Innsidehandelanalyse av enkeltaksje

Analyse av innsidehandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskapets styre eller ledelse kjøper aksjer, er det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig. Innsidesalg blir regnet som signal om at aksjen er dyr eller at risikoen er høy.

Investtechs innsidehandelanalyser gir oversikt over innsidekjøp og innsidesalg i et selskap over tid.

Innsidehandler per selskap

Hver handel gis en viktighet på en skala fra 0 til 100. Store handler teller mer enn små, og handler der innsideren hadde lite fra før, teller mer enn der han eller hun hadde mye. Et innsidekjøp gir en viktighet med positivt fortegn, mens innsidesalg gir med negativt fortegn.

I Norge plikter registrerte innsidere å rapportere om egne handler snarest mulig og seneste før børsåpning neste dag. Investtech går gjennom alle børsmeldinger og registrerer data om innsidehandler.

Basert på alle rapporterte innsidehandler i et selskap, gir Investtechs datasystemer aksjen en innsiderangering på skalaen –100 til +100. Aksjer med innsiderangering på 50 eller høyere blir regnet som kjøpskandidater basert på innsidehandlene. Innsiderangering mellom 25 og 50 blir regnet som svake kjøpskandidater. Tilsvarende regnes negative innsiderangering som salgskandidater.

Forklaring til tabell med innsidehandler
Innsidehandler tabellarisk utlistet

Handlene i tabellen tilsvarer grafen over.

Felt Beskrivelse
Dato Dato handelen ble rapportert.
Type Type transaksjon.
Antall Antall aksjer.
Kurs Kurs som aksjene ble kjøpt eller solgt til.
Verdi Verdi på handelen i 1000 kr.
Prosent Handelens verdi i prosent av innsiderens beholdning i aksjen
Beholdning Beholdning etter transaksjonen.
Tekst Tekst som i korthet beskriver handelen. Grønn farge brukes for kjøp og rød for salg.
Viktighet Handelens viktighet, beregnet ut fra beløpet det handles for og innsiderens prosentvise endring av eksponering i aksjen. Skalaen går fra 0 (=uviktig) til 100 (=viktig).

Innsidekjøp som indikator for videre kursutvikling i aksjen

Publisert 26.04.2019

Aksjer med innsidekjøp har i gjennomsnitt gjort det bedre enn referanseindeksen i perioden etter innsidekjøpet, og aksjer med innsidesalg har i gjennomsnitt gjort det dårligere enn referanseindeksen i perioden etter innsidesalget. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 20 år med data fra Oslo Børs og 16 år med data fra Stockholmsbørsen.

Analyse av innsidehandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskapets styre eller ledelse kjøper aksjer, er det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig. Innsidesalg blir regnet som signal om at aksjen er dyr eller at risikoen er høy.

Investtechs innsidehandelanalyser gir oversikt over innsidekjøp og innsidesalg i et selskap over tid.

Innsidehandler per selskap

Du kan lese mer om analyse av innsidehandler på våre hjelpesider her.

Resultater innsidekjøp

Innsidekjøp Norge.

Innsidekjøp Sverige.

Figur 1: Kursutvikling første 66 dager etter innsidekjøp.

Grafene i figur 1 viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av innsidekjøp i Norge og Sverige. Handlene meldes før børsens stengetid på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå linjen viser hvordan aksjer med innsidekjøp i gjennomsnitt har utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den tynne blå linjen er gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen i samme periode.

66-dagers-tall Norge Sverige Vektet snitt
Kjøpssignal 3.5 % 4.3 % 4.0 %
Referanseindeks i samme periode 2.2 % 2.4 % 2.3 %
Meravkastning kjøpssignal 1.4 %p 1.8 %p 1.7 %p
Annualisert
Kjøpssignal 14.1 % 17.3 % 16.3 %
Referanseindeks i samme periode 8.5 % 9.6 % 9.2 %
Meravkastning kjøpssignal 5.7 %p 7.7 %p 7.2 %p

Tabellen viser annualisert avkastning og annualisert meravkastning i prosentpoeng, benevnt %p. Innsidekjøp både i Norge og Sverige har vært fulgt av en positiv avkastning de kommende månedene. I Norge var oppgangen 3,5 prosent og i Sverige 4,3 prosent, som gir et vektet snitt på 4,0 prosent. Annualisert blir avkastningen 16,3 prosent, tilsvarende en meravkastning på 7,2 prosentpoeng mot referanseindeksen i samme periode.

Vi så også at aksjer med innsidekjøp i gjennomsnitt hadde falt i perioden før kjøpet. Motsatt hadde aksjer med innsidesalg steget i perioden før salget. Disse observasjonene er en indikasjon på at innsidere kjøper når de mener aksjene er fundamentalt billige, og har falt mer enn fortjent, samtidig som innsiderne selger når de mener aksjen har steget for mye og har blitt fundamentalt dyr. Investtechs innsidehandelanalyse kan dermed ses på som en enkel fundamental analyse av aksjen.

Du finner flere resultater og detaljer i forskningsrapporten som du kan lese her.

Innsidekjøp

InnsidekjøpKjøp fra rapportpliktige innsidere i et selskap kan være et signal om at aksjen er fundamentalt billig.

Når en person i selskapets styre eller ledelse kjøper aksjer, er det et signal om at vedkommende tror aksjekursen skal stige. Det kan være at innsideren mener markedet har straffet aksjen for mye etter negative nyheter eller ikke godt nok verdsetter positive nyheter. Det kan også være mer generelt at framtidsutsiktene for selskapet ser gode ut og/eller at innsidere oppfatter risikoen ved et kjøp som lav.

Generelt ønsker vi å sitte på samme side som innsiderne. Det anses tryggere å kjøpe en aksje der direktører eller styremedlemmer nylig har kjøpt, enn tilsvarende aksje uten innsidekjøp.

 

Investtech-forskning: Innsidekjøp

+8.1%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert meravkastning har vært 8.1 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt19.0%
Referanseindeks10.9%
Meravkastning8.1%p

Disse forskningsresultatene er basert på 9837 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Innsidesalg

InnsidesalgSalg fra rapportpliktige innsidere i et selskap kan være et signal om at aksjen er fundamentalt dyr.

Når en person i selskapets styre eller ledelse selger aksjer, kan det være et signal om at vedkommende er redd for at aksjekursen skal falle. Det kan være at innsideren mener aksjen har steget for mye i forhold til utvikling og potensialet i selskapet, eller at markedet ikke godt nok har tatt inn over seg økt risiko eller negative nyheter. Det kan også være at framtidsutsiktene for selskapet spesielt eller bransjen generelt er svekket, eller at innsideren oppfatter risikoen som høy.

Om innsideren bare selger en mindre del, kan det være innsideren ønsker å ta ned risikoen i sin egen portefølje. Salg kan også finne sted fordi innsideren trenger pengene til noe annet eller har funnet en bedre investeringsmulighet. Generelt anses det imidlertid som et negativt signal når innsidere selger. Det anses tryggere å kjøpe en aksje der direktører eller styremedlemmer nylig har kjøpt, enn tilsvarende aksje der innsidere har solgt.

 

Investtech-forskning: Innsidesalg

-1.8%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 1.8 prosentpoeng (%p) svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt8.0%
Referanseindeks9.7%
Meravkastning-1.8%p

Disse forskningsresultatene er basert på 5158 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Kategorisering av innsidehandler

Følgende gjelder for meldepliktige handler som omtales på Investtechs sider:

 • Investtech går gjennom alle mottatte OBI-meldinger manuelt. Innsidehandler som ikke er meldt gjennom OBIs meldingssystem blir ikke registrert.
 • Som innsidehandler regnes handler der sentrale personer i et selskap har kjøpt eller solgt aksjer i selskapet og rapportert dette til børsen. Selskapers handel med egne aksjer blir ikke ansett som innsidehandler.
 • Transaksjoner som ikke anses som mulig kursdrivende blir fjernet. Dette gir en bedre oversikt over de viktige handlene.
 • Følgende typer transaksjoner blir ikke rapportert:
  • Overføring mellom innsider og selskap som innsider kontrollerer.
  • Overføring mellom innsider og innsiders familie (nærstående).
  • Kjøp fra selskapet eller en ansattes-organisasjon til pris mer enn 10 % lavere enn børskurs.
  • Kjøp eller tegning i forbindelse med emisjoner til pris mer enn 10 % under markedspris.
  • Selskapets gjenkjøp av egne aksjer.
  • Selskapets ansattes-organisasjons eller fonds kjøp av egne aksjer.
  • Kjøp eller salg som følge av tidligere inngåtte forward-kontrakter.
  • Kjøp som følge av tidligere inngått kjøpsopsjon.
  • Salg som følge av tidligere inngått salgsopsjon.
  • Handel med aksjer og opsjoner som følge av bonusordninger eller andre incentiver.
  • Transaksjoner mellom innsidere.
  • Forlengelse av opsjonsavtaler eller forwards.
  • Flaggemeldinger fra ikke-innsidere.
 • Følgende blir rapportert:
  • Inngåelse av forward-kontrakter.
  • Handel med opsjoner.
  • Salg av aksjer kjøpt etter innløsning av kjøpsopsjon.
  • Handler foretatt av nærstående til innsider blir rapportert/behandlet som om innsideren selv skulle ha gjort handelen.
  • Handler foretatt av selskap der innsider har en kontrollerende eierandel eller viktig funksjon (adm.dir, styreleder etc) blir rapportert/behandlet som om innsideren selv skulle ha gjort handelen.
 • Det blir forsøkt å angi innsiderens posisjon i selskapet, for eksempel adm.dir, styremedl, etc i tillegg til å bruke innsiderens navn.
 • Ved handel i selskaper med A og B-aksjer blir summen av A og B-aksjer lagt til grunn for innsiders handel og innehav.
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK