Investtech-forskning: Svake signaler fra kurs nær støtte eller motstand

Publisert 29.03.2021

Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer som har reagert ned og tester støtte, i store trekk har utviklet seg på linje med børsen i den etterfølgende perioden.  Det samme gjelder aksjer som har reagert opp og tester motstand. Slike signaler gir lite informasjon om kommende kursutvikling, og kan uten vesentlig tap utelates fra en teknisk analyse av en aksje. Resultatene sår tvil om et viktig element i klassisk teknisk analyse-teori, og er i tråd med tidligere Investtech-forskning fra 2019.

Støtte og motstand er ifølge teknisk analyse-teori et av de mest sentrale begrepene innen teknisk analyse, og kan i teorien brukes til å finne gode kjøps- og salgsnivåer.

Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter kjøps- og salgssignaler fra støtte- og motstandsnivåer i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børsen i perioden 2008 til 2020.

I en tidligere forskningsrapport så vi hvordan aksjer med signaler fra støtte og motstand utviklet seg under koronapandemien i 2020 og det forutgående året 2019.

Vi skal her se på investoradferden over en lengre tidsperiode, som kan være representativ for generell investoroppførsel, og dermed også for tiden framover. Målsettingen er å identifisere signalkraft og signifikans i de forskjellige signaltypene, for å se om de kan si noe om adferden til investorene og derigjennom predikere kursutvikling. Det kan danne grunnlag for investeringsstrategier og anbefalinger om hvilke aksjer man bør kjøpe og selge på grunnlag av de gitte signalene.

I denne artikkelen ser vi nærmere på aksjer som har falt tilbake og ligger nær støtte og aksjer som har steget og ligger nær motstand. Ifølge teknisk analyse-teori, er det et kjøpssignal når kursen ligger nær støtte og et salgssignal når kursen ligger nær motstand. Les om teorien her.

Forskningsresultater

Kjøpssignaler
Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer med reaksjon ned mot støtte identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 1: Norden samlet. Avkastning i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer med reaksjon ned mot støtte identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen. Norden 2008-2020.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal 4.1 % 11.3 % 7.0 % 8.9 % 8.9 %
Referanseindeks i samme periode 8.9 % 10.8 % 8.9 % 7.0 % 9.6 %
Meravkastning kjøpssignal -4.8 %p 0.5 %p -1.9 %p 1.9 %p -0.7 %p

%p står for prosentpoeng, altså differanse i prosentvis avkastning. Annualiserte tall er beregnet ved å gjenta 66-dagers-tallene i ett år, med antakelse om at et gjennomsnittsår har 252 børsdager.

Aksjer med kjøpssignal etter reaksjon ned mot støtte, har steget den kommende perioden. Den første uken steg aksjene litt mer enn referanseindeksen i samme periode, mens de i de etterfølgende snaue tre månedene gikk veldig likt eller litt svakere enn referanseindeksen. Absolutt sett, har altså slike aksjer steget, og signalene har fungert godt som kjøpssignaler. Men også børsen har steget, og signalaksjene har i gjennomsnitt fulgt børsindeksen tett.

Samlet anses slike signaler å være lite signifikante. Kjøp nær støtte anses, brukt alene, som en farlig strategi. Om støtten holder, kan aksjene få en fin reaksjon opp, men støtten blir imidlertid ofte brutt ned, slik at salgssignaler utløses, og aksjene i stedet ofte faller.

Salgssignaler
Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av salgssignaler fra aksjer med reaksjon opp mot motstand identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer omtrent tre måneder. Den tykke røde kurven viser hvordan aksjer med salgssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale røde kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med salgssignaler.

Figur 2: Norden samlet. Avkastning i etterkant av salgssignaler fra aksjer med reaksjon opp mot motstand identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk rød kurve er signalaksjene, tynn rød er referanseindeksen. Norden 2008-2020.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Salgssignal 7.1 % 11.2 % 10.4 % 9.6 % 10.0 %
Referanseindeks i samme periode 9.6 % 10.1 % 10.8 % 7.3 % 9.7 %
Meravkastning salgssignal -2.5 %p 1.1 %p -0.4 %p 2.2 %p 0.4 %p

Aksjer med salgssignal etter reaksjon opp mot motstand har steget den kommende perioden. I hele tremånedersperioden vi så på, fulgte aksjene i snitt referanseindeksen svært tett. Annualisert avkastning var 10,0 prosent, tilsvarende 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

Statistisk har slike salgssignaler altså fungert dårlig. Aksjene har tross teoretisk predikert fall, steget i den etterfølgende perioden. Resultatene går mot etablert teori innen teknisk aksjeanalyse, der teorien sier at de skal falle. Sammenlignet med børsen har aksjene med signaler utviklet seg så å si helt likt i den etterfølgende perioden.

Konklusjon
Aksjer som har reagert ned og tester støtte (kjøpssignal), eller har reagert opp og tester motstand (salgssignal), har i store trekk utviklet seg på linje med børsen i den etterfølgende perioden. Slike signaler gir lite informasjon om kommende kursutvikling, og kan uten vesentlig tap utelates fra en teknisk analyse av en aksje. Resultatene sår tvil om et viktig element i klassisk teknisk analyse-teori.

Flere detaljer finner du i forskningsrapporten her (krever Professional-abonnement).

Forskningsresultater for aksjer som har brutt opp gjennom motstand eller ned gjennom støtte finner du her, og for aksjer som ligger langt over støtte eller langt under motstand her.

 

Keywords: h_ResClose,h_SupClose.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK