Investtech-forskning: Høy RSI var et godt kjøpssignal under koronapandemien

Publisert 19.05.2021

Ny forskning fra Investtech viser at både aksjene med kjøpssignaler fra RSI og aksjene med salgssignaler fra RSI steg i den etterfølgende perioden under koronapandemien i 2020 og det forutgående året 2019. Salgssignalene ga absolutt sett den sterkeste avkastningen, og styrker indikasjonene om at langsiktige investorer alltid bør være investert i markedet. 

Året 2020 var meget spesielt. Det startet med oppgang og nye all-time-high for mange av verdens aksjemarkeder. Mot slutten av februar satte frykten for korona inn, og da pandemien i midten av mars var et faktum, hadde Oslo Børs og Stockholmsbørsen begge falt 33 prosent, mens Københavnsbørsen var ned 28 prosent. Deretter startet en opphenting vi sjelden har sett maken til. Optimismen var så sterk at vi ifølge Investtechs hausseindekser for Norge og Danmark måtte helt tilbake til 2007 for å finne mer positive investorer. Fra bunnen i mars til slutten av desember steg de tre børsene henholdsvis 53, 56 og 70 prosent og ga nye rekordnoteringer.

Vi ønsket å se hvordan signaler fra RSI slo til i denne spesielle perioden. RSI er en mye benyttet indikator innen teknisk analyse. Forkortelsen RSI står for Relative Strength Index, og er et mål for hvor bra en aksje har gått den siste tiden. Les mer om momentum og RSI her.

Vi har studert 8463 tilfeller der RSI21 krysset over 70-grensen og 5801 tilfeller der RSI21 krysset under 30-grensen. Vi kalte strategien RSI-momentum og satte kjøpssignal når RSI gikk over 70 og salgssignal når RSI gikk under 30. Vi så på hva som skjedde i etterkant av slike signaler.

Kjøpssignaler: Sterkt positivt momentum der RSI krysser over 70

Figur 1: Avkastning i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer der 21-dagers RSI stiger og krysser over 70. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen. Norden 2019-2020.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal 13.2 % 21.9 % 14.9 % 12.3 % 18.5 %
Referanseindeks i samme periode -1.5 % 13.4 % 21.9 % 6.0 % 10.8 %
Meravkastning kjøpssignal 14.7 %p 8.4 %p -7.0 %p 6.3 %p 7.8 %p

Samlet steg aksjer med kjøpssignaler med en annualisert stigningtakt på 18,5 prosent i etterkant av signalene, tilsvarende en utvikling 7,8 prosentpoeng sterkere enn referanseindeksen i samme periode. Alle landene viste sterk absoluttutvikling, og alle unntatt Danmark viste sterke relative resultater.

Vi ser at det i 2019-2020 var en meget god strategi å kjøpe aksjer som ga kjøpssignal ved at RSI steg over 70. Det indikerte, slik momentum-teorien tilsier, at optimismen her var økende og at aksjene skulle fortsette å gå sterkt.

Når det gjelder salgssignaler utløst ved at RSI falt under 30, falt kursen litt de påfølgende en til to ukene, før den fikk en svært sterk oppgang. I gjennomsnitt steg slike aksjer 8,2 prosent i løpet av de tre første månedene etter signal. Det tilsvarer en annualisert avkastning på 35,0 prosent, og er ikke akkurat hva man forventer av aksjer med salgssignaler.

Resultatene fra RSI-signalene under koronapandemien styrker vår oppfatning om at langsiktige investorer bør være investert i markedet hele tiden. Solgte man på salgssignalene og sto i kontanter, ville man gått glipp av mye av den kommende opphentingen i markedet. Da ville det kanskje også vært vanskelig senere å kjøpe seg inn igjen på høyere kurser. Om man derimot solgte aksjene med salgssignalene, og gikk inn i andre aksjer i stedet, ville man fått med seg nesten hele oppgangen. Og gikk man inn i aksjer med kjøpssignaler fra høyt momentum og RSI over 70, se kjøpssignaler ovenfor, ville man fått en avkastning bedre enn markedet.

Som vi har sett fra annen Investtech-forskning på koronapandemi-data, var det en sterk økning i risikotoleransen i etterkant av koronakrakket. Den økende risikotoleransen anses i seg selv å være en faktor som forklarer markedsutviklingen da, slik at effekten av signalene da antas å ha blitt noe maskert i det samlede resultatet.

Perioden 2019-2020 er kort og svært spesiell. Den er ikke representativ for aksjemarkedet på lang sikt. Vi kan dermed i liten grad bruke resultatene til å si noe om hvordan RSI-signaler kan predikere framtidig kursutvikling i det generelle tilfellet. Det er tema for allerede igangsatt forskning, der datagrunnlaget er 2008-2020.

Flere detaljer finner du i forskningsrapporten her (krever Professional-abonnement).

Keywords: h_RsiHigh,h_RsiLow.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK