Statistikk tradingidéer Norge, Sverige og Danmark 2002-2018

Publisert 16. november 2018

For 16 år siden publiserte Investtech tradingidéer for Norge for første gang. For Sverige startet vi tjenesten i 2007 og for Danmark i 2015. Hver uke siden har vi gitt nye tradingidéer til våre kunder. Vi har beregnet statistikk for hvordan aksjene har utviklet seg i ukene og månedene etter anbefalingene fra Investtech.

Statistikken gjelder alle anbefalingene gitt fra oppstart til og med 30. september 2018. Noen anbefalinger blir gjentatt etterfølgende uker, og teller da bare med den første gangen i statistikken.

Grafene under viser hvordan aksjer som har blitt valgt som tradingidéer i gjennomsnitt har utviklet seg fra analysen på dag null og én måned (22 dager) fram i tid. Det skraverte området utgjør ett standardavvik. Gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen i samme periode er den tynne blå kurven. Klikk på grafene for store versjoner. Tabellene viser gjennomsnittlig avkastning for tradingidéene og referanseindeksen for kommende 1, 10, 22 og 66 dager, tilsvarende dag, to uker, måned og tre måneder. Grafer for utvikling tre måneder fram i tid finnes lenger nede på siden.

Oslo:

Day 1 10 22 66
Trading ideas 0.9% 2.3% 3.8% 8.1%
Index 0.1% 0.6% 1.4% 4.2%
Stockholm:

Day 1 10 22 66
Trading ideas 0.6% 1.5% 2.1% 5.0%
Index 0.0% 0.3% 0.7% 2.1%
København:

Day 1 10 22 66
Trading ideas 0.3% 0.9% 2.0% 4.7%
Index 0.0% 0.2% 0.4% 1.1%

Vi ser at aksjene har steget bra på dag en og dag to, noe som understreker den gode oppsiden ved å komme seg tidlig inn. Grafene viser samtidig at aksjene i gjennomsnitt fortsetter å stige relativt jevnt, og mer enn referanseindeksen, de neste tre månedene. Altså fortsetter oppturen langt utover de en til to ukene som er hovedtidsperspektivet for tradingidéene.

Ved å kjøpe til sluttkurs dagen for publisering, har aksjene i Norge, Sverige og Danmark gitt en avkastning på henholdsvis 2,9%, 1,5% og 1,7% den kommende måneden. Dette tilsvarer henholdsvis 1,6, 0,8 og 1,3 prosentpoeng bedre avkastning enn referanseindeksen i samme periode.

Til dagens Tradingidéer >>

Tillegg

Teksten under er kopi fra Tradingidé-tjenesten, der produktet og strategien bak blir forklart. Tekstene er oppdatert med statistikken fra 2018.

Strategi for tradingidéer

Tradingidéer skal gi god inspirasjon til kortsiktige investeringer på børsen. Aksjene som trekkes frem her, blir vurdert å ha godt potensial for oppgang de kommende en til to ukene, men ofte også på lengre sikt. Gjerne er det tekniske indikatorer eller signaler med gode statistiske resultater som er utslagsgivende for at aksjer blir anbefalt.

Tradingidéer består av to deler: Første del er de fem aksjene som blir vurdert som de aller beste. Den andre delen er aksjer som vurderes nesten like gode. De anses som gode investeringer, men nådde ikke helt opp. Disse kan ha vært på Topp fem tidligere, de kan være nye eller gamle kandidater, og de vil kunne være gode kandidater til neste ukes Topp fem-liste.

Statistikk viser at aksjer som ble valgt som Tradingidéer, fikk en god gjennomsnittlig oppgang allerede første dag. Ved å se på kandidatlisten og vurdere utviklingen i disse gjennom uken, vil man få mulighet til å fange opp bevegelser tidlig, og å handle dem før de eventuelt blir valgt inn som topp Tradingidéer. Merk at aksjer gjerne kan gå direkte inn som topp Tradingidé uten tidligere å ha stått som kandidataksje. Slike aksjer kan fanges opp ved bruk av Investtechs stockpicking-verktøy, slik som Top50, Aksjeutvelgelse, og Signaler.

Aksjene er ikke valgt for å fremstå som en samlet portefølje. De har ofte høy risiko, både volatilitets- og likviditetsmessig, og det vil medføre store kostnader å bytte flere av disse hver uke. Tradingidéene bør dermed ikke følges som en portefølje direkte. Et godt alternativ kan imidlertid være å plukke enkelte av dem for å spisse en ellers veldiversifisert portefølje, eller å bruke dem som starten på mer langsiktige investeringer. Aller mest håper vi vi de ukentlige Tradingidéene vil være inspirasjon til utforskning av teknisk analyse og Investtechs verktøy, slik at man selv kan finne gode investeringskandidater hver eneste dag.

Statistikk på Tradingidéer

Grafen viser hvordan aksjer som har blitt valgt som tradingidéer for Oslo Børs statistisk har utviklet seg fra analysen på dag null og tre måneder (66 dager) fram i tid. Det skraverte området utgjør ett standardavvik. Gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen i samme periode er den tynne blå kurven.

Aksjene har historisk steget bra på dag en og dag to, noe som understreker den gode oppsiden ved å komme seg tidlig inn. Grafen viser samtidig at aksjene i gjennomsnitt fortsetter å stige relativt jevnt, og mer enn referanseindeksen, de neste tre månedene. Altså fortsetter oppturen langt utover de en til to ukene som er hovedtidsperspektivet for tradingidéene.

Tradingidéene for Oslo Børs har i gjennomsnitt steget 8,1 prosent de første tre månedene etter publisering. Den første dagen har aksjene i gjennomsnitt steget 0,9 prosent, tilsvarende 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Fra sluttkurs på dag én, ble oppgangen dermed 7,2 prosent i gjennomsnitt.

Statistikken omfatter aksjer som gikk inn den tidligere Traderporteføljen for Oslo Børs, fra 2002 til 2015. Grafen er oppdatert med data per 30.9.2018 og viser geometriske middelverdier før handelsomkostninger. Statistikken er samlet i en periode der Oslo Børs syvdoblet seg, tilsvarende cirka 14 prosent annualisert oppgang, og man kan ikke forvente en tilsvarende sterk oppgang framover.

Grafen viser statistiske resultater for Tradingidéer for Stockholmsbörsen.

Tradingidéene for Stockholmsbörsen har i gjennomsnitt steget 5,0 prosent de første tre månedene etter publisering. Den første dagen har aksjene i gjennomsnitt steget 0,6 prosent, tilsvarende 0,6 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Fra sluttkurs på dag én, ble oppgangen dermed 4,4 prosent i gjennomsnitt.

Statistikken omfatter aksjer som gikk inn i den tidligere Traderporteføljen for Stockholmsbörsen, fra 2007 til 2015. Grafen er oppdatert med data per 30.9.2018 og viser geometriske middelverdier før handelsomkostninger. Statistikken er samlet i en periode der Stockholmsbörsen steg med 105 prosent, tilsvarende en annualisert avkastning på 6,6 prosent, noe som antas å være en relativt normal over en periode på 11 år.

Grafen viser statistiske resultater for Tradingidéer for Københavnbørsen.

Tradingidéene for Københavnsbørsen har i gjennomsnitt steget 4,7 prosent de første tre månedene etter publisering. Den første dagen har aksjene i gjennomsnitt steget 0,3 prosent, tilsvarende 0,3 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Fra sluttkurs på dag én, ble oppgangen dermed 4,4 prosent i gjennomsnitt.

Statistikken omfatter aksjer som har blitt anbefalt som Tradingidéer fra oppstarten i 2015 til og med 30.9.2018 og viser geometriske middelverdier før handelsomkostninger. Statistikken er samlet i en periode der Københavnsbørsen steg med 13 prosent, tilsvarende en annualisert avkastning på 4,4 prosent, noe som antas å være relativt normalt, eller noe svakere, enn hva man kan forvente.

Merk at datagrunnlaget for København er mindre enn tre år, og bygget fra bare 322 anbefalinger. Det er et relativt lite datasett, og de statistiske resultatene må tolkes med forsiktighet.

Valg av Tradingidéer

Ansvarlig analytiker går hver uke gjennom aksjene i markedet.

Først og fremst brukes verktøyet Aksjeutvelgelse på likvide aksjer som er teknisk positive i følge Investtechs totalanalyse. Andre verktøy som brukes er blant annet Signaler og Innsidehandler. Likviditetsgrensen er 1,0 millioner kroner per dag i gjennomsnitt på månedsbasis.

Første screening gjøres vanligvis med Grafvisning på kort eller mellomlang sikt. Aktuelle aksjer studeres i detalj. Det ses da både på langsiktig og kortsiktig analyse, men aller viktigst er ofte candlestick-analysen (svært kortsiktig). I tillegg vurderes innsidehandelanalysen.

Det velges aksjer som har utløst kjøpssignaler og er teknisk positive, spesielt når statistikk viser at dette historisk har gitt meravkastning mot børs. Det kan også velges aksjer som er i en konsolideringssituasjon eller har falt uforholdsmessig mye, der volumutvikling, momentum eller innsidehandler indikerer en snarlig vending. Ofte velges aksjer med høy risiko, spesielt når totalmarkedet vurderes positivt. Generelt velges aksjer der oppsiden i forhold til risikoen er god på kort sikt.

I noen tilfeller kan aksjer som er negative på Investtechs totalanalyse tas med. De kan for eksempel være veldig positive på kort eller mellomlang sikt, eller ha en høy innsidescore. Det legges stor vekt på de kortsiktige analysene og på indikatorer som kan indikere bevegelser på kort sikt, spesielt volumutviklingen.

Det legges vekt på å finne aksjer med stor oppside. Samtidig søker ofte ansvarlig å begrense risikoen ved å velge aksjer der nedsiden anses liten.

Eksempler:

    • Brudd på motstand eller trendtak.
    • Ved støtte eller trendgulv, helst i stigende trend.
    • Kjøpssignal fra kursformasjon.
    • Positivt kortsiktig momentum.
    • Innsidekjøp den siste tiden uten kursoppgang.

Alle de ovenstående eksemplene skal helst støttes av en positiv volumutvikling.

Tradingidéer blir ofte trukket fram så tidlig som mulig, noen ganger før konkrete kjøpssignal, for å kunne få med størst mulig andel av oppgangen. Da må det finnes tekniske faktorer, vanligvis volumutvikling, som indikerer at et brudd eller reaksjon opp vil komme. En slik strategi innebærer høy risiko, men samtidig høy oppside.

 

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK