Kursformasjoner

Kursgrafen reflekterer hvordan optimismen hos investorene har svingt over tid. Ved å se hvilke oppturer og nedturer de har vært gjennom kan vi si noe om hva de tenker og føler. Dermed kan vi også si noe om hva de vil gjøre framover.

Visse mønstre, kalt kursformasjoner, kan forklares med presise beskrivelser av investorenes psykologiske tilstand. Når disse dannes i kursgrafer, gis klare kjøps- eller salgssignaler. Identifikasjon og handel på kursformasjoner er meget sentralt i teknisk analyse.

Investtech har laget dataprogrammer som identifiserer formasjoner og tegner dem inn i grafene. Kjøpssignaler angis med grønne piler og salgssignaler med røde piler. Høyden på pilene angir forventet kursbevegelse.

Hovedprinsipper

 • Kjøp aksjer som har gitt kjøpssignal fra kursformasjon.
 • Selg aksjer som har gitt salgssignal fra kursformasjon.

Toppformasjoner

Hode-og-skuldre-formasjon

Hode-og-skuldre-formasjon

Dobbel-topp-formasjon

Dobbel-topp-formasjon

Rektangelformasjon

Rektangelformasjon

 • Varsler at en stigende trend er over og at en fallende trend starter
 • Selg!

Bunnformasjoner

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon

Dobbel-bunn-formasjon

Dobbel-bunn-formasjon

Rektangelformasjon

Rektangelformasjon

 • Varsler at en fallende trend er over og at en stigende trend starter
 • Kjøp!

Fortsettende formasjoner

Rektangelformasjon kjøp

Rektangelformasjon kjøp

Rektangelformasjon selg

Rektangelformasjon selg

 • Varsler at en konsolideringssituasjon er over.
 • Kan gi kjøpssignal om at en stigende trend fortsetter opp
 • Kan gi salgssignal om at en fallende trend fortsetter ned

Viktige detaljer

 • Styrken bak en kursbevegelse beskrives med volumet. En økning i volumet forsterker et signal fra en formasjon. En reduksjon i volumet er ofte tegn på et falskt signal.
 • Ofte kan kursen gå mye direkte etter et brudd. Ideelt sett bør man dermed handle raskt ved et brudd. Mange ganger kan imidlertid kursen bevege seg tilbake igjen litt senere, så var man for sen i første omgang, kan man ofte få en ny mulighet.
 • Selv om kursen når kursmålet (høyden på pilen), kan aksjen ofte gå mye lengre. Kursformasjoner varsler innleding eller fortsettelse av trender. Trender er den sterkeste indikatoren vi har. Så lenge trenden er inntakt bør vanligvis posisjonen holdes.

Kjøpssignal fra rektangelformasjon

Kjøpssignal fra en rektangelformasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen fortsetter eller innleder en stigende trend.

Kjøpssignal fra rektangelformasjon

En aksje som har gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon indikerer å stige videre. Dette gjelder spesielt når aksjekursen allerede ligger i en stigende trendkanal. Investorene har fått en ny positiv overraskelse, som har utløst signalet, og optimismen er økende.

 

Detaljer

Volumet er en god indikator på styrken i kjøpssignalet. Høyt volum på oppgang betyr at aggressive kjøpere stadig har gått opp i pris for å få kjøpt. Dette er positiv for den videre utviklingen. Høyt volum og positiv volumbalanse vil forsterke et kjøpssignal.

Rektangelformasjoner er vanligvis fortsettelsesformasjoner. Det vil si at kursen vanligvis fortsetter i den langsiktige retningen, eller den langsiktige trenden, som den var i før formasjonen. Rektangelformasjoner som gir kjøpssignal i stigende trender, anses dermed å gi sterkere signaler enn rektangelformasjoner som gir kjøpssignal i fallende trender.

Det kan gis falske kjøpssignaler fra små rektangelformasjoner. Dette gjelder spesielt når formasjonen er liten, når aksjen fortsatt ligger inne i en fallende trendkanal og når volumutviklingen er negativ. Ved kjøpssignal fra en rektangelformasjon bør man derfor vurdere aksjen som helhet, og ikke utelukkende se på kjøpssignalet. Mange investorer har kjøpt langsiktige tapere for tidlig etter svake kjøpssignaler fra rektangelformasjoner. Følgende gjelder

 • Lange rektangelformasjoner er sterkere enn korte.
 • Kjøpsignaler med positiv volumutvikling er sterkere enn kjøpssignaler med negativ volumutvikling.
 • Kjøpssignaler når grafen viser en stigende trend er sterkere enn når grafen viser en fallende trend.
 • Kjøpssignaler med klart brudd på en fallende trend, inkludert brudd over forrige pivottopp, er sterkere enn hvis trend og pivottopp ikke er brutt.

Investtech-forskning: Kjøpssignal fra rektangelformasjon

+9.0%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert meravkastning har vært 9.0 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt19.8%
Referanseindeks10.8%
Meravkastning9.0%p

Disse forskningsresultatene er basert på 3368 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Salgssignal fra rektangelformasjon

Salgssignal fra en rektangelformasjon signaliserer at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen fortsetter eller innleder en fallende trend.

Salgssignal fra rektangelformasjon

En aksje som har gitt salgssignal fra en rektangelformasjon indikerer å falle videre. Dette gjelder spesielt når aksjekursen allerede ligger i en fallende trendkanal. Investorene har fått seg en ny negativ overraskelse, som har utløst signalet, og frykten er økende.

 

Detaljer

Volumet er en god indikator på styrken i salgssignalet. Høyt volum på nedgang betyr at aggressive selgere stadig har gått ned i pris for å få solgt. Dette er negativt for den videre utviklingen. Høyt volum og negativ volumbalanse vil forsterke et salgssignal.

Rektangelformasjoner er vanligvis fortsettelsesformasjoner. Det vil si at kursen vanligvis fortsetter i den langsiktige retningen, eller den langsiktige trenden, som den var i før formasjonen. Rektangelformasjoner som gir salgssignal i fallende trender, anses dermed å gi sterkere signaler enn rektangelformasjoner som gir salgssignal i stigende trender.

Det kan gis falske salgssignaler fra små rektangelformasjoner. Dette gjelder spesielt når formasjonen er liten, når aksjen fortsatt ligger inne i en stigende trendkanal og når volumutviklingen er positiv. Ved salgssignal fra en rektangelformasjon bør man derfor vurdere aksjen som helhet, og ikke utelukkende se på salgssignalet. Mange investorer har solgt langsiktige vinnere for tidlig etter svake salgssignaler fra rektangelformasjoner. Følgende gjelder

 • Lange rektangelformasjoner er sterkere enn korte.
 • Salgssignaler med negativ volumutvikling er sterkere enn salgssignaler med positiv volumutvikling.
 • Salgssignaler når grafen viser en fallende trend er sterkere enn når grafen viser en stigende trend.
 • Salgssignaler med klart brudd på en stigende trend, inkludert brudd under forrige pivotbunn, er sterkere enn hvis trend og pivotbunn ikke er brutt.

Investtech-forskning: Salgssignal fra rektangelformasjon

-6.6%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert mindreavkastning har vært 6.6 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt4.3%
Referanseindeks10.9%
Meravkastning-6.6%p

Disse forskningsresultatene er basert på 2677 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Rektangelformasjon under utvikling

En rektangelformasjon markerer en konsolidering i markedet. Jo lengre formasjonen utvikler seg, jo høyere trykk bygges det opp blant investorene. Når formasjonen brytes, kan det gjerne følges av en kraftig kursbevegelse i samme retning.

Kjøpssignal fra slike formasjoner har gitt statistisk gode signaler, i følge Investtechs forskningsrapporter for flere børser.

Rektangelformasjon under utvikling

Følg med når rektangelformasjoner utvikles. Spesielt dersom kursen samtidig ligger i en stigende trend og volumutviklingen er positiv, gis sterke kjøpssignaler. Brudd ned gir sterke salgssignaler, spesielt når kursen samtidig ligger i en fallende trend og volumutviklingen er negativ.

 

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon

Kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en stigende trend. Mange regner slike formasjoner som noen av de mest pålitelige signalene innen teknisk analyse.

En omvendt-hode-og-skuldre-formasjon er en bunnformasjon som markerer slutten på en nedgangsperiode. Formasjonen består av en venstre skulder, et hode og en høyre skulder, forbundet med en halslinje. Kjøpssignalet gis når kursen bryter halslinjen på vei opp fra høyre skulder.

Kjøpssignal fra hode-og-skuldre-formasjon

Ved den venstre skulderen er investorene negative. Trenden er fallende og det ser mørkt ut for selskapet. Under dannelsen av hodet avtar pessimismen. Her kan aksjen bryte ut av en fallende trendkanal og kjøperne kan bli mer aggressive eller selgerne mer passive. Ved den høyre skulderen klarer ikke pessimistene å presse kursen ned til ny bunnotering. I stedet presser kjøperne kursen opp gjennom halslinjen og kjøpssignalet utløses. Aksjen bryter motstanden ved halslinjen og innleder en stigende trend.

En aksje som har gitt kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon indikeres å stige videre, minst like mye som formasjonens høyde.

 

Merk at det kan oppstå falske kjøpssignaler fra små omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner i langsiktig fallende trender. Disse kan av og til oppdages ved at volumet på bruddet er avtakende. Da er det lite styrke bak kursbevegelsen, og aksjen kan lett bryte ned igjen og fortsette den fallende trenden. I slike situasjoner kan det være gunstig å vente med kjøp og i stedet se an videre kursutvikling også etter kjøpssignalet. Dette gjelder spesielt om aksjen fortsatt ligger inne i en fallende trend eller har motstand fra tidligere toppunkter.Noen ganger får vi gode indikasjoner på et kommende brudd før halslinjen brytes. Avtakende volum ved, eller på vei ned mot, bunnen av høyre skulder indikerer av selgerne er passive. Økende volum på vei opp fra hodet eller på vei opp fra høyre skulder, indikerer at kjøperne er aggressive. Aggressive kjøpere og passive selgere er en god miks, og en klar indikasjon på at optimismen i aksjen er økende og at et brudd opp vil komme. I slike situasjoner kan det være gunstig å kjøpe før kjøpssignalet utløses.

Investtech-forskning: Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon

+4.3%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert meravkastning har vært 4.3 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt14.0%
Referanseindeks9.7%
Meravkastning4.3%p

Disse forskningsresultatene er basert på 1212 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon under utvikling

En mulig Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon er under utvikling. Denne vil kunne utløse et kraftig kjøpssignal.

Signaler fra slike formasjoner anses som noen av de kraftigste kjøpssignalene innen teknisk analyse. Vær oppmerksom på at et signal snart vil kunne utløses. I noen situasjoner kan det være gunstig å kjøpe før kjøpssignalet utløses, da dette gir en klart større oppside.

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon under utvikling

Viktige indikatorer på et kommende brudd opp er:

 • Positiv volumbalanse
 • Brudd på fallende trend
 • Økende volum på vei opp fra hodet
 • Avtakende volum på vei ned mot høyre skulder
 • Økende volum på vei opp fra høyre skulder

Hvis volumutviklingen derimot er negativ og aksjen fortsatt ligger i en fallende trend, indikeres frykt hos investorene og en videre negativ utvikling for aksjen.

 

 

Hode-og-skuldre-formasjon

Salgssignal fra en hode-og-skuldre-formasjon signaliserer at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en fallende trend. Mange regner slike formasjoner som noen av de mest pålitelige signalene innen teknisk analyse.

En hode-og-skuldre-formasjon er en toppformasjon som markerer slutten på en oppgangsperiode. Formasjonen består av en venstre skulder, et hode og en høyre skulder, forbundet med en halslinje. Salgssignalet gis når kursen bryter halslinjen på vei ned fra høyre skulder.

Salgssignal fra hode-og-skuldre-formasjon

Ved den venstre skulderen er investorene optimister. Trenden er stigende og det ser lyst ut for selskapet. Under dannelsen av hodet avtar optimismen. Her kan aksjen bryte ut av trendkanalen og kjøperne kan bli mer passive eller selgerne mer aggressive. Ved den høyre skulderen klarer ikke optimistene å presse kursen opp til ny toppnotering. I stedet presser selgerne kursen ned gjennom halslinjen og salgssignalet utløses.

Aksjen har brutt støtten ved halslinjen og innledet en fallende trend. En videre nedgang indikeres. En aksje som har gitt salgssignal fra en hode-og-skuldre-formasjon indikeres å falle videre, minst like mye som formasjonens høyde.

 

Merk at det kan oppstå falske salgssignaler fra små hode-og-skuldre-formasjoner i langsiktig stigende trender. Disse kan av og til oppdages ved at volumet på bruddet er avtakende. Da er det lite styrke bak kursbevegelsen, og aksjen kan lett bryte opp igjen og fortsette den stigende trenden. I slike situasjoner kan det være gunstig å holde aksjen og avvente videre utvikling også etter salgssignalet. Dette gjelder spesielt om aksjen fortsatt ligger inne i en stigende trend eller har støtte fra tidligere bunnpunkter.

Noen ganger får vi gode indikasjoner på et kommende brudd før halslinjen brytes. Avtakende volum ved, eller på vei opp mot, toppen av høyre skulder indikerer av kjøperne er passive. Økende volum på vei ned fra hodet eller på vei ned fra høyre skulder, indikerer at selgerne er aggressive. Passive kjøpere og aggressive selgere er en dårlig miks, og en klar indikasjon på at pessimismen i aksjen er økende og at et brudd ned vil komme. I slike situasjoner kan det være gunstig å selge før salgssignalet utløses.

Investtech-forskning: Hode-og-skuldre-formasjon

-1.0%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 1.0 prosentpoeng (%p) svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt8.3%
Referanseindeks9.3%
Meravkastning-1.0%p

Disse forskningsresultatene er basert på 1444 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Hode-og-skuldre-formasjon under utvikling

En mulig Hode-og-skuldre-formasjon er under utvikling. Denne vil kunne utløse et kraftig salgssignal.

Signaler fra slike formasjoner anses som noen av de kraftigste salgssignalene innen teknisk analyse. Vær oppmerksom på at et signal snart vil kunne utløses. I noen situasjoner kan det være gunstig å selge før salgssignalet utløses, for å unngå risikoen for et større tap.

Hode-og-skuldre-formasjon under utvikling

Viktige faretegn er:

 • Negativ volumbalanse
 • Brudd på stigende trend
 • Økende volum på vei ned fra hodet
 • Avtakende volum på vei opp mot høyre skulder
 • Økende volum på vei ned fra høyre skulder

Hvis volumutviklingen derimot er positiv og aksjen fortsatt ligger i en stigende trend, indikeres optimisme hos investorene og en videre positiv utvikling for aksjen.

 

 

Kjøpssignal fra dobbel-bunn-formasjon

Kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en stigende trend.

En dobbel-bunn-formasjon er en bunnformasjon som markerer slutten på en nedgangsperiode. Formasjonen består av en to bunner som er omtrent like dype. Kjøpssignalet gis når kursen bryter opp over bunnene.

Kjøpssignal fra dobbel-bunn-formasjon

Ved den første bunnen er investorene pessimister. Trenden er fallende og det ser mørkt ut for selskapet. Ved dannelsen av den andre bunnen minsker pessimismen. Mange blir positivt overrasket når aksjen ikke faller under den foregående bunnen, og dermed kanskje ikke fortsetter den fallende trenden. Når kursen bryter over toppen mellom bunnene, brytes samtidig motstanden som har ligget her. Da har pessimismen blitt avløst av gryende optimisme og en stigende trend har startet.

En aksje som har gitt kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon indikeres å stige videre, minst like mye som formasjonens høyde.

 

Detaljer

Det gis ganske ofte falske kjøpssignaler fra dobbel-bunn-formasjoner. Dette gjelder spesielt når formasjonen er liten, når aksjen fortsatt ligger inne i en fallende trendkanal og når volumutviklingen er negativ. Ved kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon bør man derfor vurdere aksjen som helhet, og ikke utelukkende se på kjøpssignalet. Mange investorer har kjøpt taperaksjer for tidlig etter svake signaler fra dobbel-bunn-formasjoner. Følgende gjelder

 • Store dobbel-bunn-formasjoner er sterkere enn små.
 • Kjøpssignaler med positiv volumutvikling er sterkere enn kjøpssignaler med negativ volumutvikling.
 • Kjøpssignaler med klart brudd på en fallende trend, inkludert brudd over forrige pivottopp, er sterkere enn hvis trend og pivottopp ikke er brutt.

Investtech-forskning: Kjøpssignal fra dobbel-bunn-formasjon

-2.0%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 2.0 prosentpoeng (%p) svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt7.5%
Referanseindeks9.5%
Meravkastning-2.0%p

Disse forskningsresultatene er basert på 2317 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Salgssignal fra dobbel-topp-formasjon

Salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon signaliserer at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en fallende trend.

En dobbel-topp-formasjon er en toppformasjon som markerer slutten på en oppgangsperiode. Formasjonen består av to topper som er omtrent like høye. Salgssignalet gis når kursen bryter ned under toppene.

Salgssignal fra dobbel-topp-formasjon

Ved den første toppen er investorene optimister. Trenden er stigende og det ser lyst ut for selskapet. Ved dannelsen av den andre toppen avtar optimismen. Mange blir skuffet når aksjen ikke når over den foregående toppen, og dermed kanskje ikke fortsetter den stigende trenden. Når kursen bryter under bunnen mellom toppene, brytes samtidig støtten som har ligget her. Da har optimismen blitt avløst av økende pessimisme og en fallende trend har startet.

En aksje som har gitt salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon indikeres å falle videre, minst like mye som formasjonens høyde.

 

Detaljer

Det gis ganske ofte falske salgssignaler fra dobbel-topp-formasjoner. Dette gjelder spesielt når formasjonen er liten, når aksjen fortsatt ligger inne i en stigende trendkanal og når volumutviklingen er positiv. Ved salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon bør man derfor vurdere aksjen som helhet, og ikke utelukkende se på salgssignalet. Mange investorer har solgt langsiktige vinnere for tidlig etter svake signaler fra dobbel-topp-formasjoner. Følgende gjelder

 • Store dobbel-topp-formasjoner er sterkere enn små.
 • Salgssignaler med negativ volumutvikling er sterkere enn salgssignaler med positiv volumutvikling.
 • Salgssignaler med klart brudd på en stigende trend, inkludert brudd under forrige pivotbunn, er sterkere enn hvis trend og pivotbunn ikke er brutt.

Investtech-forskning: Salgssignal fra dobbel-topp-formasjon

+1.8%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 1.8 prosentpoeng (%p) bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt13.4%
Referanseindeks11.6%
Meravkastning1.8%p

Disse forskningsresultatene er basert på 2987 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK