Investeringsstrategi basert på trender

Fra studien av de 350.297 signalene fra trender i aksjer på nordiske børser i perioden 1996 til 2016 har vi følgende antatt statistisk signifikante resultater:

 • Aksjer i stigende trender eller med brudd opp fra stigende eller sidelengse trender gir meravkastning mot børs.
 • Aksjer med fallende trender eller med brudd ned fra fallende eller sidelengse trender gir mindreavkastning mot børs.
 • Aksjer med brudd ned fra stigende trend gir statistisk avkastning på linje med børs.
 • Signalene fra trendkanalene identifisert i Investtechs kortsiktige og mellomlange kursdiagrammer har bedre prediksjonskraft enn kanaler på de langsiktige kursdiagrammene.
 • Signalene har bedre prediksjonskraft for aksjer med middels høy likviditet enn for aksjer med høy likviditet, spesielt for kjøpssignalene.
 • Prediksjonskraften er sterkest de første en til to månedene, men god i rundt et halvt år etter signalene.

Først setter vi opp noen generelle kriterier for investeringer i aksjemarkedet, som også tar høyde for arten av de statistiske resultatene vi har funnet.

 • Tenk langsiktig og spar kun i aksjer om du har en investeriongshorisont på fem år eller mer. Det er store svingninger fra år til år, og høy risiko for å gå glipp av meravkastningen som aksjemarkedet statistisk har gitt mot andre investeringsmuligheter om man er kortsiktig.
 • Ikke forsøk å time inngang i og utgang av markedet. Vær investert hele tiden. Investtech har ingen statistikk på hvor godt trendsignaler virker på indekser og markeder, kun på enkeltaksjer.
 • Lag en portefølje på syv til femten aksjer. Dette gir en moderat spredning av risiko, samtidig som man får en spiss nok portefølje med stor vekt på de aller beste aksjene. Dessuten vil et såpass liten antall aksjer være enkelt å administrere og følge opp fra uke til uke.
 • Formuler en strategi, gjerne basert på dokumenterte statistiske forhold, og lag rutiner for hvordan strategien skal gjennomføres i praksis.
 • Hold deg til strategien, også dersom den de første månedene, eller ett til to årene, ikke viser like gode resultater som forventet. Resultatene kan svinge mye over tid, og det er først når man over lang tid er konsekvent mot en strategi at man vil kunne nærme seg årlige langsiktige statistiske resultater.

En strategi vil måtte tilpasses hver enkeltes forutsetninger og ønsker når det gjelder blant annet risikotoleranse, langsiktighet, eksekveringsmulighet via (nett)megler og hyppighet på handel. Vi tar utgangspunkt i en middels stor privat investor, med mellom 0,5 og 5 millioner kroner i markedet, som følger opp porteføljen sin på ukentlig basis og handler selv gjennom nettmegler på dagtid. Man kan da regne med en effektiv kurtasje på rundt 0,05 prosent, og ved en relativt passiv eksekvering vil handelskursene kunne ligger nær eller noe bedre enn volumveiet snitt. Dermed vil handelsfrekvensen kunne være relativt hyppig, uten at det raskt går ut over avkastningmulighetene.

Generelle krav til porteføljeaksjer:

 • Universet av aktuelle aksjer er børsnoterte nordiske aksjer med en gjennomsnittlig daglig omsetning siste måned på mellom en og fem millioner kroner. Man kan velge kun sitt hjemmemarked som univers, noe som kan være en fordel da man vil ha bedre kunnskap om nyheter, emisjoner, resultatframleggelser og annet som kan påvirke kursene. Samtidig er det en fordel å ha et stort univers for å kunne velge de aller beste aksjene. Sverige har to til tre ganger så mange aktuelle aksjer som Norge, som igjen har flere enn Danmark, mens det er færrest i Finland. Har man med Sverige i universet, vil man være godt dekket. Ønsker man å investere kun i Norge, Danmark eller Finland, må man lett utvide likviditetsgrensene til for eksempel 0,5 til ti millioner kroner, for å finne tilstrekkelig antall kandidater.
  Tall for gjennomsnittlig dagsomsetning finnes i tabellen under grafen/anbefalingen på Investtechs analysesider.
 • Aksjene skal ha en volatilitet mindre enn ekstrem for å unngå risikoen for svært store fall. Informasjon om volatilitetsrisiko står direkte under grafene på Investtechs analysesider.
 • Aksjene skal ligge i stigende trend eller vise brudd opp på stigende eller sidelengs trend på Investtechs mellomlange grafer.
 • Kvantitative ønsker:
  • Aksjene skal vise en nøytral eller positiv volumbalanse, da også positiv volumbalanse er et forhold som statistisk gir meravkastning. Les forskningsrapport om volumbalanse.
  • Aksjene skal vise et positivt eller nøytralt momentum, målt ved RSI, da dette har gitt statistisk meravkastning. Ideelt sett bør RSI være over 50, men i hvertfall over 30. Les forskningsrapport om RSI.
  • Aksjene skal være positive eller nøytrale på innsidehandler (kun tilgjengelig i Norge og Sverige), da dette indikerer at de er rimelige på fundamentale forhold.

Kjøp av åpningsportefølje:

 • Gå gjennom alle aksjene i universet, gjerne ved bruk av Aksjeutvelgelsesfunksjonen hos Investtech (tilgjengelig for Professional- og Institutional-abonnenter). Merk aksjene som tilfredsstiller de generelle kravene, spesielt at de ligger i stigende trend eller har brutt opp fra stigende eller sidelengs trend, ved å gi de fem poeng i "Min vurdering".
 • Gå til Mine aksjer, der oversikten med alle aksjene du har gitt en vurdering ligger. Sjekk chartene på kort og lang sikt, og jekk vurderingen opp for aksjer som har stigene trender på begge tidshorisonter og/eller der noen av de øvrige kvantitative ønskene, slik som positiv volumbalanse eller momentum, er tilfredsstilt.
 • Gå gjennom aksjene en gang til, nå med tanke på å få en god sektorspredning. Jekk aksjer opp og ned, slik at de øverste til sammen gir en god sektorspredning. Bruk gjerne også volatilitets- og likviditetsforhold for å endre vurdering på aksjer.
 • Gjenta prosessen med subjektiv vurdering og sjekk av øvrige tekniske og porteføljemessige forhold inntil du har syv til femten aksjer som skiller seg fra de øvrige.
 • Anta at du ønsker ti aksjer. Kjøp disse og plasser cirka en tiendedel av porteføljen i hver aksje.
  • Bruk gjerne nettmegler og manuell justering av limits gjennom dagen for å oppnå gode inngangskurser.
  • Aksjene skal statistisk stige rundt 0,08 prosent per dag, så det er mye viktigere å få gode kurser enn å komme raskt inn.
  • Kjøp så liten prosentandel av volumet at du bare marginalt påvirker kursene. Generelt anbefales å handle maksimalt 30 prosent av volumet.
  • La handlene gå over flere dager om nødvendig.

Ukentlig kontroll og byttinger:

 • Selg aksjer som har kommet inn i fallende trend på mellomlang sikt, eller viser brudd ned fra sidelengs eller fallende trend.
 • Aksjer som har brutt ned fra stigende trend, gir statistisk en nøytral avkastning. Vurder å selge disse.
 • Vurder salg av aksjer også dersom kombinasjon av momentum, volumbalanse, innsidehandler og andre tekniske eller kvantitative forhold, er klart negativ.
 • Finn kandidater blant aksjene i universet som du ikke eier. Vurder disse med de samme kriteriene som ved kjøp av åpningsporteføljen. Velg de aller beste, og kjøp disse.
 • Selg kun aksjer når du samtidig kjøper nye, slik at du alltid er nær fullinvestert i markedet. Det anses imidlertid viktigere å oppnå gode intradagkurser, så ikke stress med å kjøpe og selge helt i takt.

For investorer som vil ha muligheten til å tjene på kortsiktige svingninger:

 • Sjekk porteføljen for signaler, spesielt fra fallende trend, hver dag i stedet for hver uke.
 • Sjekk signaler på Investtechs kortsiktige kursdiagrammer i tillegg til de mellomlange.

Oppsummering
Lag en portefølje på rundt ti aksjer og plasser omtrent like mye penger i hver aksje. Kjøp og hold aksjer som ligger i stigende trender eller har brutt opp fra stigende eller sidelengse trender på mellomlang sikt. Velg fortrinnsvis aksjer med en gjennomsnittlig dagsomsetning mellom en og fem millioner kroner, og unngå aksjene med ekstreme kurssvingninger.
Bytt til ny aksje når en porteføljeaksje går inn i fallende trend, men også om den bryter ned gjennom gulvet i stigende trend og det finnes gode kandidataksjer. Bruk Investtechs analyser for å se om en aksje ligger i stigende, fallende eller sidelengs trend, og for å sjekke når trender brytes.
Vær langsiktig og disiplinert og forberedt på at det vil ta tid å oppnå gode statistiske resultater.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK