Investtech-forskning: RSI egner seg godt som momentumindikator

Publisert 16.06.2021

Vi har sett på kursutvikling etter at RSI går til ekstremnivåer på børsene i Oslo, Stockholm, København og Helsingfors i perioden 2008 til 2020. Samlet indikerer resultatene at RSI egner seg godt som momentumindikator, og at investeringer basert på kjøpssignaler fra RSI-momentum gir en statistisk bedre avkastning enn gjennomsnittlig børsavkastning.

RSI er en mye benyttet indikator innen teknisk analyse. Forkortelsen RSI står for Relative Strength Index, og er et mål for hvor bra en aksje har gått den siste tiden. Tallet beregnes ved å se på styrken i oppgangsdagene i forhold til styrken i nedgangsdagene over en bestemt periode og får en verdi mellom 0 og 100. Les mer om teorien her >>

I forskningen denne gang, har vi sett på hva som har skjedd når RSI har ligget under 30 eller over 70. Det er til forskjell fra hva vi gjorde i den foregående forskningen vår, fra 2019, da vi så på hva som skjedde når RSI krysset under 30 eller krysset over 70. Med en slik tilnærming, er det lettere å relatere forskningen og signalstatistikken til Investtechs abonnementsanalyser. Aksjer med RSI over 70 vises med rød farge på kursgrafene, og er da i samme situasjon som aksjene i datasettet som er grunnlag for signalstatistikken her.

Kjøpssignaler: Sterkt positivt momentum med RSI over 70

Figur 1: Norden samlet. Avkastning i etterkant av kjøpssignal ved at RSI21 lå over 70. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen. Norden 2008-2020.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal 16.7 % 18.8 % 15.8 % 12.1 % 17.1 %
Referanseindeks i samme periode 8.0 % 10.5 % 12.9 % 6.2 % 9.7 %
Meravkastning kjøpssignal 8.7 %p 8.4 %p 3.0 %p 5.9 %p 7.4 %p

%p står for prosentpoeng, altså differanse i prosentvis avkastning. Annualiserte tall er beregnet ved å gjenta 66-dagers-tallene i ett år, med antakelse om at et gjennomsnittsår har 252 børsdager.

Vi ser at aksjer der RSI21 lå over 70 i gjennomsnitt fortsatte bra opp den etterfølgende tiden. Etter tre måneder hadde aksjene med kjøpssignal i gjennomsnitt steget 4,2 prosent, tilsvarende en meravkastning på 1,8 prosentpoeng mot referanseindeksen. Annualisert meravkastning var 7,4 prosentpoeng. En T-verdi på 13,3 indikerer høy statistisk signifikant.

Alle de fire nordiske markedene viste god oppgang og meravkastning for signalaksjene. Det er forskjeller i de konkrete avkastningstallene, men resultatene anses samlet konsistente. Statistisk anses kjøpssignaler fra RSI å gi sterke og gode signaler som kan danne basis for investeringsbeslutninger i enkeltaksjer.

Salgssignaler: Sterkt negativt momentum med RSI under 30

Figur 2: Norden samlet. Avkastning i etterkant av salgssignal ved at RSI21 lå under 30. Tykk rød kurve er signalaksjene, tynn rød er referanseindeksen. Norden 2008-2020.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Salgssignal -7.7 % 12.1 % 6.4 % 6.8 % 6.1 %
Referanseindeks i samme periode 6.7 % 14.9 % 11.7 % 8.2 % 11.7 %
Meravkastning salgssignal -14.4 %p -2.9 %p -5.3 %p -1.3 %p -5.7 %p

For Norden samlet ser vi at aksjer med salgssignal i gjennomsnitt har steget i tiden etter signalene. Oppgangen har imidlertid vært mye mindre enn referanseindeksen har steget i samme periode, og mindreavkastingen har økt ganske jevnt over de tre månedene vi så på.

Etter tre måneder hadde aksjene med salgssignal i gjennomsnitt steget 1,6 prosent, tilsvarende en mindreavkastning på 1,4 prosentpoeng mot referanseindeksen. Annualisert mindreavkastning var 5,7 prosentpoeng. En T-verdi på 7,0 indikerer høy statistisk signifikans.

Nordenresultatene er i tråd med vår forskning fra 2019. Salgssignaler ved RSI under 30 anses å kunne være god input til en teknisk fundert handelsstrategi, for identifikasjon av aksjer man bør selge og holde seg unna.

Samlet indikerer resultatene at RSI egner seg godt som momentumindikator, og at investeringer basert på kjøpssignaler fra RSI-momentum gir en statistisk bedre avkastning enn gjennomsnittlig børsavkastning.

Flere detaljer finner du i forskningsrapporten her (krever Professional-abonnement).Keywords: h_RsiHigh,h_RsiLow.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK