Støtte og motstand: Kjøpssignal når aksjen ligger over støtte og ikke har motstand

Publisert 20.09.2019

Aksjer som ligger langt over støtte og ikke har motstand, har steget svært godt den kommende perioden.  Tross at dette teoretisk ofte ses på som en nøytral situasjon, viser forskningsresultatene at det statistisk er svært gode kjøpssignaler.

Støtte og motstand er ifølge teknisk analyse-teori et av de mest sentrale begrepene innen teknisk analyse, og kan i teorien brukes til å finne gode kjøps- og salgsnivåer.

Kurs over støtteFigur 1: Kursen ligger over et støttenivå, der aksjen har vendt opp tidligere. Mange investorer vil anse den som rimelig, hvis den igjen skulle falle mot støtten, og vil da være tilbøyelige til å kjøpe.
Støtte er nivåer der det antas at mange kjøpere kommer fram. Det antas vanligvis at aksjen ikke vil falle under støtten. Støtte brukes dermed ofte til å beregne nedsiden i aksjen, spesielt for kortsiktige investorer. En aksje der det er langt ned til støtte, vil ha en større nedside enn en aksje som ligger nær støtte.
Det er spesielt i stigende og sidelengse trender at støtte gir uttrykk for nedsiden i aksjen. Hvis det samtidig er liten eller ingen motstand over dagens kurs, er ofte oppsiden høy.

Forskningsresultater

Vi har studert avkastning på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av signaler som settes ut fra hvordan aksjene har beveget seg i forhold til støtte- og motstandstandsnivåer i tekniske kursgrafer. Vi brukte støtte- og motstandsnivåer automatisk identifisert i Investtechs mellomlange kursdiagrammer. Vi hadde 23 år med data, fra 1996 til 2018.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer som ligger over støtte og mangler motstand på Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 2: Avkastning i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer som ligger langt over støtte og mangler motstand identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen. Norden 1996-2018.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal 28.3 % 23.4 % 25.7 % 15.6 % 24.4 %
Referanseindeks i samme periode 13.5 % 12.9 % 11.3 % 7.3 % 12.4 %
Meravkastning kjøpssignal 14.7 %p 10.5 %p 14.4 %p 8.4 %p 12.0 %p

Vi ser at aksjer med kjøpssignal fordi de ligger over støtte og mangler motstand, har steget den kommende perioden. Oppgangen de første tre månedene etter signalene var 5,9 prosent i gjennomsnitt for 44.463 signaler fra Norden samlet. Det tilsvarer en meravkastning på 2,8 prosentpoeng mot referanseindeksen i samme periode. Annualisert meravkastning var 12,0 prosentpoeng.

Statistisk T-verdi er høye 24,9 for 66-dagers-tallene og antyder signifikant positivt avvik fra referanseindeksens utvikling. En absolutt meravkastning på 2,8 prosentpoeng i løpet av tre måneder indikerer at slike signaler kan være verdifull input i en aktiv handelsstrategi, også om man tar høyde for kurtasje og andre handelsomkostninger.

Artikkel om salgssignaler:
Støtte og motstand: Gode salgssignaler fra aksjer som ligger under motstand og mangler støtte

Les mer i forskningsrapporten her.

 

Keywords: h_Sup.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK