Nyttårsraketter Oslo 2016

Publisert 11.12.2015, oppdatert 13.1.2016.

Under presenteres Investtechs portefølje av nyttårsraketter. Dette er aksjer som basert på flere statistiske kriterier skal gjøre det bra, og bedre enn børsen, de kommende ukene.

Se resultater nederst i dokumentet.

Kriterie 1: Aksjer som har falt mye

Aksjer som har falt mye har tradisjonelt utgjort hovedtyngden av aksjer i en portefølje av nyttårsraketter.

Tanken er at aksjer som har gjort det svakt fram til begynnelsen av desember, ofte får seg en ekstra knekk fram mot jul. Dette kan være drevet av investorer som vil realisere tap for å få skattefradrag, og av porteføljepynting før årets regnskap gjøres opp. Deretter får de samme aksjene en god opptur i romjulen og i begynnelsen av januar.

En forskningsrapport fra Investtech fra 2008 viser at gjennomsnittlig oppgang for årets tapere på Oslo Børs var på 8,3 prosent i januar. Av dette kom hele 6,9 prosentpoeng fra nyttår og fram til 10. januar.

Investtech har laget en liste med aksjene på Oslo Børs som har den svakeste utviklingen så langt i år, og som dermed kan være gode kandidater til å bli nyttårsraketter.

Aksjene som har falt mest på Oslo Børs i 2015, per 8. desember:

Nr	Ticker	Endring	Likviditiet
1	DOLP	-94	 3.7
2	VARDIA	-91	 2.8
3	ARCHER	-84	 1.6
4	BIRD	-84	 4.5
5	PLCS	-78	 2.3
6	FAR	-67	 1.6
7	GOGL	-66	 16.4
8	BWO	-57	 5.4
9	SDRL	-55	275.4
10	PEN	-54	 3.8
11	FOE	-49	 12.0
12	DNO	-48	 46.9
13	OPERA	-44	 43.7
14	AKA	-40	 1.5
15	NSG	-38	 4.7
16	THIN	-36	 9.5
17	SONG	-28	 1.2
18	WWASA	-27	 4.3
19	SRBANK	-26	 5.5
20	NHY	-26	249.4

Beregnet for aksjer med en omsetning på mer enn en million kroner per dag i snitt.

Kriterie 2: Små selskaper

Små selskaper gjør det statistisk bedre enn store selskaper i tiden rundt nyttår, spesielt i januar. Statistikk Investtech har beregnet for Oslo Børs over perioden 1996 til 2015 viser at 60-80%percentilen av aksjene basert på likviditet, tilsvarende aksjer med mellom cirka en og ti millioner kroner i gjennomsnittlig daglig omsetning, har steget 1,1 prosentpoeng mer enn de største aksjene i desember og 3,4 prosentpoeng mer i januar.
Statistikk Investtech har beregnet for Stockholmsbørsen over perioden 2005 til 2015 viser at 60-80%percentilen av aksjen basert på likviditet, steg 0,3 prosentpoeng mindre enn de største aksjene i desember, men 3,7 prosentpoeng mer i januar.
Også i København har aksjene innen 60-80-prosentpercentilen gjort det bedre enn de mest omsatte aksjene. Meravkastningen har være 2,1 prosentpoeng i januar, mens klassen har gitt en mindreavkastning på 0,9 prosentpoeng i desember. Københavntallene er beregnet for perioden 2005 til 2015.

Oslo Stockholm København
Percentil Kommentar Desember Januar Desember Januar Desember Januar
80-100 Omsatt over ca 10 mill kr/dag 2,1% 2,7% 3,4% 0,9% 2,2% 2,3%
60-80 Omsatt ca 1-10 mill kr/dag 3,2% 6,1% 3,1% 4,6% 1,3% 4,4%
40-60 Omsatt ca 0,2-1 mill kr/dag 2,3% 5,5% n/a n/a -0,1% 4,5%

n/a: ikke beregnet.

Kriterie 3: Volatile selskaper

Høyvolatile selskaper, altså aksjer der kursen svinger mye fra dag til dag, gjør det dårligere enn børsen i desember, men mye bedre i januar. Dette går fram av statistikk Investtech har beregnet ved å dele aksjene i fem klasser basert på volatilitet. Statistikken er for Oslo Børs over perioden 1996 til 2015 og for Stockhomsbørsen og Københavnsbørsen over perioden 2005 til 2015, for alle selskapene med en gjennomsnittlig daglig omsetning på 0,5 millioner kroner eller mer.

Oslo Stockholm København
Percentil Kommentar Desember Januar Desember Januar Desember Januar
0-20 Minst volatile 3,2% 2,1% 2,7% 2,2% 2,1% 1,6%
20-40 2,4% 2,7% 4,2% 2,2% 2,0% 3,3%
40-60 4,1% 4,1% 4,3% 2,5% 1,4% 3,9%
60-80 3,4% 5,2% 3,6% 1,9% 1,4% 4,3%
80-100 Mest volatile 1,3% 7,7% 1,8% 5,2% 0,3% 4,7%

Kriterie 4: Teknisk bilde og innsidehandler

Innsidekjøp blir ansett som et tegn på at sentrale nøkkelpersoner i selskapet er positive til aksjen basert på fundamentale forhold.

Aksjer med kjøpssignaler fra tekniske indikatorer, slik som trender og kursformasjoner, alternativt varselssignaler om vending opp, slik som positivt volum eller momentum, anses som tegn på at investorpsykologien står ovenfor en positiv vending. For mange slike forhold har Investtech gjort forskning som viser sammenhenger mellom signaler og kommende avkastning.

Dette er de sentrale faktorene i Investtechs analyser, som vi ser på hele året, og som er basis for Investtechs abonnementstjeneste på aksjeanalyser.

Samlevurdering

Investtech har gått gjennom alle aksjene på Oslo Børs og vurdert de etter kriteriene over.

Vi har et godt utvalg med taperaksjer på Oslo Børs i år. Det skyldes i høy grad oljeprisnedgangen og det store innslaget av olje- og offshoreselskaper på Oslo Børs. Det er imidlertid likevel vanskelig å finne gode kandidater til nyttårsraketter blant disse. Dette skyldes at kursnedgangen har vært spesielt sterk de siste månedene, slik at det er få aksjer som har dannet bunnformasjoner og viser tegn til å snu. De tekniske analysene er fortsatt overveiende negative for mange av taperaksjene. Vi må dermed i stor grad finne aksjer der innsiderne er positive, noe som indikerer at de fundamentale forholdene er gode. I noen ser vi også tidlige tegn på mulig trendvending opp, eller signaler på at vi er inne i et sell-off. I tillegg har vi en aksjer innen smallcap- og høyvolatil-segmentet som har steget gjennom året.

Samlet har vi kommet fram til en portefølje av aksjer som vi tror vil gjøre det bra i perioden fra cirka 18. desember til cirka 8. januar.

Merk at mange av aksjene har svært høy risiko. Man må dermed være forberedt på store tap i enkelte av disse. Basert på historisk utvikling for aksjer med lignende karakteristika og på samme tiden av året, mener vi imidlertid at man kan få godt betalt for å ta en kalkulert risiko i en portefølje av disse aksjene nå.

Merk også at alle aksjene er smallcaps med relativt lav daglig omsetning. Det kan føre til store kursbevegelser fra dag til dag dersom mange ønsker å kjøpe eller selge. I så tilfelle kan det være verdt å studere andre aksjer med lignende karakteristika, og kanskje handle disse i stedet.

Nyttårsraketter 2016


Bionor Pharma
Taperaksje. Smallcap. Høyvolatil. Teknisk positiv. Høy risiko.


Farstad Shipping
Taperaksje. Smallcap. Høyvolatil. Teknisk negativ, men positiv på volum. Høy risiko.


BW Offshore
Taperaksje. Smallcap. Volatil. Teknisk negativ, men volum positiv på kort sikt. Positiv på innsidehandler.


Archer
Taperaksje. Teknisk negativ. Mulig sell-off, med kommende reaksjon opp. Svært høy risiko.


Norske Skog
Taperaksje. Smallcap og høyvolatil. Positiv på innsidehandler. Mulig vending opp. Støtte ned mot to kroner. Høy risiko.


Nickel Mountain
Vinneraksje. Smallcap og høyvolatil. Kjøpssignal og teknisk positiv. Høy risiko.


SpareBank 1 SR-Bank
Taperaksje. Smallcap. Trendmessig negativ, men positivt volum på kort sikt indikerer at selgere er avventende. Positiv på innsidehandler.


Panoro Energy
Taperaksje. Smallcap og volatil. Teknisk mulig vending opp, med positivt volum. Positiv på innsidehandler.

Resultater

Ticker Kurs 10.12 Kurs 18.12 Diff Kurs 30.12 Diff fra 10.12 Kurs 8.1 Diff fra 10.12
Bionor Pharma 1.32 1.8 36% 1.61 22% 1.56 18%
Farstad Shipping 14.05 15.7 12% 15.2 8% 13.9 -1%
BW Offshore 2.83 2.6 -8% 2.57 -9% 2.19 -23%
Archer 5.4 4.6 -15% 6.2 15% 4.48 -17%
Norske Skog 2.36 2.59 10% 2.66 13% 2.31 -2%
Nickel Mountain 1.74 1.7 -2% 2 15% 1.88 8%
SpareBank 1 SR-Bank 36.8 34.8 -5% 39.3 7% 35.9 -2%
Panoro Energy 0.72 0.79 10% 0.73 1% 0.62 -14%
Snitt 4.8% 9% -4.1%
Hovedindeksen 604.35 590.14 -2.4% 610.26 1% 563.75 -6.7%

 

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Relaterte artikler og informasjon

Nyttårsraketter København 2016

Nyttårsraketter Stockholm 2016

Nyttårsraketter Stockholm 2015

Årstidsvariasjoner Oslo Børs

Nyttårsraketter 2011

Vi hadde ingen artikkel om nyttårsraketter for 2012.

Nyttårsraketter 2013

Nyttårsraketter 2014

Nyttårsraketter 2015

Flere media har skrevet om at årets taperaksjer vil få en rekyl opp fra like før jul og til litt ut i januar. Investtech har laget statistikk på hvordan årets taper- og vinneraksjer statistisk sett utvikler seg i januar. Les mer her>>.

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK