Investtech-forskning: Volumbalanse er en nyttig indikator ved investeringsbeslutninger

Publisert 15.09.2020

Analyse av handelsvolum anses av mange som et viktig element i teknisk aksjeanalyse. Volum får imidlertid ofte mindre oppmerksomhet enn elementer som trender og kursformasjoner. Ny forskning fra Investtech viser at aksjer med kjøpssignal fra volumbalanse har hatt en annualisert meravkastning på 3,1 prosentpoeng.

Hovedbasisen i Investtech-konseptet, er trendanalyse. Dette inkluderer direkte visuell trendanalyse, støtte og motstand og formasjonsanalyse.

Vanligvis gjør man en trendanalyse først, før man bruker volum for å bekrefte eller avkrefte det man ser i trendanalysen. Hvis begge deler er positivt, kan man kjøpe en aksje. Investtech har to viktige indikatorer på volum; volumbalanse og pris/volum-korrelasjon.

Volumbalansen måler investorenes aggressivitet ved kursoppgang og kursnedgang, og i teknisk analyse-teori sies det at positiv volumbalanse forsterker kjøpssignaler fra andre indikatorer, mens negativ volumbalanse forsterker salgssignaler. Likeledes vil positiv volumbalanse styrke eller bekrefte en stigende trend, mens negativ volumbalanse vil bekrefte en fallende trend. Volumbalanse gir også ofte varsler om kommende kursbevegelser.

I Investtechs grafer vises volumbalansen som tre piler nede i høyre hjørne av grafene. Den første er beregnet ut fra den siste ukes omsetning, den andre for siste måned og den tredje for siste kvartal.

Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er f.eks. XXL, som per 15.09.2020 ligger i stigende trend på mellomlang sikt og har positiv volumbalanse på alle tre tidshorisonter.

Figur 1: XXL (XXL.OL) Siste sluttkurs: 23.46 (+0.78), 14. sep 2020

Litt forenklet beregnes volumbalanse som korrelasjonen mellom kursendring og volum. Indikatoren beregnes på 5, 22 og 66 dagers sikt, tilsvarende henholdsvis uke, måned og kvartal.

Vi ønsket å se hvilke statistiske resultater signaler fra volumbalanse har gitt og har sett på aksjene i de nordiske markedene Norge, Sverige, Danmark og Finland. For Norge har vi data fra 1996, for Sverige, Danmark og Finland fra 2003. For alle landene så vi på data fram til 31.12.2018.

De konkrete verdiene for volumbalanse på 5, 22 og 66 dagers sikt blir vist i tabellen nederst på Investtechs analysesider for hver enkelt aksje. Nede i det høyre hjørnet av selve analysegrafen vises tre piler for volumbalansen, en for hver av de gitte tidshorisontene. Det er den mellomste tidshorisonten, 22 dager, tilsvarende den midterste pilen, vi har analysert her. Denne omtales som Volbal22.

Når volumbalansen brøt ned under -40-grensen, ble det definert et salgssignal, ut fra tanken om at dette indikerte aggressive selgere. Når volumbalansen brøt over +40-grensen, ble det definert et kjøpssignal.

Grafene viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøps- og salgssignaler fra Volbal22 fra Investtechs analysegrafer. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Kjøpssignaler er den blå kurven og salgssignaler den røde. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Gjennomsnittlig referanseindeksutvikling er den sorte linjen.

Volbal22 Norge.

 

Volbal22 Sverige.

 

Volbal22 Danmark.

 

Volbal22 Finland.

 

Figur 2: Kursutvikling første 66 dager etter volumbalansesignaler i Norden.

 

Vi ser at aksjer med kjøpssignal, altså de der volumbalansen steg over 40, i gjennomsnitt har vært fulgt av oppgang. Oppgangen har også vært høyere enn gjennomsnittlig oppgang til referanseindeksene. I løpet av de kommende tre månedene etter at Volbal22 brøt over 40, har disse aksjene i gjennomsnitt steget 4,0 prosent. Til sammenligning har referanseindeksene steget 3,2 prosent på en gjennomsnittlig 66-dagersperiode.

Aksjer med salgssignaler ved at Volbal22 krysset under -40, har steget svakt de neste tre månedene, men langt svakere enn gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksene. Aksjene med salgssignaler steg i gjennomsnitt med 1,5 prosent, tilsvarende 1,8 prosentpoeng svakere enn referanseindeksene.

Annualisert avkastning basert på tre måneders-tallene er 3,1 prosentpoeng meravkastning for aksjer med kjøpssignal fra Volbal22 og 7,3 prosentpoeng mindreavkastning for aksjer med salgssignal fra Volbal22.

 

Samlet indikerer resultatene at Investtechs volumbalanse kan være en god indikator for bruk til timing av aksjeinvesteringer. Aksjer med kjøpssignaler fra volumbalanse har gitt statistisk bedre avkastning enn gjennomsnittlig børsavkastning, og aksjer med salgssignaler har gitt svakere.

Mye litteratur om teknisk analyse sier at studie av en aksjes volumutvikling er en god måte å vurdere styrken til andre tekniske signaler, for eksempel fra trender og brudd på kursformasjoner. Volumbalanse er tilgjengelig i alle Investtechs kursdiagrammer, og gir en rask og enkel beskrivelse av om aksjene er positive eller negative på volumutvikling.

 

Du finner flere detaljer og resultater i forskningsrapporten her.

 

Keywords: help topic main report.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK