Kjøpssignal fra stigende trend

Investtech (3. desember 2009)

En forskningsrapport fra Investtech.com viser at kjøpssignal fra stigende trend har gitt god meravkastning.

Trender er noe av det meste sentrale innenfor teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver i hvilken retning en aksje beveger seg i. En stigende trend indikerer en vedvarende og økende optimisme blant investorene, ofte som et resultat av en strøm av positive nyheter rundt aksjen.

Mange investorer identifiserer trender ved å studere grafer og tegne inn trendlinjer for hånd. En slik metode har mange svakheter, hovedsakelig ved at den er subjektiv, slik at man gjerne ser kun de trendene man ønsker å se, og som kanskje passer ens egne underbevisste preferanser, samt at den er svært tidkrevende. Investtech har utviklet automatiske algoritmer til trendidentifikasjon. Disse finner for hver dag den "beste" trenden i grafen, der blant annet trendens tetthet og antall punkter nær gulv og tak inngår som kriterier. I en Investtech-graf på mellomlang sikt, med 18 måneders historikk, vurderes cirka 80000 forskjellige trendalternativer hver dag. Disse tilordnes en score, og den med høyest score blir valgt.

Asbjørn Taugbøl og Geir Linløkken i Investtech.com har i et omfattende forskningsarbeid tatt utgangspunkt i aksjene på Oslo Børs i perioden 1996 til 2009. For hver aksje er det identifisert på hvilke dager den har kommet inn i en stigende trend, og definert dette som kjøpssignaler. Tilsammen ble det identifisert 3747 kjøpssignaler. Det er deretter sett på kursutviklingen i tiden etter kjøpssignalet, og sammenlignet med referanseindeksen (OSEBX). Tilsvarende er det sett på hva som skjer når aksjen kommer inn i en fallende trend, definert som et salgssignal. Tilsammen ble det identifisert 2792 slike salgssignaler. Trendene er automatisk identifisert, og kravet til en stigende trend er at den har en stigningstakt på mer enn 10 grader.

- Resultatene er entydige og meget interessante. Aksjer med kjøpssignal fra stigende trend har gitt konsistent gode resultater over tid, med signifikant meravkastning i forhold til referanseindeks, sier Taugbøl.

Forskningsrapporten fra Investtech.com viser at aksjer etter kjøpssignal har en gjennomsnittlig avkastning etter én måned på 2.7% og etter 12 måneder 20.0%. Børsens snitt ligger på henholdsvis 1.0% og 12.3%, noe som gir en meravkastning på 1.7 og 7.7% etter hhv en måned og 12 måneder. Salgssignaler, dvs aksjer som kommer inn i en fallende trend, faller i snitt 1.1% første måneden. Etter ett år, har aksjer i fallende trender i snitt steget 5.2%, dvs 7.2 prosentpoeng mindre enn referanseindeksen.

Figur 1: Figuren viser gjennomsnittlig kursutvikling fem dager før signal og ett år etter signal for norske aksjer i perioden 1996-2009. Den blå kurven er kjøpssignaler, når aksjen går inn i en stigende trend, den røde kurven er salgssignaler, når aksjen går inn i en fallende trend, og den sorte linjen viser gjennomsnittlig kursutvikling for referanseindeksen i perioden.

Taugbøl understreker at datasettet, som strekker seg over nesten fjorten år, og inneholder både positive og negative børsår, anses som representativt for en gjennomsnittlig børsperiode.

I rapporten har man gjort tilsvarende analyser av svenske aksjer, og også for disse gir kjøpssignal en signifikant meravkastning og salgssignalene mindreavkastning.

De fleste velfungerende aksjemarkeder påvirkes av de samme mekanismer som de norske og svenske. Spesielt antas sentrale psykologiske faktorer som grådighet og frykt, å være de samme for investorer over hele verden. Det er dermed ingen grunn til å tro at de overordnede konklusjonene i denne rapporten ikke vil være gyldige også i andre markeder, avslutter Taugbøl.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK