Investtech-forskning: Sterk meravkastning etter brudd opp fra horisontal trend

Publisert 08.09.2020

Brudd opp på en horisontal trend signaliserer et positivt skift i investorpsykologien og er et kjøpssignal. Ny forskning fra Investtech viser at aksjer som har brutt opp fra horisontale trender på mellomlang sikt, i gjennomsnitt har steget 7,8 prosent i løpet av de neste tre månedene. I forhold til referanseindeksene i samme periode, gikk aksjer med brudd opp 4,4 prosentpoeng bedre.

Trender er noe av det mest sentrale innenfor teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver hvilken retning en aksje eller markedet beveger seg i. Teknisk analyse-teori sier at horisontale trender indikerer at investormassen er i balanse over tid. Når kursen bryter opp, er det et tegn på økt kjøpsinteresse – det har blitt en overvekt av kjøpere i aksjen. Spesielt hvis et brudd opp skjer på økende volum, signaliserer det innledning av en stigende trend, og dermed en videre oppgang på sikt. Mer informasjon om trender og hvordan Investtech identifiserer ulike typer trender, er nærmere beskrevet her.

Investtechs algoritmer identifiserer brudd på trender for deg. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er f.eks. Hiddn Solutions, som per 08.09.2020 har brutt opp fra en horistonal trend på mellomlang sikt.

Figur 1: Hiddn Solutions (HIDDN.OL) Siste sluttkurs: 2.08 (-0.02), 7. sep 2020

Vi ønsket å se hvilke statistiske resultater aksjer med brudd opp fra horisontale trender har gitt, og studerte derfor avkastningen på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av kjøpssignaler fra brudd opp på horisontale trender i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellomlang og lang sikt. Vi hadde opp til 23 år med data, fra 1996 til 2018. En horisontal trend har en stigningstakt mellom -10 og +10 grader. Vi definerte et kjøpssignal som første dag en aksje brøt taket i en horisontal trendkanal, eller når aksjen lå over taket i en horisontal trendkanal og det hadde gått mer enn 22 dager siden forrige signal.

Grafene under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra brudd opp gjennom taket av horisontale trender i Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

 

Figur 2: Brudd opp fra horistonal trend, mellomlang sikt, 1996-2018, Norden samlet.

Aksjer med brudd opp fra horisontal trend på kort sikt steg 2,8 prosent den neste måneden. I forhold til referanseindeksene i samme periode, gikk aksjene med brudd opp fra horisontale trender 1,7 prosentpoeng bedre, tilsvarende en annualisert meravkastning på 24 prosentpoeng.

Aksjer med brudd opp fra horisontal trend på mellomlang sikt steg 7,8 prosent de neste tre månedene. I forhold til referanseindeksene i samme periode, gikk aksjene med brudd opp fra horisontale trender 4,4 prosentpoeng bedre, tilsvarende en annualisert meravkastning på 19,4 prosentpoeng.

Aksjer med brudd opp fra horisontal trend på lang sikt steg 5,0 prosent de neste tre månedene. I forhold til referanseindeksene i samme periode, gikk aksjene med brudd opp fra horisontale trender 2 prosentpoeng bedre, tilsvarende en annualisert meravkastning på 8,5 prosentpoeng.

Resultatene er konsistente i de fire markedene og viser at brudd opp fra horisontale trender har gitt sterk kursoppgang.

Tidsperioden undersøkelsen er gjort på er relativt lang, kvaliteten på grunnlagsdataene anses god og algoritmene som er brukt for å identifisere trendene, er helautomatiske. Statistiske forholdstall antyder høy grad av signifikans. Resultatene er relativt ensartede på de fire markedene og variasjonen i signalstyrke over tid har vært liten. Det indikerer at vi har funnet reelle effekter i markedet, som vedvarer over tid.

Det antas å være stor sannsynlighet for at trendsignaler også framover vil kunne gi gode indikasjoner på hvordan aksjer skal utvikle seg. Aksjer som bryter opp fra horisontal trend antas statistisk å gi sterk meravkastning mot markedet framover.

 

Du finner flere detaljer og resultater i forskningsrapportene her:

Brudd opp og ned fra horisontale trender, kort sikt

Brudd opp og ned fra horisontale trender, mellomlang sikt

Brudd opp og ned fra horisontale trender, lang sikt

 

Keywords: h_THorBrU,help topic main report.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK