Støtte og motstand: Forskningsresultater sår tvil om kjøpssignaler

Publisert 23.09.2019

Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer som har reagert ned og tester støtte, i store trekk har utviklet seg på linje med børsen i den etterfølgende perioden. Slike signaler gir lite informasjon om kommende kursutvikling, og kan uten vesentlig tap utelates fra en teknisk analyse av en aksje. Resultatene sår tvil om et viktig element i klassisk teknisk analyse-teori.

Støtte og motstand er ifølge teknisk analyse-teori et av de mest sentrale begrepene innen teknisk analyse, og kan i teorien brukes til å finne gode kjøps- og salgsnivåer.

Kurs nær støtteFigur 1: Kursen ligger nær støtte. Her har aksjen vendt opp tidligere. Teorien sier da at mange investorer anser den som rimelig, og vil være tilbøyelige til å kjøpe igjen. En aksje som ligger nær et støttenivå indikeres dermed å stige. Definisjonen på støtte tilsier at flere og flere kjøpere kommer fram jo nærmere kursen går støttenivået. Ønsker man å kjøpe, kan det dermed være gunstig å legge en kjøpsordre litt i overkant av støttenivået.
Vær oppmerksom på at brudd ned gjennom støtte vil utløse et salgssignal. Da kan kursen falle mye på kort tid. Spesielt dersom volumutviklingen er negativ eller aksjen viser en fallende trend, kan det være risikabelt å kjøpe på støtte.

Forskningsresultater

Vi har studert avkastning på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av signaler som settes ut fra hvordan aksjene har beveget seg i forhold til støtte- og motstandstandsnivåer i tekniske kursgrafer. Vi brukte støtte- og motstandsnivåer automatisk identifisert i Investtechs mellomlange kursdiagrammer. Vi hadde 23 år med data, fra 1996 til 2018.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer med reaksjon ned mot støtte identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 2: Avkastning i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer med reaksjon ned mot støtte identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen. Norden 1996-2018.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal 8.7 % 12.9 % 6.0 % 6.8 % 10.3 %
Referanseindeks i samme periode 10.2 % 12.2 % 7.9 % 5.5 % 10.4 %
Meravkastning kjøpssignal -1.5 %p 0.7 %p -1.8 %p 1.2 %p -0.2 %p

Vi ser at aksjer med kjøpssignal etter reaksjon ned mot støtte har steget den kommende perioden. De første to ukene steg aksjene i snitt så vidt mer enn referanseindeksen i samme periode, mens de i de etterfølgende to og en halv måned gikk veldig likt eller litt svakere enn referanseindeksen.

Absolutt sett, har altså slike aksjer steget, og signalene har fungert godt som kjøpssignaler. Men også børsen har steget, og signalaksjene har i gjennomsnitt fulgt børsindeksen tett.

Differansen mot referanseindeksen er maksimalt 0,1 prosentpoeng i tremånedersperioden. T-verdiene er lave, spesielt mot slutten av perioden, og antyder svak statistisk signifikans. Uansett er avviket alt for lite til at signalene anses egnet til aktiv trading.

Artikkel om salgssignaler:
Støtte og motstand: Lønnsomt å kjøpe aksjer som ligger nær motstand

Les mer i forskningsrapporten her.

 

 

Keywords: h_SupClose.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK