Trender

Trender er en av de aller viktigste indikatorene i teknisk analyse. I følge teknisk analyse-teori skal aksjer som ligger i stigende trender fortsette å stige og aksjer som ligger i fallende trender fortsette å falle. Forskning Investtech har gjort, viser at dette stemmer.

Dermed er det svært viktig å identifisere om en aksje er i en stigende eller en fallende trend. Det er også viktig å identifisere når trender snur, for å komme seg tidlig ut ved en nedgang og tidlig inn ved en oppgang.

Trend er en enkel indikator å følge. Investtechs datamaskiner identifiserer hver dag den kvalitetsmessig beste trenden for hver enkelt aksje. Aksjer som ligger i stigende trender bør kjøpes og aksjer som ligger i fallende trender bør selges.

Kjøp og hold aksjer i stigende trender

Kjøp og hold aksjer i stigende trender

Selg og hold deg unna aksjer i fallende trender

Selg og hold deg unna aksjer i fallende trender

Sidelengs trend

Aksjer i sidelengse trender kan kjøpes nær trendgulvet og selges nær trendtaket

Hovedprinsipper

Basisen i trendanalyse er enkel: The trend is your friend.

 • Kjøp og hold aksjer i stigende trender.
 • Selg og hold deg unna aksjer i fallende trender.
 • Aksjer i sidelengse trender kan kjøpes nær trendgulvet og selges nær trendtaket.

Varselsignaler

 • Kurs nær trendgulvet indikerer en større oppside, men samtidig en større risiko for brudd ned.
 • Kurs nær trendtak indikerer en mindre oppside, men samtidig en større mulighet for brudd opp.

Trendbrudd

I utgangspunktet skulle man tro at man bør selge en aksje når den bryter ned fra en stigende trend. Ofte er imidlertid dette bare et signal om at aksjen tar en liten pause, og snart fortsetter opp. Følgende gjelder ved vurdering av trendbrudd:

 • Høyt volum forsterker et brudd og varsler mulig trendvending.
 • Lavt volum indikerer at aksjen snart vil fortsette i trendretningen.
 • Ved stigende trend: Brudd under den foregående bunnen varsler vending ned.
 • Ved fallende trend: Brudd over den foregående toppen varsler vending opp.

Hvordan identifiserer Investtech en trend?

Investtechs datasystemer identifiserer én trend per graf. Dette er den kvalitetsmessig ’beste’ trenden i chartet. En god stigende trend oppfyller flere av følgende kriterier:

 • Trendkanalen er lang.
 • Trendkanalen er smal.
 • Kanalen har en moderat stigningstakt (ikke for bratt).
 • Kursen har flere punkter på eller nær støttelinjen i gulvet av kanalen.
 • Kursen har flere punkter på eller nær motstandslinjen i taket av kanalen.
 • Kursen har relativt jevne svingninger innenfor kanalen.
 • Kursen avviker lite fra en tenkt rett linje trukket gjennom punktene.
 • Siste sluttkurs ligger nær, eller inne i, trendkanalen.

 

I et mellomlangt kursdiagram vil det være cirka 80.000 mulige trender. Alle disse blir analysert i henhold til kriteriene over, og det blir beregnet en poengsum for hver. Den trenden med den høyeste poengsummen blir tegnet inn i Investtechs graf.

En trend kan veksle mellom å være fallende, stigende og sidelengs fra en dag til den neste. Helningsgraden på trendkanalen vil typisk justeres over tid når nye sluttkurser kommer til. Dermed vil man ofte oppleve at en aksje bryter ut av en trendkanal for noen dager, for så å komme inn igjen noen dager senere, når trendkanalen blir justert.

Stigende trend

Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende.

Stigende trendAksjer som ligger i stigende trender signaliserer å stige videre. Trender varer ofte lengre enn mange investorer tror, og dermed selger mange for tidlig. Eier du en aksje som ligger i en stigende trend, bør du normalt sett holde den. Leter du etter nye aksjer å kjøpe, bør du vurdere å kjøpe aksjer som ligger i stigende trender.

 • Kjøp aksjer som ligger i stigende trender.
 • Hold aksjer du eier så lenge de ligger i stigende trender.

En aksje i en stigende trend har investorer som stadig har blitt mer positive til selskapet. Når en slik bevegelse er satt i gang hos investorene, har den en tendens til å vedvare over tid. Stadig flere ser den gode utviklingen, gjør egne analyser, og gir næring til videre positiv utvikling.

Ofte er det slik at markedet overreagerer kortsiktig på nyheter, men underreagerer langsiktig. En kontrakt i dag gir direkte inntjening på kort sikt. Den betyr imidlertid også noe for bedriftens langsiktige potensial og muligheter for nye kontrakter i morgen. Dermed fortsetter ofte aksjer i stigende trender å stige videre.

Stigende trendDen forretningsmessige utviklingen i bedriftene går ofte i langsiktige sykler. Likevel vil markedet reagere kortsiktig på nyheter og andre impulser. En bedrift med en jevn vekst vil typisk ha en lav fundamental verdsettelse nær gulvet i en trendkanal, mens den vil ha en høy verdsettelse nær taket. Dermed vil det kunne være gunstig å kjøpe nær trendgulvet og selge nær trendtaket. På den måten er det støtte nær trendgulvet og motstand nær trendtaket.
Figuren viser en aksje i en stigende trend, der det fundamentale nøkkeltallet P/E (pris i forhold til inntjening) svinger mellom 12 ved trendgulvet og 15 ved trendtaket.

Varselsignaler for langsiktig vending ned

 • Avtakende volum på oppgang og nær topper.
 • Økende volum på nedgang og nær bunner.
 • Kurs nær gulvet, spesielt hvis aksjen samtidig har horisontal motstand og volumet utvikles negativt.

Varselsignaler for kortsiktig reaksjon ned

 • Kursen nær motstand samtidig med overkjøpt RSI og gjerne negativ volumutvikling.

Skal man selge ved varselsignaler?

Som nevnt varer stigende trender ofte lengre enn mange investorer tror, og det er lett å selge for tidlig. Noen ganger kan man imidlertid gjøre svært gode salg ved å selge på tidlige varsler om vending. Hva man velger blir en risikovurdering.

Investtech-forskning: Stigende trend

+6.5%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert meravkastning har vært 6.5 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt16.3%
Referanseindeks9.7%
Meravkastning6.5%p

Disse forskningsresultatene er basert på 35097 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Fallende trend

Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende.

Fallende trend

Aksjer som ligger i fallende trender signaliserer å falle videre. Trender varer ofte lengre enn mange investorer tror, og dermed kjøper mange for tidlig. Eier du en aksje som ligger i en fallende trend, bør du normalt sett selge den. Leter du etter nye aksjer å kjøpe, bør du holde deg unna aksjer som ligger i fallende trender.

 • Selg aksjer du eier som ligger i fallende trender.
 • Ikke kjøp aksjer som ligger i fallende trender.

En aksje i en fallende trend har investorer som stadig har blitt mer negative til selskapet. Når en slik bevegelse er satt i gang hos investorene, har den en tendens til å vedvare over tid. Negative impulser blir fanget opp av media, analytikere og investorer, og har en tendens til å forsterke hverandre. Dette gir en videre negativ utvikling.

Ofte er det slik at markedet overreagerer kortsiktig på nyheter, men underreagerer langsiktig. Problemer med en kontrakt eller produktlinje i dag gir direkte tap av inntjening på kort sikt. Den betyr imidlertid også noe for bedriftens langsiktige potensial og muligheter for nye problemer i morgen. Dermed fortsetter ofte aksjer i fallende trender å falle videre.

 

Fallande trend

Den forretningsmessige utviklingen i bedriftene går ofte i langsiktige sykler. Likevel vil markedet reagere kortsiktig på nyheter og andre impulser. En bedrift med et skrumpende markeder eller økende konkurranse og prispress, vil typisk ha en lav fundamental verdsettelse nær gulvet i en trendkanal, mens den vi ha en høy verdsettelse nær taket. For fundamentalt baserte investorer vil det kunne være gunstig å kjøpe nær trendgulvet og selge nær trendtaket. På den måten er det støtte nær trendgulvet og motstand nær trendtaket.
Figuren viser en aksje i en fallende trend, der det fundamentale nøkkeltallet P/E (pris i forhold til inntjening) svinger mellom 8 ved trendgulvet og 10 ved trendtaket.

 

Varselsignaler for langsiktig vending opp

 • Avtakende volum på nedgang og nær bunner.
 • Økende volum på oppgang og nær topper.
 • Kurs nær taket, spesielt hvis det samtidig er horisontal støtte her og volumet utvikles positivt.

 

Varselsignaler for kortsiktig reaksjon opp

 • Kursen nær støtte samtidig med oversolgt RSI og gjerne en positiv volumutvikling.

 

Skal man kjøpe ved varselsignaler?

Som nevnt varer fallende trender ofte lengre enn mange investorer tror, og det er lett å kjøpe for tidlig. Noen ganger kan man imidlertid gjøre svært gode handler ved å kjøpe på tidlige varsler om vending. Hva man velger blir en risikovurdering. Vær oppmerksom på at man lett kan bli lurt av helt kortsiktige svingninger. Vær dermed bevisst på hvilken tidshorisont du investerer på, og legg mindre vekt på analyser på andre tidshorisonter.

Det anses som høy risiko å kjøpe en aksje i en fallende trendkanal, selv om varselsignaler om vending opp er gitt. Statistikk Investtech har beregnet, viser at aksjer i fallende trender faller videre på kort sikt, og gjør det klart svakere enn markedet på lang sikt.

 

Investtech-forskning: Fallende trend

-5.8%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert mindreavkastning har vært 5.8 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt3.4%
Referanseindeks9.2%
Meravkastning-5.8%p

Disse forskningsresultatene er basert på 23289 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Horisontal trend

Horisontale trender indikerer at investormassen er i balanse. Nyheter og kortsiktige impulser gjør at aksjen vil svinge på kort sikt, mens den holder seg nær et langsiktig likevektsnivå.

Horisontal trendAksjer som er i horisontale trender, signaliserer å fortsette en sidelengs utvikling.

Investorer som kjøpte da aksjen lå nær gulvet i trenden, så at aksjen var billig da, og vil være tilbøyelig til å kjøpe igjen om aksjen kommer ned på det samme nivået. Dette utgjør en støtte ved gulvet. Tilsvarende vil investorer som solgte da aksjen lå nær taket i trenden, huske det gode salget da, og være tilbøyelig til å selge igjen. Dermed blir det motstand nær taket i kanalen. Med mindre det skjer større endringer for bedriften eller i markedet, vil dermed aksjen fortsette en sidelengs utvikling.

Kurs nær taket i stigende trend

Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Aksjer som ligger i stigende trender signaliserer å stige videre innenfor trendkanalen.

Kurs nær taket i stigende trendNår kursen ligger nær motstanden ved taket i trendkanalen, er nedsiden til gulvet i kanalen stor. Aksjen kan da få en nedgang på kort sikt.

Et salg nær taket kan imidlertid være en dårlig strategi. Dette gjelder spesielt på lang sikt. En av de vanligste feilene investorer gjør, er at de selger aksjer med gevinst for tidlig. En aksje i trendoppgang stiger ofte mye lengre en mange tror. Langsiktige investorer gjør dermed ofte klokest i å sitte i aksjen, selv om den er nær taket.

Salg nær trendtaket i en stigende trend kan imidlertid være en dårlig strategi også på kort sikt. Når kursen er nær taket, er muligheten for et brudd opp stor, i forhold til når kursen er i nedre halvdel av trendkanalen. Et brudd opp vil være et nytt kjøpssignal og indikere en enda sterkere stigningstakt framover. Dermed vil det også for kortsiktige investorer, ofte være riktig å sitte med en aksje nær et trendtak.

Hva man velger blir i stor grad en risikoanalyse. En kurs nær trendtaket gir stor mulighet for et brudd opp, men også stor mulighet for en snarlig reaksjon ned.

I Investtechs analyser teller aksjer i stigende trender like positivt, uansett om kursen ligger nær gulvet, nær taket, eller midt i trendkanalen. En aksje blir klassifiser som ”nær trendtaket” hvis den ligger i den øvre femtedelen av trendkanalen.

Stigende trend brutt opp

Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende.

Aksjer som ligger i stigende trender signaliserer å stige videre. Trender varer ofte lengre enn mange investorer tror, og dermed selger mange for tidlig. Eier du en aksjer som ligger i en stigende trend, bør du normalt sett holde den. Leter du etter nye aksjer å kjøpe, bør du vurdere å kjøpe aksjer som ligger i stigende trender.

Stigende trend brutt oppEn stigende trend som blir brutt opp signaliserer sterkt økende kjøpsinteresse hos investorene. Dette kan gjerne være initiert av fundamentale forhold i aksjen, eller at meglerhus eller media har satt søkelyset på selskapet, slik at flere investorer har blitt oppmerksomme på det.

Et brudd opp er ofte starten på en videre oppgang, med en enda sterkere stigningstakt enn tidligere.

Spesialsituasjoner

I noen sjeldne tilfeller, spesielt dersom trenden har vart lenge, og volumet er usedvanlig høyt, kan brudd opp være tegn på et avslutningsrally: Alt ser positivt ut og alle investorer skal være med. Dette fører til at kursen skyter opp, mens de siste investorene kjøper seg inn. Hvis man i ettertid ser en nedgang i kursen igjen, på høyt volum, er dette et klart varsel om en negativ vending i aksjen.

Hovedregelen er imidlertid at brudd opp på en stigende trend er et positivt signal.

I Investtechs analyser vil en aksje inne i en stigende trend og en aksje som har brutt en stigende trend opp, være like positive, gitt alt annet likt.

Investtech-forskning: Stigende trend brutt opp

+9.8%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert meravkastning har vært 9.8 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt17.3%
Referanseindeks7.5%
Meravkastning9.8%p

Disse forskningsresultatene er basert på 6053 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Kurs nær gulvet i stigende trend

Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Aksjer som ligger i stigende trender signaliserer å stige videre innenfor trendkanalen.

Kurs nær gulvet i stigende trendNår kursen ligger nær støtten ved gulvet i trendkanalen, er oppsiden til taket i kanalen stor. Man har da mulighet til å gjøre gode kjøp, gitt at trendutviklingen fortsetter.

Samtidig er risikoen for et brudd ned større, enn når aksjen ligger i den øvre halvdelen av trendkanalen. Et brudd ned er ikke noe salgssignal, se hjelp om brudd ned på stigende trend, men aksjen vil da vurderes mindre positivt enn når kursen ligger inne i trenden.

Dermed er det ikke opplagt at det er gunstigere å kjøpe en aksje nær gulvet i en trend enn når den er i midten eller i toppen.

I Investtechs analyser teller aksjer i stigende trender like positivt, uansett om kursen ligger nær gulvet, nær taket, eller midt i trendkanalen. En aksje blir klassifiser som ”nær trendgulvet” hvis den ligger i den nedre femtedelen av trendkanalen.

Stigende trend brutt ned

Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Aksjer som ligger i stigende trender signaliserer å stige videre. Trender varer ofte lengre enn mange investorer tror, og dermed selger mange for tidlig. 

Stigende trend brutt nedNår en stigende trend blir brutt ned, er dette et signal om en endring i stigningstakten. Stigende trender starter ofte med en sterk stigningstakt, mens denne avtar ettersom tiden går. Like fullt kan bedriften være inne i en langsiktig positiv utvikling og optimismen stadig nå nye investorgrupperinger og analytikere. 

Figuren viser normalsituasjonen når en stigende trend blir brutt ned. Den opprinnelige trenden er tegnet i sort, mens den nye trenden er tegnet med blått.

 

Stigende trend brutt nedFiguren viser fasene i hvordan en trendvending ofte oppstår. Varselsignaler gis ved brudd på trendgulvet, på vei ned fra B til C, mens salgssignal først gis ved punkt E, når kursen slutter under forrige bunnpunkt.

 

Volumutviklingen er viktig

Hvis et brudd ned skjer på nøytralt eller avtakende volum, er det ofte bare et tegn på passivitet blant investorene. Dette er naturlig etter en positiv nyhetsstrøm, og kan brukes av langsiktige investorer til å kjøpe seg sakte opp. 

Hvis bruddet ned derimot skjer på økende volum, indikerer det at aktive selgere presser kursen ned for å bli kvitt aksjer. Dette er et tegn på en mulig negativ vending i investorpsykologien, og kan da ses på som et tidlig salgssignal. En bekreftelse på salgssignalet fås først når aksjekursen bryter under den foregående bunnen i kursgrafen. 

I Investtechs analyser vil en aksje som har brutt en stigende trend ned, få en teknisk trendpoengsum som er halvparten av det en aksje inne i en stigende trend vil få.

Investtech-forskning: Stigende trend brutt ned

+2.3%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 2.3 prosentpoeng (%p) bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt14.3%
Referanseindeks12.0%
Meravkastning2.3%p

Disse forskningsresultatene er basert på 21567 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Kurs nær taket i fallende trend

Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Aksjer som ligger i fallende trender, signaliserer å falle videre innenfor trendkanalen.

Kurs nær taket i fallende trendNår kursen ligger nær motstanden ved taket i trendkanalen, er nedsiden til gulvet i kanalen stor. Man har da mulighet til å gjøre gode salg, gitt at trendutviklingen fortsetter.

Samtidig er risikoen for et brudd opp større enn når aksjen ligger i den nedre halvdelen av trendkanalen. Et brudd opp er ikke noe kjøpssignal, se hjelp om brudd opp på fallende trend, men aksjen vil da vurderes mindre negativt enn når kursen ligger inne i trenden.

Dermed er det ikke opplagt at det er gunstigere å selge en aksje nær taket i en trend enn når den er i midten eller nær gulvet.

I Investtechs analyser teller aksjer i fallende trender like negativt, uansett om kursen ligger nær gulvet, nær taket, eller midt i trendkanalen. En aksje blir klassifiser som ”nær trendtaket” hvis den ligger i den øvre femtedelen av trendkanalen.

Fallende trend brutt opp

Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Aksjer som ligger i fallende trender signaliserer å falle videre. Trender varer ofte lengre enn mange investorer tror, og dermed kjøper mange for tidlig.

Fallende trend brutt oppNår en fallende trend blir brutt opp, er dette et signal om en endring i stigningstakten. Fallende trender starter ofte med en sterk falltakt, mens denne avtar ettersom tiden går. Like fullt kan bedriften være inne i en langsiktig negativ utvikling og pessimismen stadig nå nye investorgrupperinger og analytikere.

Figuren viser normalsituasjonen når en fallende trend blir brutt opp. Den opprinnelige trenden er tegnet i sort, mens den nye trenden er tegnet med blått.

 

Fallende trend brutt oppFiguren viser fasene i hvordan en trendvending ofte oppstår. Varselsignaler gis ved brudd på trendtaket, på vei opp fra B til C, mens kjøpssignal først gis ved punkt E, når kursen slutter over forrige toppunkt.

 

Volumutviklingen er viktig

Hvis et brudd opp skjer på nøytralt eller avtakende volum, er det ofte bare et tegn på passivitet blant investorene. Dette er naturlig etter en negativ nyhetsstrøm, og kan brukes til å vekte seg ned dersom man har blitt sittende i aksjen.

Hvis bruddet opp derimot skjer på økende volum, indikerer det at kjøperne aktivt må presse kursen opp for å få tak i aksjer. Dette er et tegn på en mulig positiv vending i investorpsykologien, og kan da ses på som et tidlig kjøpssignal. En bekreftelse på kjøpssignalet fås først når aksjekursen bryter over den foregående toppen i kursgrafen.

I Investtechs analyser vil en aksje som har brutt en fallende trend opp, få en teknisk trendpoengsum som er halvparten av det en aksje inne i en fallende trend vil få. Det teller halvparten så negativ når en fallende trend er brutt opp, som når aksjen er inne i en fallende trend eller den fallende trenden er brutt ned.

Investtech-forskning: Fallende trend brutt opp

-1.7%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 1.7 prosentpoeng (%p) svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt8.3%
Referanseindeks10.0%
Meravkastning-1.7%p

Disse forskningsresultatene er basert på 16075 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Kurs nær gulvet i fallende trend

Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Aksjer som ligger i fallende trender, signaliserer å falle videre innenfor trendkanalen.

Kurs nær gulvet i fallende trendNår kursen ligger nær støtten ved gulvet i trendkanalen, er oppsiden til taket i kanalen stor. Aksjen kan da få en oppgang på kort sikt.

Et kjøp nær gulvet kan imidlertid være en dårlig strategi. Dette gjelder spesielt på lang sikt. To av de vanligste feilene investorer gjør er at de sitter for lenge på aksjer med tap, og at de blir fristet til å gå inn i aksjer som er ”billige” etter en nedgang. En aksje i trendnedgang faller ofte mye lengre en mange tror. Langsiktige investorer gjør dermed ofte klokest i å holde seg unna aksjer i fallende trender, selv om den er nær gulvet.

Også kortsiktige kjøp nær trendgulv kan være en dårlig strategi. Når kursen er nær gulvet, er muligheten for et brudd ned stor, i forhold til når kursen er i øvre halvdel av trendkanalen. Et brudd ned vil være et nytt salgssignal og indikere en enda sterkere falltakt framover. Dermed vil det også for kortsiktige investorer ofte være galt å sitte med en aksje nær trendgulvet i en fallende kanal. Dette gjelder spesielt for aksjer i små og mellomstore bedrifter, der risikoen for store kursutslag generelt sett er stor.

I Investtechs analyser teller aksjer i fallende trender like negativt, uansett om kursen ligger nær gulvet, nær taket, eller midt i trendkanalen. En aksje blir klassifiser som ”nær trendgulvet” hvis den ligger i den nedre femtedelen av trendkanalen.

Spesialsituasjoner

Oppsiden kan være svært god når kursen ligger nær et trendgulv. Dermed er det ofte fristende å kjøpe aksjer i slike situasjoner. Hvis volumutviklingen indikerer at stemningen i aksjen er i ferd med å snu, eller innsiderne er positive, samtidig som man kanskje har positive fundamentale indikatorer, kan dette rettferdiggjøre et kjøp.

Vær imidlertid oppmerksom på svært høy risiko. En kurs nær trendgulvet i en fallende trend gir stor mulighet for et brudd ned, men også stor mulighet for en god reaksjon opp. Det anses som mindre risikofylt å kjøpe nær trendgulv i en fallende trend som er nesten horisontal enn i en trend som faller sterkt.

Fallende trend brutt ned

Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende.

Aksjer som ligger i fallende trender signaliserer å falle videre. Trender varer ofte lengre enn mange investorer tror, og dermed kjøper mange for tidlig. Eier du en aksje som ligger i en fallende trend, bør du normalt sett selge den. Leter du etter nye aksjer å kjøpe, bør du holde deg unna aksjer som ligger i fallende trender.

Fallende trend brutt nedEn fallende trend som blir brutt ned, signaliserer sterkt økende salgsinteresse hos investorene. Dette kan gjerne være initiert av fundamentale forhold i aksjen, eller at meglerhus eller media har satt søkelyset på selskapet, slik at flere investorer har blitt oppmerksomme på farene og utfordringene de står ovenfor.

Et brudd ned er ofte starten på en videre nedgang, med en enda sterkere falltakt enn tidligere.

 

Spesialsituasjoner

I noen sjeldne tilfeller, spesielt dersom trenden har vart lenge og volumet er usedvanlig høyt, kan brudd ned være tegn på et sell-off: Alt ser negativt ut og alle investorer skal ut. Noen meglerhus tvangsselger belånte aksjer. Dette fører til at kursen dundrer ned, mens de siste investorene selger seg ut. Hvis man i ettertid ser en oppgang i kursen igjen, på høyt volum, signaliserer dette en klar positiv stemningsendring hos investorene. Dette er et varsel om en mulig vending opp i aksjen.

Hovedregelen er imidlertid at brudd ned på en fallende trend er et negativt signal.

I Investtechs analyser vil en aksje inne i en fallende trend, og en aksje som har brutt en fallende trend ned, være like negative, gitt alt annet likt.

Investtech-forskning: Fallende trend brutt ned

-9.2%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert mindreavkastning har vært 9.2 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt-0.7%
Referanseindeks8.5%
Meravkastning-9.2%p

Disse forskningsresultatene er basert på 5108 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Horisontal trend brutt opp

Brudd opp på en horisontal trend signaliserer et positivt skift i investorpsykologien og er et kjøpssignal.

Horisontal trend brutt oppHorisontale trender indikerer at investormassen er i balanse over tid. Når kursen bryter opp, er det et tegn på økt kjøpsinteresse – det har blitt en overvekt av kjøpere i aksjen. Dette kan gjerne komme som følge av fundamentale nyheter. Spesielt hvis et brudd opp skjer på økende volum, signaliserer det innledning av en stigende trend, og dermed en videre oppgang på sikt.

Brudd opp på en horisontal trend er et sterkere signal dersom kursen samtidig har brutt over toppunktene som definerer trendtaket. I motsatt fall vil det forsatt være motstand ved disse punktene, noe som gjør at kursen lettere kan falle tilbake igjen.

 

Investtech-forskning: Horisontal trend brutt opp

+19.1%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert meravkastning har vært 19.1 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt29.4%
Referanseindeks10.3%
Meravkastning19.1%p

Disse forskningsresultatene er basert på 2540 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Horisontal trend brutt ned

Brudd ned på en horisontal trend signaliserer et negativt skift i investorpsykologien og er et salgssignal.

Horisontal trend brutt nedHorisontale trender indikerer at investormassen er i balanse over tid. Når kursen bryter ned er det et tegn på økt salgsinteresse – det har blitt en overvekt av selgere i aksjen. Dette kan gjerne komme som følge av fundamentale nyheter. Spesielt hvis et brudd ned skjer på økende volum, signaliserer det innledning av en fallende trend, og dermed en videre nedgang på sikt.

Brudd ned på en horisontal trend er et sterkere signal dersom kursen samtidig har brutt under bunnpunktene som definerer trendgulvet. I motsatt fall vil det forsatt være støtte ved disse punktene, noe som gjør at kursen lettere kan stige tilbake igjen.

 

Investtech-forskning: Horisontal trend brutt ned

-7.3%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert mindreavkastning har vært 7.3 prosentpoeng (%p). Dette er signifikant svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt14.4%
Referanseindeks21.7%
Meravkastning-7.3%p

Disse forskningsresultatene er basert på 2222 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK