Investtech-forskning: Brudd ned fra horisontal trend er et salgssignal

Publisert 08.09.2020

Brudd ned på en horisontal trend signaliserer et negativt skift i investorpsykologien og er et salgssignal. Ny forskning fra Investtech viser at aksjer som har brutt ned fra horisontale trender på mellomlang sikt, i gjennomsitt har falt 1,0 prosent i løpet av de neste tre månedene. I forhold til referanseindeksene i samme periode, gikk aksjer med brudd ned 3,0 prosentpoeng dårligere.

Trender er noe av det mest sentrale innenfor teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver hvilken retning en aksje eller markedet beveger seg i. Teknisk analyse-teori sier at horisontale trender indikerer at investormassen er i balanse over tid. Når kursen bryter ned er det et tegn på økt salgsinteresse – det har blitt en overvekt av selgere i aksjen. Dette kan gjerne komme som følge av fundamentale nyheter. Spesielt hvis et brudd ned skjer på økende volum, signaliserer det innledning av en fallende trend, og dermed en videre nedgang på sikt. Mer informasjon om trender og hvordan Investtech identifiserer ulike typer trender, er nærmere beskrevet her.

Investtechs algoritmer identifiserer brudd på trender for deg. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er f.eks. Aker BP, som per 08.09.2020 har brutt ned fra en horistonal trend på mellomlang sikt.

Figur 1: Aker BP (AKERBP.OL) Siste sluttkurs: 164.15 (-0.55), 7. sep 2020

Vi ønsket å se hvilke statistiske resultater aksjer med brudd ned fra horisontale trender har gitt, og studerte derfor avkastningen på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av salgssignaler fra brudd ned på horisontale trender i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellomlang og lang sikt. Vi hadde opp til 23 år med data, fra 1996 til 2018. En horisontal trend har en stigningstakt mellom -10 og +10 grader. Vi definerte et salgssignal som første dag en aksje brøt gulvet i en horisontal trendkanal, eller når aksjen lå under gulvet i en horisontal trendkanal og det hadde gått mer enn 22 dager siden forrige signal.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av salgssignaler fra brudd ned gjennom gulvet av horisontale trender i Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke røde kurven viser hvordan aksjer med salgssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale røde kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med salgssignaler.

Figur 2: Brudd ned fra horisontal trend, mellomlang sikt, 1996-2018, Norden samlet.

Aksjer med brudd ned fra horisontal trend på kort sikt falt 0,2 prosent den neste måneden. I forhold til referanseindeksene i samme periode, gikk aksjene med brudd ned fra horisontale trender 0,5 prosentpoeng dårligere, tilsvarende en annualisert mindreavkastning på 6,3 prosentpoeng.

Aksjer med brudd ned fra horisontal trend på mellomlang sikt falt 1,0 prosent de neste tre månedene. I forhold til referanseindeksene i samme periode, gikk aksjene med brudd ned fra horisontale trender 3,0 prosentpoeng dårligere, tilsvarende en annualisert mindreavkastning på 11,5 prosentpoeng.

Aksjer med brudd ned fra horisontal trend på lang sikt falt 0,1 prosent de neste tre månedene. I forhold til referanseindeksene i samme periode, gikk aksjene med brudd ned fra horisontale trender 2,3 prosentpoeng dårligere, tilsvarende en annualisert mindreavkastning på 9,2 prosentpoeng.

Resultatene er konsistente i de fire markedene og viser at aksjer som brøt ned fra en horisontal trend, hadde en negativ utvikling de påfølgende tre månedene, både absolutt og relativt i forhold til referanseindeksen.

Tidsperioden undersøkelsen er gjort på er relativt lang, kvaliteten på grunnlagsdataene anses god og algoritmene som er brukt for å identifisere trendene, er helautomatiske. Statistiske forholdstall antyder høy grad av signifikans. Resultatene er relativt ensartede på de fire markedene og variasjonen i signalstyrke over tid har vært liten. Det indikerer at vi har funnet reelle effekter i markedet, som vedvarer over tid.

Det antas å være stor sannsynlighet for at trendsignaler også framover vil kunne gi gode indikasjoner på hvordan aksjer skal utvikle seg. Aksjer som bryter ned fra horisontal trend antas statistisk å ha en negativ utvikling både absolutt og relativt til referanseindeksen.

 

Du finner flere detaljer og resultater i forskningsrapportene her:

Brudd opp og ned fra horisontale trender, kort sikt

Brudd opp og ned fra horisontale trender, mellomlang sikt

Brudd opp og ned fra horisontale trender, lang sikt

 

Keywords: h_THorBrD,help topic main report.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK