Støtte og motstand: Gode salgssignaler fra aksjer som ligger under motstand og mangler støtte

Publisert 20.09.2019

Aksjer som ligger langt under motstand og ikke har støtte, har gjort det svært svakt den kommende perioden. Tross at dette teoretisk ofte ses på som en nøytral situasjon, viser forskningsresultatene at det statistisk er svært gode salgssignaler.

Støtte og motstand er ifølge teknisk analyse-teori et av de mest sentrale begrepene innen teknisk analyse, og kan i teorien brukes til å finne gode kjøps- og salgsnivåer.

Kurs under motstandFigur 1: Kursen ligger under et motstandsnivå, der aksjen har vendt ned tidligere. Mange investorer vil anse den som dyr, hvis den igjen skulle stige mot motstanden, og vil da være tilbøyelige til å selge.
Motstand er nivåer der det antas at mange selgere kommer fram. Det antas vanligvis at aksjen ikke vil stige over motstanden. Motstand brukes dermed ofte til å beregne oppsiden i en aksje, spesielt for kortsiktige investorer. En aksje der det er langt opp til motstand, vil ha en større oppside enn en aksje som ligger nær motstand.
Det er spesielt i fallende og sidelengse trender at motstand gir uttrykk for oppsiden i aksjen. Hvis det samtidig er liten eller ingen støtte under dagens kurs, er ofte nedsiden stor.

Forskningsresultater

Vi har studert avkastning på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av signaler som settes ut fra hvordan aksjene har beveget seg i forhold til støtte- og motstandstandsnivåer i tekniske kursgrafer. Vi brukte støtte- og motstandsnivåer automatisk identifisert i Investtechs mellomlange kursdiagrammer. Vi hadde 23 år med data, fra 1996 til 2018.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av salgssignaler fra aksjer som ligger under motstand og mangler støtte i Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer omtrent tre måneder. Den tykke røde kurven viser hvordan aksjer med salgssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale røde kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med salgssignaler.

Figur 2: Avkastning i etterkant av salgssignaler fra aksjer som ligger langt under motstand og mangler støtte identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk rød kurve er signalaksjene, tynn rød er referanseindeksen. Norden 1996-2018.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Salgssignal -7.0 % -1.3 % -11.6 % -2.6 % -4.6 %
Referanseindeks i samme periode 4.4 % 5.9 % -1.9 % -6.1 % 3.1 %
Meravkastning salgssignal -11.3 %p -7.2 %p -9.7 %p 3.5 %p -7.6 %p

Grafen og tabellen viser at aksjer med salgssignal fordi de ligger under motstand og mangler støtte, i snitt har falt den kommende perioden. Tre måneder etter at aksjene hadde gitt salgssignal, hadde de falt 1,2 prosent absolutt, tilsvarende 2,0 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen.

Datagrunnlaget er svært stort, med hele 19.586 signaler over en periode på inntil 23 år. Statistisk T-verdi er 8,7, og antyder høy statistisk signifikans.

Artikkel om kjøpssignaler:
Støtte og motstand: Kjøpssignal når aksjen ligger over støtte og ikke har motstand

Les mer i forskningsrapporten her.

 

 

Keywords: h_Res.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK