Hausseindeks

Hausseindeksene er optimismeindikatorer. Noe forenklet viser de andelen av investorene som er positive til markedet. 

En analyse av hausseindeksene er en viktig del av en totalanalyse av markedet. Hausseanalyse kan vise hvilket nivå optimismen hos de kortsiktige og langsiktige investorene ligger på, og om optimismen er økende eller fallende. I spesielle situasjoner, etter langvarige oppganger og nedganger, kan hausseanalyse peke ut vendepunkter i markedet. 

Kortsiktig hausseindeks for Oslo Børs   Langsiktig hausseindeks for Oslo Børs
Investtechs kortsiktige hausseindeks (hausse1) måler optimismen hos de kortsiktige investorene. Indeksen er en god temperaturmåler for aktiviteten i markedet blant investorer som gjerne holder aksjer i en til seks uker. Investtechs langsiktige hausseindeks (hausse2) måler optimismen blant de langsiktige investorene. Den viser stemningssvingninger i markedet for investorer som er langsiktige, og gjerne holder samme aksje i flere måneder eller år. 

Når en langsiktig vending i markedet kommer, vil man ofte se det først på hvordan de kortsiktige investorene agerer. Dermed er analyse av den kortsiktige hausseindeksen viktig, ikke bare for kortsiktige svingninger, men også når det gjelder å se langsiktige trender og vendinger. 

Hausseindeksen viser andelen av selskapene som har gitt kjøpssignal

Aksje med kjøpssignalVi kan måle optimismen i en aksje ved å se om investorene stadig er villige til å betale mer enn tidligere for aksjen. Hvis dette er tilfellet, altså at kursen har steget over foregående topp, gis aksjen et kjøpssignal i hausseberegningen. 

 

Aksje med salgssignalHvis det motsatte er tilfelle, altså at investorene er villige til å selge på stadig lavere kurser, og under tidligere bunnoteringer, gis aksjen et salgssignal i hausseberegningen.

 

Hausseindeksen viser forholdet mellom antall selskaper som sist har gitt kjøpssignal og totalt antall selskaper. Indeksen kan anta verdier mellom 0 og 100, der 0 betyr at alle selskapene sist ga salgssignal, og 100 betyr at alle selskapene sist ga kjøpssignal. Verdier over 50 indikerer at et flertall av investorene er positive. 

Normalsituasjon

Positiv hausseindeks:

 • Stigende hausseverdier, etter markert bunnpunkt (økning i optimismen)
 • Verdi over 50 (høy optimisme)
 • Stigende topper og bunner (langsiktig bedring i optimismen, men kortsiktig usikkerhet)
 • Styrker eller bekrefter en positiv analyse av markedsindeksen

Negativ hausseindeks:

 • Fallende hausseverdier, etter markert toppunkt (fall i optimismen)
 • Verdi under 50 (lav optimisme)
 • Fallende topper og bunner (langsiktig fall i optimismen, men kortsiktig usikkerhet)
 • Styrker eller bekrefter en negativ analyse av markedsindeksen

Viktige spesialsituasjoner

Eufori:

 • Svært høy hausseverdi, 90 eller mer
 • Nesten alle er positive, og dermed er nesten alt positiv priset inn i aksjemarkedet
 • Nesten enhver endring vil være negativ
 • Varsel om at markedet er overopphetet, og at en stor reaksjon/vending snart vil komme.
 • Vurder salg når hausse vender ned under 90 igjen (optimismen faller, gryende pessimisme)

Depresjon:

 • Svært lav hausseverdi, 10 eller mindre
 • Nesten alle er negative, og dermed er nesten alt negativt priset inn i markedet
 • Nesten enhver endring vil nå være positiv
 • Tegn på at et bredt salgspress snart er over, og at kursene vil begynne å stige igjen.
 • Vurder kjøp når hausse vender opp over 10 igjen (gryende optimisme)
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+