Innsidehandler - signalstatistikk Oslo Børs og Stockhomsbørsen 1999 til 2018

Forskningsrapport publisert 26.04.2019.

Abstract:
Direktører, styremedlemmer og andre innsidere i børsnoterte selskaper må rapportere når de kjøper og selger aksjer i egne selskaper. Vi har studert hva som har skjedd i etterkant av slike innsidekjøp og innsidesalg i norske og svenske selskaper i perioden 1999 til 2018. I gjennomsnitt steg aksjer med innsidekjøp 4,0 prosent, tilsvarende 1,7 prosentpoeng mer enn referanseindeksen, de første 66 dagene etter et innsidekjøp. Aksjer med innsidesalg steg 2,1 prosent, tilsvarende 0,7 prosentpoeng mindre enn referanseindeksen, de kommende 66 dagene.

Innsidehandelanalyse

Analyse av innsidehandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskapets styre eller ledelse kjøper aksjer, er det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig. Innsidesalg blir regnet som signal om at aksjen er dyr eller at risikoen er høy.

Investtechs innsidehandelanalyser gir oversikt over innsidekjøp og innsidesalg i et selskap over tid.

Innsidehandler per selskap

Norge

Hver handel gis en viktighet på en skala fra 0 til 100. Store handler teller mer enn små, og handler der innsideren hadde lite fra før, teller mer enn der han eller hun hadde mye. Et innsidekjøp gir en viktighet med positivt fortegn, mens innsidesalg gir med negativt fortegn.

I Norge plikter registrerte innsidere å rapportere om egne handler snarest mulig, og senest før børsåpning neste dag. Investtech går gjennom alle børsmeldinger og registrerer data om innsidehandler.

Basert på alle rapporterte innsidehandler i et selskap, gir Investtechs datasystemer aksjen en innsiderangering på skalaen –100 til +100. Aksjer med innsiderangering på 50 eller høyere blir regnet som kjøpskandidater basert på innsidehandler. Innsiderangering mellom 25 og 50 gir vurdering som svak kjøpskandidat. Tilsvarende regnes aksjer med negativ innsiderangering som salgskandidater.

Forklaring til tabell med innsidehandler


Felt Beskrivelse
Dato Dato handelen ble rapportert.
Type Type transaksjon.
Antall Antall aksjer.
Kurs Kurs som aksjene ble kjøpt eller solgt til.
Verdi Verdi på handelen i 1000 kr.
Prosent Handelens verdi i prosent av innsiderens beholdning i aksjen.
Beholdning Beholdning etter transaksjonen.
Tekst Tekst som i korthet beskriver handelen. Grønn farge brukes for kjøp og rød for salg.
Viktighet Handelens viktighet, beregnet ut fra beløpet det handles for og innsiderens prosentvise endring av eksponering i aksjen. Skalaen går fra 0 (=uviktig) til 100 (=viktig).

Sverige

Hver transaksjon får en viktighet mellom -100 og +100. Salg er negative og kjøp er positive. Store transaksjoner vektlegges mer enn mindre transaksjoner.

Investtechs innsideanalyse for Sverige er basert på transaksjoner som rapporteres i den svenske Finansinspektionens insynsregister. Innsideanalysen oppdateres med nye transaksjoner hver dag.

Basert på alle rapporterte innsidetransaksjoner i et selskap, gir Investtechs innsideanalyse hver aksje en innsidescore mellom -100 og +100. +50 eller høyere er kjøp. +25 til +50 er svakt kjøp. -25 til +25 er nøytral. -25 til -50 er svakt salg. -50 eller mindre er salg.

Forklaring til tabell med innsidehandler


Felt Beskrivelse
Rapportert Dato da handelen ble rapporter.
Handlet Dato da innsideren kjøpte eller solgte aksjer.
Antall Antall aksjer.
Kurs Sluttkurs på handelsdagen.
Verdi Verdi på handelen i 1000 kr.
Tekst Tekst som i korthet beskriver handelen. Grønn farge brukes for kjøp og rød for salg.
Viktighet Handelens viktighet, beregnet ut fra beløpet det handles for. Skalaen går fra 0 (=uviktig) til 100 (=viktig).

Data

Vi har sett på aksjene i Norge og Sverige. For Norge har vi data fra 1999 og for Sverige fra 2003. Vi så på data fram til 31.12.2018. Vi har identifisert signaler fram til 27.9.2018, slik at vi kunne se kursutviklingen 66 dager (tre måneder) etter det siste signalet.

Alle aksjer som i løpet av perioden har vært notert på børsen, var med, også de som senere har fusjonert inn i andre, har gått konkurs eller av annen grunn er strøket fra børsen. Kursene er justert for utbytte, splitter, fisjoner og andre kapitalendringer. Mindre utbytter i utenlandsk valuta, annet enn dollarutbytter på Oslo Børs, er stort sett ikke registrert.

Minimumskrav til likviditet ble satt til 500.000 kroner i daglig gjennomsnitt, beregnet for siste 22 dager.

Vi har sammenlignet avkastning etter kjøps- og salgssignaler i aksjene med avkastningen til referanseindeksene. Standard utbyttejusterte referanseindekser er brukt, henholdsvis Hovedindeksen (OSEBX) og OMX Stockholm Benchmark GI (OMXSBGI).

Innsidekjøp og innsidesalg

Hvert kjøp tilordnes en poengsum som skal si noe om hvor viktig handelen er; hvor sterkt signal den anses gi. For Norge er poengsummen avhengig av handelsbeløpet og den prosentvise andelen dette utgjør av innsiderens samlede beholdning i aksjen. For Sverige får vi ikke informasjon om innsiders beholdning. Der gis poengsum kun ut fra handelens størrelse.

Hver handel gis en poengsum mellom 0 og 100. Innsidehandler med en poengsum under 15, ble ansett som lite signifikante og utelatt fra datasettet.

Innsiders posisjon i selskapene, om det for eksempel er styreleder, styremedlem eller varamedlem, CEO, CFO eller en annen direktør, er ikke godt systematisert i meldingene fra børsen. Vi har her tenkt at det viktigste er at meldepliktige personer, som kanskje har spesialkunnskap om bedriften, kjøper eller selger, uavhengig av posisjon. Kategorisering av posisjon, og analyse av eventuelle forskjeller, kan være aktuelt i senere forskning.

 

Antall Norge Sverige Totalt
Kjøpssignal 3415 7907 11322
Salgssignal 1854 5090 6944
Totalt antall 5269 12997 18266
Andel 29 % 71 % 100 %

Tabellen viser antall kjøps- og salgssignaler etter innsidehandler i Norge og Sverige.

Signalene er definert som kjøpssignal når en innsider har rapportert et kjøp i eget selskap, og som salgssignal når en innsider har rapportert et salg. Kun handler der det var mer enn 14 kalenderdager siden forrige signal i samme aksje blir telt med. Dette gjøres for å unngå nesten-dubletter. Det vil likevel kunne være kursoverlapp for etterfølgende signaler og signaler i forskjellige selskaper som er ganske like, grunnet at en del forskjellige aksjer følger hverandre ganske tett i kurs. Signalene (samplene) vil dermed ikke være uavhengige, og statistiske mål for usikkerhet (standardavvik) vil ikke kunne brukes ukritisk.

Resultater innsidekjøp

Innsidekjøp Norge.

Innsidekjøp Sverige.

Figur 3a: Kursutvikling første 66 dager etter innsidekjøp.

Grafen viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av innsidekjøp i Norge og Sverige. Handlene meldes før børsens stengetid på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå linjen viser hvordan aksjer med innsidekjøp i gjennomsnitt har utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den tynne blå linjen er gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen i samme periode.

66-dagers-tall Norge Sverige Vektet snitt
Kjøpssignal 3.5 % 4.3 % 4.0 %
Referanseindeks i samme periode 2.2 % 2.4 % 2.3 %
Meravkastning kjøpssignal 1.4 %p 1.8 %p 1.7 %p
Annualisert
Kjøpssignal 14.1 % 17.3 % 16.3 %
Referanseindeks i samme periode 8.5 % 9.6 % 9.2 %
Meravkastning kjøpssignal 5.7 %p 7.7 %p 7.2 %p

Tabellen viser annualisert avkastning og annualisert meravkastning i prosentpoeng, benevnt %p. Annualiserte tall er beregnet ved å gjenta 66-dagers-avkastningen til signalaksjene fire ganger og trekke fra avkastningen til referanseindeksen gjentatt fire ganger.

Vi ser at innsidekjøp både i Norge og Sverige har vært fulgt av en positiv avkastning de kommende månedene. I Norge var oppgangen 3,5 prosent og i Sverige 4,3 prosent, som gir et vektet snitt på 4,0 prosent. Annualisert blir avkastningen 16,3 prosent, tilsvarende en meravkastning på 7,2 prosentpoeng mot referanseindeksen i samme periode.

En nærmere inspeksjon viser at oppgangen er størst de første dagene etter innsidekjøpene, men at både avkastning og meravkastning øker over hele tremånedersperioden.

Resultater innsidesalg

Innsidehandler Norge.

Innsidehandler Sverige.

Figur 3b: Kursutvikling første 66 dager etter innsidesalg.

Grafen viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av rapporterte innsidesalg i Norge og Sverige. Den tykke røde linjen viser hvordan aksjer med innsidesalg i gjennomsnitt har utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den tynne røde linjen er gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen i samme periode.

66-dagers-tall Norge Sverige Vektet snitt
Salgssignal 3.0 % 1.8 % 2.1 %
Referanseindeks i samme periode 2.9 % 2.8 % 2.8 %
Meravkastning salgssignal 0.1 %p -1.0 %p -0.7 %p
Annualisert
Salgssignal 12.1 % 7.0 % 8.3 %
Referanseindeks i samme periode 11.7 % 11.2 % 11.2 %
Meravkastning salgssignal 0.5 %p -4.2 %p -3.0 %p

For innsidesalgene er det litt forskjellige resultater i Norge og Sverige. Aksjer med innsidesalg har i Norge utviklet seg veldig på linje med børsen de kommende tre månedene, og i snitt steget 3,0 prosent. I Sverige har de imidlertid vist en klar mindreavkastning. Det gjelder de første par ukene, men også over hele tremånedersperioden. Samlet steg svenske aksjer med innsidesalg 1,8 prosent de kommende tre månedene, tilsvarende 1,0 prosentpoeng mindre enn referanseindeksen.

Gjennomsnittet for Norge og Sverige viste en mindreavkastning på 0,7 prosentpoeng på tre måneder sikt, tilsvarende 3,0 prosentpoeng på annualisert basis.

Samlede resultater innsidehandler

Innsidehandler Norge.

 

Innsidehandler Sverige.

Figur 3: Kursutvikling første 66 dager etter rapporterte kjøp og salg fra innsidere i børsnoterte norske og svenske selskaper.

Grafen viser innsidekjøp og innsidesalg samlet, mot gjennomsnittet av referanseindeksen i hele tidsperioden. Dette er til forskjell fra grafene og tallene over, der vi har sammenlignet mot utviklingen til referanseindeksen i samme tidsperiode som vi har målt utviklingen til aksjene med signaler.

Gjennomsnittlig avkastning etter 66 dager Norge Sverige Vektet snitt
Kjøpssignal 3.5 % 4.3 % 4.0 %
Salgssignal 3.0 % 1.8 % 2.1 %
Referanseindeks 3.2 % 3.5 % 3.4 %
Meravkastning kjøpssignal 0.4 %p 0.7 %p 0.6 %p
Meravkastning salgssignal -0.1 %p -1.8 %p -1.3 %p
Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Vektet snitt
Kjøpssignal 14.1 % 17.3 % 16.3 %
Salgssignal 12.1 % 7.0 % 8.3 %
Referanseindeks 12.6 % 14.2 % 13.7 %
Meravkastning kjøpssignal 1.5 %p 3.1 %p 2.6 %p
Meravkastning salgssignal -0.5 %p -7.2 %p -5.5 %p

Målt mot gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen over hele tidsperioden, ser vi at aksjer med innsidekjøp har gitt en annualisert meravkastning på 2,6 prosentpoeng, mens aksjer med innsidesalg har gitt en annualisert mindreavkastning på 5,5 prosentpoeng.

Figur 4: Kursutvikling ved innsidekjøp og innsidesalg for Norge og Sverige samlet. Grafen viser de siste ti dagene før innsidehandler ble meldt og de første 22 dagene etter. Klikk på grafen for større bilde.

Figur 4 viser at aksjer med innsidekjøp i gjennomsnitt har falt i perioden før kjøpet. I gjennomsnitt hadde aksjene på Oslo Børs og Stockholmsbørsen falt cirka 1,5 prosent de siste ti dagene før innsidekjøp ble meldt. Motsatt hadde aksjer med innsidesalg i gjennomsnitt steget cirka 1,9 prosent før salget.

Grafen viser at innsidere har hatt en tilbøyelighet til å kjøpe etter at kursen har falt, og selge etter at kursen har steget. Det støtter en hypotese om at innsidere kjøper når de mener aksjen er fundamentalt billig. Innsidekjøp er da et signal om at sentrale medarbeidere mener markedet priser aksjen for lavt, og forventer en kursoppgang.

Dette støtter også en hypotese om at innsidere selger når de mener en aksje har steget ufortjent mye, at oppsiden har blitt mindre, eller at risikoen for et kursfall har blitt større; altså tilfeller der aksjen kan anses som fundamentalt dyr.

Studiet av innsidehandler kan dermed anses som en enkel fundamental analyse, utført av de medarbeiderne som kjenner bedriften og markedet best!

Detaljer intradag

Innsidehandler Norge.

 

Innsidehandler Sverige.

Figur 3: Kursutvikling på dagen innsidehandelen ble meldt (dag 0), to dager før og tre dager etter. Merk at vi har intradagkurser i Norge fra 2006 og i Sverige fra 2009, altså i en noe kortere periode enn vi bruker i resten av denne rapporten. Klikk på grafene for større versjoner.

Grafene viser hvordan aksjekursen har utviklet seg intradag på dagene rett før og etter at innsidehandler ble meldt. Handlene ble meldt før børsåpning eller i børsens åpningstid på dag 0. Informasjon om handelen var altså kjent i markedet da børsen stengte på dag 0.

Vi ser at for både Norge og Sverige falt kursene de siste to dagene før innsidehandler ble meldt. Kursene i Norge spratt så opp cirka en halv prosent på åpning dag 0, og fortsatte opp ytterligere cirka en halv prosent i løpet av dagen. En så stor oppgang i løpet av én dag kan skyldes at mange handler ble meldt før børsen åpnet, og ble positivt mottatt i markedet, eller at selskapene meldte positive nyheter på dagen og at innsidere deretter kjøpte aksjer. Kursene fortsatte så skarpt opp til åpning neste dag, før de utviklet seg flatt gjennom dagen. Mye av det samme gjelder for Sverige, men her er de prosentvise endringene mindre enn for Norge.

For salgene ser vi litt av det motsatte. Kursene steg de siste to dagene før innsidesalgene ble meldt, mens de så i gjennomsnitt falt på dagen for innsidesalgene. På dagen etter innsidesalget fortsatte kursene ned, både i Norge og Sverige. Grafene viser at det har vært små reaksjoner opp til neste dags åpningskurs, men at kursene så har falt utover mot close.

Resultater siste fem år og over tid

Vi har gjort en analyse av hvor sterkt signalene fra innsidehandler har slått til over tid.

For å kunne sammenligne mest mulig rettferdig, ser vi på relative tall. Vi ser på gjennomsnittlig avkastning for signalene i forhold til gjennomsnittlig avkastning for referanseindeksene over perioden. Tabellene viser vektet gjennomsnitt for Norge og Sverige.

Relativ avkastning etter 66 dager Hele perioden
(1996-2018)
Siste tre år
(2016-2018)
Siste fem år
(2014-2018)
Kjøpssignal 0,6 %p 1,7 %p 1,4 %p
Salgssignal -1,3 %p -0,9 %p -0,8 %p

%p: prosentpoeng differanse mot gjennomsnittlig referanseindeks.

Annualisert absoluttavkastning: Hele perioden
(1996-2018)
Siste tre år
(2016-2018)
Siste fem år
(2014-2018)
Kjøpssignal 16,3 % 14,6 % 14,0 %
Salgssignal 8,3 % 3,9 % 4,8 %
Referanseindeks 13,7 % 7,6 % 8,1 %

Vi ser fra den øverste tabellen at gjennomsnittlig meravkastning for aksjer med kjøpssignaler var 1,7 prosentpoeng siste tre år og 1,4 prosentpoeng siste fem år. Det er klart positive tall, og klart sterkere enn de 0,6 prosentpoeng meravkastning vi har over hele perioden. Annualisert utgjør meravkastningen 6,9 prosentpoeng de siste tre årene og 5,9 prosentpoeng de siste fem årene, mot 2,6 prosentpoeng over hele perioden.

De absolutte tallene for avkastning etter kjøpssignaler er også sterke. Her viser statistikken en samlet gjennomsnittlig annualisert avkastning på 16,3 prosent for hele perioden og 14,6 prosent og 14,0 prosent for siste tre og fem år. Merk at rentenivået i starten på denne perioden var vesentlig høyere enn dagens, slik at det ikke er helt korrekt å sammenligne disse tallene med hverandre.

Salgssignalene har de siste tre og fem årene gitt en relativ mindreavkastning på henholdsvis 0,9 og 0,8 prosentpoeng, sammenlignet med 1,3 prosentpoeng for hele perioden.

Grafene under viser hvordan signalaksjer de siste fem årene har utviklet seg i Norge og Sverige.

Innsidehandler Norge.

 

Innsidehandler Sverige.

 

Figur 5: Kursutvikling etter kjøp og salg fra innsidere i Norge og Sverige for perioden 2014 til 2018.

Likviditet

Store selskaper, som gjerne har høy omsetning på børsen, får generelt mer oppmerksomhet fra analytikere, investorer og media enn mindre selskaper. Dette kan bety at informasjon rundt de store selskapene kommer raskere ut til de som handler aksjene, enn den gjør rundt de små. En slik forskjell vil kunne bety at signalkraften for innsidehandler, og mulighetene for meravkastning ved å følge signaler, vil kunne variere for små og store selskaper.

Tenker vi på innsidernes kunnskaper og mulighet til å vurdere egen aksjekurs, er det også trolig at denne er bedre for mindre og mer oversiktlige selskaper enn for store. I små selskaper har dessuten innsidere ofte direkte mulighet til å påvirke utviklingen, både ved å være viktige beslutningstakere, men også drivere og deltakere i gjennomføring av strategi og drift av selskapene.

Vi delte selskapene inn i to ganske like store grupper; de med gjennomsnittlig dagsomsetning under og over fem millioner kroner. Resultatene vises under, med småselskapene til venstre og storselskapene til høyre.

a) Norge småselskaper.

 

b) Norge storselskaper.

 

a) Sverige småselskaper.

 

b) Sverige storselskaper.

Figur 7: Avkastning for aksjer med innsidekjøp og innsidesalg. Aksjer med gjennomsnittlig dagsomsetning under fem millioner kroner til venstre og over fem millioner kroner til høyre.

Aksjer med innsidekjøp
Relativ avkastning etter 66 dager Norge Sverige Vektet snitt
Småselskaper 1,4 %p 1,5 %p 1.5 %p
Storselskaper -0,7 %p 0,1 %p -0,1 %p

Aksjer med innsidesalg
Relativ avkastning etter 66 dager Norge Sverige Vektet snitt
Småselskaper 0,7 %p -1,4 %p -0,9 %p
Storselskaper -0,7%p -2,1 %p -1,7 %p

%p: prosentpoeng

For småselskapene ser vi at aksjer med innsidekjøp ga en meravkastning på 1.5 prosentpoeng mot gjennomsnittlig referanseindeks på 66 dagers sikt. Storselskapene med innsidekjøp utviklet seg på linje med gjennomsnittlig referanseindeks, med en liten mindreavkastning på 0,1 prosentpoeng. For kjøpssignaler fra innsidehandler indikeres dermed at de har en sterkere signalkraft for små selskaper enn for store. Kjøpssignaler fra innsidehandler har vært mer pålitelige om aksjen har en omsetning under fem millioner kroner per dag, enn om den har en omsetning over.

For aksjene med innsidesalg har det vært annerledes. Småselskaper med salgssignal fra innsidehandler ga en mindreavkastning på 0,9 prosentpoeng de kommende tre månedene. Storselskapene ga en tilsvarende mindreavkastning på 1,7 prosentpoeng. Innsidesalg har dermed vist en sterkere signalkraft når det er i storselskaper enn i småselskaper.

Vi har forskjellige tall for Norge og Sverige, men de relative forholdene er ganske like. Innsidekjøp har vært gode kjøpssignaler for småselskapene. Innsidesalg har vært gode salgssignaler først og fremst for storselskapene. Resultatene og signalkraften har vært noe sterkere i Sverige enn i Norge.

Kortsiktig eller langsiktig indikator

Vi har sett på hva som har skjedd de kommende tre månedene etter innsidekjøp og innsidesalg. Resultatene indikerer at innsidehandler kan være en god indikator for å time kjøp og salg for mellomlange investorer.

Innsidehandler kan imidlertid også brukes som en mer kortsiktig indikator, til bruk for å time kjøp og salg de kommende dagene til ukene.

Hva om vi i stedet ser på avkastning de første 22 dagene etter signalene?

Innsidehandler Norge.

 

Innsidehandler Sverige.

 

Figur 8: Kursutvikling første 22 dager etter signaler fra innsidehandler i Norge og Sverige.

Relativ avkastning etter 22 dager Norge Sverige Vektet snitt
Meravkastning kjøpssignal 0.3 %p 0.5 %p 0.5 %p
Meravkastning salgssignal -0.2 %p -0.8 %p -0.6 %p

Fra grafene og tabellen får vi en annualisert meravkasting på 6,4 prosentpoeng for kjøpssignalene, når gjentatt 12 ganger på et år. Det kan sammenlignes med 2,6 prosentpoeng meravkastning når vi bruker 66-dagers-avkastning og gjentar fire ganger per år.
Salgssignalene har gitt 7,6 prosentpoeng mindreavkastning ved bruk av 22-dagers-tallene mot 5,5 prosentpoeng ved 66-dagers-tallene.

Samlet ser vi at signalene fra innsidehandler har gitt en enda bedre annualisert differanseavkastning når de er brukt som en kortsiktig handelsstrategi. Spesielt for kjøpssignalene er det stor forskjell.

Oppsummering

Vi har studert 11.322 tilfeller av innsidekjøp og 6.944 tilfeller av innsidesalg i norske og svenske børsnoterte selskaper. Vi tilordnet kjøp fra en innsider et kjøpssignal og salg et salgssignal, og så på hva som skjedde i etterkant av slike signaler. Vi har brukt 20 år med børskurser fra Norge og 16 fra Sverige. Dataene er fordelt med 29 % fra Norge og 71 % fra Sverige.

Aksjer med innsidekjøp har i gjennomsnitt gjort det bedre enn referanseindeksen i perioden etter innsidekjøpet. De første 66 dagene, tilsvarende tre måneder, steg aksjer med innsidekjøp 4,0 prosent, tilsvarende 1,7 prosentpoeng mer enn referanseindeksen i samme periode. På annualisert basis var oppgangen 16,3 prosent, tilsvarende 7,2 prosentpoeng meravkastning.

Aksjer med innsidesalg har i gjennomsnitt gjort det dårligere enn referanseindeksen i perioden etter innsidesalget. De første 66 dagene steg aksjer med innsidesalg 2,1 prosent, tilsvarende 0,7 prosentpoeng mindre enn referanseindeksen i samme periode. På annualisert basis var oppgangen 8,3 prosent, tilsvarende 3,0 prosentpoeng mindreavkastning.

Signalene anses signifikante for både norske og svenske aksjer. Signalkraften var noe sterkere for svenske enn for norske aksjer.

Vi fant at småselskapene ga de sterkeste kjøpssignalene, mens storselskapene ga de sterkeste salgssignalene. Et innsidekjøp i et stort selskap ga liten indikasjon på kommende kursutvikling, mens innsidesalg var et klart signal om at aksjen skulle gjøre det dårligere enn markedet.

Resultatene over gjelder på mellomlang sikt, tilsvarende 66 dager, etter innsidehandlene. Det største kursutslaget kom imidlertid de første dagene etter handlene. Brukte vi 22-dagers avkastningstall, ble annualisert meravkastning omtrent dobbelt så høy for innsidekjøpene. Annualisert avkastning etter innsidesalgene ble også noe svakere da.

Vi så at aksjer med innsidekjøp i gjennomsnitt hadde falt i perioden før kjøpet. Motsatt hadde aksjer med innsidesalg steget i perioden før salget. Disse observasjonene er en indikasjon på at innsidere kjøper når de mener aksjene er fundamentalt billige, og har falt mer enn fortjent, samtidig som innsiderne selger når de mener aksjen har steget for mye og har blitt fundamentalt dyr. Investtechs innsidehandelanalyse kan dermed ses på som en enkel fundamental analyse av aksjen.

Signalkraften fra innsidehandler har vært sterkere de siste tre og fem år, enn den har vært på hele perioden vi har sett på. Det indikerer at innsidehandler kan være en vedvarende god indikator for å predikere mer- eller mindreavkastnig for aksjer, og at avkastningen naturlig nok svinger over tid. Statistikken indikerer at innsidehandler også framover vil kunne gi gode signaler for kjøp og salg av norske og svenske børsnoterte aksjer.

 

Keywords: Buy signal,h_InsiderBuy,h_InsiderSell,help topic main report,Innsideanalyse,Innsidehandel,Kjøpssignal,Oslo,Salgssignal,Sell signal,statistics,statistikk,Stockholm.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Konkrete investeringstips:

Aksjeutvelgelse
Med verktøyet Aksjeutvelgelse kan du finne selskapene som er både teknisk positive og fundamentalt billige.

Innsidehandler
Liste over innsidehandler finner du under Innsidehandler i menyen. Følg med på innsidehandler i aksjene du eier.

Anbefalinger i Modellporteføljen, Tradingidéene, Dagens case og Morgenrapport.
Her brukes det totale tekniske bildet, med trend, kursformasjoner, volumutvikling, støtte og motstand og momentum, samt innsidehandler.

Hjelp og opplæring:
Innsidehandler
Kategorisering av innsidehandler
Investtechs Hurtigstartsguide
Stock picking-verktøy

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK