Volumanalyser

Volumanalyse er sterkt undervurdert blant tekniske analytikere. Ofte gir volumanalyse sterke advarsler når en aksje ellers ser teknisk positiv ut. Volumanalyse brukes ofte for å få bekreftet styrken bak kjøps- og salgssignaler.

Investtech har to viktige indikatorer på volum, henholdsvis volumbalanse og pris/volum-korrelasjon. I tillegg har vi kortsiktige candlestick-grafer, som er et godt utgangspunkt for detaljerte kortsiktige volumanalyser.

Hvordan bruke volumanalyse?

Hovedbasisen i Investtech-konseptet, er trendanalyse. Dette inkluderer direkte visuell trendanalyse, støtte og motstand og formasjonsanalyse.

Vanligvis gjør man en trendanalyse først, før man bruker volum for å bekrefte eller avkrefte det man ser i trendanalysen. Hvis begge deler er positivt, kan man kjøpe en aksje. Når man er inne i en aksje, bruker man volumanalyse for å måle aksjens helsetilstand, for å få bekreftet en positiv utvikling eller få varsel om en mulig negativ vending.

Retningslinjer

 • Vurderer du å kjøpe en aksje, er det en styrke om den er positiv på volum.
 • Vurderer du å kjøpe en aksje, men den er negativ på volum, anbefales å vente eller se etter andre aksjer.
 • Eier du en aksje som er positiv på volum og trend, anbefales å holde.
 • Eier du en aksje som er positiv på trend, men negativ på volum, anbefales å følge aksjen nøye. Vær klar til å selge hvis også trendsignaler blir negative.

Merk at volumindikatorer er relativt kortsiktige indikatorer. De kan lett påvirkes av støy. Dermed bør man være varsom med å legge stor vekt på volum hvis man investerer langsiktig og for eksempel handler aksjer i langsiktige trender. Samtidig kan volumindikatorene veldig raskt fange opp stemningsendringer hos investorene, slik at man kommer seg tidlig inn eller ut av aksjer, før massene kommer i bevegelse. Volumanalyse anses dermed som et svært viktig element for kortsiktige og aktive investorer.

Investtechs volumindikatorer

Volumbalanse
Positiv volumbalanse forsterker kjøpssignaler fra andre indikatorer, mens negativ volumbalanse forsterker salgssignaler. Likeledes vil positiv volumbalanse styrke eller bekrefte en stigende trend, mens negativ volumbalanse vil bekrefte en fallende trend.

 

Pris/volumkorrelasjon
Korrelasjonen mellom prisutvikling og volumutvikling viser om volumet bekrefter trendbildet, eller om det varsler en kommende vending.

 

Candlesticks
Candlesticks er det beste verktøyet når man skal gjøre en detaljert kortsiktig volumanalyse. Ved hjelp av candlesticks kan man identifisere signaler før de ses i kursbildet, få god hjelp ved kortsiktig timing og limitsetting, og ikke minst styrke eller svekke mer langsiktige trendsignaler.

Positiv volumbalanse

Positiv volumbalanse er et sunnhetstegn. Det viser at aksjen stiger på høyt volum, mens den reagerer tilbake på lavt volum. Dette indikerer at investorer er redde for ikke å komme inn i aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å selge på fallende kurser.
Volumbalanse anses som en svært viktig indikator. Den brukes gjerne sammen med trendanalyse og andre indikatorer basert på aksjekursen.

Følgende gjelder for positiv volumbalanse:

 • Forsterker et kjøpssignal
 • Svekker et salgssignal
 • Gir indikasjon på positive investorer og fortsettelse av en oppgang
 • Gir indikasjon på avslutningen av en nedgang og vending opp

Generelt ønsker vi dermed positiv volumbalanse for aksjer vi eier eller skal kjøpe. Positiv volumbalanse indikerer en sunn aksje med en positiv utvikling i investorenes syn på aksjen. En slik aksje indikeres å stige videre.

 

Investtech-forskning: Positiv volumbalanse

+1.8%p

Aksjer med slike kjøpssignaler har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 1.8 prosentpoeng (%p) bedre enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Kjøpssignaler middels lang sikt11.9%
Referanseindeks10.1%
Meravkastning1.8%p

Disse forskningsresultatene er basert på 44054 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Negativ volumbalanse

Negativ volumbalanse er et svakhetstegn. Det viser at aksjen faller på høyt volum, mens den reagerer opp på lavt volum. Dette indikerer at investorene er redde for ikke å komme seg ut av aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å kjøpe på stigende kurser.
Volumbalanse anses som en svært viktig indikator. Den brukes gjerne sammen med trendanalyse og andre indikatorer basert på aksjekursen.

Følgende gjelder for negativ volumbalanse:

 • Forsterker et salgssignal
 • Svekker et kjøpssignal
 • Gir indikasjon på negative investorer og fortsettelse av en nedgang
 • Gir indikasjon på avslutningen av en oppgangsperiode og vending ned

Negativ volumbalanse varsler dermed usikkerhet blant investorene og høy risiko i en oppgangsfase. Negativ volumbalanse bekrefter også fallende trender og salgssignaler i en nedgangsfase.

 

Investtech-forskning: Negativ volumbalanse

-3.8%p

Aksjer med slike salgssignaler har i gjennomsnitt gjort det svakere enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 3.8 prosentpoeng (%p) svakere enn referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers tall)
Salgssignaler middels lang sikt8.3%
Referanseindeks12.1%
Meravkastning-3.8%p

Disse forskningsresultatene er basert på 24530 signaler fra nordiske aksjer i perioden 2008-2020.

Les mer

Korrelasjon mellom prisutvikling og volumutvikling

Korrelasjonen mellom prisutvikling og volumutvikling viser om volumet bekrefter trendbildet, eller om det varsler en kommende vending.

Generelt er det slik at volumet skal øke i trendretningen. I stigende trender ønsker vi høyt volum på oppgang og nær toppene, mens vi ønsker lavt volum på nedgang og nær bunnene. En slik utvikling vitner om en sunn aksje, med stadig mer optimistiske investorer, og forsterker et positivt trendbilde. 

På tilsvarende måte vil høyt volum på nedgang og nær bunnene i en fallende trend bekrefte det negative bildet og indikere en videre nedgang. 

Avvik fra dette er et varsel om en kommende trendvending.

Normalsituasjoner

Volumet skal øke i trendretningen. Figuren viser en stigende trend med høyt volum nær toppene og lavt volum nær bunnene. Aggressive investorer må opp i kurs for å få aksjene de vil ha. Få investorer selger nær bunnene, da de er positive til aksjen og komfortable med å sitte.

 

Avtakende volum i trendretningen er et varsel om mulig trendbrudd. I figuren til venstre er det lite kraft i kjøperne, siden volumet nær den siste toppen er lavt. Samtidig er selgerne aggressive når kursen faller. Dette indikerer nervøse selgere og avventende kjøpere, og er et signal om mulig vending ned.

 

Tradingmuligheter

Volumutviklingen indikerer tradingmuligheter. Når korrelasjonen mellom prisutvikling og volumutvikling blir klart positiv i fallende eller sidelengse trender, kan dette åpne for gode kortsiktige tradingmuligheter. Slike situasjoner innebærer ofte høy risiko, men samtidig kan oppsiden være svært god.

De beste tradingmulighetene får man ofte når kursen faller på lavt volum i stigende trender og nærmer seg trendgulvet.

 

Spesialsituasjoner

Stor volumøkning sammen med stor kursoppgang kan indikere et avslutningsrally. Slike situasjoner oppstår gjerne når en stigende trend har vart over lang tid. Etter nye positive nyheter eller ny fokus i media, vil alle ha aksjen. Dette resulterer i stor og plutselig kursoppgang på høyt volum. Hvis situasjonen etterfølges av en kraftig kursfall, kan dette ha vært et avslutningsrally.

Vær imidlertid oppmerksom på at stigende trender ofte varer mye lengre enn mange investorer tror, og at aksjene ofte fortsetter å stige, selv etter god kursoppgang på svært høyt volum.

 

Sterkt fall på svært høyt volum i en fallende trend kan være tegn på et sell off. Etter en lag rad negative nyheter kaster de siste investorene kortene, og enkelte meglerhus har kanskje begynt å tvangsselge aksjer. Hvis kursen så i ettertid stiger og volumet tar seg opp, er det et tegn på at investormassen har vært så negativ den kan bli, og at optimismen er i ferd med å vende tilbake.

Vær oppmerksom på at fallende trender ofte varer lenge, og at en skuffelse mange ganger blir fulgt av en ny skuffelse. Det advares dermed mot å gå inn etter et slikt fall, før man ser en klart positiv volumutvikling, gjerne kombinert med positivt trendbilde på kort sikt. Og fortsatt da vil det være høy risiko i aksjen.

Positiv korrelasjon mellom pris- og volumutvikling

Positiv korrelasjon mellom pris og volumutvikling er et styrketegn. Det viser høy kjøpsinteresse nær toppene i kursgrafen, mens salgsinteressen er lav nær kursbunnene. Dette indikerer at både investorer som er inne i aksjen og de som vurderer å kjøpe, tror at kursen skal stige.

Korrelasjon mellom pris- og volumutvikling anses som en viktig indikator. Den brukes gjerne sammen med trendanalyse og andre indikatorer basert på aksjekursen.

Grafen viser positiv korrelasjon mellom prisutvikling og volumutvikling når aksjen ligger i en stigende trend. En slik volumutvikling bekrefter den positive stemningen blant investorene og indikerer at den stigende trenden vil fortsette.

 

Vi kan også ha positiv korrelasjon når en aksje er i en fallende trend. Det er da et signal om at kraften i fallet er i ferd med å gå ut og at en mulig vending opp er på gang.

 

Følgende gjelder for positiv korrelasjon mellom pris og volumutvikling:

 • Forsterker et kjøpssignal
 • Svekker et salgssignal
 • Gir indikasjon på positive investorer og fortsettelse av en oppgang
 • Gir indikasjon på avslutningen av en nedgang eller sidelengs utvikling

Generelt ønsker vi dermed positiv korrelasjon mellom pris- og volumutvikling for aksjer vi eier eller skal kjøpe. Positiv korrelasjon indikerer en sunn aksje med en positiv utvikling i investorenes syn på aksjen. En slik aksje indikeres å stige videre.

 

Negativ korrelasjon mellom pris- og volumutvikling

Negativ korrelasjon mellom pris og volumutvikling er et svakhetstegn. Det viser høy salgsinteresse nær bunnene i kursgrafen, mens kjøpsinteressen er lav nær kurstoppene. Dette indikerer at både investorer som er ute av aksjen og de som vurderer å selge, tror at kursen skal falle.

Korrelasjon mellom pris- og volumutvikling anses som en viktig indikator. Den brukes gjerne sammen med trendanalyse og andre indikatorer basert på aksjekursen.

Grafen viser negativ korrelasjon mellom prisutvikling og kursutvikling når aksjen ligger i en fallende trend. En slik volumutvikling bekrefter den negative stemningen blant investorene og indikerer at den fallende trenden vil fortsette.

 

Vi kan også ha negativ korrelasjon når en aksje er i en stigende trend. Det er da et signal om at kraften bak oppgangen er i ferd med å gå ut og at en mulig vending ned er på gang.

 

Følgende gjelder for negativ korrelasjon mellom pris og volumutvikling:

 • Forsterker et salgssignal
 • Svekker et kjøpssignal
 • Gir indikasjon på negative investorer og fortsettelse av en nedgang
 • Gir indikasjon på avslutningen av en oppgang eller sidelengs utvikling

Generelt er negativ korrelasjon mellom pris- og volumutvikling et varselsignal om kommende nedgang. Negativ korrelasjon indikerer svake kjøpere og aggressive selgere og dermed en negativ utvikling i investorenes syn på aksjen. En slik aksje indikeres å falle videre.

Candlestickanalyse

Candlesticks er det beste verktøyet når man skal gjøre en detaljert kortsiktig volumanalyse. Ved hjelp av candlesticks kan man identifisere signaler før de ses i kursbildet, få god hjelp ved kortsiktig timing og limitsetting, og ikke minst styrke eller svekke mer langsiktige trendsignaler. 

Candlestick-diagrammene

Du skrur candlestick-diagrammet av og på ved å klikke på -knappen. Diagrammet viser deg detaljer på kort sikt i kursbildet. Her er både åpning, laveste og høyeste kurs angitt i tillegg til sluttkurs. Du kan også studere detaljer i volum samt sammenheng mellom volum og kursendring. 


Når sluttkurs er høyere enn åpningskurs, tegnes et hvitt rektangel mellom åpningskurs og sluttkurs. Høyeste og laveste kurs angis med linjer opp og ned fra rektangelet. 

 


Når sluttkurs er lavere enn åpningskurs, tegnes et sort rektangel. 

 

Volum plottes med en søyle per dag. Grønn farge brukes hvis sluttkursen steg i forhold til dagen før. Rød farge brukes hvis sluttkursen falt, og blå hvis det ikke var noen endring.  

 

Volumanalyse med Investtechs candlesticks

I kortsiktig volumanalyse studerer vi hvordan volumet er på dager som kursen stiger og hvordan det er på dager dag kursen faller. Investtechs candlesticks er et svært godt verktøy for slik analyse, spesielt grunnet fargekodingen på volumsøylene. 

Hovedregelen er som følger: 

 • Høye grønne volumsøyler, og lave røde, indikerer oppgang.
 • Høye røde volumsøyler, og lave grønne, indikerer nedgang. 

Positivt
Høyt volum på oppgang indikerer at optimismen er økende og at mange investorer går opp i pris for å sikre seg aksjer. Lavt volum på nedgang indikerer at få investorer vil gå ned i pris for å få solgt, og at de er komfortable med å sitte i aksjen. Dette er positivt, og indikerer en videre oppgang.  

 

Negativt
Høyt volum på nedgang indikerer at usikkerheten er økende og at mange investorer går ned i pris for å bli kvitt aksjene sine. Lavt volum på oppgang indikerer at få investorer vil gå opp i pris for å få kjøpt, og at de er lite interesserte eller regner med å kunne kjøpe rimeligere senere. Dette er negativt, og indikerer en videre nedgang. 

Legg merke til de høye røde volumsøylene i grafene til venstre, kombinert med de lave grønne. Dette ser vi allerede i den første halvdelen av grafen. Her var volumbalansen negativ og ga et godt varsel om det kommende kursfallet. 

 

Finn kjøpsmuligheter med candlestickmønstre

Candlestickanalyse brukes til å identifisere kortsiktige kjøps- og salgssignaler. Ved å identifisere candlestickmønstre, kan man si noe om endringer i optimisme og pessimisme blant investorene, og forutsi om prisen vil gå opp eller ned de nærmeste dagene. Slike signaler gir noen ganger gode muligheter til å komme inn og ut på et gunstig tidspunkt. Samtidig er mønstrene kortsiktige og utsatt for støy, og det oppstår mange falske signaler. Vi anbefaler at candlestickanalyse kombineres med mer langsiktig trendanalyse på blant annet trender og volumutvikling.

Les mer om candlestickmønstre her.

 

 

Når på dagen bør man handle?

Noen ganger er kjøperne og selgerne i en aksje aktive på forskjellige tider av dagen. 

Kursen stiger gjennom dagen
Figuren viser en aksje der det er få kjøpere på morgenen, mens det er mange selgere. Slike aksjer åpner lavt og stiger i løpet av dagen. Dette ser vi enkelt av candlestickdiagrammet ved at nesten alle kurssøylene er hvite. 

 • En aksje der en stor overvekt av candlestickene er hvite bør kjøpes på morgenen og selges på ettermiddagen. 

 

Kursen faller gjennom dagen
Figuren viser en aksje der det er få kjøpere på ettermiddagen, mens det er mange selgere. Slike aksjer faller gjennom dagen og slutter lavt. Dette ser vi enkelt av candlestickdiagrammet ved at nesten alle kurssøylene er sorte.

 • En aksje der en stor overvekt av candlestickene er sorte bør kjøpes på ettermiddagen og selges på morgenen.

 

Kortsiktige kjøps- og salgssignaler i candlesticks

Tradisjonelt brukes candlestickanalyse til å identifisere kortsiktige kjøps- og salgssignaler. Ved å tolke mønstre kan man si noe om endringen i optimismen og pessimismen hos investorene. Dermed kan man også predikere om aksjekursene skal opp eller ned de nærmeste dagene. Slike signaler gir noen ganger muligheter for å komme inn og ut på svært gunstige tidspunkter. Samtidig er mønstrene kortsiktige og utsatt for støy, og det oppstår mange falske signaler. Vi anbefaler at candlestickanalyse kombineres med mer langsiktig trendanalyse på blant annet trender og volumutvikling.

Les om de mest spennende candlestickmønstrene her:

 

Hammer ("Hammer")

En hammer er et candlestickmønster over én dag. Kroppen er liten og nær dagens høynotering. Den kan være enten svart eller hvit. Kroppen har en lang nedre hale og liten eller ingen øvre hale. Den nedre halen bør være minst dobbelt så lang som kroppen. Mønstret må oppstå etter en nedgang. Det indikerer at markedet prøver å bestemme en bunn og er et kortsiktig kjøpssignal.


Psykologi: Kursen faller fra åpning styrt av negative selgere. Kjøperne kommer så inn og stopper prisfallet. Dette indikerer at kjøpssiden styrkes, men er ikke nødvendigvis slutten på en fallende trend. Når kursen stenger nær dagens høynotering, indikerer det økende optimisme i løpet av dagen, noe som kan vedvare de kommende dagene. Derav liten kropp og lang hale.

Hvordan handle: Volumet på hammeren må være høyere enn på de forutgående fallende kurssøylene. Mønstret indikerer da en kommende prisoppgang. Mulig kjøp kan gjøres ved ny sluttkurs over kroppen til hammeren, helst støttet av stigende trendkanal, positiv volumbalanse eller andre tekniske indikatorer på lengre sikt. Stop-loss kan settes til sluttkurs under lavnivået på hammeren.

 

Et stjerneskudd ("Shooting Star") er det motsatte av en hammer. Mønstret oppstår på toppen av en lang oppgangsperiode.

 

 

Omvendt hammer ("Inverted Hammer")

En omvendt hammer oppstår etter prisnedgang og indikerer en trendvending. Kroppen er liten og enten svart eller hvit. Kroppen har lang øvre hale, som er minst dobbelt så lang som kroppen, og svært liten eller ingen nedre hale.

Psykologi: Omvendt hammer må støttes av kjøpspress som vises av påfølgende dags sluttkurs over kroppen til omvendt hammer. Bekreftelse på kjøpspress kreves på grunn av lang øvre hale som gir omvendt hammer et anstrøk av salgspress. Påfølgende dags sluttkurs over kroppen utjevner dette salgspresset og kan innlede et rally.

Hvordan handle: Mønstret indikerer kommende prisoppgang. Volumet på den omvendte hammeren må være høyere enn på de forutgående fallende kurssøylene. Mulig kjøp kan gjøres ved ny sluttkurs over kroppen i omvendt hammer, helst støttet av stigende trendkanal, positiv volumbalanse eller andre tekniske indikatorer på lengre sikt. Stop-loss kan settes til sluttkurs under lavnivået på den omvendte hammeren.

 

 

Kjøpssluk ("Bullish Engulfing")

Kjøpssluk er et mønster som består av to kurssøyler. Det signaliserer trendvending. Kroppen til den første søylen blir slukt av kroppen til den andre søylen. Kroppen til den andre søylen er hvit og den første søylen skal helst være svart. Den første søylen må komme etter fallende søyler, og mønsteret er kun av betydning i en kortsiktig fallende trend. Den slukende søylen kan ha en øvre hale.

Psykologi: Prisen har vært fallende og åpner med et fall ned fra forrige sluttkurs. Før stengetid har optimismen tatt over og den fallende trenden mistet momentum. Den store kroppen viser at den nye retningen har startet sterkt.

Hvordan handle: Den slukende søylen må oppstå på høyt volum. Mønsteret må følges av en høyere topp og høyere sluttkurs for å sikre at trenden snur. Sluttkurs over høynoteringen i kjøpssluket, indikerer at det kan være på tide å kjøpe. Sluttkurs under mønsterets lavnotering kan benyttes som stop-loss. Ethvert kjøpssignal bør støttes av langsiktig stigende trendkanal, positiv volumbalanse eller andre tekniske indikatorer på lengre sikt.

 

Salgssluk ("Bearish Engulfing") er det motsatte av kjøpssluk og oppstår ved en kurstopp.

 

 

Kjøpsharami ("Bullish Harami")

Kjøpsharami er et mønster som består av to kurssøyler der kroppen til den andre søylen (svart eller hvit) er helt omsluttet av kroppen til den første søylen. Den første søylen skal helst være svart. Dette er et mønster som indikerer trendvending og som oppstår etter at kursen har falt. Den andre søylen kan ha en kropp.

Psykologi: Mønsteret viser at markedet holder pusten. Den lille kroppen er et tegn på usikkerhet. Åpnings- og sluttkurs for den lille kroppen ligger begge innenfor den forrige søylens kropp og indikerer at salgspresset mister momentum. Dette åpner for en mulig trendvending.

Hvordan handle: Kjøp kan foretas hvis neste sluttkurs er over høynoteringen i mønsteret. Sluttkurs under mønsteret utløser stop-loss. Mønsteret bør benyttes i sammenheng med stigende trendkanal, positiv volumbalanse eller andre trendvendinger eller tekniske indikatorer på lengre sikt.

 

Salgsharami ("Bearish Harami") er det motsatte mønsteret og oppstår ved en kurstopp. Det indikerer en mulig trendvending fra stigende til fallende trend.

 

 

Morgenstjernen ("The Morning Star")

Morgenstjernen består av tre søyler. Den første søylen har svart kropp. Den andre søylen er liten og har ingen eller svært liten kropp, og veldig korte haler. Den tredje søylen har en lang, hvit kropp. Den andre søylen overlapper som regel ikke kroppen til den første søylen, og kan være enten svart eller hvit. Mønsteret oppstår etter fallende priser og indikerer en trendvending oppover.

Psykologi: Den første svarte søylen er videreføringen av en fallende trend. Den andre søylen viser at det er usikkerhet i markedet, derav den lille kroppen. Den tredje søylen er en lang, hvit søyle som viser at optimistene er i ferd med å overta og er klare til å innlede en stigende trend. Kroppen til den hvite søylen skal helst slutte mer enn halvveis opp i kroppen til den første søylen.

Hvordan handle: Morgenstjernen er en tidlig indikator på at den nedadgående trenden kommer til å snu, men mønstret bør ses sammen med stigende trendkanal, positiv volumbalanse eller andre tekniske indikatorer på lengre sikt for å bekrefte at trendretningen snur. Lavnoteringen i mønsteret, som er lavnoteringen i den midterste søylen, benyttes som stop-loss ved sluttkurs for å komme ut av aksjen.

 

Kveldsstjerne ("Evening Star"): Kveldsstjernen er det motsatte av morgenstjernen. Mønsteret oppstår etter en stigende trend og er en toppformasjon som indikerer trendvending nedover.

 

 

Linjebrudd ("Piercing Line")

Et linjebruddmønster består av to søyler og er en bunnformasjon som indikerer trendvending hvis mønsteret oppstår etter en fallende trend eller en rekke fallende søyler. Den første søylen er svart og den andre søylen er hvit. På dag to åpner prisen med et fall ned, men stiger så til mer enn halve høyden av kroppen til den første søylen, uten å fortsette videre opp forbi hele kroppen.

Psykologi: Pessimistene er fornøyd med den vedvarende fallende trenden. Neste dag åpner ned, men begynner så å stige etter hvert som kjøpspresset begynner. Kursen stiger halvveis opp gjennom kroppen til forrige søyle og stenger over sluttkurs. Pessimistene mister kontrollen og optimistene ser at nye lavnoteringer ikke vedvarer og benytter sjansen til å kjøpe.

Hvordan handle: Mønsteret må bekreftes av en søyle med sluttkurs over søylen som bryter opp. Volum for den påfølgende søylen må være høyere. Stop-loss kan settes ved sluttkurs under lavnotering. Kjøp basert på dette mønsteret må støttes av langsiktig stigende trend, positiv volumbalanse eller andre positive tekniske indikatorer på lengre sikt.

 

Mørkt skydekke ("Dark Cloud Cover"): Det motsatte av linjebrudd er mørkt skydekke. Det er et salgssignal som oppstår etter en stigende trend. Det har samme egenskaper som linjebrudd, men med motsatt fortegn. Mønsteret kan benyttes til å selge for å unngå tap på grunn av mulig kommende fallende trend.

 

 

Vinduer ("Windows", kalles også "Gaps")

Det finnes to slags vinduer (eller mellomrom): stigende vindu og fallende vindu. Et stigende vindu er et kjøpssignal. Det er et prisvakuum mellom forrige handelsdags høynotering og dagens lavnotering. Handelsdagen før vinduet har vanligvis høyere volum.

Psykologi: Et vindu oppstår når det plutselig er optimisme i markedet. Det oppstår på grunn av nyheter i løpet av natten eller høy optimisme blant kjøperne som trekker kursen oppover.

Hvordan handle: Et stigende vindu må bekreftes av påfølgende stigende søyle eller søyler. Mønsteret oppstår alltid som støtte i et stigende marked. Imidlertid er enhver sluttkurs under lavnoteringen til et stigende vindu et svakhetstegn. Sluttkurs under dette nivået kan brukes som stop-loss og aksjen bør selges.

Vindusmønstre bør benyttes sammen med trendkanal, volumbalanse og andre tekniske indikatorer på lengre sikt.

 

 

Tre hvite soldater ("Three White Soldiers")

Tre hvite soldater er både et kjøpssignal (når det oppstår etter en fallende trend) og et fortsettende mønster (når det oppstår etter en konsolideringsfase i en stigende trend). Det består av tre søyler på rad med stadig høyere sluttkurs. Hver "soldat" er en lang hvit søyle med sluttkurs nær høynotering.

Psykologi: Mønsteret viser styrke, et skift i investorenes tankegang og bekrefter en endring i momentum hvis det oppstår ved lav kurs eller etter en periode med stabil kurs.

Hvordan handle: Dette er et sjeldent mønster. Når det først oppstår, er det vanlig med en kort bevegelse oppover etter dette mønsteret. Man kan kjøpe basert på denne formasjonen med stop-loss ved sluttkurs under lavnotering til den første av de tre søylene. Det anbefales å benytte dette signalet sammen med stigende trendkanal, positiv volumbalanse eller andre tekniske indikatorer på lengre sikt.

 

Tre svarte kråker ("Three Black Crows") er det motsatte av tre hvite soldater. Mønsteret oppstår enten etter en stigende trend og markerer at trenden svekkes og kan snu, eller etter en konsolideringsfase i en eksisterende fallende trend.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK