte utjevnes over tid. Porteføljestrategi handler om å ha sannsynligheten og statistikken på sin side, for å få god avkastning på lang sikt og samtidig lav risiko for store fall på kort sikt. Investtechs grafiske porteføljeanalyse er et visuelt verktøy for å forstå porteføljens risikoaspekter. Grønne diagrammer er positivt og røde er negativt.

 

Antall aksjer

Den viktigste parameteren når det gjelder samlet porteføljerisiko, er antall aksjer i porteføljen. Stor vekt på enkeltposter gir høy porteføljerisiko. For å maksimere oppside i forhold til risiko, er mange investorer tjent med å ha en portefølje av mellom fem og 15 aksjer, med relativt lik vekting. Ønsker man høyest mulig avkastning, må man ha få poster, slik at man får høy vekt i de aller beste aksjene. Dette gir samtidig stor nedsiderisiko om man skulle velge feil aksjer. Hvis man har et stort antall poster, vil porteføljen bli mindre utsatt for svingninger i enkelte selskaper, men man mister da samtidig den store oppsiden.

 

Antall aksjer, lav risiko Antall aksjer, høy risiko
Lav risiko: God spredning av kapitalen på mange selskaper reduserer porteføljerisikoen. Høy risiko: Konsentrasjon i få aksjer gir en portefølje med høy risiko, sårbar for endringer i enkeltaksjer, men også stor oppside.

 

Sektormiks

I tillegg til antall aksjer, bør man ha et bevisst forhold til porteføljens sektormiks. Med ti aksjer i porteføljen, vil risikoen fortsatt være høy dersom alle er innenfor samme sektor, for eksempel offshore eller finans.

 

Teknisk vurdering

Et annet viktig risikomoment er porteføljeaksjenes tekniske tilstand. Forskning Investtech har gjort på trender, som er det viktigste bidraget til aksjens tekniske vurdering, viser at aksjer i stigende trender historisk gjør det vesentlig bedre enn aksjer i fallende trender (se forskningsrapporten om kjøpssignal fra stigende trend). Aksjer som allerede er teknisk positive, har imidlertid ofte allerede steget ganske mye. Dermed klarer man ikke å treffe bunnen, og går glipp av mye av oppsiden. Spesielt for langsiktige investorer, anses det imidlertid som viktig å sitte teknisk positive aksjer. Denne strategien er lagt til grunn for Modellporteføljen.

 

Teknisk positiv portefølje Teknisk blandet portefølje Teknisk negativ portefølje
Teknisk positiv portefølje: Grønne felter angir aksjer som er teknisk positive, der investorpsykologi og trendutvikling tilsier en videre oppgang. Teknisk blandet portefølje: En portefølje kan settes sammen av enkelte aksjer som er positive på lang sikt, mens man tar noen veddemål på aksjer som gir tidlige signaler om vending. Dette er ofte tilfellet med Traderporteføljen. Det gir en relativt stor risiko, men samtidig bra oppside. Teknisk negativ portefølje: Røde felter angir aksjer som er teknisk negative. Disse ligger gjerne i fallende trender eller har utløst tekniske salgssignaler.

 

Individuell aksjerisiko

Den enkelte porteføljeaksjens individuelle risiko er viktig for porteføljens samlede risiko. Individuell risiko måles i volatilitetsrisko (hvor mye aksjen svinger fra dag til dag) og likviditetsrisiko (hvilken omsetning aksjen har). Ønsker man høy oppside, må man søke aksjer med høy volatilitet. Da får man samtidig stor nedside! Ønsker man en portefølje med en lav samlet risiko, må man søke enkeltaksjer med lav individuell risiko. Da vil samtidig porteføljen få mindre oppside.

Lav risiko Høy risiko
Lav risiko: Lave kurs-svingninger (volatilitet) og bra omsetning (likviditet) gir lav risiko. Høy risiko: Store kurs-svingninger gir høy risiko. Vær spesielt oppmerksom på Ekstrem-gruppen, der en enkelt aksje kan gi stor innvirkning på hele porteføljens avkastning.

 

Innsidehandler

Norske og svenske aksjer rangeres etter innsidehandler. I selskaper som er positive på innsidehandler, har styremedlemmer eller nøkkelmedarbeidere kjøpt aksjer. Dette er et signal om at innsiderne mener aksjen er fundamentalt billig. Tilsvarende er innsidesalg en indikasjon på at aksjen er høyt priset.

Innsideanalysen av porteføljen indikerer om man sitter på samme side som innsiderne eller ikke. Et grønt diagram indikerer at innsiderne er kjøpere i porteføljeaksjene, mens et rødt indikerer at de er selgere.

 

Positive innsidere Negative innsidere
Positive innsidere: Her har innsidere kjøpt aksjer i de fleste av porteføljeselskapene. Dette indikerer at selskapene er lavt priset på fundamentale kriterier, og at innsiderne venter en kursoppgang. Negative innsidere: Her har innsidere solgt aksjer i de fleste av porteføljeaksjene. Dette kan være tegn på at de anser risikoen som høy eller tror på kursnedgang.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK