Gode salgssignaler fra rektangelformasjoner

Publisert 17. oktober 2019

Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer med salgssignaler fra rektangelformasjoner på de nordiske børsene har gitt en annualisert mindreavkastning på 13,4 prosentpoeng på lang sikt, og midreavkastning i forhold til markedet også på kort og mellomlang sikt.

Geometriske kursformasjoner, slik som rektangler, brukes i teknisk aksjeanalyse til å si noe om framtidig kursutvikling. Tanken er at disse formasjonene beskriver den psykologiske tilstanden hos investorene, om de framover er tilbøyelige til å ville kjøpe eller selge aksjer, og dermed indikerer den videre retningen på kursen. Rektangelformasjoner er en type av slike formasjoner, og mange investorer bruker dette som en viktig del av beslutningsgrunnlaget ved kjøp og salg av aksjer.

Når en rektangelformasjon utvikles, gjenspeiler det at investorene er usikre på den videre retningen for aksjen. Kursen blir gående sidelengs mellom et støttenivå og et motstandsnivå. Salgssignal fra en rektangelformasjon signaliserer at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen fortsetter eller innleder en fallende trend. Dette gjelder spesielt når aksjekursen allerede ligger i en fallende trendkanal. Investorene har fått seg en ny negativ overraskelse, som har utløst signalet, og frykten er økende.

Investtechs algoritmer identifiserer slike formasjoner for deg. I våre kursgrafer blir rektangelformasjoner angitt med betegnelsen REC og en rød pil nedover for salgssignaler. Pilen angir teoretisk kursmål. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er f.eks. Prosafe, som gav salgssignal fra rektangelformasjon den 3. oktober.

Figur 1: Prosafe (PRS.OL) Siste sluttkurs: 7.93 (-0.23), 16. okt 2019

Våre abonnenter kan finne aksjer med slike kjøpssignaler blant annet med verktøyet Signaler.

Vi ønsket å se hvilke statistiske resultater slike salgssignaler har gitt, og studerte derfor avkastningen på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av kjøps- og salgssignaler fra rektangelformasjoner identifisert i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellomlang og lang sikt. Vi hadde opp til 23 år med data, fra 1996 til 2018.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av salgssignaler fra rektangelformasjoner identifisert på Investtechs langsiktige kursgrafer i de nordiske markedene Norge, Sverige, Danmark og Finland. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer omtrent tre måneder. Den tykke røde kurven viser hvordan aksjer med salgssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale røde kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med salgssignaler.

Figur 2: Salgssignal fra rektangelformasjoner Norge, Sverige, Danmark og Finland samlet, lang sikt, 1996-2018.

Salgssignaler fra rektangelformasjoner på kort sikt har gitt en meravkastning på -0,6 prosentpoeng etter 1 måned, tilsvarende en annualisert meravkastning på -6,8 prosentpoeng.

Salgssignaler fra rektangelformasjoner på mellomlang sikt har gitt en meravkastning på -1,2 prosentpoeng etter tre måneder, tilsvarende en annualisert meravkastning på -4,9 prosentpoeng.

På langt sikt har salgssignaler fra rektangelformasjoner gitt en meravkastning på -3,6 prosentpoeng etter tre måneder, tilsvarende en annualisert meravkastning på -13,4 prosentpoeng.

Forskningen viser at det er stor sannsynlighet for at signaler fra rektangelformasjoner i Investtechs kursdiagrammer også framover vil kunne gi gode indikasjoner på hvordan aksjer skal utvikle seg. Aksjer med salgssignaler fra rektangelformasjoner antas statistisk å skulle underprestere mot markedet framover.

Du finner flere detaljer og resultater i forskningsrapportene her:

Rektangleformasjoner, kort sikt

Rektangelformasjoner, mellomlang sikt

Rektangelformasjoner, lang sikt

 

 

Keywords: h_PatRecSell.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK