Investtech-forskning: Kursformasjoner 2008 - 2020

Publisert 11.06.2021

Geometriske kursformasjoner, slik som rektangler, doble bunner og hode-og-skuldre-formasjoner, brukes i teknisk aksjeanalyse for å predikere framtidig kursutvikling. Formasjonene kan forklares med bakgrunn i menneskelig adferd og psykologiske forhold, men ofte også ut fra den økonomiske utviklingen i bedriftene, og mange investorer bruker dette som en viktig del av beslutningsgrunnlaget ved kjøp og salg av aksjer.

Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter kjøps- og salgssignaler fra formasjoner i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børsen over en periode på 12 år, fra 2008 til 2020. Mange av resultatene bekrefter langt på vei teorien, men i ett tilfelle har aksjene utviklet seg helt motsatt av hva etablert teori sier.

Dette dokumentet er en oversiktsartikkel med resultater og hovedkonklusjoner. Detaljene er beskrevet i forskningsrapporten her (krever Professional-abonnement).

Kjøpssignal: Rektangelformasjon

Kjøpssignal: RektangelformasjonTeori: Kjøpssignal fra en rektangelformasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen fortsetter eller innleder en stigende trend.
En aksje som har gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon indikerer å stige videre. Dette gjelder spesielt når aksjekursen allerede ligger i en stigende trendkanal. Investorene har fått en ny positiv overraskelse, som har utløst signalet, og optimismen er økende.

+9,0 %p

Forskningsresultater:
Norden 2008-2020, totalt 3.368 signaler.
Aksjer med kjøpssignaler fra rektangelformasjoner har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 9,0 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

Salgssignal: Rektangelformasjon

Salgssignal: RektangelformasjonTeori: Salgssignal fra en rektangelformasjon signaliserer at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen fortsetter eller innleder en fallende trend.
En aksje som har gitt salgssignal fra en rektangelformasjon indikerer å falle videre. Dette gjelder spesielt når aksjekursen allerede ligger i en fallende trendkanal. Investorene har fått seg en ny negativ overraskelse, som har utløst signalet, og frykten er økende.

-6,6 %p

Forskningsresultater:
Norden 2008-2020, totalt 2.677 signaler.
Aksjer med salgssignaler fra rektangelformasjoner har i gjennomsnitt gjort det dårligere enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 6,6 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen.

Kjøpssignal: Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon

Kjøpssignal: Omvendt-hode-og-skuldre-formasjonTeori: Kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en stigende trend. Mange regner slike formasjoner som noen av de mest pålitelige signalene innen teknisk analyse. En omvendt-hode-og-skuldre-formasjon er en bunnformasjon som markerer slutten på en nedgangsperiode. Formasjonen består av en venstre skulder, et hode og en høyre skulder, forbundet med en halslinje. Kjøpssignalet gis når kursen bryter halslinjen på vei opp fra høyre skulder.

+4,3 %p

Forskningsresultater:
Norden 2008-2020, totalt 1.212 kjøpssignaler.
Aksjer med kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 4,3 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

Salgssignal: Hode-og-skuldre-formasjon

Salgssignal: Hode-og-skuldre-formasjonTeori: Salgssignal fra en hode-og-skuldre-formasjon signaliserer at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en fallende trend. Mange regner slike formasjoner som noen av de mest pålitelige signalene innen teknisk analyse. En hode-og-skuldre-formasjon er en toppformasjon som markerer slutten på en oppgangsperiode. Formasjonen består av en venstre skulder, et hode og en høyre skulder, forbundet med en halslinje. Salgssignalet gis når kursen bryter halslinjen på vei ned fra høyre skulder.

-1,0 %p

Forskningsresultater:
Norden 2008-2020, totalt 1.444 salgssignaler.
Aksjer med salgssignaler fra hode-og-skuldre-formasjoner har i gjennomsnitt gjort det litt dårligere enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 1,0 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen.

Kjøpssignal: Dobbel bunn-formasjon

Kjøpssignal: Dobbel bunn-formasjonTeori: Kjøpssignal fra en dobbel bunn-formasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en stigende trend. En dobbel bunn-formasjon er en bunnformasjon som markerer slutten på en nedgangsperiode. Formasjonen består av en to bunner som er omtrent like dype. Kjøpssignalet gis når kursen bryter opp over bunnene.

-2,0 %p

Forskningsresultater:
Norden 2008-2020, totalt 2.317 kjøpssignaler.
Aksjer med kjøpssignaler fra dobbel bunn-formasjoner har i gjennomsnitt gjort det omtrent som markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 2,0 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen. Statistikken gjelder formasjoner i Investtechs mellomlange kursdiagrammer, mens kortsiktige og langsiktige formasjoner har gitt ganske andre resultater.

Salgssignal: Dobbel topp-formasjon

Salgssignal: Dobbel topp-formasjonTeori: Salgssignal fra en dobbel topp-formasjon signaliserer at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en fallende trend. En dobbel topp-formasjon er en toppformasjon som markerer slutten på en oppgangsperiode. Formasjonen består av to topper som er omtrent like høye. Salgssignalet gis når kursen bryter ned under toppene.

+1,8 %p

Forskningsresultater:
Norden 2008-2020, totalt 2.987 salgssignaler.
Aksjer med salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner har i gjennomsnitt gjort det litt bedre enn markedet de kommende månedene. Resultatet går mot teorien. Annualisert avkastning har vært 1,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Statistikken gjelder formasjoner i Investtechs mellomlange kursdiagrammer, mens kortsiktige og langsiktige formasjoner har gitt ganske andre resultater.

Konklusjoner

Basert på ovenstående resultater, har vi følgende konklusjoner:

Konklusjon rektangelformasjoner
Aksjer med signaler fra rektangelformasjoner har i den etterfølgende tiden utviklet seg i tråd med teorien. Aksjer med kjøpssignaler har steget og aksjer med salgssignaler har utviklet seg svakere enn markedet. Signalkraften er sterkest den første måneden etter signal, men også god på tremåneders sikt. Signaler fra rektangelformasjoner anses som god input i en investeringsstrategi for børsnoterte aksjer.

Konklusjon hode-og-skuldre-type-formasjoner
Aksjer med kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner har i den etterfølgende tiden utviklet seg litt sterkere enn referanseindeksen. Spesielt den første måneden etter signal har meravkastningen vært god. Formasjonene anses å gi indikasjoner på kommende kursoppgang, men signifikansen er ikke veldig høy. Aksjer med salgssignaler fra hode-og-skuldre-formasjoner har utviklet seg på linje med eller litt svakere enn referanseindeksen i den etterfølgende tiden. De mellomlange formasjonene viste sterkest signalkraft, spesielt den første måneden. På tremåneders sikt er signifikansen lav, og det anses viktig å se på andre indikatorer i tillegg. Spesielt volumanalyser vil kunne styrke eller svekke signalene.

Konklusjon dobbel bunn- og dobbel topp-formasjoner
Signalkraft fra dobbel-bunn-formasjoner er veldig avhengig av formasjonenes størrelse. De langsiktige formasjonene var moderat gode kjøpssignaler. Kort- og mellomlange dobbel-bunn-formasjoner ga på dag 1 en fin reaksjon opp, for så å utvikle seg svakt framover. Disse var dermed gode salgssignaler. Det er i tråd med vår tidligere forskning, men helt motsatt av hva teknisk-analyse-teori sier. Signalkraften i dobbel-topp-formasjoner er svak. Slike formasjoner anses å gi liten verdi til teknisk analyse av aksjer.

Resultatene styrker Investtechs syn på kursformasjoner som viktige tekniske indikatorer. Spesielt rektangelformasjoner og omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner synes å gi gode signaler. Det er viktig å være oppmerksom på at kjøpssignaler fra små dobbel-bunn-formasjoner ofte viser seg å være falske, og at slike kjøpssignaler statistisk sett ikke bør følges.

Flere detaljer finner du i forskningsrapporten her (krever Professional-abonnement).


 

Keywords: h_PatDbBuy,h_PatDtSell,h_PatHsSell,h_PatIhsBuy,h_PatRecBuy,h_PatRecSell.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Forskningsrapport:

Kursformasjoner - signalstatistikk Norden 2008-2020

Tidligere forskning på kursformasjoner:

Kursformasjoner 1996 - 2018

Hjelp og opplæring:

Nyhetsarkiv

Kursformasjoner

Hurtigstartsguide

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK