Sterk indikasjon på at Dagens case-anbefalinger gir Investtech-abonnenter verdi

Publisert 25.06.2021

Investtechs egen statistikk fra 2018 viser at aksjer som har fått kjøpsanbefaling og vært valgt til Dagens case, har fått en snittavkastning de kommende en og tre månedene på henholdsvis 2,4 og 5,0 prosent. Nå har masterstudent Katrine Rasmussen ved Norges arktiske universitet analysert hele historikken på Dagens case fra 2000 til 2020 og konkludert med at anbefalingene har gitt en svært signifikant, pålitelig, risikojustert meravkastning.

Masterstudent Katrine Rasmussen ved Norges arktiske universitet, UiT, har skrevet en masteroppgave med tittel “Har teknisk analyse en investeringsverdi? - En studie av daglige anbefalinger fra selskapet Investtech”. Rasmussens utgangspunkt var nysgjerrigheten over at det eksisterer et marked for tekniske analyser, samtidig som det er en etablert enighet i akademiske miljøer om at markedet er svak-form effisient. Disse skal jo ifølge teorien om et effisient marked være gjensidig utelukkende.

Rasmussen kontaktet norske Investtech, som en av få nordiske leverandører av verktøy for teknisk analyse og konkrete aksjeanbefalinger. Hun fikk tilgang til historikken på deres “Dagens case”-produkt, som er en daglig anbefaling på en børsnotert aksje, og inngår i Investtechs abonnementspakker.

Med bakgrunn i den etablerte akademiske oppfatningen om at markedet er effisient i svak form, og hypotesen om at teknisk analyse ikke vil gi investeringsverdi, ville hun undersøke om Invettechs data støttet eller svekket hypotesen. Hun skriver at hun utover oppgaven ikke har personlig interesse for Investtech, og heller ikke er abonnent.

I en kommentar til forskningssjef Geir Linløkken i Investtech skriver hun: -Resultatene er veldig interessante og overraskende. (Overraskende for veileder og meg - sikkert ikke for deg).

Datasettet besto av 4794 anbefalinger på 401 ulike selskaper over perioden 2000-2020. Hovedsakelig er det kjøpsanbefalinger, men også noen få hold- og salgsanbefalinger. Rasmussens valgte metode var å gjøre regresjonsanalyse på dagens-case-anbefalingene og avkastning en, tre og seks måneder fram i tid, og sammenlikne med referanseindeks samt andre faktorer som har vist seg gjeldende i det norske markedet; high minus low, small minus big, liquidity og momentum. For analysen på én-månedsbasis, fant hun konstantleddet i regresjonen til 3,45 % med en høy t-verdi på 10,34 og svært lav p-verdi på under 2,2e-16. Rasmussens skriver i oppgaven «Konstantleddets standardfeil er på 0.00334, hvilket gir en relativ standardfeil på 9.68 %. Dette er relativt lavt, og estimatet kan anses som pålitelig. Dette indikerer altså at en strategi basert på Investtech sine anbefalinger, gir en risikojustert meravkastning for en investeringsperiode på en måned på hele 3.45 %.... Selv etter kurtasjen er hensyntatt … indikerer testen en svært signifikant, pålitelig, risikojustert meravkastning på 3.39 %.»

I en kommentar til Investtech sier Rasmussen: -Studien gir en veldig sterk indikasjon på at dere har tilført abonnentene deres en verdi gjennom Dagens case de siste 20 årene! … Uansett årsak - det ser definitivt ut til at det lønner seg å abonnere på deres tjenester - i alle fall for små og mellomstore investorer!

Investtech takker Rasmussen for tillatelse til å sitere fra oppgaven, gratulerer med beste resultat på sensuren, og ønsker henne lykke til videre.

Forskningssjef Linløkken kommenterer resultatene slik: -Investtechs egen statistikk for Dagens case for perioden fram til 2018 er positiv, men ikke like sterk som Rasmussens resultater fram til 2020. Noe av forklaringen antas å være forskjellig metodikk, blant annet ved at Rasmussen har inkludert salgsanbefalingene i analysen, men med motsatt fortegn. En annen forklaring kan være perioden under koronakrakket, da enkelte kjøpsanbefalinger ble fulgt av en svært sterk oppgang. Denne perioden var ikke med i Investtechs datagrunnlag.

-Investtechs systematikk og forskningsresultatene som ligger til grunn for utplukk av Dagens case, tilsier at slike aksjer skal gi statistisk meravkastning over tid. Både gjennom egne forskningsresultater våren 2021 og gjennom Rasmussens masteroppgave, har vi blitt styrket i troen på dette, og vil gjøre vårt ytterste for å gi våre abonnenter de beste investeringsrådene også framover.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Produkt:
Dagens case

Tidligere forskning:
Dagens case 2000-2018

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK