Investtech-forskning: Kjøpssignaler fra kortsiktige dobbel bunn-formasjoner går mot etablert teknisk analyse-teori

Publisert 11. desember 2019

Geometriske kursformasjoner, slik som dobbel bunn- og dobbel topp-formasjoner, brukes i teknisk aksjeanalyse for å predikere framtidig kursutvikling. Nye forskningsresultater fra Investtech viser at kjøpssignaler fra kortsiktige dobbel bunn-formasjoner statistisk går mot etablert teknisk analyse-teori, og faktisk har vært gode salgssignaler. Signaler fra langsiktige dobbel bunn-formasjoner har, i tråd med teorien, vært gode kjøpssignaler.

Et viktig område innen teknisk analyse er identifikasjon av geometriske kursformasjoner i aksjekurser. Tanken er at disse beskriver den psykologiske tilstanden hos investorene, om de framover er tilbøyelige til å ville kjøpe eller selge aksjer, og dermed indikerer den videre retningen på kursen. Dobbel bunn-formasjoner er en type slike formasjoner.

En dobbel bunn-formasjon er en bunnformasjon som markerer slutten på en nedgangsperiode. Når en dobbel bunn-formasjon dannes, gjenspeiler det at optimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en stigende trend. Dobbel bunn-formasjoner brukes spesielt for å forutsi vendinger i langsiktige markedstrender, men anvendes også på kortere sikt.

Investtechs algoritmer identifiserer slike formasjoner for deg. I våre kursgrafer blir dobbel bunn-formasjoner angitt med betegnelsen DB og en grønn pil oppover for kjøpssignaler. Pilen angir teoretisk kursmål. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er f.eks. Seadrill, som gav kjøpssignal fra dobbel bunn-formasjon på kort sikt den 9. desember.

Figur 1: Seadrill (SDRL.OL) Siste sluttkurs: 11.20 (+0.60), 9. des 2019

Våre abonnenter kan finne aksjer med slike kjøpssignaler blant annet med verktøyet Signaler.

Vi ønsket å se hvilke statistiske resultater slike kjøpssignaler har gitt, og studerte derfor avkastningen på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av kjøps- og salgssignaler fra dobbel bunn- og dobbel topp-formasjoner identifisert i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellomlang og lang sikt. Vi hadde opp til 23 år med data, fra 1996 til 2018.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra dobbel bunn-formasjoner identifisert på Investtechs kortsiktige kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 2: Avkastning etter kjøpssignaler fra dobbel bunn-formasjoner, kort sikt. Norden samlet.

Kjøpssignaler fra dobbel bunn-formasjoner på kort sikt har gitt en meravkastning på -0,7 prosentpoeng etter en måned, tilsvarende en annualisert meravkastning på -8,3 prosentpoeng.

Kjøpssignaler fra dobbel bunn-formasjoner på mellomlang sikt har gitt en meravkastning på 0,0 prosentpoeng etter tre måneder, tilsvarende en annualisert meravkastning på 0,2 prosentpoeng. Forskjellene målt mot referanseindeksen er små, og signalene anses å ha liten signalkraft på mellomlang sikt.

På lang sikt har kjøpssignaler fra dobbel bunn-formasjoner gitt en meravkastning på 1,6 prosentpoeng etter tre måneder, tilsvarende en annualisert meravkastning på 7,1 prosentpoeng. T-verdi etter 66 dager var imidlertid 1,4, noe som er for lite til å si at signalaksjene har gitt en statistisk signifikant meravkastning mot indeks, sammenlignet med referanseindeksen i samme periode.

Kjøpssignal fra kortsiktige dobbel bunn-formasjoner kan altså gi ypperlige muligheter til salg, mens de antakelig med fordel kan overses i analysesammenheng på mellomlang sikt. Sammenlignet mot gjennomsnittet av referanseindeksen i hele tidsperioden, indikerer kjøpssignaler fra langsiktige dobbel bunn-formasjoner en kommende oppgang for signalaksjene, klart bedre enn markedet de kommende 22 dagene, og svakt bedre de kommende 66 dagene.

Du finner flere detaljer og resultater i forskningsrapportene her:

Dobbel topp/bunn-formasjoner, kort sikt

Dobbel topp/bunn-formasjoner, mellomlang sikt

Dobbel topp/bunn-formasjoner, lang sikt

 

 

Keywords: h_PatDbBuy.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK