Investtech-forskning: Brudd opp fra fallende trend har gitt meravkastning på lang sikt

Publisert 11.03.2020

Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Ifølge teknisk analyse-teori, er det et signal om en endring i stigningstakten når en fallende trend blir brutt opp. Ny forskning fra Investtech viser at aksjer som har brutt opp fra fallende trend på lang sikt, i gjennomsnitt har steget 4,9 prosent etter tre måneder.

Trender er noe av det mest sentrale innenfor teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver hvilken retning en aksje eller markedet beveger seg i. Trenden angir stigningstakt for aksjekursen, og ved å fremskrive trendlinjene finner man kursmål for aksjen. Man skiller mellom stigende trender, horisontale trender og fallende trender. Mer informasjon om trender og hvordan Investtech identifiserer ulike typer trender, er nærmere beskrevet her.

Investtechs algoritmer identifiserer brudd på trender for deg. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er f.eks. Funcom, som brøt opp fra fallende trend på lang sikt i januar 2020.

Figur 1: Funcom (FUNCOM.OL) Siste sluttkurs: 16.85 (-0.02), 10. mar 2020

Våre abonnenter kan finne aksjer med brudd opp fra fallende trend blant annet med verktøyet Trendsignaler.

Vi ønsket å se hvilke statistiske resultater aksjer med brudd opp fra fallende trender har gitt, og studerte derfor avkastningen på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av signaler fra brudd opp fra fallende trender i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellomlang og lang sikt. Vi hadde opp til 23 år med data, fra 1996 til 2018. Vi definerte et salgssignal som første dag en aksje brøt gjennom taket i en fallende trendkanal, eller når aksjen lå over taket i en fallende trendkanal og det hadde gått mer enn 22 dager siden forrige signal.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av signaler fra brudd opp gjennom taket av fallende trender i Investtechs langsiktige kursgrafer. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke røde kurven viser hvordan aksjer med salgssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale røde kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med salgssignaler.

Figur 2: Brudd opp fra fallende trend, lang sikt, 1996-2018, Norden samlet.

Aksjer med brudd opp fra fallende trend på kort sikt har hatt en oppgang på 0,6 prosent den første måneden mens referanseindeksen i samme periode steg 0,8 prosent, dvs en mindreavkastning på 0,2 prosentpoeng etter en måned.

Aksjer med brudd opp fra fallende trend på mellomlang sikt steg 2,7 prosent de neste tre månedene, det samme som referanseindeksen i samme periode.

Aksjer med brudd opp fra fallende trend på lang sikt steg i gjennomsnitt 4,9 prosent etter tre måneder. Dette er 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen i same periode, tilsvarende en annualisert meravkastning på 3,5 prosentpoeng.

Tidsperioden undersøkelsen er gjort på er relativt lang, kvaliteten på grunnlagsdataene anses god og algoritmene som er brukt for å identifisere trendene, er helautomatiske. Statistiske forholdstall antyder høy grad av signifikans. Resultatene er relativt ensartede på de fire markedene og variasjonen i signalstyrke over tid har vært liten. Det indikerer at vi har funnet reelle effekter i markedet, som vedvarer over tid.

Aksjer som bryter opp fra fallende trend, antas statistisk å gjøre det bedre enn aksjer som fortsetter i den fallende trenden.

Du finner flere detaljer og resultater i forskningsrapportene her:

Brudd ned fra stigende trender og brudd opp fra fallende trender, kort sikt

Brudd ned fra stigende trender og brudd opp fra fallende trender, mellomlang sikt

Brudd ned fra stigende trender og brudd opp fra fallende trender, lang sikt

 

Keywords: h_TFBrU,help topic main report.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK