Innsidesalg som indikator for videre kursutvikling i aksjen

Publisert 29.04.2019

Aksjer med innsidekjøp har i gjennomsnitt gjort det bedre enn referanseindeksen i perioden etter innsidekjøpet, og aksjer med innsidesalg har i gjennomsnitt gjort det dårligere enn referanseindeksen i perioden etter innsidesalget. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 20 år med data fra Oslo Børs og 16 år med data fra Stockholmsbørsen.

Analyse av innsidehandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskapets styre eller ledelse kjøper aksjer, er det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig. Innsidesalg blir regnet som signal om at aksjen er dyr eller at risikoen er høy.

Investtechs innsidehandelanalyser gir oversikt over innsidekjøp og innsidesalg i et selskap over tid.

Innsidehandler per selskap

Du kan lese mer om analyse av innsidehandler på våre hjelpesider her.

Resultater innsidesalg

Innsidehandler Norge.

Innsidehandler Sverige.

Figur 1: Kursutvikling første 66 dager etter innsidesalg.

Grafene i figur 1 viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av rapporterte innsidesalg i Norge og Sverige. Den tykke røde linjen viser hvordan aksjer med innsidesalg i gjennomsnitt har utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den tynne røde linjen er gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen i samme periode.

66-dagers-tall Norge Sverige Vektet snitt
Salgssignal 3.0 % 1.8 % 2.1 %
Referanseindeks i samme periode 2.9 % 2.8 % 2.8 %
Meravkastning salgssignal 0.1 %p -1.0 %p -0.7 %p
Annualisert
Salgssignal 12.1 % 7.0 % 8.3 %
Referanseindeks i samme periode 11.7 % 11.2 % 11.2 %
Meravkastning salgssignal 0.5 %p -4.2 %p -3.0 %p

For innsidesalgene er det litt forskjellige resultater i Norge og Sverige. Aksjer med innsidesalg har i Norge utviklet seg veldig på linje med børsen de kommende tre månedene, og i snitt steget 3,0 prosent. I Sverige har de imidlertid vist en klar mindreavkastning. Det gjelder de første par ukene, men også over hele tremånedersperioden. Samlet steg svenske aksjer med innsidesalg 1,8 prosent de kommende tre månedene, tilsvarende 1,0 prosentpoeng mindre enn referanseindeksen.

Gjennomsnittet for Norge og Sverige viste en mindreavkastning på 0,7 prosentpoeng på tre måneders sikt, tilsvarende 3,0 prosentpoeng på annualisert basis.

Vi så også at aksjer med med innsidesalg hadde steget i perioden før salget. Disse observasjonene er en indikasjon på at innsidere selger når de mener aksjen har steget for mye og har blitt fundamentalt dyr. Investtechs innsidehandelanalyse kan dermed ses på som en enkel fundamental analyse av aksjen.

Du finner flere resultater og detaljer i forskningsrapporten som du kan lese her.

Keywords: h_InsiderSell.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK