Investtech-forskning: Svak utvikling etter salgssignal fra trend

Publisert 06.05.2021

Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer med salgssignaler fra trender har fortsatt å gjøre det svakt, og de har gjort det dårligere enn den generelle børsutviklingen de neste tre månedene. Resultatene gjelder for alle de nordiske landene, både for kortsiktige, mellomlange og langsiktige trendkanaler, og anses robuste.

Trender er noe av det mest sentrale innenfor teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver hvilken retning en aksje eller markedet beveger seg i. En stigende trend indikerer en vedvarende og økende optimisme blant investorene, ofte som et resultat av en strøm av positive nyheter rundt aksjen.

Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter salgssignaler fra trender i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børsen i perioden 2008 til 2020.

I en tidligere forskningsrapport så vi hvordan aksjer med signaler fra trender utviklet seg under koronapandemien i 2020 og det forutgående året 2019.

Vi skal her se på investoradferden over en lengre tidsperiode, som kan være representativ for generell investoroppførsel, og dermed også for tiden framover. Målsettingen er å identifisere signalkraft og signifikans i de forskjellige signaltypene, for å se om de kan si noe om adferden til investorene og derigjennom predikere kursutvikling. Det kan danne grunnlag for investeringsstrategier og anbefalinger om hvilke aksjer man bør kjøpe og selge på grunnlag av de gitte signalene.

I denne artikkelen ser vi nærmere på aksjer som har gitt salgssignal fra trend. Ifølge teknisk analyse-teori, er det et salgssignal når kursen ligger i fallende trend, bryter ned fra fallende trend, bryter opp fra fallende trend eller bryter ned fra horisontal trend. Les om teorien her.

Salgssignaler: Aksjer i fallende trend

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av salgssignaler fra aksjer i fallende trend identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer omtrent tre måneder. Den tykke røde kurven viser hvordan aksjer med salgssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale røde kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med salgssignaler.

Figur 1: Norden samlet. Avkastning for aksjer i fallende trend (salgssignal) identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk rød kurve er signalaksjene, tynn rød er referanseindeksen. Norden 2008-2020.

Avkastning og relativ avkastning etter 66-dager Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Salgssignal -1.6 % 2.0 % 0.7 % 1.2 % 0.9 %
Referanseindeks i samme periode 2.1 % 2.9 % 2.3 % 0.7 % 2.3 %
Meravkastning salgssignal -3.7 %p -0.9 %p -1.6 %p 0.5 %p -1.5 %p

%p står for prosentpoeng, altså differanse i prosentvis avkastning. Annualiserte tall er beregnet ved å gjenta 66-dagers-tallene i ett år, med antakelse om at et gjennomsnittsår har 252 børsdager.

Tabellen viser at det er varierende resultater mellom landene. I alle landene bortsett fra Finland har aksjer i fallende trend (salgssignal) gjort det svakere enn referanseindeksen. Bare i Norge har aksjer i fallende trend hatt en absolutt negativ avkastning. Tre måneder etter at aksjene hadde gitt salgssignal, hadde de samlet steget 0,9 prosent absolutt sett, mens referanseindeksen hadde steget hele 2,3 prosent. Det tilsvarer en mindreavkastning på 1,5 prosentpoeng etter tre måneder. Annualisert gir det en mindreavkastning på 5,8 prosentpoeng. Tallene gjelder for signaler på Investtechs mellomlange kursdiagrammer.

Sammenlignet med børsen har aksjer i fallende trend gjort det dårlig.

Salgssignaler: Aksjer med fallende trend brutt ned

Figur 2: Norden samlet. Avkastning i etterkant av salgssignaler fra fallende trend brutt ned identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk rød kurve er signalaksjene, tynn rød er referanseindeksen.

Aksjer med salgssignal etter fallende trend brutt ned har i snitt falt 0,2 prosent de neste tre månedene. Referanseindeksen steg i samme periode med 2,2 prosent, slik at mindreavkastningen blir 2,4 prosentpoeng. Dette tilsvarer en annualisert mindreavkastning på 9,2 prosentpoeng.

Aksjer som bryter ned fra en fallende trendkanal på mellomlang sikt, har gjort det svakere enn aksjer som ligger i en fallende trendkanal og svakere enn resten av markedet de neste tre månedene.

Salgssignaler: Aksjer med fallende trend brutt opp

Figur 3: Norden samlet. Avkastning i etterkant av salgssignaler fra aksjer bryter opp fra en fallende trend identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk rød kurve er signalaksjene, tynn rød er referanseindeksen.

Aksjer med salgssignal etter brudd opp fra fallende trend, har utviklet seg marginalt svakere enn markedet den kommende perioden. Tre måneder etter at aksjene hadde gitt salgssignal, hadde de steget 2,1 prosent absolutt, tilsvarende 0,4 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen. Annualisert mindreavkastning for Norden var 1,7 prosentpoeng. Statistisk T-verdi er -2,0, og antyder, sammen med store forskjeller mellom landene, en litt svak statistisk signifikans.

Historisk har altså aksjer med salgssignaler etter brudd opp fra fallende trend gjort det bedre enn aksjer som har ligget inne i en fallende trend, men de har gjort det marginalt svakere enn markedet sett under ett.

Salgssignaler: Aksjer som har brutt ned fra horisontal trend

Figur 4: Norden samlet. Avkastning i etterkant av salgssignaler fra aksjer som har brutt ned fra horisontal trend identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk rød kurve er signalaksjene, tynn rød er referanseindeksen.

Aksjer med salgssignal etter brudd ned fra horisontal trend har i snitt utviklet seg svakere enn resten av markedet den kommende perioden. Tre måneder etter at aksjene hadde gitt salgssignal, hadde de steget 3,6 prosent absolutt, tilsvarende 1,7 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen. Dette tilsvarer en annualisert mindreavkastning på 7,3 prosentpoeng.

Historisk har aksjer med salgssignaler fra brudd ned fra en sidelengs trend på mellomlang sikt gitt en klar mindreavkastning mot andre aksjer. En T-verdi på -2,9 indikerer sterk statistisk signifikans og at det også framover vil kunne være en god strategi å selge slike aksjer og heller investere i aksjer med positive tekniske signaler.

De samlede resultatene er i hovedtrekk sammenfallende med klassisk teknisk analyse-teori. Aksjer som har gitt salgssignal fra trend har har fortsatt å gjøre det svakt, og de har gjort det dårligere enn den generelle børsutviklingen de neste tre månedene.

Flere detaljer finner du i forskningsrapporten her (krever Professional-abonnement).

 

Keywords: h_TF,h_TFBrD,h_TFBrU,h_THorBrD.

Skrevet av

Asbjørn Taugbøl
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK