Trendbibelen

Publisert 23.09.2020

Trender er et sentralt begrep innen teknisk analyse, og mye brukt av investorer som grunnlag ved kjøp og salg av aksjer. Trendutvikling kan teoretisk forklares ut fra økonomisk vekst i bedriftene og psykologiske forhold blant investorene. Men hvor godt stemmer denne teorien med hvordan aksjemarkedene faktisk oppfører seg? Er det spesielle signaler fra trender som egner seg spesielt godt til å investere etter? Og hvordan kan man implementere en investeringsstrategi basert på trender i praksis?

Trendbibelen dokumenterer et forskningsarbeid på trender der formålet var å undersøke hva som skjer med aksjer som ligger i stigende og fallende trender, eller som har brutt ut av trender. Investtech sett på trender hos aksjene som har vært notert på de nordiske børsene i perioden 1996 til 2018. Det er lagt vekt på hvordan resultatene har betydning for praktiske investeringer på børsen, og vi viser hvordan en investor kan dra nytte av de påviste statistisk signifikante effektene.

Mange investorer identifiserer trender ved å studere grafer og tegne inn trendlinjer for hånd. En slik metode har svakheten at den er subjektiv, slik at man gjerne ser kun de trendene man ønsker å se, og som kanskje passer ens egne underbevisste preferanser, samt at den er svært tidkrevende. Investtech har utviklet automatiske algoritmer for trendidentifikasjon. Disse finner for hver dag den "beste" trenden i grafen, der blant annet trendens tetthet og antall punkter nær gulv og tak inngår som kriterier. I en Investtech-graf på mellomlang sikt, med 18 måneders historikk, vurderes cirka 80000 forskjellige trendalternativer hver dag. Disse tilordnes en score, og den med høyest score blir valgt.

Det er gjort analyser av ulike trendsignaler:

  • Aksjer som ligger i stigende eller fallende trender
  • Aksjer som har brutt opp fra stigende trender eller ned fra fallende trender
  • Aksjer som har brudd ned fra stigende trender eller opp fra fallende trender
  • Aksjer som har brutt horisontale trender

Alle variantene er analysert basert på signaler fra Investtechs grafer på kort, mellomlang og lang sikt. Det gir tilsammen 12 varianter av både kjøps- og salgssignaler. Til sammen ble det identifisert 139 765 signaler, fordelt på 84 654 kjøpssignaler og 55 111 salgssignaler. Det er skrevet en separat forskningsrapport for hver av disse 12 variantene med detaljerte resultater og analyser. Det er sett på blant annet avkastning, både absolutt og relativ til referanseindeks, statistisk signifikans, robusthet over tid og betydningen av aksjens likviditet.

Det er skrevet 8 artikler som summerer resulatene:

Det er i tillegg gjennomført et forskningsprosjekt der formålet var å måle avkastningen som funksjon av kursens posisjon i trendkanalen. Dette arbeidet her dokumentert her.

Alle varianter av kjøpssignal fra stigende og horisontale trender har gitt meravkastning. Analysene tyder på at aksjer med kjøpssignal fra trend med stor sannsynlighet gir en statistisk avkastning bedre enn markedet på tre måneders sikt. Kjøpssignaler fra trend anses å være en viktig indikator som bør være med i en kvantitativ investeringsstrategi.

Aksjer med salgssignaler fra trend har gitt mindreavkastning for 13 av 14 varianter. Resultatene er svakere enn for kjøpssignaler, men analysene tyder på at aksjer med salgssignal fra trend med stor sannsynlighet vil gi dårligere avkastning enn markedet på tre måneders sikt.

Med andre ord: forskningsresultatene bekrefter i stor grad teorien. Stigende trender har gitt god meravkastning, og Investtechs systemer for automatisk trendidentifikasjon er et godt verktøy for investorer som ønsker å benytte trend som en del av sin investeringsstrategi.

Flere detaljer og konklusjoner, samt de aktuelle forskningsrapportene, er tilgjengelig for abonnenter på Professional- og Institutional-nivå og finnes her.

 

Keywords: help topic main report.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK