Investtech-forskning: Trendsignaler under koronapandemien i 2020

Publisert 28.04.2021

Trender er et sentralt begrep innen teknisk analyse, og trendanalyser er mye brukt av investorer som grunnlag ved kjøp og salg av aksjer. Vi har sett på hvordan trendsignalene slo til under koronapandemien i 2020 og det forutgående året 2019. Tross svært spesielle markedsforhold og en relativt kort observasjonsperiode, synes statistikken overordnet å styrke våre sentrale funn fra tidligere. Aksjer i stigende og fallende trender, og brudd på disse, vil fortsatt anses som viktige tekniske signaler.

Året 2020 var meget spesielt. Det startet med oppgang og ny all-time-high for mange av verdens aksjemarkeder. Mot slutten av februar satte frykten for korona inn, og da pandemien i midten av mars var et faktum, hadde Oslo Børs og Stockholmsbørsen begge falt 33 prosent, mens Købehavnsbørsen var ned 28 prosent. Deretter startet en opphenting vi sjelden har sett maken til. Optimismen var så sterk at vi ifølge Investtechs hausseindekser for Norge og Danmark måtte helt tilbake til 2007 for å finne mer positive investorer. Fra bunnen i mars til slutten av desember steg de tre børsene henholdsvis 53, 56 og 70 prosent og ga nye rekordnoteringer.

Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter kjøps- og salgssignaler fra stigende og fallende trender i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børsen under koronapandemien i 2019 og 2020.

Mange signaltyper utløses av trender:

  • 1a) Aksjer som ligger i stigende trend (kjøp)
  • 1b) Aksjer som ligger i fallende trend (selg)
  • 2a) Aksjer som bryter opp fra stigende trend (kjøp)
  • 2b) Aksjer som bryter ned fra fallende trend (selg)
  • 3a) Aksjer som bryter ned fra stigende trend (kjøp)
  • 3b) Aksjer som bryter opp fra fallende trend (selg)
  • 4a) Aksjer som bryter opp fra horisontal trend (kjøp)
  • 4b) Aksjer som bryter ned fra horisontal trend (selg)

Her skal vi se nærmere på 1a) aksjer som ligger i stigende trend. Ifølge teknisk analyse-teori, er det et kjøpssignal når aksjen ligger i stigende trend. Les mer om teorien her.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer i stigende trend identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur: Avkastning i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer i stigende trend identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen. Norden 2019-2020.

Aksjer i stigende trend hadde altså i gjennomsnitt en oppgang på 4,7 prosent etter 66 dager, mens referanseindeksen i samme periode steg 2,1 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 2,7 prosentpoeng.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal 17.4 % 19.9 % 21.4 % 17.5 % 19.3 %
Referanseindeks i samme periode -2.1 % 10.0 % 21.0 % 4.4 % 8.1 %
Meravkastning kjøpssignal 19.5 %p 9.9 %p 0.3 %p 13.1 %p 11.2 %p

I tabellen over er avkastningen etter 66 dager omregnet til annualiserte tall. Samlet utviklet altså aksjer med kjøpssignaler seg med en annualisert stigningstakt 11,2 prosentpoeng sterkere enn referanseindeksen i tiden etter signalene.

Til tross for krakket i mars 2020, har aksjer i stigende trender i gjennomsnitt gitt god avkastning i perioden, både absolutt og relativt til indeksen. Resultatene er sterkere enn de som ble publisert i 2019, med data fra perioden 1996-2018. Kjøp av aksjer i stigende trend anses å være en god strategi som også har fungert under koronapandemien.

Oppsummert ser vi at resultatene etter alle kjøpssignaler fra trender var statistisk mer signifikante enn for salgssignalene. Til tross for en meget spesiell periode, synes resultatene samlet å bekrefte og styrke våre tidligere forskningsresultater på trender. Investtechs algoritmer for identifikasjon av trender i kursgrafer, og brudd på slike trender, anses å kunne gi viktige input i handelsstrategier for kjøp og salg av aksjer.

Aksjer med kjøpssignal fra trend på mellomlang sikt (stigende trend, brudd opp fra stigende trend, brudd ned fra stigende trend eller brudd opp fra horisontal trend) har i gjennomsnitt gitt god meravkastning. Resultatene er i henhold til teorien, de er statistisk signifikante, og de styrker tidligere forskningsresultater fra Investtech.

Aksjer som ligger i fallende trend (salgssignal), har gjort det svakere enn den generelle børsutviklingen i koronaperioden. Det samme gjelder aksjer som har brutt opp fra fallende trend. De andre salgssignalene fra trend er mindre signifikante.

Teknisk analyse kan gi viktige og gode signaler også under svært spesielle markedsforhold. Når forholdene er vesentlig forskjellige fra slik de var i perioden statistikken er oppsamlet, må man imidlertid være forsiktig med blindt å bruke signalene. For langsiktige investorer anses det riktig, og å gi minst samlet risiko for mindreavkastning mot markedet, å alltid være fullt investert.

Se forskningsrapporten (krever Professional-abonnement) for flere detaljer og resultater.

 

 

Keywords: h_TF,h_TR.

Skrevet av

Asbjørn Taugbøl
Analytiker
i Investtech

Forskningsrapport:

Trender - signalstatistikk Norden 2019 og 2020

Tidligere forskning på trender:

Trendbibelen

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK