Støtte og motstand: Brudd ned gjennom støtte er et salgssignal

Publisert 27.09.2019

Aksjer som har brutt ned gjennom støtte, har fortsatt å gjøre det svakt framover. Slike signaler kan være verdifulle i en beslutning om aksjen skal selges. Dette er i tråd med klassisk teknisk analyse-teori.

Støtte og motstand er ifølge teknisk analyse-teori et av de mest sentrale begrepene innen teknisk analyse, og kan i teorien brukes til å finne gode kjøps- og salgsnivåer.

Brudd ned gjennom støtteFigur 1: Brudd ned gjennom støtte er ifølge teorien et salgssignal. Dette gjelder spesielt hvis volumet øker samtidig. Kjøperne som lå her er borte, men det er fortsatt et salgspress i aksjen.
En aksje som nylig har brutt ned gjennom et støttenivå forventes å falle videre. Ved å selge slike aksjer, eller avstå fra å kjøpe, kan man unngå et videre fall. Hvis aksjen har falt mye etter bruddet, kan man få en bedre kurs ved å vente på en reaksjon tilbake.
Merk at aksjer med stigende trender ofte gir falske salgssignaler ved brudd ned gjennom støtte. Eier man slike aksjer, bør det normalt være et langsiktig og sterkt støttenivå som er brutt, helst på høyt volum, før man selger.

Forskningsresultater

Vi har studert avkastning på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av signaler som settes ut fra hvordan aksjene har beveget seg i forhold til støtte- og motstandstandsnivåer i tekniske kursgrafer. Vi brukte støtte- og motstandsnivåer automatisk identifisert i Investtechs mellomlange kursdiagrammer. Vi hadde 23 år med data, fra 1996 til 2018.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av salgssignaler fra aksjer med brudd ned gjennom støtte identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer omtrent tre måneder. Den tykke røde kurven viser hvordan aksjer med salgssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale røde kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med salgssignaler.

Figur 2: Avkastning i etterkant av salgssignaler ved brudd ned gjennom støtte identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk rød kurve er signalaksjene, tynn rød er referanseindeksen. Norden 1996-2018.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Salgssignal 4.5 % 9.4 % 2.8 % 6.0 % 6.8 %
Referanseindeks i samme periode 8.6 % 11.4 % 7.7 % 5.3 % 9.5 %
Meravkastning salgssignal -4.2 %p -2.1 %p -4.8 %p 0.8 %p -2.7 %p

Grafene og tabellene viser at aksjer med salgssignal etter brudd ned gjennom støtte i snitt har steget den kommende perioden. Oppgangen er imidlertid langt mindre enn referanseindeksens utvikling i samme periode.

Tre måneder etter at aksjene hadde gitt salgssignal hadde de steget 1,7 prosent absolutt sett, tilsvarende 0,7 prosentpoeng mindre enn referanseindeksen. Annualisert mindreavkastning var 2,7 prosentpoeng.

Det teoretisk predikerte fallet har altså statistisk sett ikke inntruffet, men aksjene har likevel utviklet seg svakt i forhold til markedet. En antatt god måte å implementere resultatene på i en handelsstrategi, er å selge aksjer med slike salgssignaler, for i stedet å kjøpe aksjer med bedre kvantitative karakteristika.

Datagrunnlaget er svært stort, med hele 38.693 signaler over en periode på inntil 23 år. Statistisk T-verdi er 5,4, og antyder høy statistisk signifikans.

Les mer i forskningsrapporten her.

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK